keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 30/20.07.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investitiei "Reabilitare Centrala Termica si Abur" la Spitalul Clinic Municipal-Clinicile Noi

20.07.2004

Hotararea Consiliului Local 30/20.07.2004
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investitiei "Reabilitare Centrala Termica si Abur" la Spitalul Clinic Municipal-Clinicile Noi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 11909 / 29.06.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 aprobată prin Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (m), şi (n) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate si realizarea investiţiei "Reabilitare Centrala Termica si Abur" la Spitalul Clinic Municipal-Clinicile Noi, conform Studiului de fezabilitate întocmit de S.C."CONSTRUCT PROGARANT" SRL Timişoara , cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 :Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
GHEORGHE DAVID
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_S.F._Municipal.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr. SC2004- 11909 / 29.06.2004 dr.ing.Gheorghe Ciuhandu R E F E R A T

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investiţiei „Reabilitare Centrala Termica si Abur” la Spitalul Clinic Municipal-Clinicile Noi.

Spitalul Clinic Municipal este situat pe str.Ghe.Dima, nr.5-Timisoara, in bugetul local, la cap.58.02.03-Spitale, fiind aprobate fonduri pentru realizarea investiţiei de reabilitare Centrala Termica, pe parcursul anului 2004, si Centrală Abur, cu propunere de realizare pe parcursul anului 2005, funcţie de sumele ce se vor aloca în acest scop. Studiul de Fezabilitate existent a fost întocmit de către S.C.CONSTRUCT PROGARANT SRL si pus la dispoziţia conducerii Spitalului Clinic Municipal cu titlu gratuit. Din Studiul de Fezabilitate, anexat la prezentul Referat, se concluzionează următoarele: 1.DATE GENERALE CENTRALA TERMICA:

1.1. DENUMIRE OBIECTIV INVESTIŢIE: CENTRALA TERMICA 1.2. PROIECTANT: S.C.CONSTRUCT PROGARANT 1.3. ORDONATOR PRINCIPAL CREDIT: PRIMĂRIA TIMIŞOARA 1.4. ENTITATE ACHIZITOARE: PRIMĂRIA TIMIŞOARA 1.5. AMPLASAMENT: str.Ghe.Dima Nr.5-Timisoara 1.6. TEMĂ: Reabilitare CENTRALA TERMICA

SPITAL CLINIC MUNICIPAL”-Timisoara

Datorita utilizării îndelungate si a creşterii numărului de receptori a energiei termice, este necesara o reabilitare a Centralei Termice si de Abur existente care prezintă un grad înaintat de uzura si nu mai fac fata cerinţelor actuale. Centrala termica existenta nu mai poate fi autorizata deoarece nu mai corespunde noilor prescripţii tehnice, fapt ce implica înlocuirea echipamentelor si a utilajelor tehnologice aferente precum si modificare din punct de vedere dimensional al construcţiei.

Pentru prepararea apei calde de consum se utilizează apa calda 90/70 °C pe perioada iernii, respectiv 80/70 °C –vara, incalzirea realizandu-se printr-un schimbator de caldura cu placi.

Pentru preluarea varfurilor de consum,schimbatorul de caldura se va cupla cu un vas de acumulare a apei calde menajere cu V=5000 l.

Temp.de distributie a apei calde de consum va fi de 65 grade. Evacuarea gazelor in atmosfrea se va face prin intermediul cosurilor de fum metalice

prevazute separat pe fiecare cazan.,Hmin. cos va fi de 20 m.rezultata din calculul de dispersie a noxelor in atmosfera.

Cosurile se vor izola pe 1/3 din H cu vata minerala bazaltica de 15 cm.si protectie cu tabla zincata.

Modificare dimensionala a centralei termice existente presupune realizarea unei constructii metalice in prelungirea centralei existente ,inchiderile efectuandu-se cu panouri sandwichi si zidarie antiex. 2.1 PRINCIPALELE UTILAJE DE DOTARE:

2.1.1.Cazan otel 1000 kw 2 buc 2.1.2.Schimbatoare de caldura

2.1.3.Rezervor de acumularae a apei calde 2.1.4.Pompe de circulatie 2.1.5.Statie de dedurizare a apei. 3.DEVIZUL GENERAL AL INVESTIŢIEI „Centrala Termica”: 3.1- CENTRALA TERMICA 66.900 EURO 3.2.- STATIE DE DEDURIZARE 4.500 EURO 3.3.- REZERVOR DE APA 2.800 EURO 3.4.-LUCRARI DE CONSTRUCTII 11.300 EURO 3.5- Manoperă +avize 6.500 EURO TOTAL(fără TVA) 92.000 EURO TVA 17.500 Euro Total cu TVA 109.500 Euro Finalizarea lucrarilor la aceasta centrala termică ar putea asigura intregul necesar de agent termic si A.C.M.al spitalului ,costurile de productie reducandu-se cu cca.50% 2.DATE GENERALE CENTRALA ABUR:

1.7. DENUMIRE OBIECTIV INVESTIŢIE: CENTRALA DE ABUR 1.8. PROIECTANT: S.C.CONSTRUCT PROGARANT SRL 1.9. ORDONATOR PRINCIPAL CREDIT: PRIMĂRIA TIMIŞOARA 1.10. ENTITATE ACHIZITOARE: PRIMĂRIA TIMIŞOARA 1.11. AMPLASAMENT: Str. Ghe.Dima Nr.5-Timisoara 1.12. TEMĂ: ReabilitareCENTRALA DE ABUR

SPITAL CLINIC MUNICIPAL-Timisoara Se impune realizarea unei centrale de abur de medie presiune (6 bar) echipata cu doua cazane de abur avand fiecare o capacitate de 600 kg/h Cazanele vor functiona cu combustibil.gazos Pentru aceasta este necesara reproiectarea si redimensionarea. conductelor. si echipamentelor tehnologice. Cazanele se vor livra echipate cu toate elementele de protectie si automatizare necesare functionarii. Consumatorii ce urmeaza a fi deserviti de centrala de abur vor fi:

- spalatorie- 6 bar - sterilizare 3 bar - degazor 0,5 bar

Distributia aburului la consummator se va face pe circuite separate;pentru degazor si sterilizare prevazandu-se reductoare de presiune de la 6 la 0,5 bar respectiv de la 6 la 3 bar. Pentru recuperarea condensului se vor prevedea oale de condens dupa fiecare consumator si retele de colectare a condensului cu descarcare in rezevorul de condens de 1000 l prevazut in centrala termica. Pentru degazarea apei de alimentare si a condensului se va prevedea un degazor de 1500 l avand o presiune de functionare de 0,5 bar Atat rezervorul de condens cat si degazorul se vor monta pe o platforma metalica la o inaltime de 4 m peste nivelul aspiratiei pompelor. Alimentarea cu apa de la retea se va face prin intermediul unei statii de dedurizare duplex in turnurile de degazare al degazorului. Pompele de alimentare ale cazanului vor fi montate in imediata vecinatate a acestora si au caratecristicile: Q= 0,7MC/H P=6 BAR

Pe fiecare cazan se prevede o pmpa in functiune si una de rezerva. 2.1 PRINCIPALELE UTILAJE DE DOTARE:

2.1.1.Cazan de otel 600 kg/h complet echipate 2 buc 2.1.2.Oala de condens 2.1.3.Rezervor de condens 1000 l 2.1.4.Pompe de alimentare Q=0,7 M/H;P=6 BAR 2.1.5.Degazor 1500 l. 2.1.6 Statia de dedurizare 2.1.7 Cosurile de fum 3.DEVIZUL GENERAL AL INVESTIŢIEI „Centrala Abur”: 3.1– CENTRALA DE ABUR 78.200 EURO 3.2.- STATIE DEDURIZARE 3.500 EURO 3.3.- INSTALATIE DE GAZ 2.900 EURO 3.4.- Manoperă +avize 6.900 EURO TOTAL(fără TVA) 91.500 Euro TVA 17.400 Euro TOTAL CU TVA 108.500 Euro

Finalizarea lucrarilor la aceasta centrala de abur ar putea asigura intregul necesar de abur al spitalului, costurile de productie pe tona de abur reducandu-se cu peste 50 % per tona de abur.

La sumele necesare pentru executia lucrarilor de reabilitare se estimeaza că proiectarea pentru cele doua tipuri de centrale se ridica la o valoare de 21,800 Euro (10% din valoarea execuţiei) In consecinta, suma necesara pentru reabilitarea instalaţiei de producere a agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere (A.C.M.) se ridica la totalul de 239.800 Euro. Datorita faptului că in bugetul alocat pentru 2004 la capitolul Spitale este disponibilă suma de 6.000.000 mii lei (echivalentul a 135,000 Euro) pentru realizarea lucrărilor specificate, se impune ca acestea să se execute pe parcursul a doi ani bugetari, respectiv:

- proiectarea instalatiei de gaz, centrala termică şi abur in anul 2004; - Reabilitarea centralei termice – în anul 2004; - Reabilitare centrala abur în anul 2005

P r o p u n e m:

1 Aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investiţiei „Reabilitare Centrala Termica si Abur” la Spitalul Clinic Municipal-Clinicile Noi, în valoare totală de 239.800 Euro cu TVA.

2. Realizare investiţiei pe parcursul anilor 2004-2005. 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului

Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.

D I R E C T O R, ŞEF SERVICIU, Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Emilian Mateş CONSILIER, ing. Marius Duma

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

Atasament: Anexa_S.F._Municipal.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.___________________

Indicatori Tehnico-economici pentru realizarea investiţiei „Reabilitare Centrala Termica si Abur” la Spitalul Clinic Municipal-Clinicile Noi.

DEVIZUL GENERAL AL INVESTIŢIEI „Centrala Termica”: 3.1- CENTRALA TERMICA 66.900 EURO 3.2.- STATIE DE DEDURIZARE 4.500 EURO 3.3.- REZERVOR DE APA 2.800 EURO 3.4.-LUCRARI DE CONSTRUCTII 11.300 EURO 3.5- Manoperă +avize 6.500 EURO TOTAL(fără TVA) 92.000 EURO TVA 17.500 Euro Total cu TVA 109.500 Euro DEVIZUL GENERAL AL INVESTIŢIEI „Centrala Abur”: 3.1– CENTRALA DE ABUR 78.200 EURO 3.2.- STATIE DEDURIZARE 3.500 EURO 3.3.- INSTALATIE DE GAZ 2.900 EURO 3.4.- Manoperă +avize 6.900 EURO TOTAL(fără TVA) 91.500 Euro TVA 17.400 Euro TOTAL CU TVA 108.500 Euro

La sumele necesare pentru executia lucrarilor de reabilitare se estimeaza că proiectarea pentru cele doua tipuri de centrale se ridica la o valoare de 21,800 Euro (10% din valoarea execuţiei) In consecinta, suma necesara pentru reabilitarea instalaţiei de producere a agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere (A.C.M.) se ridica la totalul de 239.800 Euro.

D I R E C T O R, ŞEF SERVICIU, Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Emilian Mateş CONSILIER, ing. Marius Duma