keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 30/24.02.2004 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o durată de 49 de ani, a unui teren cu suprafaţa de 1818 mp. în str. Lidia nr. 3/c şi Macedonski nr. 21 şi nr. 23 - Timişoara, către Parohia Ortodoxă Ucraineană Timişoara pentru construirea unei biserici ortodoxe ucrainene

24.02.2004

Hotararea Consiliului Local 30/24.02.2004
privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o durată de 49 de ani, a unui teren cu suprafaţa de 1818 mp. în str. Lidia nr. 3/c şi Macedonski nr. 21 şi nr. 23 - Timişoara, către Parohia Ortodoxă Ucraineană Timişoara pentru construirea unei biserici ortodoxe ucrainene


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 2581/12.02.2004 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 4, 5 şi 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani, Parohiei Ortodoxe Ucrainene Timişoara, un teren în suprafaţă totală de 1818 mp, situat în Timişoara, str. Lidia nr. 3/c şi str. Macedonski nr. 21 şi nr. 23 cu numerele topo 13493/8 în suprafaţă de 741 mp, nr. topo 13493/9 în suprafaţă de 652 mp şi nr. topo 13493/10/1 în suprafaţă de 425 mp, înscrise în CF 1 timişoara, proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea construirii unei biserici ortodoxe ucrainene, case parohiale şi case culturale.
Devierea eventualelor reţele de utilităţi situate pe teren cad în sarcina Parohiei Ortodoxe Ucrainene Timişoara.
Art.2: Se aprobă dezmebrarea parcelei cu număr topo 13493/10 în suprafaţă de 836 mp în două parcele de 411 mp respectiv 425 mp. Parcela cu nr. topo 13493/10/2 în suprafaţă de 411 mp va avea destinaţia de drum acces între str.Lidia şi Bv. Liviu Rebreanu.
Dezmembrarea terenului cade în sarcina Parohiei Ortodoxe Ucrainene Timişoara
Art.3 : Parohia Ortodoxă Ucraineană Timişoara se obligă ca în maxim 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri să înceapă construirea clădirii. În caz contrar îşi pierde dreptul de folosinţă, fără somaţie sau punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată.
Art. 4: După terminarea lucrărilor, construcţia va deveni proprietatea Parohiei Ortodoxe Ucrainene Timişoara, terenul rămânând în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Bisericii Ortodoxe Ucrainene Timişoara
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VLADIMIR CULEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI