keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 311/30.05.2013 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 7 posturi din structura regiei

30.05.2013

Hotararea Consiliului Local 311/30.05.2013
privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 7 posturi din structura regiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013- 14893/28.05.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. 7333/21.05.2013, înregistrată cu nr. RE2013-002767/21.05.2013;
Având în vedere Hotărârea nr. 79/25.04.2013 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.02.2013 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 29 posturi din cadrul regiei;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigrama şi Statul de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 7 posturi din cadrul regiei, conform Anexei 1, Anexei 2, Anexei 3 şi Anexei 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: anexa_4.pdf

ANEXA 3 STAT DE FUNCŢII Il DIRECTOR GENERAL 1 , SERVICIU AUDIT PUBLIC INTERN Personal TESA [management Managementul strategic al organizatilor: dezvoltarea spatiului de afaceri Certificat de atestare auditor intern | |Auditor intern Studii superioare tehnice | |Auditor intern Studii superioare tehnice /juridice |Auditor intern Studii superioare economice /tehnice 2. CABINET DIRECTOR GENERAL Personal TESA Şef cabinet Studii superioare tehnice in management în — şi transporturi |Management in afaceri Sef compartiment relatii | Studii superioare în ştiinţe politice, filozofie şi publice ştiinţele comunicării, juridice Consilier Studii superioare Sef compartiment Studii superioare tehnice, specializarea gestionare energie electrotehnica Studii postuniversitare Gestiunea Energiei Consilier Studii superioare economice specializare management Personal operativ Studii superioare Personal muncitor

21. BIROU PLANIFICARE, ORGANIZARE, CALITATE Personal TESA Şef birou Şef compartiment calitate Studii superioare tehnice Specializări în Managementul Calităţii şi Auditor intern pentru sistemul de management al calităţii Inginer Studii superioare tehnice in management în 1 producție şi transporturi 3. SERVICIU RESURSE UMANE Personal TESA Şef serviciu Studii superioare tehnice sau economice Studii postuniversitare managementul resurselor Economist Studii superioare economice Şef structură psihologică |Studii superioare psihologice Studii superioare psihologice. Studii [postuniversitare psihologia transporturilor Atestat de liberă practică psihologia transporturilor şi muncii Expert legislatia muncii |Studii superioare juridice/tehnice/economice. Atestat expert legislatia muncii Studii superioare tehnice sau juridice Studii postuniversitare managementul resurselor Personal muncitor

4. SERVICIU INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Personal TESA intern pentru sistemul de management sănătate şi Şef serviciu securitate în muncă Sef cabinet medicina |Studii superioare medicina. Specializare medicina muncii muncii Sef cabinet stomatologic |Studii superioare medicina dentara Personal operativ Studii superioare, medii 34 Studii superioare tehnice Studii postuniversitare Evaluator al riscurilor pt. ISSM / Securitate şi sănătate în muncă / Auditor 5. BIROU CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE n e Personal TESA Şef birou Studii superioare economice şi / sau tehnice Studii postuniversitare contabilitate de gestiune și controllingul costurilor Economist 6 SERVICIU MONITORIZARE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI Personal TESA Personal muncitor TITEI Șef serviciu Studii superioare tehnice Studii postuniversitare organizarea transportului urban Inginer Inginer Personal operativ Studii superioare

Personal TESA Sef statie ITP 10 Personal TESA Şef serviciu Înginer Inginer L 6.1. BIROU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI Sfudii superioare tehnice Specializarea utilajul si tehnologia sudării Inginer Studii superioare tehnice Specializarea tehnologia construcțiilor de maşini Inginer Inginer Studii superioare Specializarea ingineria şi protecţia mediului Studii superioare tehnice Specializarea construcții Inginer Inginer Studii superioare tehnice Inginer Btudii superioare tehnice de scurtă sau de lungă durată Personal operativ Studii superioare sau medii

8. SERVICIU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Personal TESA Studii superioare tehnice sau informatice Analist programator Studii superioare informatica/ matematica Inginer superioare tehnice Personal operativ [Personal TESA Inginer Expert achizitii Studii superioare tehnice,economice, juridice Specializare in achizitii publice Personal operativ Personal TESA Şef sectie Contabil şef secţie Economist Inginer Inginer Personal operativ

10.1. ATELIER TRAMVAIE 218 Personal TESA Inginer Studii superioare tehnice Specializarea material rulant E fa superioare tehnice in management în Personal operativ, Studii superioare din care: Personal muncitor 10.2. ATELIER INFRASTRUCTURĂ = = E: E 62 Specializarea căi ferate, drumuri şi poduri PE superioare tehnice Specializarea electrotehnică Pe a superioare tehnice Specializarea constructii Personal operativ, din |Studii superioare sau medii Misa fede nai si 11. SECTIA TRANSPORT TROLEIBUZE Şef sectie Economist Inginer Specializarea electrotehnică |nginer [Studii superioare tehnice Studii superioare economice Studii superioare tehnice

12. SECTIA TRANSPORT AUTOBUZE Personal TESA Studii superioare tehnice, specializare in autovehicule rutiere Studii postuniversitare in managernent în producţie şi transporturi Economist Studii superioare economice Şef sectie Inginer Studii superioare tehnice „specializare management Inginer Personal operativ Maistru Școală de maiştrii Personal muncitor Personal TESA pucca pai superioare filologie istorie Personal operativ Studii superioare sau medii INI, CONTABIL ŞEF 3 14. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL asa Personal TESA Şef serviciu Studii superioare economice [Studii postuniversitare în domeniul financiar [contabil „Certificare expert contabil sau contabil Economist Economist Specializarea contabilitate şi informatică de gestiune Economist [Studii superioare economice Personal operativ

ersonal TESA Şef serviciu 15. SERVICIUL VÂNZĂRI Studii superioare tehnice si economice N Personal operativ [Studii superioare sau medii ie TITI 15.1. BIROUL TITLURI DE CĂLĂTORIE a |[Şefbirou Studii superioare economice sau tehnice [Personal operativ Btudii superioare sau medii | 2] Personal maner TI — 2 38 IV. CENTRU DE CERCETARE / DEZVOLTARE “CORNELIU MIKLOŞI” 4 Personal TESA Şef centru cercetare Studii superioare tehnice Inginer de cercetare Studii superioare tehnice Specializarea mecanica /informatica Inginer de cercetare Inginer de cercetare Personal operativ TOTAL PERSONAL: 897, DIN CARE: CONSILIUL DIRECTOR: 3 PERSONAL TESA: 88 PERSONAL, OPERATIV: 100 PERSONAL MUNCITOR: 706

Atasament: anexa_3.pdf

Birou Planificare Organizare Calitate Primaria Municipiului Timisoara C.L.M. Timisoara Consiliul de Adminstraţie e Cabinet Director General Şcoala Formare Profesionala Serviciul Resurse Umane Biroul Control Financiar [MT de Gestiune Y Director General — | m Serviciul Audit Public Intern Serviciul Intern de Prevenire si Protectie Serviciul Monitorizare si Siguranta Circulai Biroul Siguranta Circulatiei Y Centrul de Cercetare Dezvoltare “ Corneliu Miklosi” Y Director Tehnic + Contabil Şef Y + + + + + Serviciul Tehnic Serviciul Tehnologia Informatiei Serviciul Achizitii Publice şi Depozite Muzeul Transport Public „Corneliu Miklosi Sectia Transport | Tramvaie Sectia Transport Troleibuze Sectia Transport Autobuze + Biroul Administrare Retea si Comunicatii —— Atelier Tramvaie Atelier Infrastructura Serviciul Vanzari Serviciul Financiar Contabil Y Biroul Titluri de Calatorie

Atasament: anexa_2.pdf

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE eee e el DIREC DR. ING. IJAN' GOIA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR Op TITLU CAPITOL Revizie nr. /Data Descriere revizie / modificare Ed.2, - | FOPERTA rev.0/09.07.2009 7 x Ed.2, FOAIE DE GARDĂ rev.0/09.07.2009 7 o LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR Ed.2, / MODIFICĂRILOR rev.0/09.07.2009 Ed.2, CUPRINS rev.0/09.07.2009 4 ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA Ed.2, _ REGIEI rev.0/09.07.2009 Introducere atribuții conform Sistemului Integrat de ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE Eficientizare a Încasărilor şi 2 COMPARTIMENTELOR DIN Ed.2, Cheltuielilor ( SIEIC) SUBORDINEA DIRECTORULUI rev.0/09.07.2009 : GENERAL pentru Biroul Organizare, Planificare Transport Public de Persoane. Ed2, Introducere atribuții conform ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE rev.0/09.07.2009 Sistemului Integrat de 3 COMPARTIMENTELOR ŞI Eficientizare a Încasărilor şi SECŢIILOR DIN SUBORDINEA Cheltuielilor ( SIEIC) DIRECTORULUI TEHNIC pentru Biroul Aprovizionare Depozite. Ed2, introducere atribuții conform rev.0/09.07.2009 Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Direcţia Transport Electric, Direcția Transport Auto şi Serviciul Exploatare. ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE Organizează, îndrumă şi COMPARTIMENTELOR ŞI controlează activitatea de * | DIRECȚIILOR DIN SUBORDINEA curățenie şi dezinfecție a DIRECTORULUI ADJUNCT mijloacelor de transport din Ed. 2 Sri cu Pe din subordine, atunci când este rev.1/01.01.2010 nevoie. Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine, atunci când este nevoie. Ed.2, introducere atribuții conform ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE rev.0/09.07.2009 Sistemului Integrat de 5 COMPARTIMENTELOR DIN Eficientizare a Încasărilor şi SUBORDINEA CONTABILULUI ŞEF Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Serviciul Vânzări. Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Ed.2, introducere atribuții conform ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE rev.0/09.07.2008 Sistemului Integrat de 6 COMPARTIMENTELOR DIN Eficientizare a Încasărilor şi SUBORDINEA DIRECTORULUI Cheltuielilor (SIEIC). TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Ed. 3rev0 Eliminare capitol din ROF conform HCL. 7 CONDUCEREA REGIEI ŞI Ed.2, PATRIMONIUL rev.0/09.07.2009 Ed2, 8 DISPOZIŢII FINALE rev.0/09.07.2009 - Ed.2, Modificarea ROF după rev.0/09.07.2009 organigrama valabilă din 09.07.2009 şi introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor 9 TOT ROF (SIEIC) Modificarea ROF, conform Ed. 3revQ aprobării Consiliului Local Timişoara Ed. 4rev0 Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timişoara Ed. 5rev O Modificarea ROF, conform 10 TOT ROF aprobării Consiliului Local Timişoara Ed. 6rev O Modificarea ROF, conform 11 TOT ROF aprobării Consiliului Local Timişoara Ed. 7rev 0 Modificarea ROF, conform 12 TOT ROF aprobării Consiliului Local Timişoara Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

| i REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Cap. 0: CUPRINS Foaie de gardă Lista de control a reviziilor / modificărilor Cuprins Cap. 1: ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA REGIEI Cap. 2: Cap. 3: Cap. 4: Cap.5: Cap. 6: 11 DISPOZIŢII GENERALE 12 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A REGIEI ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAŢIONALE DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL 21 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN 22. CABINET DIRECTOR GENERAL 2.2.1 COMPARTIMENT RELAŢII PUBLICE 2.2.2. COMPARTIMENT GESTIONARE ENERGIE 2.2.3. BIROUL PLANIFICARE, ORGANIZARE, CALITATE 2.2.3.1.COMPARTIMENT CALITATE 23 SERVICIUL RESURSE UMANE 23.1 ŞCOALA FORMARE PROFESIONALĂ 24. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECȚIE 2.5. BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE 2.6. SERVICIUL MONITORIZARE ŞI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 2.6.1 BIROUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 2.7. COMISIA DE DISCIPLINĂ 2.8. CENTRU DE CERCETARE / DEZVOLTARE “CORNELIU MIKLOŞI” ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAŢIONALE DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC 31 SERVICIUL TEHNIC 32 SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI 3.2.1 BIROUL ADMINISTRARE RETEA COMUNICATII 33. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ŞI DEPOZITE 34. MUZEUL DE TRANSPORT PUBLIC „CORNELIU MIKLOSI" 3.5. SECTIA TRANSPORT TRAMVAIE 3.5.1. ATELIER TRAMVAIE 3.5.2. ATELIER INFRASTRUCTURĂ 36. SECTIA TRANSPORT TROLEIBUZE 3.7. SECȚIA TRANSPORT AUTOBUZE ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAŢIONALE DIN SUBORDINEA CONTABILULUI ŞEF 41 SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 42 SERVICIUL VÂNZĂRI 4.2.1 BIROUL TITLURI DE CĂLĂTORIE CONDUCEREA REGIEI ŞI PATRIMONIUL 51 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 52 DIRECTOR GENERAL 5.3 DIRECTOR TEHNIC 54 CONTABIL ŞEF 55 PATRIMONIUL REGIEI DISPOZIȚII FINALE Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris af proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.1. Art.2. Capitolul 1: ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA REGIEI 1.1Dispoziţii generale Regia Autonomă de Transport Timişoara este înființată ca urmare a deciziei Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. 99/29.01.1991 cu începere de la 1 ianuarie 1991, Activitatea principală a Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform codificării CAEN (ordin 337/2007 ), este: 4931 —Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. Activitățile secundare, conform codificării CAEN (ordin 337/2007 ), sunt: 1392 — fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepția îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1610 - tăierea şi rindeluirea lemnului 2219 — fabricarea altor produce din cauciuc 2433 — producția de profile obținute la rece 2451- turnarea fontei 2453- turnarea metalelor neferoase uşoare 2454- turnarea altor metale neferoase 2511 — fabricarea de construcții metalice şi părți componente ale structurilor metalice 2512 — fabricarea de usi si ferestre din metal 2550 - fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică;metalurgia pulberilor 2561 — tratarea si acoperirea metalelor 2562 — operațiuni de mecanică generală 2573 - fabricarea uneltelor 2593 — fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 2594 — fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate, fabricarea de nituri şi şaibe 2599 - fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2711 — fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 2790 - fabricarea altor echipamente electrice 2815 — fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 2823 fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 2849 — fabricarea altor maşini — unelte n.c.a. 2910 — fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3020 - fabricarea materialului rulant 3101 — fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3311 — repararea articolelor fabricate din metal 3312 — repararea maşinilor 3314 — repararea echipamentelor electrice 3513 — distribuția energiei electrice 3831 - demontarea (dezasamblarea) masinilor, şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 — recuperarea materialelor reciclabile sortate 4120 — lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale 4211 — lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor 4212 - lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață şi subterane 4213 — construcția de poduri şi tuneluri 4221 — lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4222 — lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicații 4299 - lucrări de construcții a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4311 — lucrări de demolare a construcțiilor 4312 — lucrări de pregătire a terenului 4313 — lucrări de foraj şi sondaj pentru construcții 4321 — lucrări de instalații electrice 4322 — lucrări de instalații sanitare, de încălzire şi de aer condiționat 4334 — lucrări de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 4391 - lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcții 4399 — alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4520 — întreţinerea şi repararea autovehiculelor Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

4531 — comerț cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532 — comerț cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4672 — comerț cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4673 — comerț cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcții şi echipamentelor sanitare 4677 — comerț cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4690 — comerț cu ridicata nespecializat 4724 — comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4725 — comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4726 — comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4789 — comert cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi piețe al altor produse 4932 — transporturi cu taxiuri 4939 — alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4941 - transporturi rutiere de mărfuri 5030 - transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5040 - transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5210 - depozitări 5221 — activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5510 — hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5520 - facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată 5590 -— alte servicii de cazare 5610 — restaurante 5621 — activități de alimentație (catering) pentru evenimente 5629 — alte activități de alimentație n.c.a. 5630 — baruri şi alte activități de servire a băuturilor 6399 - alte activități de servicii informaționale n.c.a. 6820 — închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7219 — cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 7120 - activități de testări şi analize tehnice 7220 — cercetare dezvoltare in stiinte sociale si umaniste 7320 — activități de studiere a pieței şi de sondare a opiniei publice 7410 — activități de design specializat 7490 — alte activități profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 7711 — activități de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 1712 — activități de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 7739 — activități de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a, 7810 — activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă 7820 -— activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 7830 — servicii de furnizare şi management a forței de muncă 7911 — activități ale agențiilor turistice 7912 — activități ale tur-operatorilor 7990 — alte servicii de rezervare şi asistență turistică 8230 — activități de organizare a expozițiilor, târgurilor şi congreselor 8299 — alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8532 - invăţământ secundar, tehnic sau profesional 8553 — scoli de conducere (pilotaj) 8559 — alte forme de învățământ n.c.a. 8621 — activități de asistență medicală generală 8622 - activități de asistență medicală specializată 8623 — activități de asistență stomatologică 8899 — alte activități de asistență socială fără cazare 9002 — activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 9004 - activități de gestionare a sălilor de spectacole 9101 — activități ale bibliotecilor şi arhivelor 9102 -— activități ale muzeelor 9311 — activități ale bazelor sportive 9329 — alte activități recreative şi distractive n.c.a. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE :7 Revizia: 0 Art.3. Regia este organizată în conformitate cu organigrama aprobată şi funcționează în baza regulamentului propriu, cu gestiune economică şi autonomie financiară, are personalitate juridică, încheie bilanţ, are cont la bancă, beneficiază de credite bancare, are relații economice cu alte unități, se înzestrează cu fonduri fixe şi se dotează cu mijloace circulante proprii necesare desfăşurării activității sale. Din veniturile realizate regia constituie fondul de rezervă şi fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social culturale şi sportive, ori de perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum şi pentru premierea acestuia. Consiliul de Administrație al Regiei poate hotări şi crearea altor fonduri în afara celor menționate mai sus. Din profitul net al regiei, în condițiile legii se constituie fondul de participare a angajaților la profit. Pentru acoperirea eventualelor deficite regia poate beneficia, în condițiile legii, de subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Regia Autonomă poate concesiona, inchiria, în condițiile legii, activităţi economice, servicii publice, unități de producție şi terenuri pe bază de licitație publică. Regia poate închiria bunuri la şi de la orice persoană fizică sau juridică română sau străină cu aprobarea consiliului de administratie care sunt in patrimoniul propriu. Regia poate încheia cu persoane fizice sau juridice române sau străine contracte de locație a gestiunii secțiilor şi a altor subunități economice din subordinea lor. Art.4. Sediul R.A. Transport Timişoara este în municipiul Timişoara, B-dul Take lonescu, nr.58. Art.5. Art.6, 1.2.Structura organizatorică a Regiei Pentru îndeplinirea funcţiilor ce-i revin conform obiectului său de activitate precum şi organigramei aprobate, regia are următoarele funcţii de conducere şi structuri organizaționale funcţionale: Funcţii de conducere: - Director general. - Directori de resort: Tehnic, Contabil Şef. - Şefi structuri organizaționale. Structuri organizaționale funcționale : - Serviciul audit public intern (SAPI) - Cabinet Director General (CDG) - Compartiment relatii publice (CRP) - Compartiment gestionare energie (CGE) - Biroul Planificare, Organizare, Calitate (BPOC) - Compartiment calitate (CC) - Serviciul Resurse Umane (SRU) - Şcoala Formare Profesională (SFP) - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (SIPP) - Biroul Control Financiar de Gestiune (BCFG) - Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației (SMSC): - Biroul Siguranța Circulaţiei (BSC) - Serviciul Tehnic (ST) - Serviciul Tehnologia Informatiei ( STI) - Biroul Administrare Retea si Comunicatii (BARC) - Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite (SAPD) - Muzeu Transport Public „Corneliu Miklosi” - Serviciul Financiar — Contabil (SFC) - Serviciul Vânzări (SV): - Biroul Titluri de Călători (BTC) - Comisia de disciplină, înființată în baza Legii 571/2004 (CD) - Centru de cercetare / dezvoltare “CORNELIU MIKLOŞI” Regia are în subordine următoarele subunități fără personalitate juridică, care nu întocmesc bilanț contabil, cu gestiune economică şi cu limită de autonomie, în conformitate cu atribuțiile secției ce vor fi tratate la capitolul respectiv: - Sectia Transport Tramvaie (STT) Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - Sectia Transport Troleibuze(STTr.) - Sectia Transport Autobuze(STA) Art.7. Directorul General este preşedintele Consiliului de Administrație al regiei, conform OG nr. 15/09.08.1993. Directorul General al R.A.T. Timişoara are în subordine directă: - Director Tehnic (DT) - Contabil Şef (CS) - Cabinet Director General (CDG) - Serviciul audit public intern (SAPI) - Serviciul Resurse Umane (SRU) - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecție (SIPP) - Biroul Control Financiar de Gestiune (BCFG) - Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației (SMSC): - Centru de cercetare / dezvoltare “CORNELIU MIKLOŞI” Art.8. Directorul Tehnic este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: - Serviciul Tehnic - Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite - Serviciul Tehnologia Informatiei - Secția Transport Tramvaie - Sectia Transport Autobuze - Sectia Transport Troleibuze - Muzeu Transport Public „Corneliu Miklosi” Art.9. Contabilul Şef este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: - Serviciul Financiar Contabil - Serviciul Vânzări: Art.10. Organul prin care se exercită conducerea regiei este Consiliul de Administrație al R.A.T, Timişoara. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt de competența altor organe. Capitolul 2: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAȚIONALE DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL Art.1. Faţă de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluţionare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acţionării în instanţă, în cazul neîncasării în termenii contractual, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen, 2.1. Serviciul Audit Public Intern Art.2. Serviciul Audit Public Intern îşi desfăşoară activitatea, conform prevederilor legislative în vigoare privind auditul public intern, în mod independent şi obiectiv. Auditorul intern oferă consiliere pentru îmbunătățirea operațiunilor şi contribuie la adăugarea de valoare actului managerial. Auditorul public intern evaluează, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management al riscurilor şi de control şi face propuneri concrete pentru a le consolida eficacitatea. 2.2 Cabinet Director General Art.3. Compartimentul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii : a) activitatea de secretariat b) monitorizare rapoarte şi statistici c) activitatea de registratură Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE d) activitatea de agrement ATRIBUȚII Art.4. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI, răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul cabinetului. a) Activitatea de secretariat stabileşte şi urmăreşte agenda de lucru a directorului general; urmăreşte realizarea sarcinilor din programele şi măsurile la nivelul regiei, la termenele stabilite; răspunde de întocmirea documentelor protocolare; pregătirea călătoriilor de serviciu ale directorului general, rezervarea de bilete, a camerei de hotel, obținerea vizei (dacă este cazul), pregătirea documentelor necesare pentru întâlnirile de lucru, contactarea persoanelor cu care trebuie să se întâlnească directorul general şi stabilirea programului; rezolvă corespondența internațională; asigură activitatea de traduceri şi translatări; informează directorul general cu privire la actele legislative de interes pentru regie apărute; participă la audiențele susţinute de directorul general, distribuie celor abilitaţi spre rezolvare problemele ridicate de către salariaţi, urmăreşte şi informează modul de soluționare a acestora; triază corespondența în funcţie de importanţa şi urgenţa lor şi asigură repartizarea documentelor pe domenii; transmite publicații, prospecte şi oferte obişnuite de prețuri direct la direcțiile executive de resort, dirijează corespondența între direcţii executive, care nu angajează valori materiale, financiare sau de personal direct la destinație, fără viza directorului general; exercită rolul unui prim filtru a corespondenței, informându-l pe directorul general asupra conținutului unor documente cărora, în opinia sa, ar trebui să li se acorde o atenție deosebită; preia şi difuzează fax-urile adresate directorului general; evidența necesarului de consumabile şi evidența de personal (secretara întocmeşte referatul cu necesarul de rechizite pentru compartimentul secretariat, ține evidența orelor suplimentare, concediilor, evidența delegațiilor, a deplasărilor şi a evenimentelor profesionale); asigură directorului general legăturile telefonice exterioare; preluarea de la şefii de compartimente (prin delegare de autoritate) a unor sarcini pe care şefa de cabinet director general le poate rezolva sau chiar poate delega o serie de responsabilități persoanelor din subordine; organizează intrarea personalului regiei şi a persoanelor din afara instituției la directorul general, în funcție de programul acestuia, de importanța şi urgenţa problemelor, asigură directorului general condiții optime de muncă şi de luare a deciziilor, repartizarea sarcinilor, pe compartimente şi lucrători, după caz; coordonează secretariatele şi circulația documentelor la direcțiile executive. b) Monitorizare rapoarte şi statistici solicită şi centralizează rapoartele specifice activității de bază şi conexe ale regiei; urmăreşte realizarea sarcinilor din programele şi măsurile la nivelul regiei, la termenele stabilite; monitorizează evidențele statistice ale regiei; reprezintă regia în relațiile cu organizațiile de transport naționale şi internaționale; întocmeşte rapoarte de informare managementului de vârf în baza datelor primite. c) Activitatea de registratură asigură activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenței precum şi expedierea acesteia la destinatari; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarutui nu este permisă.

| | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE înregistrează şi asigură multiplicarea şi difuzarea documentelor la compartimentele de lucru; urmăreşte şi verifică lunar fondurile utilizate pentru cheltuiei poştale efectuate la transmiterea corespondenței prin oficiul poştal. d) Activitatea de agrement Această activitate se desfăşoară, cu respectarea cerințelor legale, în următoarele domenii: ID) Cul l) Cultural Il) Centru social sindical (Mini — hotel, restaurant, bar) Il) Planificare, salarizare, normare IV) Personal, învățământ, administrare V) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, PSI VI) Aprovizionare, depozitare, mecano - energetic VII) Contabilitate, financiar tural se ocupă de activitatea de gestionare a mini-hotelului, a ştrandului, a terenurilor sportive şi a tuturor spațiilor pentru recreație; organizează evenimente în spațiile proprii ; face publicitate pentru atragerea clientelei; asigură funcționarea ştrandului în perioada de vară, în condiții de igienă; ia măsuri pentru funcționarea tuturor utilităţilor: duşuri, saună, garderobe, grupuri sanitare; urmăreşte şi ține evidența funcționării utilităţilor şi instalațiilor ce deservesc activitatea de agrement, IT) Centru social sindical III) P asigură exploatarea la capacitate a spațiilor de cazare, astfel încât activitatea să fie eficientă; asigură prepararea mâncării pentru servirea clienților la restaurant, asigură funcționarea barului; face publicitate pentru atragerea clienților; asigură condiții de igienă la prepararea hranei şi servirea clienților; asigură condiții de confort în limita clasării mini — hotelului; menţine integritatea mobilierului şi a altor dotări; urmăreşte asigurarea cu vesela necesară, ia măsuri de păstrare a acesteia în condiții de igienă; se ocupă de aprovizionarea cu alimente şi băuturi necesare pentru restaurant şi bar; ia măsuri pentru achiziționarea materialelor consumabile în activitatea mini — hotelului; face propuneri de tarife pentru serviciile oferite; face propuneri de casare şi declasare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar uzate; scoate din uz cele aprobate la casare; propune înlocuirea celor scoase din uz cu altele noi; face recepţia mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar achiziționate. lanificarea, salarizarea, normarea întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă; organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenelor stabilite pentru toate activitățile. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE IV) Personal, administrativ întocmeşte graficul concediilor de odihnă pentru personalul ; gestionează bunurile de inventar asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite; asigură ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S.I., urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului aferent acestor activități ; se îngrijeşte şi asigură condiții corespunzătoare de muncă şi de viață pentru personalul aferent acestor activități; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personal, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri; stabileşte necesarul de salariaţi, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. V) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului şi SU, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; urmăreşte şi asigură realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de sănătate şi securitate în muncă, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire a uniformelor de serviciu; asigură procurarea şi distribuirea materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personal a regulilor şi măsurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. VI) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilităţilor şi instalațiilor, în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; efeciuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; asigură depozitarea, păstrarea şi conservarea în condiții de siguranță a materialelor, precum şi recepționarea acestora; organizează şi asigură colectarea deşeurilor şi evacuarea lor, conform instrucțiunilor, urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele; urmăreşte aprovizionarea cu materiale, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile; îşi asigură stocuri de materii prime şi materiale la nivelul optim permis de fonduri; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului. Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE VID) Contabilitate - financiar 2.2.1. răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă; primeşte indicatorii economici şi financiari, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a activității de agrement conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor, participă la inventarierea bunurilor anual sau ori de câte ori este nevoie; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție, face propuneri de tarife; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ține evidenţa valorică a materialelor consumate pentru activitatea de bază şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare a activității de agrement şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport; ține evidența mijloacelor fixe şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar. Compartiment Relații Publice În domeniul său de activitate are următoarele atribuții şi răspunderi pe domeniile următoare: a) Informarea interinstituțională b) Informarea directă a persoanelor c) Informarea presei şi relații cu presa d) Informarea internă a personalului ATRIBUŢII elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentaţiei specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine a) Informarea interinstituțională comunică din oficiu informațiile de interes public, acte normative care reglementează activitatea RATT, structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de audiențe, numele şi prenumele persoanelor din conducerea regiei şi a responsabilului cu relațiile publice, coordonatele de contact ale regiei, surse financiare, bugetul şi bilanțul contabil, programe şi strategii proprii, lista documentelor de interes public şi lista cuprinzând categoriile de documente produse, potrivit legii; asigură difuzarea unui raport periodic de activitate al regiei. b) Informarea directă a persoanelor Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Revizia: 0 - organizează asigurarea accesului persoanelor la informații de interes public; - precizează condițiile în care persoanele au acces la informații; - asigură cu formulare tipizate legale activitatea; - asigură rezolvarea în termen a petițiilor, ține evidența petițiilor adresate directorului general, a termenelor scadente şi a modului de rezolvare, distribuie petițiile spre rezolvare compartimentelor regiei; - formulează răspunsurile oficiale la petiții, în baza documentelor de analiză primite de la cei în cauză, respectând cerințele legale în domeniu; - organizează şi asigură funcționarea unui punct de informare-documentare. c) Informarea presei şi relații cu presa - coordonează şi execută activitatea de "Purtător de cuvânt al RATT”, - informează în timp util ziariştii despre acţiunile şi activitățile de interes public ale regiei; - difuzează comunicate şi informări de presă, convoacă conferințe de presă; - difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau activități ale RATT, - rezolvă probleme legate de acreditarea ziariştilor, - stabileşte şi execută strategia de promovare a imaginii RATT prin mijloace mass-media; - realizează campanii publicitare pentru promovarea unor activități noi din cadrul RATT. d) Informarea internă a personalului - instituie un sistem de informare la toate nivelele regiei privind activitatea regiei; - instruieşte angajații asupra obligațiilor şi termenelor de rezolvare a petițiilor, pentru aplicarea legii. 2.2.2 Compartimentul Gestionare Energie Compartimentul Gestionare Energie are ca atribuțiuni următoarele: - elaborează şi implementează programul de eficiență energetică; - urmăreşte consumurile energetice precum şi folosirea rațională a energiei; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - reprezintă interesele regiei în relațiile contractuale cu furnizorii de utilități; - reprezintă interesele regiei în relația cu A.R.C.E. (Agenția Română pentru Conservarea Energiei); - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - gestionează şi răspunde de patrimoniul şi activitatea centrului social sindical- complexul de Agrement al Regiei - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni. 2.2.3. Biroul Planificare, Organizare — Calitate Art.5. Biroul Planificare, organizare calitate, are următoarele activități: a) Organizare b) Planificarea activității de transport public de persoane c) Analiză economică d) Managementul responsabilității sociale — calității — mediului — sănătății şi securității în muncă ATRIBUŢII Art.8. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI,; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul. Organizare Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE editează organigrama regiei, în urma deciziilor de reorganizare luate şi o supune spre aprobare Consiliului de Administraţie şi Consiliului Local al municipiului Timişoara editează, în baza propunerilor de la compartimente, şi supune aprobării Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) respectiv Statul de Funcțiuni al regiei şi răspunde de difuzarea ROF în vederea cunoaşterii şi aplicării întocmai. Planificarea activităţii de transport public de persoane evaluează periodic fluxurile de călători în vederea determinării capacității de transport oferite necesare; stabileşte şi supune aprobării programele de transport public local de persoane prin curse regulate , precum şi capacitățile de transport necesare; stabileşte şi supune aprobării programele de transport public local de persoane prin curse regulate speciale şi capacitățile de transport necesare, în baza solicitărilor beneficiarilor; întocmeşte documentația tehnică necesară specifică activității de planificare a activității de transport public de persoane; urmăreşte realizarea indicatorilor de exploatare şi prezintă conducerii rapoarte cu evoluţia şi nivelul de realizare al acestora; colaborează cu alte instituții de specialitate la coordonarea şi desfăşurarea studiilor privind calitatea serviciilor de transport; efectuează calculul realizării criteriilor şi obiectivelor de performantă, conform legislației în vigoare; calculează indicele productivității muncii, lunar şi cumulat de la începutul anului comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent; planifică transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare al Asociaţiei; planifică transportul de pasageri şi de marfă pe căi navigabile interioare. Analiză economică întocmeşte analize economice privind activitatea de bază a regiei; calculează iunar realizarea criteriilor şi obiectivelor de performanță stabilite prin HCL, pe care le transmite spre aprobare Consiliului de Administrație al regiei; raportează realizarea indicatorilor de performanță Primăriei municipilui Timişoara; calculează şi transmite celor interesați indicele de productivitatea muncii; colectează date de la celelalte compartimente ale regiei în vederea calculării şi evidenţei principalilor indicatori tehnico-economici ai organizației; completează şi transmite documentații, repartizate biroului, solicitate de alte instituții referitoare la indicatorii regiei. Atribuţiuni specifice privind respectarea cerințelor SIEIC: definirea şi desenarea traseelor de transport în comun pentru monitorizare; verificarea, updatarea şi corectarea traseelor pentru monitorizare corectă, respectiv obținerea de rapoarte corecte; optimizarea graficelor de circulație pe baza datelor provenite din back office-ul Sistemului de Monitorizare Vehicule (SMV), respectiv din Sistemul Automat de Taxare (SAT); propagarea în SMV a graficelor de circulație funcţie de zi sau perioada calendaristică; în vederea optimizării programelor de circulație, solicită secţiilor de exploatare programarea vehiculelor echipate cu senzori de numărare călători, pe liniile investigate pentru perioada de analiză, evidențierea şi calculul efectelor economice ale optimizărilor aplicate; cooperarea cu toate compartimentele RATT implicate în utilizarea şi gestionare SIEIC pentru îmbunătățirea soluțiilor de monitorizare şi optimizare a activității de transport de persoane 2.2.3.1.COMPARTIMENT CALITATE Managementul responsabilității sociale — calității — mediului — sănătăţii şi securității în muncă Art.7. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE elaborează proceduri de sistem şi operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. organizează, coordonează şi conduce activitatea în domeniul calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă — responsabilitate socială, în vederea menținerii şi îmbunătățirii sistemului de management integrat; gestionează sistemul de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă; menţine şi îmbunătăţeşte sistemul de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu condițiile ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 şi cu politica în domeniul calitate-— mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială a R.A.T. Timişoara; elaborează, modifică, difuzează, actualizează şi păstrează documentele sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială; organizează şi conduce activitatea de audit intern şi de secundă parte; identifică şi înregistrează neconformitățile şi previne utilizarea neintenționată a produselor neconforme; întocmeşte şi controlează înregistrările sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială aferente auditelor; asigură analiza proiectelor sau reviziilor procedurilor de sistem, operaționale şi instrucţiunilor de lucru întocmite de alte compartimente ale regiei pentru încadrarea lor în cerințele sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă — responsabilitate socială; organizează şi conduce activitatea de audit social, din momentul certificării Sistemului de Management al Responsabilității Sociale. 2.3. Serviciul Resurse Umane Art.8. Serviciul Resurse Umane are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii: a) personal, învăţământ, salarizare b) şcoală formare profesională c) activitatea de arhivare d) structura de psihologie ATRIBUŢII a) Petsonal, Învăţământ, Salarizare răspunde de întreaga activitate de personal, pe care o organizează, îndrumă şi controlează; coordonează întreaga activitate de recrutare, selectare, încadrare, pregătire şi dezvoltare profesională, evaluare şi motivare a personalului; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului; asigură necesarul de personal pe meserii, funcții şi specialități; urmăreşte utilizarea judicioasă a personalului, pregătirea şi perfecţionarea profesională a acestuia; îndrumă conducerile secțiilor în aplicarea şi respectarea dispozițiilor legale cu privire la încadrarea si promovarea personalului; organizează alegerea de către lucrători, a reprezentanților lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă pentru Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM), în baza unui Regulament întocmit de Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie cu sprijinul şefilor de compartimente implicate, regulament aprobat de către Directorul Generat; alegerile se organizează ori de câte ori locul (locurile) din CSSM destinat (destinate) reprezentanților lucrătorilor devine (devin) vacant (vacante); primeşte zilnic raportările cu privire la prezența la serviciu a personalului, centralizează şi informează conducerea; urmăreşte respectarea cu strictețe a disciplinei în muncă a întregului personal, propune măsuri pentru îmbunătățirea stării disciplinare, pentru respectarea Regulamentului Intern; în funcție de structura organizatorică întocmeşte statele de funcțiuni; menține la zi fişele de post actualizate, asigură înmânarea acesteia titularului şi o ataşează ca anexă la contractul individual de muncă; întocmeşte şi ține la zi statul de personal al tuturor salariaților; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - propune împreună cu organele abiliate sănatatea şi securitatea în muncă, locurile de muncă vătămătoare sau periculoase la care se acordă sporuri; - tine registrul de evidență a personalului ( inclusiv în format electronic), mişcarea acestuia în cadru regiei, precum şi dosarele profesionale personale ale salariaților; - prezintă directorului general situația drepturilor ce decurg din lege şi din contractul colectiv de muncă în vederea dimensionării cheltuielilor cu salariile; - ia măsuri de încadrare corespunzătoare a salariaților în conformitate cu salarizarea din R.A.T.T.; - asigură aplicarea corecta a sistemului de salarizare pentru întregul personal în concordanță cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobate; - coordonează documentația pentru aprobarea plății orelor suplimentare pentru personal; - urmăreşte aplicarea corectă a sporurilor pentru conducerea formațiilor de lucru; - colectează şi introduce datele necesare calculării salariilor; - ţine evidența concediilor de odihnă, a concediilor de boală şi a concediilor fără salar; - stabileşte sistemul de colectare a datelor necesare calculului salariilor, formulare şi termene de înaintare; - urmăreşte încadrarea în fondul planificat de salarii; - ține la zi şi operează în programul de personal tranşele de vechime în muncă a salariaților pe baza cărora se acordă sporul de vechime; - eliberează, la cerere foştilor angajați adeverințe cu sporuri, drepturi salariale, grupe de muncă; - întocmeşte dosarele de pensie; - vizează cererile salariaţilor privind acordarea ajutoarelor prevăzute în contractul colectiv de muncă în vigoare; - întocmeşte notele de lichidare pentru salariaţii care îşi încetează activitatea; - participă la elaborarea şi negocierea contractului colectiv de muncă şi asigură înregistrarea acestuia; - întocmeşte raportările statistice către Institutul Național de Statistică privind categoriile de salariați, numărul şi natura posturilor vacante şi orice alte situații statistice privind resursele umane; - participă la comisia desemnată cu efectuarea cercetării disciplinare în cazul săvârşirii de abateri de la Regulamentul Intern; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni. 2.3.1 ŞCOALA FORMARE PROFESIONALĂ b) Şcoală Formare Profesională primeşte şi centralizează necesarul de instruire de la servicii / direcții şi întocmeşte "Planul de instruire anual”, conform procedurilor de sistem; - operează modiiicări în “Plan de instruire anual” în cazul în care apar schimbări legate de participarea la cursurile de formare profesională; - organizează şi coordonează în condițiile legii activitatea de formare profesională şi perfecționare a personalului propriu; - organizează şi coordonează activitatea "Şcolii de şoferi R.A.T.T.”, în conformitate cu legislația în vigoare; - ține evidența salariaților prin centralizatorul cursurilor de formare profesională, în scopul respectării legislației în vigoare; - întocmeşte actele adiționale cu clauze de formare profesională la contractul individual de muncă, urmăreşte semnarea acestora de către cele 2 părți (angajat şi angajator); - ține evidența concediilor de studii; - urmăreşte actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice fiecărui post şi loc de muncă şi perfecționarea profesională pentru ocupațiile de bază; - ține evidența şi informează conducerea asupra ofertelor şi a invitațiilor venite de la furnizorii de formare profesională, a cererilor înaintate de salariați şi a referatelor înaintate de compartimente privitoare la cursurile de formare profesională; - vizează notele de lichidare şi cererile privind încetarea contractelor de muncă ale salariaților, confirmând dacă aceştia au beneficiat de cursuri de formare profesională şi dacă au restituit contravaloarea cursului; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

n n Ir Te Cod: REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE | primeşte cereri, îndrumă şi acordă informațiile necesare elevilor, studenţilor care solicită efectuarea stagiului de practică profesională, precum şi instituțiilor de învățământ cu care regia are relații de colaborare în vederea efectuării practicii profesionale; urmăreşte integrarea (inducția) în activitate a personalului nou angajat; elaborează şi propune spre aprobare conducerii sistemul de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților; centralizează calificativele obţinute în baza fişelor de evaluare a performanțelor profesionale; propune şi inițiază proceduri şi instrucțiuni de lucru referitoare la instruirea personalului pe categorii de meserii, evaluarea în vederea promovării şi examinarea personalului de bord referitoare la siguranța circulație, în conformitate cu prevederile legale. c) Activitatea de arhivare răspunde de evidenţa, inventarierea, selecționarea, păstratrea şi folosirea documentelor şi înregistrărilor din cadrul RAT Timişoara conform prevederilor Legii nr.16/1996 actualizată a Arhivelor Naţionale; răspunde de întocmirea nomenclatorului dosarelor arhivate, centralizând proiectele de nomenclator ale fiecărui compartiment. d) Structura de psihologie 1) În domeniul său de activitate, Structura de Psihologie a RATT are următoarele atribuții de bază: evaluarea psihologică a funcțiilor reglementate prin legislația în vigoare, în vederea asigurării cu personal corespunzător (apt) pentru desfăşurarea activității în domeniul siguranței circulației rutiere: persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport şi/sau persoana cu atribuții specifice de siguranța circulației (şef secție, şef atelier exploatare, şef coloană, profesor legislaţie); conducător auto transport persoane în interes public; conducător auto transport intern marfă; conducător auto transport internațional persoane şi marfă; conducător auto transporturi speciale interne şi internaționale (mărfuri periculoase, transport agabaritic, transport valori); instructor conducere auto. evaluarea psihologică a funcțiilor reglementate prin legislația în vigoare, în vederea asigurării cu personal corespunzător (apt) pentru desfăşurarea activității: personal cu funcţii de decizie (funcționar public-director general, director adjunct din instituţii publice); muncă la înălțime; muncă de noapte; muncă în rețele electrice de înaltă tensiune; muncă în rețele electrice de joasă şi medie tensiune; personal care conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina firmei; personal care lucrează în condiții de izolare; manipulare substanțe chimice (acid cianhidric, benzen, toluen, xilen, naftalină). evaluarea psihologică a altor categorii de personal la solicitarea conducerii regiei: controlori bilete; încasatori bilete. evaluarea psihologică a personalului menționat se realizează în următoarele situații: la şcolarizare în funcția de conducător Tramvai, Troleibuz; la angajare într-o funcție din domeniul siguranței circulației; la schimbarea funcției sau a tipului de transport; pentru menţinerea în funcție (siguranța circulației); la sesizarea de către conducerea unității sau a şefului direct, în cazul în care se constată că, din cauza unor deficiențe psihofiziologice sau de comportament la locul de muncă, personalul nu ar mai corespunde solicitărilor funcției exercitate; în urma implicării în evenimente de circulație; expertiză psihologică la solicitarea organelor de poliție, justiție, procuratură; reexaminare psihologică la solicitarea persoanelor declarate inapte la prima examinare, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a avizului. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris a! proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 5) Organizează activitatea Structurii de Psihologie, efectuează evidența personalului asistat, asigură asistența psihologică propriu-zisă. 6) Urmăreşte adaptarea/integrarea cursanților începători la/în specificul meseriei de conducător Tramvai-Troleibuz. 7) Emite avize psihologice şi propune, în cazul constatării unor aspecte psihopatologice, trimiterea de către medicul de medicina muncii al RATT, a persoanei în cauză, la examen de specialitate psihologic-psihiatric pentru precizare de diagnostic clinic, sau recomandă efectuarea unui control oftalmologic, acolo unde este cazul; propune, în urma examenului psihologic efectuat menținerea sau schimbarea din funcție a personalului examinat. 8) Efectuează consiliere psihologică gratuită angajaților RATT care se află la un moment dat în dificultate sau care doresc să se perfecţioneze, să dezvolte un aspect sau mai multe din viața personală, familială sau profesională. 9) Se preocupă de dezvoltarea metodologică (achiziționarea de tehnici, tehnologii şi procedee noi, cu licență) a Structurii de Psihologie. 10) Desfăşoară activitate ştiinţifică în vederea acumulării creditelor solicitate de Colegiul Psihologilor din România (efectuează studii şi cercetări, prelucrări statistice, privind diferite aspecte, fenomene psihologice în legătură cu activitate adesfăşurată, rezultatele fiind valorificate în cadrul conferințelor naționale şi internaționale de psihologie, sau în publicații de specialitate). 11) Întreține corespondență cu compartimentele Regiei, privind: caracterizări profesionale, avize psihologice, programări la examenul psihologic. 12) Menţine relații intra-interdisciplinare: a) relații profesionale intradisciplinare cu Colegiul Psihologilor din România, alte cabinete şi structuri de psihologie, universități, centre de studii psihologice, asociații profesionale din țară şi străinătate. b) relații interdisciplinare, cu Ministerul Transporturilor, diverse instituții publice, medicul de medicina muncii, cu alte servicii, unităţi ale Regiei. 13) Se preocupă de cunoaşterea şi aplicarea legislației în vigoare, în legătură cu activitatea de evaluare psihologică a personalului Regiei. 14) Elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni. 15) Participă ia menținerea şi îmbunătățirea SMI. 16) Respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. 2.4 Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie Art.9. Serviciul are în subordine directă Compartimentul Servicii Situaţii de Urgență, având următoarele atribuții şi răspunderi: a) Prevenire şi protecție în domeniul securității şi sănătății în muncă b) Medicina muncii c) Situaţii de urgență (prevenirea şi stingerea incendiilor, protecția civilă) şi pază generală d) Activitate stomatologică ATRIBUŢII a) Prevenire şi protecție în domeniul securității şi sănătății în muncă Art.10. Serviciul intern de prevenire şi protecție funcționează ca şi compartiment distinct aflat în subordinea directă a Directorul General, Art.11. Activităţile de prevenire şi protecție, desfăşurate prin modalitățile prevăzute de legislația în vigoare, coordonate direct de Directorul General, în cadrul regiei sunt următoarele: - identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; - elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecție; - elaborarea de instrucțiuni proprii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ținând seama de particularitățile activităților şi ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; - propunerea atribuțiilor şi răspunderilor în domeniul securității şi sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acardul scris al proprietarului nu este permisă,

REITERAT | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE verificarea cunoaşterii şi aplicării, de către toţi lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecție, precum şi a atribuțiilor şi responsabilităților ce le revin în domeniul securității şi sănătății în muncă, stabilite prin fişa postului; întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă; elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă, şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informațiilor primite; elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/ sau unității; asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor legale şi asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui; evidența zonelor cu risc ridicat şi specific conform legii; stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar, şi amplasarea conform prevederilor privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; evidența meseriilor şi a profesiilor, prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; monitorizarea funcționării sistemelor şi dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă; verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum şi a sistemelor de siguranță; face demersuri pentru efectuarea determinărilor de noxe fizice, chimice sau biologice din zonele de muncă, a dinamicii acestora şi a duratei de expunere a salariaților în condițiile respective; informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecție; întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise conform legi, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot şi şantiere temporare şi mobile; evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor referitoare la asigurarea securității şi sănătății lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă; identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din regie şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție conform prevederilor referitoare la cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, urmărirea întreținerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situații referitoare la cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute de lege; întocmirea evidențelor conform competenţelor prevăzute de lege; elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din regie, în conformitate cu prevederile din lege; urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecție; colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; urmărirea actualizări planului de avertizare, planului de prevenire şi protecție, şi al planului de evacuare; propunerea de sancțiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității şi sănătății în muncă; propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE participă pe post de secretar în comisiile de cercetare a accidentelor de muncă, ținând evidența acestora conform legislației în vigoare; organizează şi participă pe post de secretar la şedinţele Comitetului de sănătate şi securitate în muncă. Art.12. Alte atribuții coordonate direct de şeful Serviciului I.P.P. în conformitate cu cerințele legale, impuse de SMI şi regulamentele interne în vigoare ale regiei: elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la dezvoltarea, menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; colaborează cu organele sindicale, Inspectoratul teritorial de muncă, analizează sesizările lucrătorilor pe această direcție; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; colaborează cu reprezentanții lucrătorilor cu atribuții pentru securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu şi cu reprezentanții sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă incluse în contractele colective; stabileşte reguli privind instruirea şi însoțirea persoanelor aflate în regie cu permisiunea angajatorului sau a reprezentaților acestuia organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine b) Medicina muncii Art.13. Activitatea revine în mod direct medicului de medicina muncii, funcționează distinct, conform prevederilopr legale, din punct de vedere administrativ fiind în componența Serviciului Intern de Prevenire şi Protecție. Art.14. Activitatea de medicina muncii este coordonată şi condusă de către medicul de medicina muncii. Medicul de medicina muncii este subordonat angajatorului pe linie administrativă, iar activitatea sa este în concordanță cu principiile de etică şi deontologie medicală. De asemenea medicul de medicina a muncii apără interesele regiei, ale angajaților săi şi nu i se poate cere să folosească concluziile medicale în scopuri care prejudiciază angajatul. ATRIBUŢII organizează supravegherea medicală a condițiilor de muncă în relație cu starea de sănătate a salariaţilor, depistarea bolilor profesionale, cunoaşterea şi dispensarizarea bolilor legate de profesiune şi acordarea ajutorului medical în caz de accidente în timpul desfăşurării activității, urmăreşte realizarea contractului colectiv de muncă; asigură funcționarea cabinetului de medicină a muncii şi accesul salariaților la serviciul medical de medicina muncii ; ține legătura cu organele sanitare şi medicale coordonatoare; monitorizează condițiile de muncă şi procesele tehnologice din regie în relație cu starea de sănătate a salariaților pentru depistarea condițiilor de mediu şi de lucru, recomandă măsurile profilactice de organizare a proceselor de muncă şi după caz, schimbarea locului de muncă, recomanda acordarea materialelor igienico sanitare pentru prevenirea bolilor profesionale; organizează şi controlează aplicarea măsurilor pentru gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE stabileşte locurile de muncă unde se acordă alimentație de protecție, depistează şi semnalează cazurile de îmbolnăviri profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare; analizează periodic şi ține evidența morbidității; ia în evidenta certificatele de concediu medical potrivit reglementărilor în vigoare si efectueaza controlul medical la reluarea activitatii cand este necesar; efectueaza examenul medical la angajare, efectueaza controlul medical periodic al lucratorilor conform legislaţiei; elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la dezvoltarea, implementarea, menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. Art.15. Serviciul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii : Il) Activitatea de protecție civilă Il) Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor III) Paza generală Art.18. În domeniile în care îşi desfăşoară activitatea serviciul are următoarele atribuții: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI, I) Activitatea de Protecţie civilă Art.17. Activitatea revine în mod direct serviciului care organizează şi conduce activitatea celulei de urgență pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare. ATRIBUŢII prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităților de protecție civilă; organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în muncă privind protecția civilă; asigură alarmarea salariaților şi populației din zona de risc creată ca urmare a activităților proprii desfăşurate; participa la exercitii şi aplicații de protecție civilă şi conduc nemijlocit acţiunile de alarmare, evacuare, intervenție, limitare şi inlaturare a urmărilor situaţiilor de urgenta desfăşurate de regie sau formatiunile proprii; înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează, de îndată, cu privire la iminența producerii sau producerea unei situații de protecţie civilă la nivelul regiei; încheie contracte, convenții sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenţă profesioniste sau voluntare; mențin în stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spațiile de adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenției, țin evidența acestora şi le verifică periodic; îndeplinesc alte obligații şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi organele abilitate. conduce activitățile pentru întocmirea şi actualizarea planului de protecție civilă al R.A.T.Timişoara; îndrumă şi răspunde de pregătirea de protecție civilă a celulei de urgență, a şefilor şi comandanților formațiunilor de protecție civilă proprii, a personalului încadrat în formațiunile de protecție civilă şi a salariaților potrivit programelor elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență „Banat al județului Timiş; urmăreşte şi controlează aplicarea măsurilor prevăzute în actele normative privind avizarea proiectelor construcțiilor noi, execuția adăposturilor de protecție civilă în subsolul noilor construcții şi amenajarea unor lucrări subterane ca adăposturi de protecţie civilă; ține evidența şi controlează întreținerea, conservarea şi modul de folosire în timp de pace, a fondului de adăpostire; prezintă propuneri Directorului General pentru completarea necesarului de adăpostire; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

:7 Revizia: 0 - are şi alte atribuții stabilite de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al județului Timiş fără a diminua capacitatea de organizare şi îndrumare a activităților de protecție civilă din cadrul regiei; - ține evidența militară a angajaților şi agenților prin Centrul Militar Zonal Timis; - ține evidența mijloacelor auto necesare la mobilizarea generală sau parţială; - participă la întocmirea lucrării de mobilizare a regiei prin SMEPTA de pe lângă Prefectura Judetului Timiş. II) Prevenirea şi stingerea incendiilor Art.18. Activitatea revine în mod direct serviciului care organizează şi răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. ATRIBUŢII - desfăşoară activități de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare impotriva incendiilor sau în alte situații de urgență; - întocmeşte actele de autoritate: decizii, dispoziții, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apărării impotriva incendiilor, precum şi documentele şi evidentele specifice; - întocmeşte/actualizează instrucțiunile de prevenire şi stingere a incendiilor pentru locurile de munca stabilite, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu şi stabileste atribuţiile ce revin salariaților; - organizează salvarea salariaților şi evacuarea bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecție specifice şi prin menţinerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite; - asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență; - elaborează documentele specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia; - organizează apărarea împotriva incendiilor la locurile de muncă; - planifică şi execută controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor şi propune remedierea deficienţelor constatate; - asigură funcţionarea la parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor; - reglementează raporturile privind apărarea impotriva incendiilor în relațile generate de contracte/convenții; - propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare impotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea impotriva incendiilor şi echipamente de protecție specifice; - prezintă periodic conducerii analize privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, - verifică întreținerea şi funcționarea tehnicii de luptă împotriva incendiilor, asigură încărcarea stingătoarelor; - colaborează cu organele Ministerului Administratiei şi Internelor pe linia prevenirii incendiilor. - acorda sprijin şi asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situații de urgenta în îndeplinirea atribuțiilor, - întocmeşte documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activității serviciului privat pentru situații de urgență; - asigură pregătirea şi antrenarea serviciului de urgență privat pentru intervenție, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale. III) Paza generală Art.19. Activitatea revine în mod direct serviciului care prezintă conducerii propuneri de reguli precise de acces şi circulație în incintă, răspunde de aplicarea strictă a acestor reguli, numeşte persoanele responsabile cu aceasta pe incintă. ATRIBUŢII - elaborează planurile de paza a obiectivelor şi bunurilor, modul de efectuare a acesteia, necesarul de amenajări, instalații şi mijloace tehnice de pază şi alarmare; - la măsuri şi răspunde de efectuarea amenajărilor, instalaţiilor şi a mijloacelor tehnice de pază şi alarmare prevăzute în plan; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE [ Ediția 7 JE cercetează evenimentele semnalate pe linie de pază, informează conducerea asupra acestora şi propune măsuri necesare; întocmeşte documentele pentru informarea organelor de poliție cu privire la evenimentele produse pe linie de pază; ține legătura cu prestatorii de servicii de pază, vizează documentele de plată a pazei, controlează efectuarea pazei, dacă este cazul. d) Activitate stomatologică Art.20. asigură funcţionarea cabinetului stomatologic şi evidența specifică din cadrul acestuia. 2.5. Biroul Control Financiar de Gestiune Biroul are atribuții în domeniul verificării dispozițiilor legale în vigoare privitoare la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti aflate la dispozitia regiei şi supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea şi respectarea prevederilor documentațiilor interne şi externe în vigoare. ATRIBUŢII În domeniul său de activitate Biroul, are următoarele atribuții şi răspunderi: efectuează controlul gestionar de fond la toate subunitățile şi gestiunile; organizează desfăşurarea şi valorificarea potrivit normelor legale a acţiunilor de control; urmăreşte aplicarea sancţiunilor disciplinare, convenționale sau penale, după caz, împotriva celor vinovați, stabileşte dimensiunile pagubelor; verifică existența, integritatea şi paza bunurilor şi valorilor de orice fel şi deţinute cu orice titlu; verifică utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea şi casarea de bunuri; verifică efectuarea prin numerar sau prin cont a încasărilor şi plăţilor în lei şi valută, inclusiv a salariilor şi reținerilor sau altor obligaţii; verifică întocmirea şi circulația documentelor primare, documentelor tehnic-operative şi contabile; efectuează verificări tematice pe orice problemă economică care poate produce pagube; întocmeşte proiectul planului de control semestrial şi îl supune aprobării directorului general; participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; planificarea şi realizarea inspecțiilor în baza documentației SMI, a rapoartelor de audit intern şia dispozițiilor managementului de vărt, supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea şi respectarea prevederilor documentației Sistemului de Management Integrat; efectuează inspecții neplanificate pe baza sesizărilor sau la solicitarea managementului de vărf; elaborarea instrucțiunilor de verificare; identificarea şi înregistrarea neconformităților şi prevenirea utilizării neintenționate a produselor neconforme; participă la anchetele de cercetare a evenimentelor precum şi verificări pe traseu; în baza rezultatelor de analiză a inspecțiilor efectuate propune în rapoartele de inspecții sancțiuni şi măsuri de îmbunătățire a activității controlate; elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; urmăreşte şi analizează defecţiunile din teren; urmăreşte respectarea obligațiilor cu termenele de garanție a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte petiții la furnizori împreună cu Serviciul A.P.D. la solicitarea acestuia; controlează calitatea transportului în comun, respectarea regulilor stabilite, comportarea personalului de bord, analizează reclamațiile cu privire la calitatea transportului în comun; face parte din comisia de evaluare a pagubelor materiale produse în urma unor deranjamente sau accidente; participă la analizele organizate cu executanții şi beneficiarii privind calitatea produselor şi reparațiilor executate; face analize de fiabilitate a ansamblelor şi subansamblelor principale la autovehicule; verifică respectarea proceselor tehnologice în activitatea de revizii şi reparații, procese cuprinse în procedurile şi instrucțiunile proprii compartimentelor, sesizând încălcarea acestora Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Revizia: 0 organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine 2.6. Serviciul Monitorizare şi Siguranţa Circulaţiei Art.22. Serviciul are în subordine: a) Biroul Siguranța Circulației ATRIBUŢII Art.23, În domeniul său de activitate Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei are următoarele atribuții şi răspunderi : elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă menținerea şi îmbunătățirea SMI: respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine: comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine controlează modul în care sunt asigurate condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător: ordinea, confortul şi starea de curățenie, propune măsuri de îmbunătățire; analizează cererile de înființare de noi trasee sau de modificare a celor existente propunând soluții: urmăreşte respectarea graficelor de circulație de către secții inclusiv orele de intrare în traseu, orele de ieşire din traseu, orele de trecere şi acoperirea traseelor cu mijloace de transport, conform programelor stabilite; ține legătura cu instituțiile care administrează drumurile, Poliția rutieră, Primăria; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în acest serviciu, dacă este cazul; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; urmăreşte modul cum se face depanarea în traseu a mijloacelor de transport; se ocupă de întocmirea asigurărilor pentru parcul de vehicule transmis de STT, STTrşi STA; ține evidența şi urmăreşte recuperarea pagubelor aduse regiei de la personalul propriu, terțe persoane, societăți de asigurări împreună cu compartimentul juridic şi serviciul financiar-contabil; ține legătura cu societățile de asigurări; urmăreşte conducerea preventivă şi respectarea restricțiilor; colectează sesizările conducătorilor de vehicule privind starea liniei cale, contact sau drumuri şi informează pe cei în cauză pentru remediere; verifică existența şi amplasarea corectă a indicatoarelor de traseu de pe vehicule; controlează şi ține evidența îndeplinirii planului de exploatare; urmăreşte modul cum sunt dirijate în trasee mijloacele de transport de către dispeceri, Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE Şi FUNCŢIONARE înregistrează şi evidențiază întreruperile de circulație; analizează cauzele şi frecvența accidentelor de circulație, întocmeşte periodic informări privind evenimentele rutiere în care sunt implicate mijloacele de transport ale regiei, organizează şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor stabilite în planurile de măsuri, pe linie de siguranța circulației; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehicule ale regiei; ia măsuri pentru înregistrarea şi evidența evenimentelor de circulație la nivel de regie; propune măsuri tehnice şi organizatorice pentru prevenirea evenimentelor de circulaţie, pentru întărirea disciplinei, pentru sancţionarea abaterilor pe linie de siguranța circulației; difuzează şi urmăreşte utilizarea de mijloace de propagandă şi instruire pe linie de siguranța circulației; verifică cu ocazia controalelor periodice modul cum în secții se realizează instruirea lunară a personalului, prelucrarea evenimentelor produse; ține evidența staţiilor pentru călători şi sesizează organele competente pentru ca acestea să îndeplinescă condițiile de siguranța circulației, dispecerul central reprezintă Directorul General în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15.07%, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea Regiei nu este asigurată de alte persoane desemnate din cadrul conducerii executive ale acesteia; dispecerul central are în subordine dispeceratele de sectii, în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15””- 07 o sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale;Se ocupa de monitorizrea energetica a regiei respectiv de orice incident pe aceasta linie, Preia integral activitatea de conducerea a activitatii energetice de la substatile de redresare transformare ale regiei pe care o urmareste, supravegheaza si controleaza monitorizează respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; informează conducătorii de vehicule privind orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice SIEIC; comunică cu conducătorii de vehicule, ori de cate ori situația impune, prin mesaje scrise predefinite sau particulare şi prin voce. Prioritară va fi comunicația prin mesaje scrise; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă; urmăreşte în permanență modul cum sunt respectate programele de circulație colaborând cu dispecerii de la secții şi şefii de coloană. la decizii de deviere a mijloacelor de transport pe alte trasee atunci când se impune acest lucru. Când este cazul solicită sprijinul şefilor de ateliere sau conducătorilor secției; urmăreşte permanent prin Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) respectarea graficele de circulaţie, intervenind prin modificarea graficelor de circulație când situația o impune solicitând în acest sens şi intervenția dispecerilor direcțiilor/secției, controlorilor de trafic; ține evidenţa zilnică a tuturor mijloacelor de transport din exploatare, înregistrând toate întârzierile la ieşirea în exploatare față de graficul de circulație, intrările în depouri a unităților pe cauze; în cazul evenimentelor de circulație, (tamponări, accidente de persoană, deraieri, deranjamente în rețeaua de contact, începuturi de incendiu, blocări de circulație, intemperii atmosferice deosebite, etc.) ia măsurile ce se impun, mobilizând echipele de intervenţie din cadrul Secţiei Transport Tramvaie, Sectia Transport troleibuze şi Secţiei Transport Auto, solicitând (dacă este cazul ) şi sprijinul altor organe cu putere de decizie (Poliția Rutieră, Poliția Comunitară, Primărie, etc.) evidențiind în registrul de evenimente cauzele, vinovații, modul de rezolvare; monitorizează debranşările şi branşările sectoarelor, la cererea echipelor de intervenție şi revizii dacă debranşarea sectorului respectiv durează mai mult de 10 minute, se vor lua măsurile necesare pentru desfăşurarea circulației în condiții acceptabile; în urma evenimentelor de circulaţie sau din alte cauze, sprijină acțiunea de readucere în depouri a mijloacelor de transport. În cazuri deosebite va lua măsuri pentru asigurarea pazei în traseu, întocmind raport dacă se constată nereguli; colaborează cu secțiile si compartimentele Regiei privind folosirea maşinilor şi utilajelor de intervenție din dotarea acestora numai la intervențiile făcute la evenimentele ce au legătură cu activitatea R.A.T.T. (intervenții unde sunt implicate mijloace de transport R.A.T.T. sau când este blocată circulația pe liniile R.A.T.T.); Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE în cazul accidentelor de muncă produse în intervalul 15:00 — 24:00 — 7:00 informează imedia lucrătorul desemnat din cadrul serviciului IPP, şeful compartimentului implicat precum şi conducerea R.A.T.T, luând măsurile de prim ajutor, precum şi apelarea la serviciul de specialitate “112”; în timpul serviciului, primeşte note telefonice, telegrame, alte înştiințări, având obligația să le transmită sigur şi în timp util persoanelor în drept, acestea fiind înregistrate într-un registru de evidență; în timpul serviciului, în relația cu mass media precum şi la solicitările persoanelor străine indiferent în ce calitate s-au prezentat, este autorizat să dea relații referitoare la realizarea programelor de circulație, modificări apărute pe durate scurte sau mai lungi şi măsurile luate. Atributiile dispeceratului central privind monitorizarea, urmarirea, supravegherea si controlul pe linie energetica monitorizează în permanență rețelele de contact tramvai şi troleibuz precum şi rețelele de cabluri de alimentare prin sistemul de telecomandă automată; coordonează şi efectuează manevre pe medie tensiune; prognozează şi transmite către ELECTRICA S.A. sau alt furnizor de energie electrica consumul energetic în funcţie de graficele de circulație şi numărul de unități zilnice tramvai şi troleibuz. răspunde de exploatarea substațiilor şi rețelelor de alimentare ale regiei; execută intervenții la evenimente legate de substaţiile regiei; verifică zilnic aparatele speciale din substații; asigură funcționarea permanentă a substațiilor, anunțând sectoarele de exploatare a mijloacelor de transport electric, din timp, despre avarii sau intreruperi la rețelele de contact; colaboreaza cu ENEL în verificarea stării tehnice a părții de înaltă tensiune a rețelelor şi stațiilor; asigură şi răspunde de intervenția promptă la avariile apărute în rețelele de alimentare sau asigură degajarea substațiilor în caz de întreruperi sau evenimente grave; analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancționare a vinovaţilor dacă este cazul. 2.6.1. Biroul Siguranța Circulaţiei Coordonează şi activitatea de inspecție tehnică periodică, având următoarele responsabilități: răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul stației ITP; efectuează inspecții tehnice periodice la parcul propriu de vehicule al regiei şi verificări la ieşirea din reparație a acestora; efectuează inspecții tehnice periodice contra cost, pentru terţi; asigură întreținerea aparaturii din dotare în parametrii prin efectuarea reviziilor la societăți acreditate de R.A.R. răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreţinere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale. 2.7. Comisia de disciplină Comisia de disciplină la nivel central, organ de cercetare disciplinară la nivelul regiei, conform Legii 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice şi alte unități care semnalează încălcări ale legii, va putea fi sesizată cu privire la săvârşirea următoarelor fapte: infracţiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals şi infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor regiei; încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile şi conflictele de interese; folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic; încălcări ale legii în privința accesului la informații şi a transparenţei decizionale: încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice şi finanțările nerambursabile: incompetența sau neglijența în serviciu; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcție; încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare; administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al regiei; încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public. Semnalarea unor astfel de încălcări ale legii, prevăzute ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracțiuni, de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuție constituie avertizare în interes public. 2.8. CENTRUL DE CERCETARE / DEZVOLTARE “CORNELIU MIKLOŞI” Art. 25. Centru este infiintat fara personalitate juridica in cadrul organizatiei RATT si are o durata de functionare nedeterminata. Atributiile centrului de cercetare/dezvoltare “CORNELIU MIKLOŞI” sunt: de a concentra, integral si dezvolta potențialul de cecetare existent in regie in colaborare cu Universitatea Politehnica Timisoara si Primaria Municipiului Timisoara. de a concepe, dezvolta şi implementa aplicații ITS în domeniul transportului public de persoane, mobilitate urbană (trafic general, transport public de persoane, accidentologie, protecția mediului etc); de a dezvolta aplicații software pentru probleme de modelare, proiectare şi simulare a proceselor de transport public de persoane (asemănător marilor centre/institute de cercetare în domeniul transporturilor existente pe lângă universitațile de profil din lume), de transfer tehnologic intre regie şi susținatorii activi ai regiei(Primăria Municipiului Timişoara, Universitatea Politehnica Timisoara , S.C. Drumuri Municipale Timişoara), care sunt si susținători ai conceptului de dezvoltare durabilă „Vision Timisoara 2030- suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara”. de a asigura prin spații, dotare si pregătire adecvată, competitivitatea și vizibilitatea internațională a rezultatelor cercetărilor efectuate de către cercetatorii ce activează in Universitatea Politehnica Timisoara și cei care susţin acest centru a fi un centru de cercetare în domeniul ITS, reprezentativ pentru partea de Vest a Romaniei cu posibilitatea de a intra în circuitul manifestărilor stiințifice/tehnice pe plan european și mondial in domeniul ITS. Obiectivul principal al acestor aplicații telematice, îl reprezintă integrarea sistemului om-vehicul- drum într-un concept nou, în scopul creşterii siguranței circulației, reducerea congestiei traficului, creării unui mediu mai curat materia-lizat printr-un impact scăzut asupra mediului înconjurător, a creării unui sistem de transport mai eficient şi mai fiabil cu un confort sporit, respectiv o utilizare eficientă a infrastructurii prin conectarea tuturor modurilor de transport. Domeniile de specialitate conform clasificari CAEN 2013 sunt: 7219 — cercetare dezvoltre in alte stiinte naturale si inginerie, 7120 — activitati de testari si analize tehnice, 7220 — cercetare dezvoltare in stiinte sociale si umaniste. Obiectul de activitate prevede: dezvoltarea parteneriatului economic si informational, managementul si instruirea factorului uman, planificarea si modelarea prognozelor de transport, sisteme de supraveghere a traficului, studii ergonomice asupra conditiilor de munca ale personalului, sutinerea initiativelor membrilor pentru a oferi calatorilor un transport public aliniat la standardele si cerintele internationale de calitate si eficienta, promovarea elaborarii unor studii de natura operativa si ergonomica din domeniul transportului public Obiectivele strategice ale centrului de cercetare in Sisteme Inteligente de Transport Dezvoltarea infrastructurii de cercetare existente la nivelul standardelor actuale în domeniul ITS; asigurarea unor condiții de cercetare de nivel ridicat pentru cercetătorii ce activează în cadrul RATT şi Primariei MunicipiuluiTimișoara respectiv Universității Politehnica Timişoara. Dezvoltarea de noi domenii de cercetare în utilizarea si optimizarea operării Sistemelor inteligente de Transport, în conformitate cu tendințele din cercetarea internațională şi cu cerințele economiei româneşti şi europene; Creşterea vizibilității, reprezentativității şi impactului celor implicati- autorități publice, operatori de transport, si utilizatori finali- în interiorul comunității ştiinţifice naționale şi internaționale;stimularea dezvoltării de parteneriate de cercetare la nivel național şi internațional în domeniu; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Creşterea gradului de utilizare a rezultatelor cercetărilor la nivelul operatorilor economici si crearea unui cadru propice diseminării de noi cunoştinţe in rândul comunitatii. Din perspectiva tehnologiilor ITS, centru isi propune: - reducerea congestiilor şi a numărului de accidente; - cresterea capacitatii efective a rețelei rutiere urbane, fără constructii noi; - mbunătățirea relațiilor dintre furnizarea de servicii şi întărirea economiei ca urmare a cresterii mobilității şi accesibilității populației la sistemele de transport.; - reducerea semnificativa a poluarii de catre vehicule, in aspecial a emisiilor de CO2. Capitolul 3: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR ŞI SECȚIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acţionării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. 3.1. Serviciul Tehnic Art.2, Serviciul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii de activitate: a) planificarea, programarea şi urmărirea producției b) cercetarea şi normarea consumurilor c) rezolvarea problemelor tehnice ale mijloacelor de transport şi utilaje d) investiții e) protecția mediului 1) proiectare şi asimilare piese de schimb g) elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant b) gestionare colecție de standarde RATT c) patrimoniu şi administrativ ATRIBUȚII Art.3. În domeniul său de activitate Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi: - elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - Tespectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul Şeful Serviciului Tehnic va avea şi următoarele atribuții: - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; = comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. = întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine a) Planificarea , programarea şi utmărirea producției - întocmeşte planurile de perspectivă privind repararea mijloacelor de transport la SR, a rețelelor de linie cale, contact; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Revizia: O FUNCȚIONARE defalcă sarcinile lunare de plan pentru secţii; urmăreşte şi prezintă conducerii modul de realizare a programelor de producție; planifică reparații accidentale în funcție de capacitățile disponibile; planifică reparațiile curente la clădiri şi instalații; planifică şi urmăreşte reviziile tehnice a mijloacelor de transport în comun; propune lista de reparații clădiri şi instalații, în baza propunerilor sectoarelor şi secțiilor din regie, în ordinea priorităților şi a analizei oportunității şi economicității; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului. b) Cercetarea şi normarea consumurilor întocmeşte norme de consum pentru combustibili, lubrifianți, anvelope şi alte materiale; analizează periodic depăşirile consumurilor stabilite propunând măsuri corespunzătoare de încadrare; efectuează determinări experimentale la tipurile noi de vehicule intrate în dotarea unității precum şi la cele la care s-au efectuat modificări constructive privind consumurile; verifică şi instruieşte personalul însărcinat cu probleme de normare şi urmărire a consumurilor din subunități; participă la acțiuni de control şi îndrumare a unităților din subordine privind încadrarea în consumurile normate; se preocupă în mod permanent de creşterea productivității muncii, stabileşte căi şi soluții corecte de creştere a acesteia; urmăreşte reducerea efortului fizic al muncitorilor prin măsuri de mecanizare a proceselor de producție; întocmeşte Caiete de Sarcini pentru achiziții de materiale, piese schimb, utilaje, servicii, diverse lucrări, etc, Notmarea muncii Serviciul asigură normarea proceselor tehnologice din cadrul atelierelor în care se lucrează în acord. În această activitate, serviciul are următoarele atribuții: asigură aplicarea normării la toate activitățile şi categoriile de personal în acord, controlează modul de aplicare şi face propuneri conducerii pentru modificarea normelor, efectuează fotografieri ale locurilor de muncă, analizând gradul de încărcare al acestora la solicitarea managementului de vârf; elaborează şi reexaminează normele de muncă locale folosite în locuri de muncă, organizează şi urmăreşte aplicarea experimentală a normelor de muncă, analizează rezultatele şi propune măsuri; difuzează subunităților normele cu caracter unificat aprobate pentru munca în acord şi normativele de personal pentru cele care lucrează în regie, urmărind aplicarea lor; verifică modul de aplicare ale normelor şi normativelor, înregistrarea corectă în evidență a datelor privind munca depusă, făcând propuneri corespunzătoare; răspunde de corelarea normelor de muncă cu condițiile de producție create la locurile de muncă. c) Rezolvarea problemelor tehnice ale mijloacelor de transport şi utilaje asigură documentația necesară şi răspunde de înscrierea în circulație a tramvaielor şi troleibuzelor,; participă la constatarea defecțiunilor la introducerea în reparație a mijloacelor de transport; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare); verifică şi avizează devizele antecalcul şi facturile peste prețurile ferme la reparații capitale; participă la recepţia vehiculelor la ieşirea din reparație; stabileşte tehnologii pentru obiective de autodotare, scule şi dispozitive, îmbunătățiri constructive proiectate, alte lucrări ocazionale sau pentru terți; face-comenzi către terţi şi urmăreşte derularea lor, pentru piese de schimb sau operații tehnologice care nu se pot executa în atelierele proprii; urmăreşte elaborarea tematicilor de perfecţionare a cunoştinţelor profesionale şi a celor pentru diverse concursuri; răspunde de aplicarea strictă a dispozițiilor privind instalațiile sub presiune şi instalațiile de ridicat (ISCIR); Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Revizia: 0 FUNCŢIONARE analizează dosarele de casare cu privire la starea tehnică a mijloacelor fixe care îndeplinesc condițiile de casare şi face propuneri de menținere în exploatare respectiv de aprobare a casării; asigură executarea documentațiilor de casare, urmăreşte dezmembrarea şi scoaterea din evidența contabilă a mijloacelor fixe, obiecte de inventar şi echipament de protecție aprobate la casare; urmărește valorificarea materialelor rezultate din procesul de producție sau din casări; urmăreşte fişele utilajelor; asigură asistența tehnică la toate lucrările de construcții care nu sunt investiții; planifică lucrările de întreținere şi reparații ale utilajelor tehnologice din dotarea regiei; conduce şi organizează recepţia lucrărilor de reparații instalații şi utilaje; verifică existența şi aplicarea instrucțiunilor privind instalațiile de ridicat şi a celor sub presiune, la locurile de muncă; face controale periodice pe linie ISCIR, propune măsurile ce se impun conform reglementărilor legale; asigură trimiterea de utilaje în reparație la terți, ține evidența contractelor de reparare, participă la recepție; dă avize pentru lucrări ale terţilor în zonele aferente instalațiilor regiei. d) Investiţii l) investiții Il) atragerea de fonduri internaţionale şi credite externe Art.4. În domeniul activității de investiții, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : Investiţii propune promovarea de noi investiții privind dezvoltarea regiei; propune lista de investiții în funcţie de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării; propune lista de dotări cu mijloace de transport, în baza necesarului întocmit de către compartimentele regiei, în ordinea priorităților şi în limita fondurilor alocate; propune lista de achiziții utilaje independente, în baza necesarelor întocmite de sectoarele interesate, în urma analizei priorităților şi în limita fondurilor alocate; asigură deschiderea finanțării la lucrările de investiții aprobate; asigură aprobarea realizării obiectivelor de investiții de către forurile competente; prevede în propunerile de investiții, fondurile şi sursele de plată ale acestora; urmăreşte plata proiectelor şi a lucrărilor de construcții montaj şi evidențiază realizarea acestora; raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat; întocmeşte raportarea operativă în darea de seamă statistică privind activitatea de investiții; întocmeşte documentele de decontare în baza situațiilor de plată confirmate; participă la alcătuirea propunerilor de investiţii, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; întocmeşte caiete de sarcini la investiții de construcții - montaj şi proiectare în construcții, solicitând în acest scop sprijin din partea beneficiarilor şi a specialiştilor din regie; participă la încheierea de contracte de antrepriză, pe bază de licitație, cu unitățile de construcții, raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat, la toate lucrările de investiții, răspunde de realizarea, recepţia şi punerea în funcţiune la termen a investițiilor precum şi atingerea parametrilor proiectați; urmăreşte la furnizori livrarea utilajelor tehnologice din cadrul devizului general de investiție la termenele stabilite în contracte; urmăreşte efectuarea probelor tehnologice şi atingerea parametrilor de funcționare proiectaţi, organizează şi realizează supravegherea tehnică în realizarea obiectivelor de investiții, întocmeşte formele pentru recepționarea şi decontarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare; organizează efectuarea în regie proprie a investițiilor pentru care s-a aprobat această metodă; întocmeşte caiete de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; urmăreşte derularea contractelor de proiectare; urmăreşte întocmirea documentației pentru obținerea amplasamentului investiţiei şi a tuturor avizelor care vor sta la baza întocmirii proiectului de execuție de către proiectant; verifică documentațiile de proiectare şi le acceptă dacă corespund caietelor de sarcini; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

asigură condițiile tehnice necesare desfăşurării lucrărilor de investiții; supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele şi semnalează proiectantului abaterile constatate, asigură recepţia pe faze a lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor precum şi recepţia finală a acestora; răspunde de achitarea numai a lucrărilor de calitate corespunzătoare; asigură avizarea documentațiilor care stau la baza investițiilor. II) Atragerea de fonduri internaţionale şi credite externe întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obținere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei; caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată; asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei , traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central. e) Protecţia mediului Art.5. Activitatea de protecția mediului revine în primul rând responsabilului de protecţia mediului din cadrul serviciului. ATRIBUŢII participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite (noxe), face propuneri de măsuri pentru înlăturarea noxelor ; ține legătura şi asigură asistența de specialitate în relațiile cu instituţiile de specialitate; va întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea/actualizarea autorizaţiilor de mediu. controlează la toate locurile de muncă aplicarea normelor privind protecţia mediului ; participă la recepţia locurilor de muncă nou înființate din punct de vedere al protecției mediului, urmăreşte obținerea autorizaţiilor de funcționare privind protecția mediului; întocmeşte împreună cu compartimentele şi secțiile de producție proiectul planului de măsuri şi propunerile privind fondurile necesare pentru protecția mediului, urmăreşte şi raportează realizarea măsurilor prevăzute şi a eficienței acestora ; întocmeşte analizele privind activitatea de protecția mediului pentru conducere, întocmeşte date statistice şi rapoarte anuale, trimestriale, lunare solicitate de autoritatea teritorială de mediu avizează instrucțiunile proprii de protecţia mediului elaborate de alte compartimente de muncă si face propuneri de modificare sau complectare a normelor interne de protecție a mediului ; informează operativ conducerea asupra rezultatelor obținute în urma controalelor efectuate în cadrul secțiilor regiei şi propune măsuri de protecția mediului care să fie incluse în contractele colective de muncă, urmăreşte realizarea lor ; urmăreşte realizarea măsurilor stabilite cu ocazia cercetării şi controlării secţiilor ; sesizează conducerea asupra necesitații opririi activității la locurile de muncă ce prezintă pericol iminent de poluare a mediului ; urmăreşte dotarea cu instalații, utilaje si dispozitive de protecție a mediului şi folosirea lor la toate secțiile făcând controale şi propunînd masuri operative de remediere a deficienţelor ; colaborează cu Autoritatea teritorială de protecție a mediului ; asigură în cadrul diferitelor forme de perfecționare a personalului informarea/instruirea acestuia privind normele de protecția mediului ; se ocupă de achiziționarea mijloacelor de propagandă privind protecția mediului în colaborare cu instituțiile abilitate. f) Proiectare şi asimilare piese de schimb Art.6 În domeniul activității de proiectare şi asimilare piese de schimb, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : întocmeşte proiecte de execuție pentru piese de schimb executate în atelierele de reparații ale RATT; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

|| REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI II I diția: 7 Revizia:0 | FUNCȚIONARE - răspunde de lansarea documentației de execuție către secția executantă; - răspunde de validarea internă a proiectelor de execuție realizate; - răspunde de omologarea internă a pieselor de schimb asimilate; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul biroului, dacă este cazul; - propune comisia de validare proiecte, - propune comisia de omologare interna piese de schimb; - modifică, actualizează, păstrează şi difuzează documentația de execuție pentru piese de schimb executate in atelierele de reparație; - întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziția de piese de schimb şi materiale necesare pentru repararea mijloacelor de transport; - participă, în urma numirii prin decizie, la şedinţele de licitație pentru selecția de oferte organizate la sediul RATT,; - participă, în urma numirii prin decizie, la comisiile de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziția de piese de schimb şi materiale, analizează ofertele tehnice în vederea stabilirii ofertei câştigătoare. g) Elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant Art.7 În domeniul activității de elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi - elaborează specificații tehnice pentru serviciile de întreținere şi reparare tramvaie; - elaborează documentele necesare pentru obținerea agrementului tehnic feroviar şi a autorizaţiei de furnizor feroviar, pentru serviciile de întreținere şi reparare material rulant şi a infrastructurii de transport cu tramvaiul, de la Autoritatea Feroviară Română - AFER; - modifică, actualizează, difuzează şi păstrează documentele pentru obţinerea şi menţinerea agrementului tehnic feroviar şi a autorizaţiei de furnizor feroviar. h) Gestionare colecție de standarde RATT Art.8 În domeniul activității de gestionare colecție de standarde R.A.T..T, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : - ţine evidența colecţiei de standarde a RATT, face propuneri şi inițiază demersurile necesare pentru actualizarea ei; - reprezintă regia în colaborarea cu Asociaţia de Standardizare din România; face demersurile necesare pentru achitarea cotizației de membru ASRO i) Activitate patrimoniu-administrativ Art.9 În domeniul activității de patrimoniu-administrativ, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : răspunde de patrimoniul regiei, în acest sens ține evidența, terenurilor, construcțiilor şi a situaţiei juridice a acestora, răspunde de buna gospodărire a tuturor imobilelor din administrarea regiei; - urmăreşte realizarea planului de investiții şi reparații capitale pentru imobile, instalații aferente şi pentru mijloacele fixe necesare activității de administrație, participă la recepționarea lor, întocmeşte propunerile de reparații curente şi accidentale; - asigură necesarul regiei cu extrase CF pentru imobilele şi terenurile din patrimoniul regiei; - urmăreşte plata taxelor pe clădirile, terenul şi mijloacele de transport din RAT Timişoara; -_ ține evidenţa locuințelor de serviciu - contracte de închiriere cu Primăria Municipiului Timişoara; - efectuează împreună cu Serviciul Financiar — Contabil inventarieri periodice ale mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar administrativ gospodăresc, organizează evidența acestora; - controlează modul cum sunt întreținute şi reparate maşinile, utilajele, instalațiile şi celelalte fonduri fixe, de natură administrativă; - ţine evidența inventarelor personale cu mijloace fixe, obiecte de inventar, echipamente individuale de protecție şi de lucru; - ia măsuri pentru gospodărirea rechizitelor şi a altor materiale cu caracter administrativ gospodăresc, răspunde de distribuirea rechizitelor de birou; - participă la stabilirea planului financiar privind cheltuielile administrativ - gospodăreşti; - elaborează necesarul de aprovizionare cu materiale de întreținere, piese de schimb, şi rechizite de birou pentru administrație; - răspunde de evacuarea, depozitarea şi predarea spre valorificare a deşeurilor rezultate din activitatea administrativă; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE [ Ediţia:7 _Revizia: O răspunde de completarea bonurilor de consum pentru compartimentele din sectorul administrativ; coordonează activitatea de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție a regiei; întocmeşte bonuri de consum pentru acordarea tichetelor de masă, pentru toate compatimentele din regie; urmăreşte contractele administrative date spre urmărire serviciului. 3.2. Serviciul Tehnologia Informației Art.10 În domeniul său de activitate Serviciul Tehnologia Informației are următoarele atribuții şi răspunderi: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului serviciului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/incetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine gestionarea, întretinerea şi reparația rețelelor de comunicații de date şi voce prin legături fixe şi mobile din cadrul regiei: . rețelele de comunicații de date interne şi prin Internet, în cadrul sediului RATT, Depouri, Secţia Transport Autobuze, Secţia Transport Tramvaie si Troleibuze, Centru de Taxare şi Monitorizare (CTM), Chioşcuri de bilete şi Staţii de redresare. rețelele de comunicație prin telefonie fixă în regim intern, în cadrul sediului RATT, Depouri, CTM şi Chioscuri de bilete. rețelele de comunicație prin telefonie fixă în regim extern pentru toate compartimentele RATT. * comunicația prin telefonie mobilă într-un grup al persoanalului RATT. comunicația mobilă prin echipamente de radiocomunicații. gestionarea, întreţinerea şi reparația harware şi software pentru echipamentele de calcul (servere, stații de lucru). asistenţa şi suportul tehnic pentru exploatarea sistemelor de operare şi a aplicaților specifice din cadrul RATT(aplicațiile din cadrul Sistemului Automat de Taxare, Sistemului de Monitorizare Vehicule, aplicații de personal- salarizare, FAZ, financiar- contabilitate, gestiuni, etc); în cazul defecțiunilor minore, cu personalul specializat pe operațiuni de service , remediază echipamentele defecte transmise de S.T.T., S.T.A., Serviciul Vânzări etc., conform procedurilor emise; în cazul defecţiunilor care se încadrează în garanția prevazută de contract, trimite echipamentele defecte furnizorului şi urmăreşte încadrarea oricărei defecţiuni ca termen de remediere în clauzele contractuale; se preocupă de asigurarea consumabilelor utilizate de echipamentele sistemului (referat necesitate, notă justificativă, caiet sarcini, identificare potențiali furnizori), se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; urmăreşte efectuarea în timp util a lucrărilor de refacere a branşamentelor electrice precum şi a instalațiilor pentru montarea echipamentelor în condiții de securitate maximă; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - răspunde de soluţionarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locații unde există instalate echipamente; - gestionarea, întreținerea imprimantelor şi copiatoarelor; - reparația subansamblelor electronice din toate sectoarele de activitate ale regiei (module utilizate pe mijloacele de transport în comun, în echipamente de calcul şi comunicații, elemente de comanda şi acționarea macazelor, etc); - întreținerea şi reparația instalațiilor de climatizare ale autovehiculelor precum şi cele montate în încăperile regiei; - realizare de aplicații sau implementarea unor aplicații achiziționate pentru realizarea unor nevoi de eficientizare apărute în activitatea regiei; - realizarea de caiete de sarcini pentru achiziția de tehnică de calcul şi comunicații. - atragerea de fonduri internaționale şi credite externe: + întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; + urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obținere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei; + caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată; asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei, traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; » solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizaţii specializate la nivel local sau central. 3.2.1. Biroul administrare retea si comunicatii În domeniul său de activitate Biroul de Administrare si Comunicatii are următoarele atribuții şi răspunderi: - se preocupă de instruirea personalului care utilizează: Sistemul Automat de Taxare (SAT), Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) şi Sistemul Integrat de Avertizare la Efracție şi Control Acces (ca parte integrantă a SAT), ori de câte ori apar modificări noi sau este solicitat de diverşii utilizatori (Serviciul Vânzări, Secţia Transport Tramvaie si Troleibuze, Secția Transport Autobuze, Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației, etc.); - emite instrucțiuni specifice pentru orice modificare intervenită în sistem; - asigură asistența tehnică şi comercială când este cazul, pentru toți utilizatorii sistemului; - prin personalul propriu specializat, efectuează controale în traseu privind starea echipamentelor îmbarcate (privind aplicația SIEIC); - coordonează funcţionalitatea întregului sistem, intervenind prin acțiuni corective în toate compartimentele RATT implicate în utilizarea SIEIC; - colaborează cu furnizorii sistemului pentru orice anomalie apărută în funcţionalitatea sistemului; - se preocupă de elaborarea de rapoarte de management peniru a reda o imagine cât mai corectă a situației regiei; - propune spre analiză datele rezultate din rapoartele de management, contribuind la luarea deciziilor celor mai bune pentru eficientizarea activității; - verifică exactitatea datelor din rapoartele SAT şi SMV comparându-le între ele, sau cu datele din realitatea din teren; - acolo unde e nevoie intervine la furnizorii sistemului pentru crearea de noi rapoarte, modificarea celor existente sau pentru corectarea unor date inexacte; - instruieşte utilizatorii sistemului în folosirea rapoartelor; - dă informaţiile necesare pentru a înlătura orice disfuncţie pe care o reclamă utilizatorii sistemului; - se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; - răspunde de soluționarea operativă a defectelor curente apărute ia punctele de vânzare din reţeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locații unde există instalate echipamente (privind aplicația SIEIC); - autorizează roluri pentru diverşi operatori în cadrul SAT, SMV, Sistem integrat de Avertizare la Efracţie şi Control Acces; - analizează şi dezvoltă partea de software pentru aplicațiile care rulează în cadrul compartimentelor; - întreține bazele de date ale aplicațiilor sistemului; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

Te ZI REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE verifică efectuarea zilnică a backup-ului bazelor de date; configurează parametrii şi caracteristicile sistemului în ceea ce priveşte partea de vânzare şi monitorizare vehicule; verifică realizarea traseelor monitorizate şi existența graficelor de circulație; reconstituie parcursul vehiculelor implicate în evenimente de circulație; analizează cererile utilizatorilor în vederea adaptării aplicațiilor software la necesităţile şi modificările legislative apărute; propune dezvoltarea aplicațiilor funcţie de concluziile rezultate din analize; elaborează, revizuieşte şi transmite spre aprobare şi validare procedurile pentru Sistemul de Management al Calității utilizate în cadrul SIEIC; colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil; furnizează, la cerere, rapoarte din cadrul sistemului; propune promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; urmăreşte derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă; propune lista de investiții în funcție de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării; asigură deschiderea finanțării la proiectele şi lucrările de investiții aprobate; asigură aprobarea realizării obiectivelor de investiții de către forurile competente; prevede şi propune proiecte de investiții, fondurile şi sursele de plată ale acestora: urmăreşte plata proiectelor şi a lucrărilor şi evidențiază realizarea acestora. raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat; întocmeşte raportarea operativă în darea de seamă statistică privind activitatea de investiții; întocmeşte documentele de decontare în baza situațiilor de plată confirmate; participă la alcătuirea propunerilor de proiecte noi de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; participă la încheierea de contracte, pe bază de licitație; răspunde de realizarea, recepţia şi punerea în funcțiune la termen a investițiilor precum şi atingerea parametrilor proiectați; urmăreşte la furnizori livrarea utilajelor, echipamentelor şi serviciilor din cadrul devizului general de investiție la termenele stabilite în contracte; urmăreşte efectuarea probelor tehnologice şi atingerea parametrilor de funcționare proiectați; organizează şi realizează supravegherea tehnică în realizarea obiectivelor de investiții, întocmeşte formele pentru recepționarea şi decontarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare; întocmeşte caiete de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; urmăreşte derularea contractelor de proiectare; urmăreşte întocmirea documentației pentru obținerea tuturor avizelor care vor sta la baza întocmirii proiectului de execuție de către proiectant; verifică documentațiile de proiectare şi le acceptă dacă corespund caietelor de sarcini; asigură condițiile tehnice necesare desfăşurării lucrărilor de investiții; supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele şi semnalează proiectantului abaterile constatate, asigură recepţia pe faze a lucrărilor, şi recepţia la terminarea lucrărilor precum şi recepţia finală a acestora; răspunde de achitarea numai a lucrărilor de calitate corespunzătoare; asigură avizarea documentațiilor care stau la baza investițiilor; Atribuţii privind activitatea de control titluri de călătorie şi anume: monitorizare validări pe ore, zile, luni, linii, mijloace; întocmire situații şi analize periodice; cunoaşterea „ Manualului de utilizare pentru aplicația EA.CTRL şi dispozitivul „ PSION ,; cunoaşterea dispozitivului de control PSION şi a modului de lucru , după cum urmează: . descrierea dispozitivului; utilizarea PSION în cadrul Sistemului Automat de Taxare; , utilizare echipament pentru control: " pornirea echipamentului; = configurare echipament; "transfer date; = configurarea schimbului de lucru; = preluarea datelor de control din Validator; " configurarea datelor de control; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

[Ec 7 E = controlul cardurilor de calatori (Card valid, Card invalid, Card validat propria raspundere, călător contravenient); "închiderea schimbului; = consultare statistică; “ transferul informațiilor către Back Office la sfârşitul tuturor sesiunilor de lucru din ziua respectivă. Asiqură formarea profesională a controlorului prin prelucrarea următoarelor atribuții; deschiderea sesiunii de control cu ajutorul cardului de controlor activ; în momentul în care se urcă în vehiculul ce urmeaza a fi controlat, orice membru al echipei de control îşi prezintă cardul de operator la validator pentru evidentierea prezenței, pentru blocarea validatoarelor şi trecerea acestora în modul „Control” în vehiculul verificat. În cardul de operator se înregistreaza informaţiile referitoare la linia pe care circulă vehiculul. Cardul poate fi prezentat pentru blocarea validatoarelor la orice validator. Trebuie reținut că pentru controlul la validator, controlorul trebuie să prezinte cardul său la fiecare validator la care doreşte să facă control, alfel activitatea se va reflecta în raportul controlorului care a deschis sesiunea la respectivul validator; membrul echipei care a trecut validatoarele în starea „Control” prezinta cardul la PSION pentru transferul datelor de control; membrul echipei care are dispozitivul de control PSION verifică călătorii prin folosirea acestuia; ceilalți membri ai echipei pot să folosească validatoarele pentru a controla cardurile călătorilor. Aceştia vor prezenta cardurile de călătorie la validatoare şi vor afla dacă posesorul circulă regulamentar; dacă un controlor care foloseşte validatorul pentru inspecție depistează un călător fraudulos, atunci acesta se va duce la membrul echipei care are aparatul PSION pentru întocmirea formalităţilor, acest controlor va prezenta cardul său de operator, care va determina selectarea în mod automat în cadrul aplicației de pe PSION, a contului asociat controlorului; apoi se va prezenta cardul călătorului care a călătorit fraudulos, pentru înregistrarea acestuia în contul controlorului şi se va folosi funcţionalitatea aplicației şi imprimanta pentru a emite bon de amendă pentru contravenient dacă va fi cazul: în cazul în care contravenientul nu deţine un card de călătorie, atunci se va introduce în sistem (prin intermediul PSION) seria notei de constatare întocmite de către controlor; fiecare card care a fost prezentat la validator va fi înregistrat în contul controlorului care a prezentat cardul său de operator, Fiecare controlor va trebui să execute operația de inspecție la orice validator: transferul informațiilor către Back Office; pentru transferarea datelor din PSION care au fost colectate în timpul zilei de echipa de controlori, către Back Office, se va folosi calculatorul; la întoarcerea echipei de controlori terți, aplicațiile acestora vor fi dezactivate, prin intermediul inscriptorului de carduri de la sectorul de controlori. Datele vor fi transferate în prima instanță din dispozitivele PSION în calculatorul serviciului. Ulterior datele vor fi transferate către Back Office prin intermediul rețelei de comunicații RATT, la intrarea în depou, validatoarele din vehicule vor transfera datele către aplicația din depou, ce va transmite mai departe către zona de Back Office, informațiile asociate cardurilor de contralori, care au lucrat în ziua respectivă; din acest moment, după transferul datelor către Back Office, se vor putea obține rapoartele de activitate ale controlorilor, pe fiecare linie sau vehicul şi ora la care aceştia au realizat controlul. Asigură asistentă tehnică pentru activitatea controlorilor terţi prin: centralizarea activităților controlorilor se face la STI; rapoartele specifice activității de control vor fi obținute folosind interfaţa de raportare pusă la dispoziție în cadrul Back Office. Buletinele de activitate ale controlorilor pot fi de asemenea vizualizate din aplicația de gestiune a cardurilor. 3.3. Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite Art.11. Serviciul are următoarele domenii de activitate: a) organizarea de proceduri de achiziții b) contracte c) import- export d) aprovizionarea tehnico — materială e) depozite Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE [ Ediţia:7 Revizia: 0 ATRIBUŢII Art.12. Serviciul răspunde de următoarele activități : - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine a) Organizarea de proceduri de achiziții publice - întocmeşte programul anual de achiziții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; - stabileşte valoarea estimată a achiziției; - stabileşte procedura de achiziții, pe baza valorii estimate a achiziției; - întocmeşte documentația în funcție de procedura de achiziție stabilită şi de criteriul de atribuire; - propune comisia de evaluare a ofertelor; - organizează procedura de achiziție, informează comisia despre prevederile legale; - organizează şi asigură publicitatea legală şi evidența documentațiilor de licitație; - organizează licitații pentru spațiile şi bunurile disponibile ale regiei; - asigură secretul ofertelor şi al altor documente considerate a nu fi de interes public; - ține legătura cu ofertanții comunicând rezultatele procedurilor de achiziţie tuturor celor care au participat; - informează la solicitare pe cei implicați despre reglementările în vigoare în materie de proceduri de achizitie, obligațiile ce le revin. b) Contracte - colaborează cu urmăritorul de contract la întocmirea contractelor la care RATT este parte; - păstrează contractele în original în care regia este parte, de asemenea toată corespondenta legată de contractele respective; - analizează, împreună cu secția (compartimentul) beneficiară, sau urmăritorul de contract şi juristul, proiectele de contract la care regia este beneficiar, formulează divergențe (dacă este cazul) şi le înaintează spre semnare oficiului juridic şi conducerii; - urmăreşte contractele pentru care este desemnat ca urmăritor; - întocmeşte şi expediază formele de penalități către contractanții care nu îşi onorează obligațiile contractuale la sesizarea urmăritorilor de contracte, prin compartimentul Facturare; - solicită partenerului modificarea clauzelor contractuale, în cazul în care regia nu îşi poate îndeplini obligațiile, la sesizarea urmăritorului de contract; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE urmăreşte expirarea contractelor în derulare şi anunță conducerea regiei cu 90 de zile înainte de expirarea fiecărui contract; informează lunar despre situația lunii precedente în derularea contractelor; întocmeşte lunar informarea către conducere despre nereguli în derularea contractelor, aflate din raportările lunare ale compartimentelor care derulează contracte; răspunde de derularea contractelor de aprovizionare; ține legătura curentă cu toţi furnizorii, în vederea preîntâmpinării încălcărilor clauzelor contractuale; participă la soluționarea neînțelegerilor contractuale cu furnizorii şi informează conducerea regiei asupra obiecțiunilor nesoluționate; urmăreşte corectitudinea derulării contractelor de închiriere stâlpi pentru montare de fibră optică; ține evidența şi urmăreşte derularea contractelor externe. c) Import-export asigură importul de bunuri, materiale şi piese din import, în baza contractelor încheiate, pentru necesitățile regiei; solicită Serviciului Financiar - Contabil deschiderea acreditivului extern, în termenele contractuale, când este cazul; întocmeşte demersurile pentru vămuire, verifică achitarea taxelor vamale, comisionul în vamă, TVA, asistă la vămuire şi la recepţia mărfurilor. Serviciul are și atribuțiuni specifice depozit — formatare, privind respectarea cerințelor SIEIC: cunoaşterea aplicației de formatare - personalizare carduri angajați ( inclusiv membri de familie ) şi carduri de călătorie, conform manualului „Aplicația de Formatare şi Personalizare”; preluarea, filtrarea şi prelucrarea comenzilor introduse în sistem, în funcție de data intrării în sistem şi data scadentă solicitată de beneficiarul acesteia — Serviciul Vânzări prin casierie sistem; trimiterea comenzilor nesalvate în Back Office; cunoaşterea modului de operare a imprimantelor EVOLIS DUALIS (adăugarea de imprimantă nouă, ştergerea unei imprimante, modificarea datelor unei imprimante); cunoaşterea modului de comunicare a centrului de formatarare — persolalizare (CFP) cu Back Office. 1. leşiri Formatare carduri - Angajaţi — Operatori 1.1 Adăugarea unui document de ieşire spre formatare. 1,2 Deblocarea unui document de ieşire spre formatare. 1.3 Ştergerea unui document de ieşire spre formatare. 2. leşiri - Formatare carduri — Călători 2.1 Adăugarea unui document de ieşire spre formatare. 2.2 Deblocarea unui document de ieşire spre formatare. 2.3 Ştergerea unui document de ieşire spre formatare. d) Aprovizionarea tehnico — materială se ocupă cu aprovizionarea tehnico-materială a regiei, în funcție de solicitările aprobate ale compartimentelor regiei; efectuează achiziții directe, conform reglementărilor legale în vigoare; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor secţiilor de producție, pe baza necesarului întocmit de acestea şi aprobat de Directorul Tehnic, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu stocurile existente; asigură aprovizionarea cu imprimate de bilete şi abonamente la solicitarea Serviciului Vânzări; urmăreşte şi răspunde de acoperirea cu comenzi a necesarului de aprovizionat şi de realizarea acestora; urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de furnizare produse pentru care este urmăritor; ține legătura curentă cu toți furnizorii, în vederea preîntâmpinării încălcărilor clauzelor contractuale; participă la soluționarea neînțelegerilor contractuale cu furnizorii şi informează conducerea regiei asupra obiecțiunilor nesoluționate; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime şi materialelor aprovizionate, constată eventualele neconcordanțe şi le comunică furnizorilor în vederea reglementării; asigură documentele de certificare şi verificare a calității produselor şi materialelor aprovizionate şi le prezintă organelor de recepție a gestiunilor; colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil în vederea preîntâmpinării formării şi reintroducerii în circuitul economic a stocurilor supranormative şi materialelor cu mişcare lentă; adoptă măsuri pentru optimizarea transporturilor de aprovizionare ale regiei, şi ține evidența acestora; întocmeşte şi urmăreşte planul de lucru zilnic al mijloacelor de transport pentru nevoi proprii, pe baza necesităților de aprovizionare, asigurând justa lor folosire; controlează şi avizează zilnic foile de parcurs ale autovehiculelor folosite în activitatea de aprovizionare, în vederea înlăturării abaterilor, repartizării şi folosirii judicioase a acestora; urmăreşte, sesizează şi propune măsuri ce trebuiesc luate de câte ori se constată abateri în ceea ce priveşte nerealizarea planului de transport de aprovizionare, depăşirea consumului de combustibil, etc.; ține evidenta persoanelor cărora li s-au încredințat comenzi, urmăreşte finalizarea sau anularea acestora. e) Depozitare materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, gestionarea titlurilor de călătorie primeşte, păstrează şi eliberează bunurile materiale aflate în administrarea regiei; ține evidența tuturor materiilor prime, materialelor aflate în magazie precum şi a echipamentelor de lucru şi de protecție; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; face propuneri privind componența comisiilor de recepție, convoacă comisiile de recepție şi organizează recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor care intră în gestiune, recepționează bunurile; receptionează titlurile de călătorie şi alte produse destinate vânzarii prin chioşcuri; întocmeşte fise de gestiune pentru imprimate cu regim special; răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din gestiune; sesizează şi propune măsuri privind valorificarea materiilor prime, materialelor şi a deşeurilor recuperabile, când este cazul; păstrează documentele de certificare şi verificare a calității produselor şi materialelor aprovizionate şi le transmite împreună cu marfa utilizatorilor; eliberează materiale şi bunuri, numai conform repartizărilor primite de la compartimentele regiei, în cazurile în care se impune acest lucru; urmăreşte nivelul stocurilor existente, ia măsuri pentru a nu se forma stocuri supranormative; sesizează conducerea regiei cu privire la formarea stocurilor supranormative, cu mişcare lentă sau fără mişcare; asigură transferuri între gestiuni în funcție de solicitările secțiilor, răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajelor; completează actele cu privire la operațiile din gestiune şi înregistrează în evidența tehnico — operativă a locului de depozitare, operațiile de primire şi cele de eliberare a bunurilor; actele de primire sau eliberare a bunurilor se trimit compartimentelor de resort la termenele şi în condițiile stabilite prin procedurile în vigoare; informează compartimentele interesate asupra nivelurilor stocurilor de la depozite; informează conducerea regiei asupra abaterilor constatate legate de activitatea coordonată. 3.4. Muzeul Transport Public „Corneliu Mikloşi” Art.14. Compartimentul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii de activitate: coordonează întreaga activitate de organizare, autorizare şi funcționare a muzeului; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

i REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Revizia: O FUNCȚIONARE - ține evidența inventarului muzeului şi răspunde de întreținerea şi exploatarea acestuia; - întocmeşte documentația necesară aferentă desfăşurării activităților din cadrul muzeului; - propune măsuri cu privire la conservarea, în condiții optime, a exponatelor muzeului; - răspunde de respectarea tuturor cerințelor legale privind administrarea şi activitatea muzeului. 3.5 Secţia Transport Tramvaie Art.15. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluţionare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acţionării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen, Art.16. Secţia Transport Tramvaie este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b) colaboreaza cu SM ia întreţinerea, repararea, curăţenia şi dezinfecția mijloacelor din dotare c) planificare, salarizare, normare, d) personal, învățământ, administrare e) sănătatea şi securitatea muncii, protecţia mediului, SU f) aprovizionare, mecano-energetic g) contabilitate, financiar h) monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane 3.5.1.Atelier Tramvaie Art.17. Atelierul este gestionarul bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) reparaţii planificate şi accidentale mijloace de transport respectiv ale agregatelor acestora, confecții şi recondiționări piese schimb, execuție SDV-uri și reparații utilaje de producție; b] măsurători tehnice, merceologie; Cc) planificare, salarizare, normare; d) personal, învățământ, administrare; e) sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU; f) aprovizionare, mecanico — energetic; g) contabilitate, financiar; ATRIBUŢII Art.18. Atelierul are următoarele atribuţiuni pe domenii: - elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul atelierului, dacă este cazul. a) Reparaţii planificate şi accidentale mijloace de transport respectiv ale agregatelor acestora, confecții şi recondiționări piese de schimb, execuţie SDV-uri şi teparații utilaje de producţie - primeşte indicatorii planificați pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizarea lor, de repartizare pe formații de lucru; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul atelierului; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE primeşte programarea reparațiilor curente, capitale şi accidentale necesare a se realiza, ia măsuri de realizare integrală a acestor programe, precum şi programele de cooperare între ateliere si sectii; organizează activitatea pe formații de lucru şi persoane; dimensionează sarcinile pe formații de lucru şi pe oameni în vederea realizării acestora; execută reparațiile planificate la mijloace de transport, conform planificării şi normativelor de exploatare; execută piese de schimb pentru mijloace de transport, linii de cale, linii contact, conform planificării primite; execută reparații accidentale de complexitate mare la mijloace de transport, execută recondiționări de piese de schimb şi subansamble de la mijloace de transport, conform planificării primite şi în limita dotării tehnice; execută comenzi pentru terți în limita capacității, pe bază de comandă; execută lucrări de autodotare şi modificări constructive la mijloacele de transport; execută lucrări de pregătire şi prelucrare la piese de schimb executate de alte secții; execută în limita dotării tehnice piese de schimb pentru repararea utilajelor şi instalațiilor din dotarea atelierului; execută lucrări de autodotare şi modificări constructive la mijloacele de transport, utilaje şi instalații; execută scule, dispozitive verificatoare pentru dotarea formațiilor de lucru; ține evidența zilnic şi cumulat de realizare a sarcinilor de reparații, recondiționări de piese şi subansamble; urmăreşte şi ține evidența funcționării utilajelor şi instalațiilor din dotarea atelierului; emite note de comandă pentru lucrările planificate; analizează constatările compartimentelor de control şi ale secțiilor de exploatare privind calitatea reparațiilor, ia măsuri de înlăturare a deficienţelor constatate sau stabileşte vinovăția unor persoane responsabile de unele deficiențe; asigură respectarea proceselor tehnologice stabilite, în vederea asigurării calității lucrărilor. d) Măsurători tehnice, metrologie efectuează controale interfazice şi măsurători la punctele cheie care asigură calitatea reparațiilor; urmăreşte respectarea obligațiilor cu termenele de garanție a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte reclamaţii la furnizori împreună cu S.A.P.D., dacă este cazul; verifică şi răspunde de calitatea pieselor de schimb confecționate şi a subansamblelor recondiționate sau reparate în cadrul atelierului; organizează probele de traseu ale vehiculelor ieşite din reparație; atestă calitatea lucrărilor de reparații efectuate precum şi faptul că s-au efectuat toate lucrările necesare; controlează calitatea materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb folosite în procesul de producție cu ocazia recepționării lor în magazie; întocmeşte necesarul de dotare cu aparate de măsurare şi monitorizare precum şi cu standuri de probă; răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea și certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; organizează verificări periodice a aparaturii de măsurare şi monitorizare conform cerințelor legale; asigură dotarea personalului propriu cu aparate de măsurare şi monitorizare conform necesarului. e) Planificarea, salarizarea, normarea primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți ; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă, propunerile pentru planul de şcolarizare; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului atelierului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului atelierului; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE 8) - participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secţiei, luând măsuri pentru realizarea acestuia; - ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din atelier; - raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare. Personal, învăţământ, administrativ - urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului atelierului; - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legistației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situaţii de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. - întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine - gestionează bunurile de inventar ale secției asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; - întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; - tine evidența imprimatelor cu regim special folosite în atelier; - asigură în incinta secţiei ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; - organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S. a secţiei, urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secției; - se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secţiei condiții corespunzătoare de muncă şi de viață; - urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul secţiei, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri, - stabileşte necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU - organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului şi SU în atelier, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; - participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; - urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; - participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; - organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al atelierului, - ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire; - asigură procurarea şi distribuirea alimentaţiei de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; - organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate și securitate în muncă; - foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; - asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secției a regulilor şi măsurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. h) Mecano - energetic, aprovizionate Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE asigură utilizarea corespunzătoare, întreţinerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice, respectiv instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie, conform instrucțiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; urmăreşte aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. asigură întreținerea clădirilor din dotarea regiei precum şi a instalaţiilor de utilități aferente; întreține şi repară chioşcurile şi încăperile în care se desfăşoară activități ale regiei; asigură utilizarea eficientă a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar precum şi a echipamentului de lucru şi protecție din dotarea serviciului; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; i) Contabilitate - financiar răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a atelierului; colectează, administrează şi arhivează date economice referitoare atelierului, necesare ptr. evaluarea activității; efectuează periodic calcule de costuri ale producţiei din atelier, pe termen scurt şi lung; întocmeşte analize şi sinteze economice referitoare activității atelierului; primeşte indicatorii economici şi financiari ai secției, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a atelierului, conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor din atelier, participă la inventarierea bunurilor, anual sau cu ocazia schimbării gestionarului; ia masuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv la atelier; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de atelier; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale atelierului, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti, participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale atelierului, şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport; ține evidența mijloacelor fixe ale atelierului, şi a mişcării acestora, precum şi obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea atelierului. Art.19. Atelierul tramvaie are si următoarele atribuții: execută întreținerea parcului de tramvaie repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

| REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcu intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare); execută reparații accidentale la tramvaie; programează şi execută reparații, confecționări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreținerea zilnică asigură durata prevăzută de funcționare a tramvaielor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la mijloacele de transport şi modul de comportare în exploatare; întreține, înlocuieşte şi verifică validatoarele de pe tramvaie ; asigură depanarea tramvaielor pe trasee; răspunde de integritatea tramvaielor , ține evidența parcului de tramvaie din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a lucrărilor; organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție şi a utilajelor; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării şi a imobilizării acestora. Şefii de garaj au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: o o o instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul cu privire la verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcționalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcționale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; asigură fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Sefi de garaj mai au următoarele atribuțiuni: reprezintă secţia în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea secției nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/secției. În această perioadă Sefi de garaj se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulației; urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului; participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; urmăresc în permanență cum se desfăşoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr tren, număr vagon ( maşină ), numele şi prenumele conducătorului, ora şi minutul intrării în depou, ora şi minutul ieşirii, timpul de staționare din cauza defecțiunilor tehnice ( pe traseu, depouri, garaj ); trebuie să cunoască “Situația parcului” (vagoane la dispoziție, vagoane imobilizate, Vagoane în circulație), situație pe care o transmite Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulației; trebuie să cunoască planificarea vagoanelor pentru ziua următoare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE trebuie să cunoască „Planul de garare (cartonul manevrantului)”; trebuie să cunoască “Planificarea vagoanelor pe oameni”; completează foile de parcurs pentru schimbul de vagoane (doar pentru intrările neplanificate); urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unități programate, anunțând Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației, şeful de coloană ; la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în depouri a mijloacelor de transport; dispune de folosirea maşinilor de intervenție numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcției şi confirmă foile de parcurs; asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de coloana; ține legătura permanent cu şeful de coloana în vederea remedierii defecțiunilor în timp util la mijloacele de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central; informează dispecerul central de arice întârziere, intrare şi ieşire din depou; scrie pe foaia de parcurs ora ieşirii ( reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în depou, semnează foaia de parcurs; atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor,; răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat; îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris şefului de ierarhic; respectă dispozițiile şi indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în / din traseu; urmăreste respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă; informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şeful de atelier are şi următoarele atribuții de serviciu: - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului atelierului, (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine Art.20. Atelierul are următoarele atribuțiuni pe domenii: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în atelierul a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulaţiei primeşte graficele de circulație cu tramvaiul şi ia măsuri de respectare a acestora; repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor; urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de tramvaie, propune măsuri de îmbunătățire a acestora; ține evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport; urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului tramvaielor ; asigură condiţii corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi validatoare; participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulație, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovați; urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; asigura salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calculul necesarului de personal la modificări de grafice de circulație; face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulației; verifică şi obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale şi psihologice conform legii; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; asigura ținerea fişei personale a conducătorilor de vehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; urmăreşte ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însotiți în cursă; verifică periodic instruirea manevranților, precum şi modul de circulație în depouri şi garaje; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secţiei; organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; verifică şi supraveghează portul echipamentului de protecție, a uniformelor de serviciu; analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovații, comunică compartimentelor sau altor secţii nereguli care se datorează acestora; asigură depanarea tramvaielor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul; întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația tramvaielor; urmăreşte rulajul tramvaielor şi întocmeşte documentația pentru casarea acestora; supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei daca este cazul. b) Întteținerea, repararea şi igienizarea mijloacelor din dotare urmareste si raspunde de întreţinerea parcului de tramvaie repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, respectând cerințele legale din domeniu; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

urmareste executarea, planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcu intern la revizii, la terţi ( reprezentanțele firmelor producătoare); colaboreaza la executarea de reparații accidentale la tramvaie, în limitele dotării tehnice a secţiei; urmareste programarea şi executarea de reparații, confecționări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreținerea zilnică asigură durata prevăzută de funcționare a tramvaielor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secții sau unități la tramvaie sau subansamble de tramvai şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; întreţine, înlocuieşte şi verifică validatoarele de pe tramvaie; asigură depanarea tramvaielor pe trasee; răspunde de integritatea tramvaielor, ține evidența parcului de tramvaie din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare, urmareste dimensionarea sarcinilor de lucrări pe formaţii de lucru, organizarea activitatii personalului în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a lucrărilor in vederea confirmarii acesteia; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării şi a imobilizării acestora. c) Planificarea, salarizarea, normatea, control de călătorie r primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți; analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normale; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă, propunerile pentru planul de şcolarizare; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secţiei; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule; participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției luând măsuri pentru realizarea acestuia; ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din atelier; raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului atelierului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) întocmeşte tabele cu personalul care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare. d) Personal, învăţământ, administrativ urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului atelierului; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului atelierului, (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine gestionează bunurile de inventar ale secției asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în atelier; asigură în incinta atelierului,ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S.I. a atelierului, asigură procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul atelierului,; se îngrijește şi asigură pentru personalul atelierului, condiții corespunzătoare de muncă şi de viață; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul atelierului, propune măsuri de sancţionare pentru cazurile de abateri; stabileşte necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. e) Sănătate şi secutitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului, siguranța circulației şi SU în atelier, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participa la stabilirea locurilor de munca cu condiții deosebite; primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al atelierului; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lor de folosire, a uniformelor de serviciu; asigura procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; foloseşte mijloace de propaganda vizuala pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secției a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. f) Mecano - enetgetic, aprovizionate asigură utilizarea corespunzătoare, întreţinerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corecta a acestora; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

ERIE | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI | FUNCŢIONARE L răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie conform instrucțiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasa şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. £) Contabilitate - financiar răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a atelierului; primeşte indicatorii economici şi financiari ai atelierului, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a atelierului, conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor din atelier, participă la inventarierea bunurilor anual, sau cu ocazia schimbării gestionarului; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv la atelier; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de atelier; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale atelierului, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale atelierului şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport ; ține evidența mijloacelor fixe ale atelierului şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea atelierului. h) Monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane Şefii de coloană au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcționalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcționale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în CUrs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii flecărui compartiment şi loc de muncă. Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE : LE [ Ediția: 7 Rovizia: 0 Şeful de atelier au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucţiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncţionare; informează zilnic dispeceratul central cu privire la situațiile de nefuncționare ale validatoarelor şi OBC- urilor (computer bord); organizează activități pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acțiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locațiile Laboratorului Electric; în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil; în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea şi înmagazinarea validatoarelor şi a celorlalte echipamente; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; trecerea validatoarelor în regim "comercial", cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; respectarea dispozițiilor şi indicațiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. 3.5.2, Atelier Infrastructură Art.21. Atelierul Infrastructură are următoarele atribuțiuni pe domenii: elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa. organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentaţiei specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulameniului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Revizia: 0 FUNCȚIONARE - organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, siguranța circulației şi SU în secție, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; - participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; - primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; - urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, S.U., prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; - participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor, - organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secţiei; - ține evidenţa nominală a echipamentului de lucru şi de protecţie, a duratei lui de folosire şi a uniformelor de serviciu; - asigură procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; - organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; - foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucţiunilor de tehnică a securității muncii; - asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secției a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. - asigură utilizarea corespunzătoare, întreţinerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano - energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; - răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; - efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; - răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; - întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; - organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie, conform instrucţiunilor; - urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; - asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; - răspunde de primirea, gospodărirea si restituirea ambalajului; - răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producţie; - asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. Exploatatea, întreţinerea şi repararea mijloacelor din dotarea Atelierului Infrastructura - primeşte indicatorii planificați pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru; - răspunde de exploatarea liniilor de cale, contact, a substațiilor şi rețelelor de alimentare ale regiei; - execută lucrările de întreținere și reparații curente la linia cale şi linia contact, propune executarea de lucrările de întreţinere şi reparații curente la substații de transformare; - execută reparații accidentale la linia cale, contact, substații, rețele de alimentare cu energie; - execută lucrari de reparații capitale în termenele prevazute de normative la linia cale linia contact şi propune executarea de lucrările reparații capitale în termenele prevazute de normative la substații; - execută intervenții la evenimente legate de linia cale şi linia contact; - verifică zilnic aparatele speciale de linie cale şi contact; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE asigură funcționarea permanentă a substațiilor, anunțând sectoarele de exploatare a mijloacelor de transport electric, din timp, despre avarii sau intreruperi la reţelele de contact, verifică periodic starea izolației cablurilor de alimentare a rețelei de contact; colaboreaza cu ENEL în verificarea stării tehnice a părții de înaltă tensiune a reţelelor şi staţiilor; execută recondiționări la piese de linie cale şi linie contact, execută piese de schimb pentru care este dotată tehnic atelierul; asigură şi răspunde de intervenţia promptă la avariile apărute în rețelele de linie cale, contact sau substații; asigură degajarea liniilor de cale în caz de întreruperi sau evenimente grave; ține evidența întregii rețele de linie cale şi contact, urmăreşte realizarea ciclurilor de revizii şi reparații planificate, calitatea reparațiilor; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul atelierului, organizează activitatea pe formații de lucru şi persoane, dimensionează sarcinile planificate; analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancţionare a vinovaţilor dacă este cazul. monitorizează în permanență rețelele de contact tramvai şi troleibuz precum şi rețelele de cabluri de alimentare prin sistemul de telecomandă automată; coordonează şi efectuează manevre pe medie tensiune; prognozează şi transmite către Serviciul Monitorizare Energie consumul energetic în funcție de graficele de circulație şi numărul de unități zilnice tramvai şi troleibuz. primeşte indicatorii planificați pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru; răspunde de exploatarea substațiilor şi rețelelor de alimentare ale regiei; propune executarea de lucrările de întreținere şi reparații curente la substații de transformare; propune executarea de reparații accidentale la substații, rețele de alimentare cu energie; propune executarea de intervenții la evenimente legate de substațiile regiei; propune executarea de lucrări accidentale la cabluri de alimentare; asigură degajarea substațiilor în caz de întreruperi sau evenimente grave; organizează activitatea pe formații de lucru şi persoane, dimensionează sarcinile planificate; analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancţionare a vinovaţilor dacă este cazul. Şeful de atelier are şi următoarele atribuții de serviciu: - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine 3.6 Secția Transport Troleibuze Art.22. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare, lucrătorii regiei, desemnaţi urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris at proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.23, Secția Transport Troleibuze este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b) colaboreaza cu SM la întreţinerea, repararea, curăţenia şi dezinfecția mijloacelor din dotare c) planificare, salarizare, normare, d) personal, învăţământ, administrare e) sănătatea şi securitatea muncii, protecția mediului, SU f) aprovizionare, mecano-energetic g) contabilitate, financiar h) monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane ATRIBUŢII Art.24. Secţia are următoarele atribuţiuni pe domenii: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odinnă) participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în sectia sa. a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației primeşte graficele de circulație cu troleibuzul şi ia măsuri de respectare a acestora; repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor; urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de troleibuze, propune măsuri de îmbunătățire a acestora; ține evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport; urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului troleibuzelor ; asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi compostoarele; participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulație, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovaţi; urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; asigura salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calculul necesarului de personal la modificări de grafice de circulație; face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulației; verifică şi obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale şi psihologice conform legii; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; asigura ţinerea fişei personale a conducătorilor de vehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; urmăreşte ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însoțiți în cursă; verifică periodic instruirea manevranților, precum şi modul de circulație în depouri şi garaje; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secţiei, organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; verifică şi supraveghează portul echipamentului de protecție, a uniformelor de serviciu; analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovații, comunică compartimentelor sau altor secţii nereguli care se datorează acestora; asigură depanarea troleibuzelor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația tramvaielor; urmăreşte rulajul anvelopelor şi întocmeşte documentația pentru casarea acestora, supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei. b) Întreţinerea, repararea şi igienizarea mijloacelor din dotare execută întreținerea parcului de troleibuze repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terţi ( reprezentanțele firmelor producătoare); execută reparații accidentale la troleibuze, în limitele dotării tehnice a secției; programează şi execută reparații, confecționări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreţinerea zilnică asigură durata prevăzută de funcționare a troleibuzelor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secții sau unități la troleibuze sau subansamble de troleibuz şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; întreţine, înlocuieşte şi verifică validatoarele de pe troleibuze; asigură depanarea troleibuzelor pe trasee; răspunde de integritatea troleibuzelor, ține evidența parcului de troleibuze din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a lucrărilor; organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție şi a utilajelor; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării şi a imobilizării acestora. c) Planificarea, salarizarea, normarea, control titluri de călătorie primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți; analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normale; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă, propunerile pentru planul de şcolarizare; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secției; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule: participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției luând măsuri pentru realizarea acestuia; ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secţie; raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

- răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - întocmeşte tabele cu personalul care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare. d) Personal, învăţământ, administrativ - urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului secției; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. - întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine - gestionează bunurile de inventar ale secției asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; - întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; - ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în secție; - asigură în incinta secției ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; - organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S, a secției, asigură procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secției; - se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secției condiții corespunzătoare de muncă şi de viață; - urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul secției, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri; - stabileşte necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU - organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului, siguranța circulației şi SU în secție, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; - participa la stabilirea locurilor de munca cu condiții deosebite; - primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; - urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; - participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; - organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secției; - ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lor de folosire, a uniformelor de serviciu; - asigura procurarea şi distribuirea alimentației de protecție și a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; foloseşte mijloace de propaganda vizuala pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secţiei a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. f) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formaţiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corecta a acestora; răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie conform instrucțiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului; , răspunde de gospodărirea judicioasa şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. £) Contabilitate - financiar răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a secției; primeşte indicatorii economici şi financiari ai secţiei, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a secției conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor din secţie, participă la inventarierea bunurilor anual, sau cu ocazia schimbării gestionarului; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secție; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secției, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale secției şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport : ține evidența mijloacelor fixe ale secției şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea secției. h) Monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane Sefi de garaj - depouri au următoarele atribuțiuni principale: reprezintă secția în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea secției nu este asigurată de alte persoane desemnate de Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE conducerea Regiei/secției. În această perioadă Sefi de garaj se subordonează dispecerului centra din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulației; urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului; participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; urmăresc în permanență cum se desfăşoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr tren, număr vagon ( maşină ), numele şi prenumele conducătorului, ora şi minutul intrării în depou, ora şi minutul ieşirii, timpul de staționare din cauza defecțiunilor tehnice ( pe traseu, depouri, garaj ), trebuie să cunoască “Situaţia parcului” (vagoane la dispoziție, vagoane imobilizate, vagoane în circulaţie), situație pe care o transmite Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulației; trebuie să cunoască planificarea vagoanelor pentru ziua următoare; trebuie să cunoască „Planul de garare (cartonul manevrantului)”; trebuie să cunoască “Planificarea vagoanelor pe oameni”; completează foile de parcurs pentru schimbul de troleibuze (doar pentru intrările neplanificate); urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unități programate, anunțând Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației, şeful de coloană sau şeful de atelier; la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în depouri a mijloacelor de transport; dispune de folosirea maşinilor de intervenție numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcției şi confirmă foile de parcurs; asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de coloana; ține legătura permanent cu şeful de coloana în vederea remedierii defecțiunilor în timp util la mijloacele de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central; informează dispecerul central de orice întârziere, intrare şi ieşire din depou; scrie pe foaia de parcurs ora ieşirii ( reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în depou, semnează foaia de parcurs; atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor,; răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat; îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris şefului de ierarhic; respectă dispozițiile şi indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în 1 din traseu; urmăreste respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; utilizează mijloacele de comunicaţii doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă; informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situaţii impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şefii de coloană au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucţiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu esfe permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Şeful funcționalități SIEIC (validatoare şi computere de bord funcționale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instrulesc şi urmăresc ca flecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. de sectie au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncţionare; informează zilnic dispeceratul central cu privire la situațiile de nefuncţionare ale validatoarelor şi OBC- urilor (computer bord); organizează activități pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acţiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locațiile Laboratorului Electric; în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil; în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea şi înmagazinarea validatoarelor şi a celorlalte echipamente; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; trecerea validatoarelor în regim "comercial", cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; respectarea dispozițiilor şi indicațiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. 3.7 Secția Transport Autobuze Art.25. Faţă de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluţionare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasări creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

- Secţia Transport Autobuze este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b) Întreținerea, repararea, curăţenia şi dezinfecția mijloacelor din dotare Cc) Planificare, salarizare, normare, control titluri de călătorie d) Personal, învățământ, administrare e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU î) Aprovizionare, mecano - energetic g) Contabilitate, financiar h) Monitorizare, ATRIBUŢII Art.27. Secţia Transport Autobuze are următoarele atribuțiuni pe domenii: elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în sectia sa. a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației primeşte graficele de circulație cu autobuzul şi ia măsuri de respectare a acestora; repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor; urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de autobuze, propune măsuri de îmbunătățire a acestora; ține evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport; urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului autobuzelor; asigură condiţii corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi compostoarele; participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; urmăreşte ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însoțiți în cursă; verifică periodic instruirea manevranților, precum şi modul de circulație în depouri şi garaje; face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulație, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovați; urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; verifică şi organizează portul echipamentului de protecție, a uniformelor de serviciu; asigură salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calculul necesarului de personal la modificări de grafice de circulație; face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulației; verifică şi obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale şi psihologice conform legii; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; asigură ținerea tişei personale a conducătorilor de autovehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secției; organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovații, comunică compartimentelor sau altor secții nereguli care se datorează acestora; asigură depanarea autobuzelor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul; întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulaţia autobuzelor; supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietaruiui nu este permisă,

urmăreşte rulajul anvelopelor şi întocmeşte documentația pentru casarea acestora; repartizează parcul de transport marfă conform solicitării compartimentului; primeşte comenzile pentru curse speciale şi calculează taxarea acestora, închiriază mijloace de transport marfă sau autospeciale la comandă; ține evidența consumurilor de carburanți şi lubrifianți, anvelope; analizează şi face propuneri de înființare de noi trasee; răspunde de înscrierea în circulație a mijloacelor auto intrate în dotarea secţiei; răspunde de radierea mijloacelor auto din dotarea secției; rezolvă problemele ce țin de Registrul Auto Român si ARR; va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei; asigură transportul pe canale şi fluvii interioare în baza dotării tehnice disponibile. b) Întreţinerea, repararea şi igienizarea mijloacelor din dotare execută întreţinerea parcului de autobuze repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare); execută reparații accidentale la autobuze, în limitele dotării tehnice a secției; programează şi execută reparații, confecţionări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble, conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreținerea zilnică asigură durata prevăzută de funcționare a autobuzelor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secţii sau unități la autobuze sau subansamble de autobuz şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; răspunde de integritatea autobuzelor, ține evidenţa parcului de autobuze din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate al lucrărilor; organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție şi a utilajelor; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării şi a imobilizări acestora; execută reparații capitale la motoare, subansamble, caroserii, conform dotării; execută revizii şi reparații curente sau accidentale la parcul de marfă şi intervenție al regiei; execută comenzi ocazionale de lucrări de întreţinere sau reparare auto sau reparații subansamble şi piese, în limita dotării şi a capacităților disponibile. c) Planificarea, salarizarea, normarea, control titluri de călătorie primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți; analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normale; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă, propunerile pentru planul de şcolarizare; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

a REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezenţă colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secţiei, cotele de participare la beneficiu a personalului; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule; întocmeşte tabele cu personalul secției care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare; participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției, luând măsuri pentru realizarea acestuia; ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secție; raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare. d) Personal, învățământ, administrativ urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului secției; organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine gestionează bunurile de inventar ale direcției asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ţine evidența imprimatelor cu regim special folosite în secție; asigură în incinta secţiei ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi SU. a secţiei, urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secției; se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secției condiții corespunzătoare de muncă şi de viaţă; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul secției, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri; stabileşte necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, siguranța circulației şi SU în secţie, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, S.U,, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secţiei; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire şi a uniformelor de serviciu; asigură procurarea şi distribuirea alimentaţiei de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucţiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul direcției a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano - energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie, conform instrucţiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea si restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. g) Contabilitate - financiar face analiza rentabilității activităților şi traseelor, face propuneri de tarife; conduce şi coordonează activitatea de casierie a secției; răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a secţiei; primeşte indicatorii economici şi financiari ai secției, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a secției conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor din secție, participă la inventarierea bunurilor; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secției; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale direcției, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; organizează şi ține evidența fizică şi valorică a consumurilor de carburanți şi lubrifianți; ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale direcției şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea preţului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport; ține evidența mijloacelor fixe ale direcției şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea secției. Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE h) Monitorizare, dispecetrat Sefi de garaj au următoarele atribuțiuni principale: reprezintă secția în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea secției nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/secţiei. În această perioadă seful de garaj de secţie se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranţa Circulației; urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun şi intervenție din cadrul sectiei; respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului; participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; urmăresc în permanență cum se desfăşoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr înmatriculare, numele şi prenumele conducătorului auto, ora şi minutul intrării în garaj, ora şi minutul ieşirii, timpul de staționare din cauza defecţiunilor tehnice ( pe traseu, garaj ); trebuie să cunoască "Situația parcului” (maşini la dispoziție, imobilizate, în circulație), situație pe care o transmite la Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației şi la conducerea secției; trebuie să cunoască planificarea autobuzelor pentru ziua următoare; trebuie să cunoască „Planul de garare a autovehiculelor”; trebuie să cunoască "Planificarea autobuzelor pe oameni”; completează foile de parcurs pentru schimbul de vagoane-maşini (doar pentru intrările neplanificate); urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unități programate, anunțând dispecerul central „şeful de coloană; la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în garaj a mijloacelor de transport; dispune de folosirea maşinilor de intervenție numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcției şi confirmă foile de parcurs; asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de garaj; ține legătura permanent cu şeful de coloana în vederea remedieri defecţiunilor în timp util a mijloacelor de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central; informează dispecerul central de orice întârziere, intrare şi ieşire din garaj; scrie pe foaia de parcurs ora ieşirii ( reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în garaj, semnează foaia de parcurs; atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor; răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat; îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris, verbal sau telefonic şefului ierarhic; respectă dispozițiile şi indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în / din traseu; urmăreşte respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri semnificative față de graficele planificate; utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă; informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Şefii de garaj au următoarele atribuţiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucţiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcționalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcţionale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; asigură fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şeful de sectie au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate Cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente: se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncționare; informează zilnic dispeceratul central cu privire la situațiile de nefuncţionare ale validatoarelor şi OBC- urilor (computer bord); organizează activități pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acţiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locațiile Laboratorului Electric; în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil; în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea şi înmagazinarea validatoarelor şi a celorialte echipamente; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; trecerea validatoarelor în regim "comercial, cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; respectarea dispozițiilor şi indicaţiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici: respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Capitolul 4 : ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA CONTABILULUI ŞEF Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. 4.1 Serviciul Financiar Contabil Art.2. Serviciul Financiar - Contabil are atribuții şi responsabilități în următoarele domenii de activitate: a) Activitatea de contabilitate: - contabilitatea financiara - contabilitateade gestiune b) Planificarea financiară c) Finanțarea investițiilor şi contabilitatea acestora d) Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ATRIBUŢII Art.3. În domeniul său de activitate compartimentul financiar are următoarele atribuții: elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. Şeful Serviciului Financiar Contabil va avea şi următoarele atribuții: organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine: comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine a) Activitatea de contabilitate-financiar răspunde de organizarea contabilităţii astfel încât să asigure măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor precum şi a rezultatelor obţinute în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară, fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne cât şi pentru clienți, instituţii şi alți utilizatori: pregăteşte şi participă la întocmirea situațiilor financiare anuale (bilanţ, cont de profit şi pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale), în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; participă la organizarea şi valorificarea inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv potrivit reglementărilor contabile aplicabile; răspunde de înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor economice efectuate; conduce contabilitatea imobilizărilor pe categorii şi pe fiecare obiect de evidență; efectuează înregistrarea în contabilitate a notelor contabile ale stocurilor din depozitele regiei şi efectuează concilieri şi verificări ale conturilor sintetice; ține evidența creanţelor şi datoriilor şi conduce contabilitatea clienţilor şi furnizorilor pe categorii şi pe fiecare persoană fizică şi juridică; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

întocmeşte contabilitatea cheltuielilor pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, după caz; conduce contabilitatea veniturilor, pe feluri de venituri, după natură sau surse, după caz; asigură închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli şi stabilirea profitului şi pierderii; întocmeşte şi păstrează registrele de contabilitate în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Economiei şi Finanțelor; întocmeşte pentru verificarea înregistrării corecte a operațiunilor efectuate, balanța de verificare lunară, atât pentru conturile sintetice şi pentru cele analitice; întocmeşte dările de seamă statistice specifice; întocmeşte jurnalele de vânzări şi cumpărări şi decontul de TVA; efectuarea operațiunilor de încasări şi plăți cu numerar, avansuri şi deconturi din trezorerie, întocmirea şi evidența documentelor justificative privind operațiunile cu numerar; întocmirea şi depunerea deconturilor de subvenții şi înregistrarea în contabilitate a acestora; întocmirea registrelor de casă şi gestionarea documentelor cu regim special; întocmirea notelor contabile privind salariile şi calculul contribuţiilor precura şi virarea reținerilor către beneficiari; întocmirea şi depunerea declarațiilor fiscale; colaborează cu alte servicii pentru calculul indicatorilor de performanță şi furnizează informaţiile necesare calculului acestor indicatori; asigură compatibilitatea cu legislația fiscală a întocmirii şi evidenţei documentelor primare şi a înregistrării acestora în contabilitatea primară şi financiară; organizează şi conduce contabilitea de gestiune adaptată la specificul activității şi anume pe destinații şi centre de cost; întocmeşte diverse rapoarte solicitate de conducere sau alte instituţii; propuneri de îmbunătățire şi modernizare a activităților regiei pentru o bună desfăşurare a controlului financiar preventiv; întocmeşte situația principalilor indicatori economico — financiari lunari; exercită controlul financiar — preventiv, privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operațiunilor; ține evidența documentelor prezentate la viza de control financiar preventiv în cadrul Registrului privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv: întocmeşte Bugetul de venituri şi cheltuieli pe regie şi secții (lunar şi anual) şi urmăreşte realizarea lui; informează conducerea asupra tuturor abaterilor constatate legate de activitatea coordonată. ia măsuri de încadrare corespunzătoare a salariaților în conformitate cu salarizarea din RA.T.T.; răspunde de plata drepturilor salariale a angajaților regiei în baza pontajelor făcute sau a foilor de parcurs; asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare a muncii şi ia măsuri pentru difuzarea tuturor instrucțiunilor în probleme de salarizare; asigură aplicarea corecta a sistemului de salarizare pentru întregul personal în concordanță cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobate; calculează drepturile băneşti cuvenite salariaților pe baza contractelor individuale, actelor adiționale, deciziilor şi fişelor de prezenţă primite, în vederea achitării acestora la datele stabilite în Regulamentul Intern întocmeşte fişele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite şi le transmite, în termenul legal, atât unității fiscale, cât şi personalului; ține evidența deducerilor suplimentare ale salariaților în baza reglemetărilor legale în vigoare; coordonează documentația pentru aprobarea plății orelor suplimentare pentru personal; întocmeşte statele de plată a salariilor; colectează şi introduce datele necesare calculării salariilor; stabileşte sistemul de colectare a datelor necesare calculului salariilor, formulare şi termene de înaintare; urmăreşte încadrarea în fondul planificat de salarii; eliberează, la cererea salariaților, adeverințe de salariu; b) Planificarea financiară întocmeşte situația datoriilor conform legislației în vigoare; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

- ține evidența debitelor regiei şi colaborează cu compartimentele în cadrul cărora s-au generat debitele pentru recuperarea lor; - ține evidența clienților şi transmite lunar situația acestora către toate secțiile, sectoarele regiei şi asistență juridică şi, pentru ca urmăritorii de contracte să întocmescă documentaţia necesară acționării în instanţă pentru recuperarea creanţelor; - ține evidența plăţilor cu carnete CEC; - ține evidența garanțiilor pentru gestionarii regiei; - urmăreşte permanent utilizarea eficientă a creditelor şi rambursarea acestora; - efectuează plațile către furnizorii de bunuri, utilități, imobilizaii etc, precum şi plata obligațiilor către bugete în funcție de disponibilitățile regiei; - asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile către buget şi alte obligații, în funcţie de disponibil. c) Finanțarea investițiilor şi contabilitatea acestora - colaborează cu direcțiile şi compartimentele regiei cu privire la identificarea şi evidențierea corectă a surselor de finanțare a investițiilor din surse proprii şi alocații bugetare; - asigură înregistrarea corectă a investițiilor şi ține evidența fiecărui obiectiv de investiții, pe surse de finanţare. d) Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventat - organizează şi ține evidența contabilă a mijloacelor fixe ale regiei pe fiecare obiect de evidență şi pe secții şi sectoare; - organizează evidența contabilă obiectelor de inventar şi materialelor de protecție ale regiei pe secţii şi sectoare, conform organigramei aprobate. 4.2. Serviciul vanzari Art.4. Serviciul coordonează activitatea Biroului Titluri de Calatorie. Art.5. Serviciul răspunde de următoarele activități şi are ca atribuții: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în compartimentul său, ATRIBUŢII Art.6. Serviciul Vânzări, are următoarele atribuțiuni generale: - redactare corespondențe cu clienții; - redactare contracte vânzare titluri prin terți; - valorificare spații publicitare: - analiză petiții, - coordonarea activităților de vânzări şi verificări titluri de călătorie; - coordonarea activităților de marketing, tarifare şi analiză economică avand următoarele responsabilități: - calculare tarife transport urban; - calculare tarife alte activități ale regiei; - propunere structură ofertă tarife de transport; - concepere şi gestionare modele titluri de călătorie sau carduri; - obţinere şi gestionare avize pentru titluri, carduri şi tarifele utilizate; - redactare caiete de sarcini pentru tipărirea de titluri şi achiziția de carduri; - colectare lunar tarife în țară la transport public; - colectare periodic tarife concurență în domeniile de interes şi tarife practicate de mass-media; - monitorizare indici de inflație şi cursul valutar; - coordonarea activității de facturare alte prestații decât vânzarea de titluri; - urmărire contracte de realizare a titlurilor pe suport de hârtie; - întocmire situații şi analize periodice privind evoluţia vânzărilor pe tipuri de titluri de călătorie şi propuneri privind politica tarifelor acestora ținând cont de evoluția vânzărilor; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

FUNCŢIONARE întocmeşte analize economice cu privire la eficienţa activității de transport public de călători în vederea dimensionării corecte a tarifelor: colaborează şi transmite date celorlalte compartimente ale regiei în vederea eficientizării activității de bază a RATT. realizează şi dezvoltă sistemul informațional de marketing, în scopul cunoaşterii aprofundate şi în timp util a mediului intern şi a celui extern regiei; alege, stochează şi prelucrează într-o formă adecvată diverse informații necesare fundamentării, adoptării execuției şi controlului deciziilor de marketing; realizează, la solicitarea conducerii, studii şi sondaje de opinie privind sistemul comunicaţional dintre beneficiarii de servicii şi regie; realizează planul de marketing prin care se urmăreşte cunoaşterea mai exactă a nevoilor beneficiarilor, a nivelului lor de satisfacere, imaginea regiei; participă la organizarea de seminarii şi simpozioane; propune şi organizează participarea regiei la târguri şi expoziții interne şi internaționale; realizează activități din sfera cercetărilor de marketing, studii privind nevoia consumatorilor şi comportamentul acestora; cercetări pentru fundamentarea politicii de marketing, a strategiei de piață şi a mixului de marketing; organizează reclama comercială a activităților regiei; transmiterea informațiilor ori de câte ori se impune Biroului Tehnologia Informației în vederea actualizării site-ului RATT şi portalului specific SAT — www.ratt.ro/taxare. analizează şi întocmeşte situații privind necesitățile călătorilor apărute în urma implementării noului sistem de taxare şi a punerii în vânzare de carduri de călătorie; Biroul are şi atribuțiuni de valorificare a spatiilor publicitare: ține evidența chiriilor, locațiilor, taxe de reclamă şi afişaj propriu şi solicită plata acestora Serviciului Financiar — Contabil; ține evidența spațiilor pe care se încasează chirie şi a încasări chiriilor; întocmeşte contracte de închiriere pentru spațiile publicitare disponibile, conform tarifelor aprobate; urmăreşte derularea contractelor de asociere în domeniu valorificării spațiilor publicitare disponibile; propune măsuri de îmbunătățire a activității pentru creşterea vânzărilor; întocmeşte lunar situația contractelor de publicitate; urmăreşte derularea contractelor de închiriere stălpi pentru montare cablu fibra optică Şeful Serviciului Vânzări va avea şi următoarele atribuții: Art,7. organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane din cadrul atelierului astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentaţiei specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte necesarul de instruire pentru personalul din subordine Serviciul Vânzări, are şi atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: 1. ATRIBUŢII CALL CENTER propune soluții pentru petițiile adresate serviciului pe probleme de Sistem Automat de Taxare (SAT) din partea încasatoarelor; preia şi transmite petițiile de la călători conducerii regiei; asigură asistență casierelor de la centrele online în problemele întâmpinate în momentul emiterii şi reîncărcării cardurilor de călătorie, eliberării de titluri clasice de călătorie (vechile abonamente de carton) prin sistemul de taxare; informează şefii ierarhici în legatură cu problemele apărute în teren; înregistrează solicitări pentru introducerea sau scoaterea din lista neagră; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - desfăşoară toate activitățile ce privesc eliberarea de carduri către călători, informarea călătorilor cu privire la complexitatea noului sistem de taxare, la modul de procurare, utilizare, păstrare, reîncarcare şi modificare a noilor titluri de transport ale regiei; - asigurarea asistenței şi verificarea instruirii casierilor şi controlorilor pentru aplicațiile SAT (aplicații pentru casierie, centre de vânzare on-line, inclusiv centre de personalizare cu poză Centrul de abonamente Intrarea Doinei, controlori); - desfăşurarea tuturor activităților ce privesc eliberarea de carduri către călători, informarea călătorilor - asigurarea punţii de legatură între călători şi conducerea serviciului prin informarea permanentă a acesteia cu privire la solicitările călătorilor, transmise telefonic, prin e-mail sau în scris; - urmărirea, verificarea şi îndrumarea activității desfăşurate prin punctele de desfacere titluri de călătorie şi ținerea permanentă a legăturii cu casierele, informându-le pe acestea imediat, asupra oricăror modificări apărute; - prezentarea propunerilor de îmbunătățire a activității de desfacere a cardurilor Activ cât şi a cardurilor de suprataxă, dacă este cazul; - respectarea prevederilor legale privind sanatatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor; - participarea la instructajele periodice efectuate în sensul aliniatului de mai sus, işi însuşeşte şi respectă informațiile şi reglementările în materie; - în funcție de solicitările primite de la călători, propune soluţii pentru problemele ridicate şi le înaintează către conducerea biroului în vederea adaptării activității la cerințele acestora; - centralizează problemele apărute în timpul utilizării noilor echipamente de lucru şi le trasnmite spre soluționare către persoanelele abilitate în acest scop; - preia petițiile depuse de publicul călător referitoare la activitatea casierelor de la punctele de desfacere; - se informează asupra noutăților apărute în domeniul său de activitate şi propune introducerea acestora în activitatea compartimentului: - preia şi distribuie casierilor coordonatori, circularele şi informațiile referitoare la modificările survenite în domeniul de activitate. 2. ATRIBUTII CASIERI SISTEM - cunoaşte aparatura electronică utilizată în procesul de vânzare precum şi aplicațiile în care se operează aceste vânzări; - cunoaşte întrega procedură de vânzare on-line precum şi configurarea echipamentelor SAT; - în cazul constatării de defecte ale echipamentelor SAT (calculator, imprimantă, OMNIKEZ, carduri, programe informatice, etc.) anunță imediat personalul abilitat; - participă la cursurile de perfecţionare pentru SAT; - Stabileşte valoarea zilnică a gestiunilor încasatorilor în funcţie de vânzările de la unitățile la care sunt repartizați şi de cantitatea de marfă existentă. Casierii de sistem au atribuții şi pentru fiecare punct/casier/schimb: - configurează pachetele cu marfa necesară vânzării; - scrie pe cardurile casierilor articolele şi cantitățile din pachetele de marfă destinată vânzării; - listează fişa de înzestrare operator; - realizează fizic pachetele de marfă destinate vânzării conform fişei de înzestrare operator; - descarcă cardurile casierilor de la punctele de vânzare: - listează fişele de descărcare operator; - preia marfa rămasă nevândută; - verifică dacă marfa primită este identică cu fişa de descărcare; - pentru situațiile în care apar probleme la punctele de vânzare care împiedică circuitul normal al procesului de vânzare (lipsă curent, echipament defect) — operează documentele de stoc necesare pentru reglarea stocurilor din casierie şi a vânzării; - verifică şi urmăreşte ca marfa fizică existentă în casierie să coincidă cu stocurile din sistemul de gestiune (SAT). Art.8. Biroul Titluri de Calatorie, are următoarele atribuţiuni generale: Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

vânzarea titlurilor de călătorie şi alte produse la chioşcurile şi centrul de gratuități al regiei prin operatori / încasatori şi ghiseul de call — center; vânzarea titlurilor de călătorie prin merceologi către agenți economici contra comision şi urmărirea încasării creanţelor; eliberarea titlurilor de călătorie aferente acordării de facilități călătorilor, înregistrate în protocolul încheiat între RATT şi Primăria Municipiului Timişoara; verificarea dreptului şi documentelor justificative de facilitate; gestiunea documentelor justificative de facilitate; gestiunea şi urmărirea contractelor de vânzare prin merceologi; gestiunea şi urmărirea contractelor de vânzare produse de la terți: coordonarea caseriei de titluri a sistemului de tiketing; întocmire şi difuzare situații şi analize periodice; solicită adaptarea aplicațiilor software la necesitățile şi modificările legislative apărute: analizează şi întocmeşte situații privind necesitățile călătorilor apărute în urma implementării noului sistem de taxare şi a punerii în vânzare de carduri de călătorie: transmiterea informațiilor ori de câte ori se impune Serviciului Tehnologia Informației în vederea actualizării site-ului RATT şi portalului specific SAT — www.ratt.ro/taxare. soluţionează sesizările repartizate şi ține evidența acestora. 4.2.1.Biroul Titluri de Calatorie Are și atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: 1, VERIFICATORI verifică concordanța între documentele justificative scanate pentru eliberarea diverselor tipuri de gratuități şi titlul eliberat la centrul vânzare abonamente şi chioşcuri: verifică zilnic cardurile vândute să corespundă cu personalizările şi propun corecțiile după caz: verifică raportul memoriilor fiscale ale caselor de marcat; verifică şi analizează raporturile fiscale lunare ale caselor de marcat electronice; stabileşte diferențele raportate în registrele fiscale; analizează diferențele existente între rapoartele de vânzări şi raportul fiscal zilnic al casierilor; verifică zilnic încasările în Sistemul Automat de Taxare pe chioşcuri, centru de abonamente; verifică zilnic bonurile nefiscale şi z-le astfel încât sumele încasate să corespundă cu rapoartele din SAT, anunță încasatoarele să treacă în registrul fiscal diferența de vânzare constatată între bonul nefiscal şizZ, verifică, lunar rapoartele „z” lunare, cu rapoartele SAT, depistând eventualele erori şi propune reglarea lor; verifică fişele încasatorilor cu documentele ce stau la baza acestora (fişe de înzestrare, descărcare şi bonuri fiscale, vânzarea corectă pe tarife, precum şi stocurile zilnice cu rapoartele de stocuri din cadrul SAT); verifică registrele fiscale de înregistrare a vânzărilor care nu trec prin casa de marcat; verifică rapoartele de vânzare de la centrul vânzare abonamente şi chioşcuri privind corespondența cu bonurile fiscale şi bonurile nefiscale; analizează eliberarea eronată a cardurilor active pentru care s-a emis bon fiscal şi pentru situațiile justificate de restituire a sumelor, va face documentele aferente, iar pentru situațiile din vina încasatorului va face propuneri de recuperare a sumelor de la persoanele vinovate; colaborează cu personalul abilitat în vederea soluționării problemelor ce apar vis-a-vis de stocuri; colaborează cu chioşcurile de bilete (monitorizare, instrucțiuni, consiliere); va completa în registrul de neconformități toate deficiențele constatate urmare a verificărilor efectuate la toate punctele de mai sus. VANZATORI PUNCTE VÂNZARE cunoaşte toate procedurile de lucru din cadrul SAT şi urmăreşte permanent respectarea lor; cunoaşte toate tipurile de titluri şi legitimații de călătorie cuprinse în oferta tarifară practicată de regie incluse în SAT, cunoaşte oferta tarifară practicată de regie (tipuri titluri de transport, liniile pe care acestea sunt valabile); înainte de a efectua vânzarea se asigură că a înteles corect care este produsul solicitat de client; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE înainte de emiterea bonului fiscal, verifică corectitudinea datelor tipărite pe card prin butonul « Consultare card »; oferă informații corecte călătorilor despre noul sistem de taxare, iar în cazul în care nu poate oferi informațiile solicitate, îi îndrumă pe aceştia către punctele abilitate în acest sens (cali center); utilizarea de către casier a cardului de călător doar în scopul efectuării vânzării sau reîncărcării titlului de călătorie; cunoaşte aparatura electronică utilizată în procesul de vânzare precum şi aplicațiile în care se operează aceste vânzări: cunoaşte întreaga procedură de vânzare on-line precum şi configurarea echipamentelor SAT ; în cazul constatării de defecte ale echipamentelor SAT (TATOO, imprimanta fiscală, OMNIKEY, carduri, programe electronice, etc.), anunţă imediat personalul abilitat; participă la cursurile de perfecționare pentru SAT; toate produsele stocabile-carduri de călătorie şi consumabile-bilete şi legitimații una zi, se vând numai prin casa de marcat fiscală; se aprovizionează cu role pentru imprimantele fiscale; casierul este obligat să ia măsuri pentru a preveni sustragerea, deteriorarea, degradarea produselor şi aparaturii sistemului de taxare; în cazul în care echipamentele din dotarea centrului nu funcționează, anunță personalul abilitat cu privire la această disfuncție apărută, iar vânzarea va fi operată în registrul fiscal; pentru înregistrările înscrise în registrul fiscal fiecare casier va întocmi un borderou cu cantitățile şi tarifele vândute pe care-l va preda la casierie; în prima zi a fiecărei luni casierul va lista pentru luna anterioară raportul Z comprimat pe care-l va preda la ora schimbului la casierie; la epuizarea hârtiei din imprimanta fiscala, va preda rola martor la casierie după ce scrie pe aceasta următoarele date : perioada de utilizare, punctul de vânzare, seria fizică şi fiscală a casei de marcat; în registrul fiscal se înscriu numai produsele vândute atunci când nu funcționează casa de marcat (datorită defectării acesteia sau întreruperilor de curent electric); închiderea schimbului prin aplicația SAT (Sistem Automat de Taxare) se va face la încheierea programului de lucru (sau cu 3-5 minute mai devreme); la eliberarea legitimațiilor de călătorie pe suport — card nominal- casierul are următorele obligații: La emitere: - în baza actului de identitate prezentat de client - să completeze corect datele în sistem; - să solicite clientului informații clare cu privire la tipul titlului de călătorie pe care acesta îl doreşte; - să completeze corect celelalte date necesare eliberării unui titlu de călătorie (selectarea corectă a tipului de călător: cetăţean Timişoara, elevi, studenti, etc ). La reîncarcare: - să verifice documentele — pentru toate categoriile de utilizatori. Operații efectuate la PUNCTUL DE VÂNZARE - pornirea programului de vânzare; - dublu clic pe iconița aplicației aflată pe Desktop; - se introduce cardul personal de operator în dispozitivul Omnikey, se tastează PIN-ul, apoi se apasă butonul "Autentifică”; - se apasă butonul "Deschidere schimb”; - cardul de operator trebuie să fie în Omnikey pentru a fi citit; - din fereastra "Alege schimb de lucru” se selectează schimbul şi se apasă “Continuă”, După deschiderea schimbului de lucru, ecranul principal al aplicației va afişa toate butoanele portocalii; - la deschiderea schimbului de lucru se face și transferul gestiunii de pe cardul casierului online pe calculator; - cardul de operator se scoate din Omnikey; - personalizarea unui card de călător; - se verifică imprimanta Tattoo să fie încărcată cu carduri; - se apasă butonul “Personalizare”; - se scrie CNP-ul călătorului şi se apasă Validează; - se scriu numele, prenumele, tipul de utilizator, se completează documentele (carte identitate, carnet student, carnet elev), se apasă Salvează Documente; - se apasă Personalizează. Se aşteaptă să iasă cardul din Tattoo. La întrebarea CARD PRINTAT CORECT? se alege răspunsul corespunzător Da / Nu; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Revizia: 0 FUNCȚIONARE - se aşează cardul în Omnikey; - se apasă butonul “Vânzare”; - din ecranul vânzare se selectează tipul de abonament care se vinde; - se completează data de la care începe abonamentul şi, după caz, linia sau liniile pe care se emite. Se apasă “Adaugă” pentru a adăuga produsul în lista de achiziție; - se deschide ecranul de personalizare, unde se apasă butonul stânga jos Salvare; - se apasă butonul “Bon Fiscal”; - în ecranul de încasare, se completează suma de bani pe care o dă clientul; - se emite bonul fiscal prin acționarea butonului “Emite Bon Fiscal”, - bonul şi cardul de călătorie se dau clientului; - închiderea schimbului de lucru şi a aplicației VÂNZARE; - se apasă butonul portocaliu “Închide Schimb”; - se deschide fereastra de bonuri neprintate; dacă este cazul se tipăresc bonurile neprintate; - se apasă butonul Închide (colțul dreapta jos); - aplicaţia scrie: Prezentați cardul de vânzător; - se aşează cardul de operator în Omnikey şi se apasă OK; - în timpul închiderii schimbului vor ieşi 2 bonuri din imprimanta fiscală: unul nefiscal (are rol de Verificare) şi unul fiscal care reprezintă Z-ul casierei pe schimb (se predă în casierie); - aplicația cere să se introducă codul PIN. Se introduce PIN-ul. Se apasă Enter sau Autentifică; - se închide aplicația de la butonul portocaliu “Închidere Aplicaţie”. Vânzatorului_de bilete şi abonamente îi sunt interzise: - utilizarea altor parole, coduri (în afara celor personale) pentru autentificarea în SAT; - utilizarea datelor personale ale călătorilor în alte scopuri în afară de personalizarea, emiterea, încărcarea cardurilor nominale; - accesarea şi utilizarea altor date cu caracter personal, în afara celor necesare îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu; - folosirea de programe software care provin din afara R.A.T.T. Se preocupă de instruirea personalului care utilizează: Sistemul Automat de Taxare (SAT), Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) şi Sistemul Integrat de Avertizare la Efracţie şi Control Acces (ca parte integrantă a SAT), ori de câte ori apar modificări noi sau este solicitat de diverşii utilizatori - emite instrucțiuni specifice pentru orice modificare intervenită în sistem; - asigură asistența tehnică şi comercială când este cazul, pentru toți utilizatorii sistemului; - prin personalul propriu specializat, efectuează controale în traseu privind starea echipamentelor îmbarcate (privind aplicația SIEIC); - coordonează activitatea de supra-control; - se preocupă de elaborarea de rapoarte de management pentru a reda o imagine cât mai corectă a situației regiei; - propune spre analiză datele rezultate din rapoartele de management, contribuind la luarea deciziilor celor mai bune pentru eficientizarea activității; - verifică exactitatea datelor din rapoartele SAT şi SMV comparându-le între ele, sau cu datele din realitatea din teren; - acolo unde e nevoie intervine la furnizorii sistemului pentru crearea de noi rapoarte, modificarea celor existente sau pentru corectarea unor date inexacte; - instruieşte utilizatorii sistemului în folosirea rapoartelor; - dă informațiile necesare pentru a înlătura orice disfuncție pe care o reclamă utilizatorii sistemului; - se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; - răspunde de soluționarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locații unde există instalate echipamente (privind aplicația SIEIC); - propune modificări de amplasamente a punctelor de vânzare în vederea optimizării veniturilor încasate, ca urmare a analizei efectuate rezultate din prelucrarea informațiilor din cadrul rapoartelor sistemului; - propune dezvoltarea aplicațiilor funcție de concluziile rezultate din analize; - elaborează, revizuieşte şi transmite spre aprobare şi validare procedurile pentru Sistemul de Management al Calității utilizate în cadrul SIEIC; - colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil; furnizează, la cerere, rapoarte din cadrul sistemului, Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Revizia: 0 - Propune promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; - urmăreşte derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă; - propune lista de investiții în funcție de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării; - prevede şi propune proiecte de investiții , fondurile şi sursele de plată ale acestora; - participă la alcătuirea propunerilor de proiecte noi de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; - participă la încheierea de contracte, pe bază de licitaţie; - atragerea de fonduri internaționale şi credite externe: e întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; + urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; » sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obținere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei; + caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată; + asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei, traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; * solicită sprijin în obţinerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central. Biroul, are şi atribuțiuni principale privind activitatea de control titluri de călătorie contractate cu terți şi asigurarea asistenței tehnice pentru aceştia şi anume; - monitorizare validări pe ore, zile, luni, linii, mijloace: - " planificare ture, echipe, zone, linii; - efectuarea controlului valabilității titlurilor de călătorie conform reglementărilor specifice; - sancţionarea călătorilor care încalcă prevederile legale; - decontarea încasărilor, după caz; - înregistrarea proceselor — verbale de contravenție, gestionarea şi arhivarea lor; - urmărirea încasării proceselor — verbale de contravenție; - întocmire situații şi analize periodice; - cunoaşterea „ Manualului de utilizare pentru aplicația EA.CTRL şi dispozitivul „ PSION „; - cunoaşterea dispozitivului de control PSION şi a modului de lucru , după cum urmează: * descrierea dispozitivului; * utilizarea PSION în cadrul Sistemului Automat de Taxare; utilizare echipament pentru control: " pornirea echipamentului; configurare echipament; transfer date: configurarea schimbului de lucru; preluarea datelor de control din Validator; configurarea datelor de control; controlul cardurilor de calatori (Card valid, Card invalid, Card validat propria raspundere, călător contravenient); * închiderea schimbului; " consultare statistică; "transferul informațiilor către Back Office la sfârşitul tuturor sesiunilor de lucru din ziua respectivă. Detaliere mod _de lucru pentru controlor tert - deschiderea sesiunii de control cu ajutorul cardului de controlor activ; - în momentul în care se urcă în vehiculul ce urmeaza a fi controlat, orice membru al echipei de control îşi prezintă cardul de operator la validator pentru evidentierea prezenței, pentru blocarea validatoarelor şi trecerea acestora în modul „Control în vehiculul verificat. În cardul de operator se înregistreaza informațiile referitoare la linia pe care circulă vehiculul. Cardul poate fi prezentat pentru blocarea validatoarelor la orice validator. Trebuie reținut că pentru controlul la validator, controlorul trebuie să prezinte cardul său la fiecare validator la care doreşte să facă control, alfel activitatea se va reflecta în raportul controlorului care a deschis sesiunea la respectivul validator; - membrul echipei care a trecut validatoarele în starea „Control” prezinta cardul la PSION pentru transferul datelor de control; - membrul echipei care are dispozitivul de control PSION verifică călătorii prin folosirea acestuia; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Revizia: 0 ceilalți membri ai echipei pot să folosească validatoarele pentru a controla cardurile călătorilor. Aceştia vor prezenta cardurile de călătorie la validatoare şi vor afla dacă posesorul circulă regulamentar; : dacă un controlor care foloseşte validatorul pentru inspecție depistează un călător fraudulos, atunci acesta se va duce la membrul echipei care are aparatul PSION pentru întocmirea formalităţilor; acest controlor va prezenta cardul său de operator, care va determina selectarea în mod automat în cadrul aplicației de pe PSION, a contului asociat controlorului; apoi se va prezenta cardul călătorului care a călătorit fraudulos, pentru înregistrarea acestuia în contul controlorului şi se va folosi funcționalitatea aplicației şi imprimanta pentru a emite bon de amendă pentru contravenient dacă va fi cazul; în cazul în care contravenientul nu deține un card de călătorie, atunci se va introduce în sistem (prin intermediul PSION) seria notei de constatare întocmite de către controlor; fiecare card care a fost prezentat la validator va fi înregistrat în contul controlorului care a prezentat cardul său de operator. Fiecare controlor va trebui să execute operația de inspecție la orice validator; transferul informaţiilor către Back Office; pentru transferarea datelor din PSION care au fost colectate în timpul zilei de echipa de controlor, către Back Office, se va folosi calculatorul de la grupul de control; ia întoarcerea echipei de controlori, aplicațiile acestora vor fi dezactivate, prin intermediul inscriptorului de carduri de la sectorul de controlori. Datele vor fi transferate în prima instanță din dispozitivele PSION în calculatorul de la grupul de controlori. Ulterior datele vor fi transferate către Back Office prin intermediul reţelei de comunicații RATT; la intrarea în depou, validatoarele din vehicule vor transfera datele către aplicația din depou, ce va transmite mai departe către zona de Back Office, informațiile asociate cardurilor de controlori, care au lucrat în ziua respectivă; din acest moment, după transferul datelor către Back Office, se vor putea obţine rapoartele de activitate ale controlorilor, pe fiecare linie sau vehicul şi ora la care aceştia au realizat controlul. Rapoarte privind activitatea controlorilor terti centralizarea activităților controlorilor se face în cadrul biroului unde se vor preda procesele verbale; rapoartele specifice activității de control vor fi obținute folosind interfața de raportare pusă la dispoziție în cadrul Back Office. Buletinele de activitate ale controlorilor pot fi de asemenea vizualizate din aplicația de gestiune a cardurilor. Capitolul 5 : CONDUCEREA REGIEI ŞI PATRIMONIUL Art.1, Conducerea regiei autonome revine Directorului General şi Consiliului de Administraţie, Directorul General fiind preşedintele Consiliului de Administraţie. 5.1 Consiliul de Administraţie Art.2. Consiliul de Administrație este numit prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pentru o perioadă de 4 ani. Regia este condusa de un director general care face parte din consiliul de administratie al regiei. Directorul general ocupa si functia de presedinte al Consiliului de Administratie al regiei conform prezentului regulament de organizare si functionare. Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcționare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei cu excepția celor care potrivit legii sunt date în competența altor organe. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază : Stabileşte tactica şi strategia regiei pe anul în curs şi de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate. Hotărăşte cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate şi care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la bugetul statului, ori , după caz, de la bugetele locale. Aprobă bugetul şi bilanțul regiei. Stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului regiei, aprobând Regulamentul de Organizare si Funcţionare al regiei. Aprobă structura organizatorică. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Revizia: 0 5.2 Director General Art.3. Directorul general al regiei coordonează activitatea următoarelor persoane şi compartimente din R.A.T. Timişoara: - Director Tehnic Contabil Şef Cabinet Director General Serviciul Audit public Intern Serviciul Resurse Umane Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie Biroul Control Financiar de Gestiune Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației Art.4. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții principale: - asigură managementul la vârf al organizației; - aprobă Manualul SMI, Organigrama şi Schema Generală de Procese; - stabileşte şi aprobă politica şi obiectivele pentru responsabilitate socială — calitate — mediu - sănătate şi securitate în muncă; - numeşte Reprezentantul Managementului; - atribuie autoritatea gestionării SMI; - asigură condițiile realizării politicii şi obiectivelor; - aprobă documentele SMI; - conduce analiza SMI efectuată de management; - alocă resursele necesare menținerii şi îmbunătățirii SMI; - aprobă programul de instruire a personalului; - aprobă planificarea anuală a auditurilor interne: - analizează periodic rapoartele de audit şi dispune măsurile necesare pentru a asigura eficiența SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SM; - angajează prin semnătura sa regia, putând delega cu drept de semnătură împuterniciți legali; - încheie contractele regiei şi efectuează rezilierea acestora; - prezintă consiliului de administrație raportul cu privire la activitatea regiei, bilanțul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul program de activitate al regiei pentru anul următor; - aprobă operațiile de plată; - revocă din funcţie sau desface contractele de muncă ale personalului regiei; - Stabileşte strategia de dezvoltare a regiei: - aprobă planurile anuale şi lunare; - aprobă investițiile; - aprobă schema organizatorică şi fişele postului; - organizează controlul realizării sarcinilor; - negociază contractul colectiv de muncă şi elaborează regulamentul intern; - aprobă premierea sau sancţionarea personalului regiei la propunerea şefilor de compartimente; - coordonează direct activitatea Directorului Tehnic privind următoarele domenii de activitate: activitatea tehnică, activitatea de reparații mijloace de transport, activitatea de reparații clădiri, instalații şi utilaje, activitatea de investiții, activitatea de construcții, activitatea energetică, confecții şi recondiționări piese şi subansamble de schimb, activitatea secțiilor de producție reparatoare de mijloace de transport, activitatea de aprovizionare, depozitare, organizarea recepției cantitative şi calitative, activitatea comercială şi de import-export, organizarea de licitaţii, contracte, protecția mediului, activitatea de administrare rețea, comunicaţii şi laborator electronic; - coordonează direct activitatea Contabilului Şef privind următoarele domenii de activitate: activitatea de contabilitate, planificarea financiară, urmărirea realizării indicatorilor financiari, finanţarea şi contabilitatea investițiilor, activitatea de casierie, activitatea de vânzări titluri de călătorie, activitatea de control titluri de călătorie, activitatea de supracontrol, prețuri şi tarife, activitatea de strategii, programe şi implementare proiecte, activitatea de marketing, valorificare spații publicitare şi control financiar preventiv; - coordonează direct activitatea Serviciului Resurse Umane privind următoarele domenii de activitate: activitatea structurii psihologice, activitate de personal, activitatea de plată a drepturilor salariale a angajaților regiei în baza pontajelor făcute sau a foilor de parcurs, activitate de recrutare, selectare, încadrare, pregătire şi dezvoltare profesională, evaluare şi motivare a personalului, activitatea de Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE | Revizia: 0 formare profesională şi perfecţionare a personalului propriu, asigură necesarul de personal pe meserii, funcţii şi specialități, menținerea la zi a fişelor de post. - coordonează activitatea Biroului Planificare, Organizare — Calitate privind următoarele domenii de activitate: normarea muncii, organizare, calcularea criteriilor şi obiectivelor de performanță, planificarea transportului public de persoane, analize economice, menținerea şi îmbunătățirea sistemului de management integrat, activitatea de audit intern, activitatea administrativă, activitatea de arhivă, activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenței precum şi expedierea acesteia la destinatari, răspunde de patrimoniul regiei; - coordonează direct activitatea Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie în conformitate cu legislația în vigoare, activitatea în domeniul situațiilor de urgență, activitatea de medicina muncii, activitate stomatologică, activitatea de pază generală; - coordonează activitatea Biroului Control Financiar de gestiune privind activitatea de control gestionar de fond la toate subunitățile şi gestiunile, aplicarea sancţiunilor disciplinare, convenționale sau penale, după caz, împotriva celor vinovați, stabileşte dimensiunile pagubelor, verificare a întocmirii şi circulație documentelor primare, documentelor tehnic-operative şi contabile, planificarea şi realizarea inspecțiilor în baza documentației SMI, a rapoartelor de audit intern şi a dispozițiilor managementului de vări, supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea şi respectarea prevederilor documentației Sistemului de Management Integrat, participă la anchetele de cercetare a evenimentelor precum şi verificări pe traseu, urmăreşte respectarea obligațiilor cu termenele de garanţie a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte petiții la furnizori împreună cu Serviciul APD, la solicitarea acestuia; - coordonează direct activitatea Cabinetului DG privind următoarele domenii de activitate: activitate de secretariat, centralizează rapoartele specifice activității de bază şi conexe ale regiei, activitatea de agrement, monitorizează evidențele statistice ale regiei, întocmeşte rapoarte de informare managementului de vârf în baza datelor primite, întocmirea documentelor protocolare, activitatea de traduceri şi translatări, intrarea personalului regiei şi a persoanelor din afara instituţiei la directorul generalactivitatea de tratare şi soluționare a petițiilor, asigură informarea interinstituționalizată, informarea persoanelor, informarea presei şi relațiile cu presa, precum şi informarea angajaților regiei, coordonează activitatea compartimentului de gestionare a Energiei - coordonează activitatea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă, conform prevederilor legale în vigoare, în calitatea de preşedinte al acestuia; - coordonează activitatea Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei privind următoarele domenii de activitate: siguranța circulației şi monitorizarea transportului public de persoane, activitatea de inspecții tehnice periodice; - asigură funcționarea Comisiei de Disciplină conform cerințelor legale. 5.3 Director Tehnic Art.5. Directorul Tehnic, prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timişoara: - Sectia Transport Tramvaie - Sectia Transport Troleibuze - Sectia Transport Autobuze - Serviciul Tehnic - Serviciul Achiziţii Publice, Aprovizionare - Serviciul Tehnologia Informației - Muzeul de transport public „Corneliu Miklosi” Art.6. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază: - coordonează activitatea de dispecerizare a activității de transport public local de persoane; - răspunde de întreaga activitate de transport în comun, pe care o organizează, îndrumă şi controlează, conform organigramei aprobate; - cunoaşterea tuturor particularităților şi caracteristicilor transportului în comun pe raza oraşului Timişoara în scopul ridicării nivelului calitativ al serviciului de transport prestat pentru populație, concomitent cu reducerea costurilor de exploatare şi creşterea productivității şi rentabilității; - asigură analiza rentabilității activităților pe care le coordonează şi dispune măsuri privind eficientizarea acestora; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - aplică strategia şi tactica optimizării transportului public local de persoane ținând cont de satisfacerea cererii de transport şi utilizarea eficientă a mijloacelor de transport, precum şi folosirea integrală a capacității parcului; - asigură exploatarea parcului de autovehicule în condițiile utilizării raţionale a parcului, realizarea unor indicatori tehnici şi de exploatare la cote superioare şi cu o servire optimă a călătorilor; - asigură efectuarea transportului de călători în condiții de siguranță a circulației sporite; - dispune asigurarea curățeniei mijloacelor de transport la ieşirea în circulație şi la capete de linii; - asigură date de interes, pentru călători, privitoare la programe de circulație, modificări trasee, etc, în stațiile de oprire, dispecerate, chioşcuri, mijloace de transport; - coordonează organizarea rețelei de transport public de persoane în oraşul Timişoara cu tramvaiul, troleibuzul şi autobuzul; - coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa; - creşterea prestigiului regiei prin îmbunătățirea relațiilor conducătorilor de autovehicule, dispeceri, etc | cu călătorii; | - respectă întocmai legile în vigoare, ROF, RI, contractul colectiv de muncă, răspunzând în fața directorului general; - respectă întocmai organigrama şi statul de funcțiuni aprobate; - negociază contractele de muncă individuale cu subordonații în condițiile impuse de directorul general al RATT; - pentru realizarea sarcinilor proprii cooperează cu toate compartimentele regiei; - coordonează elaborarea instrucțiunilor de lucru, tehnice, procedurilor operaționale şi a specificațiilor tehnice din cadrul direcției; - coordonează şi asigură efectuarea transportului pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei; - conduce activitatea de întreținere şi reparare linii cale, contact, substații de transformare; - coordonează şi asigură efectuarea transportului de pasageri şi de marfă pe căi navigabile interioare. - asigurarea efectuării la timp şi în volum complet a reparațiilor, cu respectarea prescripțiilor stabilite de uzina constructoare şi normativelor în vigoare; - asigură remedierea imobilizărilor din cauze tehnice; | - asigură realizarea indicatorilor tehnici la limite superioare, impuse prin planul de muncă; | - asigură cheltuieli minime de mijloace financiare, tehnice, umane şi materiale; - asigură realizarea de piese şi subansamble de schimb la nivelul necesarului şi conform prescripțiilor; - conduce activitatea de planificare tehnică şi urmărirea realizării reparațiilor de calitate, cu cheltuieli minime de materiale şi manoperă; - coordonează activitatea tehnică în regie, proiectarea, normarea consumurilor, inovații, evidența mijloacelor de transport, gospodărirea energiei, rezolvarea problemelor tehnice ale regiei; - coordonează activitatea de mecano - energetic pe regie; - coordonează activitatea de protecția mediului; i - conduce toată activitatea de investiții şi modernizări din regie; - coordonează dezvoltarea regiei în conformitate cu strategia stabilită de directorul general, stabileşte priorități de finanțare de la buget, din surse proprii şi din fonduri internaționale; - asigură încadrarea în fondurile alocate prin plan; - asigură analiza rentabilității activităților pe care le coordonează şi dispune măsuri privind eficientizarea acestora; - coordonează activitatea de dezvoltare, investiții, modernizări, extinderi; | - asigură legalitatea executării lucrărilor de reparații şi investiții; - coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa; - asigură realizarea planului de investiții, modernizări, extinderi aprobat, evidențiază realizările aferente, face plățile şi recepţia lucrărilor de investiții, indiferent de sursa de finanţare; - coordonează elaborarea de proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru de către compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - coordonează activitatea de menținere şi îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat Calitate ! - Mediu — SSM de către personalul din subordine; - coordonează activitatea laboratorului electronic; - conduce activitatea de tehnică de calcul şi rețele comunicații ale regiei; - participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Art.7 , asigură aprovizionarea şi depozitarea cu materiale şi piese de schimb a secțiilor şi atelierelor regiei; răspunde de contractarea şi derularea contractelor privind reclamele comerciale difuzate prin mijloacele de transport în comun; gestionarea, întretinerea şi reparația rețelelor de comunicații de date şi voce prin legături fixe şi mobile din cadrul regiei; răspunde de organizarea licitaţiilor, ținerea evidenţei contractelor; promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă; coordonarea întocmirea caietelor de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; întocmeşte contracte pentru aprovizionarea tehnico-materială. 5.4 Contabil Şef Contabilul Şef prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timişoara: - Serviciul Financiar - Contabil - Serviciul Vanzari Art.8 . În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază: conduce întreaga activitate financiar - contabilă a regiei, pe care o organizează, îndrumă, controlează şi răspunde pentru activitatea serviciilor din subordine; întocmeşte Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al regiei, prezintă şi susține acest buget în fața Consiliului de Administrație, urmăreşte realizarea lui; organizează controlul financiar preventiv; dispune măsuri pentru realizarea veniturilor şi respectarea strictă a disciplinei financiare; organizează ținerea evidenţei contabile în toate unitățile regiei, întocmirea balanțelor de verificare, a bilanţului şi a dărilor de seamă contabile; avizează sub aspect financiar şi tarifar propuneri de modificări în rețeaua de transport sau orice alte activități noi; urmăreşte gestionarea titlurilor de călătorie; propune măsuri pentru creşterea rentabilității în toate activitățile regiei; urmăreşte modul de colectare şi de circulație a numerarului şi gestionarea titlurilor de călătorie; organizează deservirea publicului călător cu titluri de călătorie, prin organizarea şi dotarea punctelor de vânzare; analizează realizarea încasărilor şi stabileşte cauzele eventualelor nerealizări, luând măsurile ce se impun; întocmeşte documentația de fundamentare a prețurilor pentru titluri de călătorie, le negociază şi le supune spre aprobare; coordonează pe linie economică şi financiar — contabilă activitatea de investiții cu finanțare internaţională; analizează şi propune măsuri pentru creşterea rentabilității în toate activitățile regiei precum şi pentru reducerea pierderilor la transportul în comun împreună cu directorii de resort; răspunde de realizarea unui circuit informațional eficient în domeniul financiar - contabil şi de raționalizarea şi simplificarea sisternului de evidență; dispune măsuri şi asigură aplicarea celor legate de conservarea, integritatea şi apărarea patrimoniului regiei şi pentru urmărirea recuperării pagubelor produse acestuia; organizează inventarierea patrimoniului; asigură la nivel de regie, în conformitate cu dispozițiile legale, îndeplinirea tuturor obligațiilor către buget, bănci şi terți; verifică şi avizează proiectele de operațiuni care vizează credite, cheltuieli, încasări în numerar, titluri de încasare; verifică şi avizează proiectele de operațiuni care vizează vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau ale regiei; coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa, dacă este cazul; angajează regia prin semnătura sa, alături de directorul general al regiei, în toate operațiile patrimoniale; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI | FUNCȚIONARE - Revizia: 0 Art.9 . Art.1. Art.2, Art.3, Art.4, Art.5. Art.6. Art,7. aprobă operațiile de plată; prezintă Consiliului de Administrație raportul cu privire la situația economică - financiară a regiei, bilanţul şi contul de profit şi pierderi; respectă întocmai legile în vigoare ROF, RI, C.C.M., răspunzând în fața directorului general pentru aceasta; respectă întocmai organigrama şi statul de funcțiuni aprobat; colaborează cu ceilalți directori de resort ai regiei în domeniile pe care le coordonează, verifică corectitudinea întocmirii devizelor; coordonează activitatea de facturare, tarifare, control titluri de călătorie şi supracontrol; coordonează elaborarea de proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru de către compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; coordonează activitatea de menținere şi îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu — SSM de către personalul din subordine; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI. 5.5 Patrimoniul Regiei Regia Autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniul său, le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. Capitolul 6 : DISPOZIȚII FINALE Personalul permanent, temporar sau detaşat în cadrul regiei este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament, în executarea atribuțiilor, îndeplinirea sarcinilor şi desfăşurarea relațiilor. Dispoziţiile Regulamentului de Organizare şi Funcționare al regiei se aduc la cunoştinţa întregului personal prin grija conducătorilor ierarhici. Atribuţiile stabilite în prezentul regulament se detaliază sub forma de sarcini de serviciu pe fiecare funcție în parte, prin fişele posturilor. Şefii de compartimente vor înmâna fiecărui angajat din statul de funcțiuni un exemplar din fişa postului, corespunzătoare funcției ocupate de acesta sub luare de semnătură. Personalul căruia i s-au adus la cunoştinţă sarcinile de serviciu poartă răspunderea pentru exercitarea incompletă sau necorespunzătoare a atribuțiilor ce-i revin. Neîndeplinirea atribuțiilor sau neexecutarea sarcinilor încredințate de şeful ierarhic, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială sau penală, după caz, precum şi diminuarea salariului potrivit reglementărilor în vigoare. Transmiterea şi urmărirea sarcinilor se realizează pe cale ierarhică, răspunderea îndeplinirii acestora revenind personalului căruia i-au fost trasate, În cazul că activitatea respectivă necesită îndrumare şi control, răspunderea revine şefului ierarhic direct. Delegările de atribuții se fac prin act scris cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu organigrama aprobată. Modificările intervenite în atribuțiile de serviciu ale personalului se vor opera ori de câte ori este cazul, în fişele posturilor respective, de către şefii compartimentelor în cauză, cu aprobarea directorului general al regiei şi se aduc la cunoştinţa celor interesați. Prevederile prezentului regulament se completează şi se corelează cu dispozițiile din Contractul Colectiv de Muncă, sistemul de salarizare ce se aplică în cadrul RA.T.T. şi prevederile Regulamentului Intern al R.A.T. Timişoara. Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Revizia: 0 FUNCȚIONARE Art.8. Prezentul Regulament se pune în aplicare prin dispoziția conducătorului regiei şi se pune la dispoziția compartimentelor organizației, în format electronic, de câtre Biroul Planificare, Organizare Calitate prin programul LEGIS. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Atasament: anexa_1.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PERIOADA DE IMPLEMENTARE : 12 luni de zile de la aprobare PROGRAM DE REORGANIZARE ȘI RESTRUCTURARE REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA TIMIŞOARA - 2013

Sediu central: B-dul. Take Ionescu nr. 56, cod 300074, Timişoara, jud. Timiş. Vedere asupra sediului | central. i Tipuri de tramvaie aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport Timişoara i î i | i

Tipuri de autoutilitare aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport Timişoara

PREZENTARE GENERALĂ DATE DE IDENTIFICARE Temeiul juridic de constituire: Decizia nr. 99/29.01.1991 a Primăriei Municipiului Timişoara Denumirea: Consiliul Local Timişoara Regia Autonomă de Transport Timişoara Forma juridică: regie autonomă Nr. de ordine în Registrul Comertului: J35/3034/19.01.2004 Cod Unic de Înregistrare 2490570 Adresa: 300092 Timisoara, B-dul Take Ionescu nr. 56, e-mail: relatii(Qratt.ro, website: www.ratt.ro Sediul social: R.A.T. Timişoara este situată în municipiul Timisoara şi are următoarele date de contact: telefon: +40 256 277700; fax: +40 256 433354 Patrimoniul regiei — 1.355.577 lei Sectorul de activitate: Cod CAEN 4931 — transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. SCURT ISTORIC 1) Exploatarea şi circulația tramvaielor În conformitate cu actul ministerial de concesionare, la data de 27 septembrie 1868 s-au elaborat statutele societății pe acţiuni, statute care au fost aprobate de către Ministerul de Interne la 27 noiembrie 1868 cu actul nr. 13131, Societatea pe acţiuni a, fost înregistrată la Tribunal sub denumirea de: „Societatea de tramvai cu cale ferată din Timişoara”. În baza actului de concesiune, societatea urma să se dizolve în anul 1909, termenul de expirare a concesiunii, Între timp însă, electrificându-se liniile, s-a acordat societății o nouă concesiune eliberată de către Ministerul de Comerţ cu nr. 29.009 din 5 iulie 1897 prin care s-a prelungit durata contractului societății până la 31 decembrie 1959. Potrivit acestui contract, la data de 21 iulie 1897, societatea îşi elaborează statute noi, care au fost aprobate de către ministerul de Finanţe la data de 1 decembrie cu aciul nr. 69.063. Societatea în forma ei nouă a fost înregistrată la Tribunal cu denumirea: „Tramvaiele Comunale Electrice din Timişoara”, societate pe acţiuni, În 1 ianuarie 1904 tramvaiele trec în proprietatea oraşului cu întreaga avere activă şi pasivă şi se întocmeşte un regulament pentru administrarea în continuare a întreprinderii. În conformitate cu acest regulament aprobat în ședința adunării municipale din 29 decembrie 1904, întreprinderea tramvaielor înregistrată la tribunal cu denumirea „Tramvaiele Comunale Timişoara”, se administrează de către Consiliul Comunal ca o întreprindere de sine stătătoare, independent de alte bunuri comunale şi în baza legilor comunale. 2) Exploatarea şi circulația troleibuzelor Introducerea troleibuzului (firobuzului, cum era numit în acea vreme) în oraşul Timişoara este strâns legată de numele aceluia care a fost academicianul dr.ing. Corneliu Mikloşi. Timişoara a fost primul oraş din România care a introdus în circulație acest mijloc modern de transport în comun: TROLEIBUZUL. 3) Exploatarea şi circulația autobuzelor Autobuzele au fost introduse în transportul în comun cu mult timp în urma tramvaielor deoarece motoarele cu explozie nu erau destul de perfecţionate, iar şoselele pe care urma să circule erau construite din macadam sau piatră brută de munte. Tramvaiele Comunale Timişoara fac prima încercare de a introduce autobuzul în transportul public în anul 1926. Preţul autobuzelor din import era mare şi din acest motiv a fost construit în atelierele proprii ale întreprinderii un autobuz utilizându-se şasiul unui autocamion vechi. Acest autobuz având o capacitate de 20 locuri s-a pus în circulație în data de 20 iunie 1926 pe traseul Gara Fabric (Est) — Pădurea Verde. În anul 1934 au fost procurate două autobuze la mâna a doua: unul marca „Laffz” cu o capacitate de 28 de locuri şi altul marca „Chevrolet” cu o capacitate de 24 locuri. Acestea au fost începuturile introducerii autobuzelor în transportul în comun în oraşul Timişoara. Pag:1

ANALIZA SWOT S-a efectuat o noua analiză diagnostic fata de anul 2012 prin care s-au identificat şi inventariat principalele probleme care derivă din activitatea de bază a Regiei Autonome de Transport Timişoara. Principalele probleme care generează dificultăți în activitatea Regiei Autonome de Transport Timişoara sunt următoarele: > starea de uzură fizică şi morală ridicată a tramvaielor; > existenţa unor posibile amenințări, care pot apărea mai ales datorită creşterii accelerate a traficului urban, care va perturba puternic circulația mijloacelor de transport public de persoane în situația în care nu se vor asigura benzi de circulaţie rezervate exclusiv acestora; > creşterea circulației urbane şi blocajele de trafic, care se produc deja în prezent în special în Zona centrală a oraşului; > revizuirea şi armonizarea structurii organizaționale cu structurile practicate în ţările Uniunii Europene pentru companiile de transport public de persoane. În acest sens se propune reconfigurarea structurii organizaționale în funcţie de stadiul de dezvoltare al Regiei Autonome de Transport Timişoara şi strategia sa de dezvoltare. > Analiza riscurilor Problemele referitoare la calitatea transportul public de persoane şi nemulțumirile populației, rezultate din sondajele proprii ale Regiei Autonome de Transport Timişoara se referă la: confortul asigurat pe durata deplasărilor; frecvența cu care sosesc mijloacele de transport; traseele alese pentru liniile de transport în comun; starea vehiculelor şi întreținerea acestora; amabilitatea personalului cu care călătorii intră în contact, începând cu obţinerea informațiilor privind transportul public de persoane şi până la efectuarea deplasării; informațiile disponibile în stații de transport public; punctualitatea sosirii în stații a mijloacelor de transport; preţul biletelor şi al abonamentelor; emisiile poluante generate de mijloacele de transport. Organizarea circulației în oraşul Timişoara nu este realizată astfel încât să se poată acorda prioritatea transportului public. În acest sens se menționează faptul că majoritatea liniilor de tramvai sunt în zonă carosabilă amplasată de regulă pe axul arterei (în mijloc), iar pe cele in platforma proprie circulă şi poliția, pompierii şi salvarea, PUNCTE TARI tradiție şi profesionalism; resurse umane majoritar competente; infrastructura de tramvai în curs de modernizare; parc modern de autobuze şi troleibuze; program de investiţii important susținut de Primăria Municipiului Timişoara; deschiderea conducerii pentra modernizare şi eficientizare; management activ, orientat pe obiective prioritare şi dezvoltare; încrederea managementului din cadrul R.A.T.Timişoara că este posibil să fie demarate şi încheiate cu succes programe de eficientizare şi modernizare a activității; disponibilitate cu privire la dezvoltarea viitoare a transportului public de persoane în corelare cu apariția Aglomerării Urbane Timişoara (conform studiului realizat de către Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Y relații bune de colaborare, active şi profesioniste, cu Primăria Municipiului Timişoara şi alte organizații implicate în modernizarea şi organizarea corespunzătoare a transportului public de persoane. există un sistera modern de urmărire şi monitorizarea circulației mijloacelor de transport; sistemul de informare a călătorilor în stațiilor şi în mijloacele de transport în curs de implementare; Y există un sistem de ticketing modern prin care să se poată urmări numărul de călători transportați care este implementat TISE FIII RO SR Pag:2

PUNCTE SLABE Situația resurselor financiare: Y Y RATT are datorii importante TVA anul 2000 - 2004 ; grad redus de incasare a creantelor provenite din subventiile acordate; acces dificil la credite deoarece RATT nu are cu ce garanta (mijloacele fixe de tip clădiri şi terenuri sunt proprietate publică) ; lipsa unei baze de date relaţionale, respectiv a unui sistem informatic integrat (de tip ERP- Enterprise Ressource Planning) aduce mari dificultăţi rejudicii întregului sistem financiar- contabil şi de comercializare; utilizarea incompletă a capacităților şi tehnologia învechită determină cheltuieli ridicate şi în final pierderi la secțiile piese de schimb, întreţinere şi reparații; Starea mijloacelor de transport: tramvaiele aduse din Germania au fost fabricate în perioada 1965-1970, prezintă un grad mare de uzură fizică şi morală şi un număr de mare de tipuri, 5 tipuri, care necesită o varietate mare de piese de schimb ; Probleme de organizare generală: Y Y Y necesitatea unei strategii cu privire la dezvoltarea viitoare a transportului în comun în corelare cu apariția Aglomerării Urbane Timişoara; se înfâmpină greutăți în selectarea şi formarea de personal competent pentru activitatea de transport public; personal nemulțumit/nemotivat datorita salariilor mici; informatizarea este slabă, se mgi lucrează cu tot felul de registre şi evidențe scrise cu mâna; Contorizarea consumurilor: Y există un sistem de contorizare partial implementat pe centre cost (consum) a energiei electrice, carburanţilor şi utilităţilor OPORTUNITĂŢI Y atitudine favorabilă a cetăţenilor pentru utilizarea transportului public de persoane, față de automobile datorită creşterii dificultăților de circulație tot mai frecvente ca urmare a creşterii continue a traficului; Y implicarea conducerii Primăriei pentru modernizarea transportului public de persoane şi asigurarea resurselor financiare pentru investiții şi pentru compensarea reducerilor sociale şi gratuităților; Y concurența redusă datorită inexistenței unor soluții alternative de transport public de persoane; Y nivelul mare de încredere al cetăţenilor în siguranța călătoriilor cu transportul în comun (peste 40 % din locuitorii oraşului călătoresc cu mijloace de transport public de persoane); Y existența studiului privind Aglomerarea Urbană Timişoara care are în vedere extinderea transportului în comun în periurban; Y posibilități de extindere locală şi regională a reţelei de transport public de persoane; Y posibilități de utilizarea la scară tot mai largă a sistemelor digitale de tehnologia informațiilor şi comunicațiilor. Y Infiintarea unui centru de cercetare dezvoltare in cadrul regiei pentru a accesa fonduri de dezvoltare/cercetare si investitii pentru transportul public local prin colaborare în regim de parteneriat cu Universitatile de profil din Municipiul Timisoara si Primaria Municipiului Timisoara VULNERABILITĂȚI Y fluctuația mare de personal pentru personalul de bord; Y dezvoltarea concurenței, inclusiv din țările UE incepand cu 2007, Y constrângerile din punctul de vedere al reglementărilor Uniunii Europene atât la achiziții de mijloace de transport, cât şi la trafic şi taxare; Y dificultăți de conformitate în calitatea serviciilor de transport public de persoane şi la cerințele de mediu, față de standardele europenc; Y creşterea continuă a traficului urban care va perturba puternic TC, dacă nu se asigură din timp sisteme moderne de planificare tehnică și monitorizare on-line a traficului, asistate de echipamente Pag:3

digitale şi măsuri de organizare și coordonare a traficului TC pe căi rezervate şi cu priorități de circulație; Y creşterea volumului de date şi informații care nu se pot prelucra cu sistemul informatic actual. MĂSURI DE REORGANIZARE ȘI RESTRUCTURARE A ACTIVITĂȚII R.A.T.TIMIȘOARA VVYVY Vv V YYY Obiectivele strategiei acțuale ale activităţii R.A.T.Timişoara la care centrul de cercetare / dezvoltare „ Corneliu Miklosi” infiintat isi va aduce contribuția in dezvoltarea si realizarea acestora Menţinerea şi îmbunătăţirea unui Sistem de Management Integrat Calitate — Mediu - Sănătate şi Securitate. Creşterea eficienței transportului public de călători, printr-un grad de realizare a graficelor de peste 98%. Creşterea indicatorului de satisfacție client cu 2% pe an. Întărirea imaginii regiei prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu. Menţinerea pe piața oraşului Timişoara cu extindere ca operator regional. Asigurarea unui parc bun de exploatare de mijloace de transport în comun prin realizarea unei mentenanțe conform cerințelor tehnice, urmărind realizarea unui coeficient de stare tehnică a parcului (CST) de minim70%. Investiţii în retehnologizare şi infrastructură. Prevenirea poluării mediului şi solului. Analiza periodică a politicii, obiectivelor şi programului de management şi stabilirea gradului de adecvare. Realizarea unei culturi a calității şi a unei mentalități proactive a personalului regiei şi a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecția mediului înconjurător şi securitatea în muncă, Îmbunătăţirea condițiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaților. Compartiment de lucru Număr de posturi Tipologia posturilor desființate şi motivația desființate Cabinet director general 1 | Desființarea efectivă a unui post de Referent relatii comunicare din cadrul cabinetului directorului general si ca urmare a desfintarii inclusiv al biroului relatii publice. Serviciul finaciar contabil 1 | Desființarea efectivă a unui post de economist specialiazarea contabilitate si informatica de gestiune ca urmare a implementarii sistemului informatic la nivel de regie si unificarea gestiunilor la nivel de regie intr-una singura in Bulevardul Dambovita si ca urmare a relocarii sitemului de ticketing din locatia Intrarea Doinei la sediul din Bulevardul Take Ionescu nr. 56. Magazia cu personalul existent ( economist gestionari ) se va desfiinta ca activitate . Activitatea va fi preluata de seful de depozit din Bulevardul Dambovita, avand cerinta postului de studii superioare in cazul de fata studii economice. Secţia mentenanta si Sectia 5 | Se vor desființa efectiv posturile de sef sectie, contabil sef sectie, transport electric se vor contabil sectia mentenanta respectiv sef sectie, contabil sectia desfinta transport electric TOTAL 1 Denumire Numărul de posturi Număr de posturi Număr de posturi efectiv Numărul de conform HCL /2013 | efectiv desființate înființate prin programul de posturi in urma martie, existente la data | prin programul de restructurare restructurarii, mai de 01.05.2013 restructurare 2013 TOTAL 892 7 3 posturi pentru centrul de 897 cercetare dezvoltare „Corneliu Miklosi” un post structura psihologica un post cabinet medicina muncii si unul cabinet stomatologic , 4posturi personal muncitor Pag:4

Măsuri ayute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor Ținând cont că în cadrul regiei există un deficit de resursă umană de natura personalului de bord (conducători tramvai, conducători troleibuz, conducători autobuz) si muncitori atelier linie cale si linie contact, R.A.T.Timisoara se va implica activ impreuna cu A.J.O.F.M. Timis in actiuni de reorientare si reconversie profesionala, Măsuri pentru atenuarea consecințelor concedierii Conform C.C.M. la nivel de regie, la aplicarea efectivă a reducerii de personal, prin concedieri colective sau individuale, din motive care nu ţin de persoana angajatului, regia va acorda salarii compensatorii, după cum urmează: a) Salariaţii cu o vechime totală în R.A.T.T, între 0-10 ani vor beneficia de 10 salarii medii brute. b) Salariații ca o vechime totală în R.A.T.Tpeste 10 ani vor beneficia de 15 salarii medii brute. Pentru înbunătățirea acțiunii de încasare a veniturilor şi diminuarea numărului de călătorii frauduloase se propun spre aprobare următoarele măsuri: - Toţi utilizatorii de titluri pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri și gratuitati, vor avea obligația validarii cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane, - Toţi utilizatorii de titluri nominale pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri şi gratuități au obligația prezentării la control, odata cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza caruia a fost emis, - Nevalidarea cardurilor încărcate de RATT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentare documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţioneaza similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicăndu-se sancțiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliu Local şi prevederile legale, - Controlul se realizeaza unitar la nivelul Municipiului Timişoara de către agenți ai Poliţiei Locale Timişoara, Jandarmeriei şi R.A.T. Timişoara prin personal autorizat , prin agenți de pază, personal de bord şi prin tehnicieni, pe baza de programe aprobate de RATT, respectiv de către autoritățile publice împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea. CONCLUZII Propunerile de reorganizare şi restructurare a activității, cu desfiinţarea efectivă a unui număr de 7_de poşturi se vor concretiza in 12 luni de la aprobare in Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin modificările organizatorice prevăzute în organigramă, R.O.F, şi statul de funcţii. Propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Programului de reorganizare si restructurare a regiei „a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ( Anexa 1), a Organigramei (Anexa 2), a Statului de funcții (Anexa 3), si a desființării efective a unui număr de Z posturi din structura regiei, Cresterea numarului personalului muncitor cu 4 persoane si infiintarea centrului de cercetare / dezvoltare ,„ Corneliu Mikosi” cu un numar de 5 persoane. În Anexe sunt supuse aprobării: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (Anexa 1 Organigrama (Anexa 2) şi Statul de Funcții (Anexa 3). Pag:5

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2013-

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport

Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 7 posturi din

structura regiei Prin Hotărârea nr. 64/26.02.2013, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Programul de reorganizare si restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentul de organizare si funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigrama si Statul de funcţii precum si desfiinţarea efectiva a unui număr de 29 posturi din cadrul regiei.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2013-002767/21.05.2013, Regia Autonomă de Transport Timişoara a înaintat „Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara”, program care conţine următoarele anexe: Organigrama R.A.T.T.; Statul de funcţii al R.A.T.T.; Regulamentul de organizare şi funcţionare al R.A.T.T.

Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara cu anexele aferente, precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 7 posturi din cadrul regiei, a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie al acesteia, în data de 25.04.2013 prin Hotărârea nr. 79.

Potrivit Programului de reorganizare şi restructurare, întocmit de Regia Autonomă de Transport Timişoara măsurile privind eficientizarea, reorganizarea şi restructurarea activităţii regiei au în vedere următoarele aspecte:

reducerea cheltuielilor; creşterea veniturilor; atragerea de călători de la alte tipuri de transport; asigurarea unui raport optim între numărul de călători transportaţi şi parcursul mijloacelor de

transport, respectiv: maximizarea numărului de călători transportaţi şi minimizarea parcursului mijloacelor de transport.

Obiectivele strategice actuale ale activităţii Regiei Autonome de Transport sunt următoarele: Menţinerea şi îmbunătăţirea unui Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu - Sănătate şi

Securitate. Creşterea eficienţei transportului public de călători, printr-un grad de realizare a graficelor de peste

98%. Creşterea indicatorului de satisfacţie client cu 2% pe an. Întărirea imaginii regiei prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu. Menţinerea pe piaţa oraşului Timişoara cu extindere ca operator regional. Asigurarea unui parc bun de exploatare de mijloace de transport în comun prin realizarea unei

mentenanţe conform cerinţelor tehnice, urmărind realizarea unui coeficient de stare tehnică a parcului (CST) de minim70%.

Investiţii în retehnologizare şi infrastructură. Prevenirea poluării mediului şi solului. Analiza periodică a politicii, obiectivelor şi programului de management şi stabilirea gradului de

adecvare. Realizarea unei culturi a calităţii şi a unei mentalităţi proactive a personalului regiei şi a celor ce

lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător şi securitatea în muncă.

Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaţilor. Proiectarea variantei optime de sistem organizatoric şi structură organizaţională, reprezintă o

cerinţă esenţială în managementul modern. Prin aplicarea acestui principiu s-a realizat organigrama

apte

Cod FO 53-01, ver. 1

care corespunde noilor cerinţe ale strategiei regiei. În această organigramă au fost evidenţiate compartimentele şi/sau activităţile, ca urmare a cerinţelor impuse sistemului informaţional integrat al regiei.

Urmare firească a restructurării tehnice şi tehnologice la nivelul regiei este restructurarea organizatorică. Structura organizaţională, adaptată la noile cerinţe tehnice şi tehnologice, este mult mai flexibilă, bazată pe cele trei mari centre de costuri: Sectia Transport Tramvaie, Secţia Transport Troleibuze şi Secţia Transport Auto, celelalte departamente asigurându-le suportul necesar bunei funcţionări. Prin reducerea numărului de nivele ierarhice se realizează un flux al informaţiei rapid şi eficient, evitându-se dubla comandă şi suprapunerea de responsabilităţi. Diminuându-se numărul de funcţii de conducere, prin comasarea unor activităţi asemănătoare se realizează o managerizare a activităţii coerentă, fără sincope, astfel încât mesajul board-ului să rămână intact şi de asemenea se realizează o reducere a cheltuielilor salariale.

Programul de reorganizare şi restructurare a regiei prezentat, are scop final redresarea financiară a regiei şi transformarea acesteia într-un operator de transport eficient prin atingerea unui raport optim între personalul de bord şi total personal, astfel încât activitatea de prestator de servicii de transport public de persoane să se desfăşoare cu un nivel cât mai scăzut al subvenţiilor de la bugetul local. Menţionăm că la nivelul regiei, cheltuielile cu personalul au ponderea principală în structura cheltuielilor de exploatare şi reprezintă aproximativ 48 % din totalul acestora.

Propunerile de reorganizare şi restructurare a activităţii, cu desfiinţarea efectivă a unui număr de 7 de posturi se vor concretiza prin modificările organizatorice prevăzute în organigramă, R.O.F. şi statul de funcţii. De asemenea, va creşte numarul personalului muncitor cu 4 persoane si se va înfiinţa centrul de cercetare/dezvoltare cu denumirea „Corneliu Miklosi” cu un numar de 5 posturi.

Având în vedere cele prezentate propunem spre aprobare Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara (Anexa 1), Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara (Anexa 2), Organigrama (Anexa 3) şi Statul de funcţii (Anexa 4), precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 7 posturi din structura regiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, DAN DIACONU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA MIRCEA