keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 30/30.01.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea a 2 linii de filtrare şi demineralizare a apei şi modernizarea gospodăriei de reactivi şi a modului de regenerare din cadrul staţiei de tratare a apei CT Timişoara Sud"

30.01.2007

Hotararea Consiliului Local 30/30.01.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea a 2 linii de filtrare şi demineralizare a apei şi modernizarea gospodăriei de reactivi şi a modului de regenerare din cadrul staţiei de tratare a apei CT Timişoara Sud"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE2007 - 29/18.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/ 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea enrgiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică , modificată şi completată prin Legea nr. 430/2004 şi modificată prin Legea 228/2006 ;
În conformitate cu art. 38 alin.2 lit.( b) şi alin. 4 lit (d) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Modernizarea a 2 linii de filtrare şi demineralizare a apei şi modernizarea gospodăriei de reactivi şi a modului de regenerare din cadrul staţiei de tratare a apei CT Timişoara Sud" conform proiectului nr.23534/5216 întocmit de Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. şi execuţia lucrării, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art.1 se va face de la bugetul de stat, fonduri nerambursabile.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- S.C. Colterm S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Statie_tratare_apa_CT_Sud.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ NR._______________

REFERAT

privind aprobare studiului de fezabilitate „Modernizarea a 2 linii de filtrare şi demineralizarea a apei şi modernizarea gospodăriei de reactivi şi a modului de

regenerare din carul staţiei de tratare a apei CT TIMIŞOARA SUD”

Având în vedere prevederile legale în vigoare, în conformitate cu dispoziţiile actului constitutiv al societăţii şi ţinând cont de bugetul de venituri şi cheltuieli, Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de unic acţionar aprobă programul de investiţii al companiei; În conformitate cu Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timişoara aprobat în anul 2003 şi actualizat în anul 2006 care prevede realizarea unor lucrări de investiţii care au drept scop modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producere a energiei termice; Ţinând cont de faptul că instalaţia de tratare a apei din cadrul CET TIMIŞOARA SUD, proiectată şi realizată în perioada anilor '80, prezintă un înalt grad de uzură fizică şi morală, cu tehnologii învechite şi neperformante fiind supradimensionată pentru nevoile actuale ale societăţii; Având în vedere faptul că realizarea acestor investiţii va conduce la ridicarea calităţii activităţii desfăşurate de Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara în condiţiile şi parametrii calitativi impuşi prin aderarea României la Comunitatea Europeană; Luând în considerare solicitarea S.C.ColtermS.A. materializată sub forma referatului înregistrat cu nr. RE2007-000029 din 15.01.2007 şi a notei de fundamentare anexată; Cu menţiunea că investiţiile vor fi realizate din fonduri alocate din bugetul de stat,

Propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea a 2 linii de filtrare şi demineralizarea a apei şi modernizarea gospodăriei de reactivi şi a modului de regenerare din carul staţiei de tratare a apei CT TIMIŞOARA SUD” .

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC DUMITRU ANDOR IOAN ZUBAŞCU

AVIZAT JURIDIC LASUSCHEVICI MIRELA

Red/Dact/I.B./

Atasament: Anexa_-_Statie_tratare_apa_CT_Sud.pdf

Anexa la Hotărâre nr. _______________ / ______________

„Modernizarea a 2 linii de filtrare şi demineralizarea a apei şi modernizarea gospodăriei de reactivi şi a modului de regenerare din carul staţiei de tratare a

apei CT TIMIŞOARA SUD” Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea investiţiei : „Modernizarea a 2 linii de filtrare şi demineralizarea a apei şi modernizarea gospodăriei de reactivi şi a modului de regenerare din carul staţiei de tratare a apei CT TIMIŞOARA SUD” Amplasament : CT TIMIŞOARA SUD Beneficiar : Compania Locală de termoficare „Colterm”SA Timişoara Coordonator principal de credite : Primăria Municipiului Timişoara Valoarea investiţiei : 2.809.844 RON reprezentând 809.753,31 euro la data de 30.04.2006 din care C+M 689.939 lei reprezentând 198.829,68 euro Finanţarea investiţiei : Bugetul de Stat – fonduri nerambursabile Suma supusă procedurii de achiziţie publică : 2.809.844 RON Durata de realizare : 1 an de la demararea lucrărilor