keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 328/10.12.2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002

10.12.2002

Hotararea Consiliului Local 328/10.12.2002
privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 19612/03.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Adresei nr. 38820/20.11.2002 a Ministerului Finanţelor Publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Legea nr. 743/2001 - privind bugetul de stat pe anul 2002;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 383/2001 - privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) şi art. 68 lit. (e) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la următoarele capitole:
- la Cap. 51.02. " Autorităţi executive " se diminuează cheltuielile de capital cu suma de 3.690.400 mii lei şi se suplimentează cheltuielile curente cu suma de 3.690.400 mii lei;
- la Cap. 57.02. " Învăţământ " se diminuează cheltuielile de capital cu suma de 3.239.000 mii lei şi se suplimentează cheltuielile curente cu suma de 3.239.000 mii lei;
De asemenea, se modifică formele de învăţământ, după cum urmează:
- învăţământ preşcolar ( investiţii ) = - 890.000 mii lei;
- învăţământ gimnazial ( investiţii ) = - 4.740.000 mii lei;
- învăţământ liceeal ( investiţii ) = + 2.391.000 mii lei;
- învăţământ liceeal ( chelt. materiale) = + 3.239.000 mii lei;
- la Cap. 63.02. " Gospodărie comunală " se diminuează cheltuielile de capital cu suma de 13.229.186 mii lei, după cum urmează:
- 63.02.02 - Întreţinere şi reparaţii străzi = - 10.137.387 mii lei;
- 63.02.03 - Iluminat public = - 1.800.000 mii lei;
- 63.02.08 - Locuinţe = - 500.000 mii lei;
- 63.02.09 - Alimentări cu apă = - 791.799 mii lei;
şi se suplimentează cheltuielile curente, după cum urmează:
- 63.02.02 - Întreţinere şi reparaţii străzi = 7.537.387 mii lei;
- 63.02.03 - Iluminat public = 3.900.000 mii lei;
- 63.02.09 - Alimentări cu apă = 851.799 mii lei;
- 63.02.50 - Alte acţiuni de gospod. comun. = 840.000 mii lei.
TOTAL = 13.129.186 mii lei
De asemenea, se mai suplimentează Cap. 59.02 - " Cultură - Religie ", respectiv subcapitolul 59.02.50 " Alte acţiuni " la cheltuieli curente cu suma de 100.000 mii lei.
La Cap. 68.02 " Transporturi şi comunicaţii " se diminuează cheltuielile de capital ( investiţii BEI ) cu suma de 58.476.629 mii lei potrivit art. 28 al. 4 din Legea bugetului de stat pe anul 2002.

Art.2: La data intării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 312/2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002 se modifică în mod corespunzător.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI