keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 306/27.09.2011 privind unificarea şi dezmembrarea parcelelor de teren cu nr. topo 407/5/a/1, 412/1/d/1/1 şi nr. topo411/1/b/2/1/a cuprinse în CF nr. 409941 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) respectiv în CF nr. 412796 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) şi întabularea bălţii existente

27.09.2011

Hotararea Consiliului Local 306/27.09.2011
privind unificarea şi dezmembrarea parcelelor de teren cu nr. topo 407/5/a/1, 412/1/d/1/1 şi nr. topo411/1/b/2/1/a cuprinse în CF nr. 409941 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) respectiv în CF nr. 412796 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) şi întabularea bălţii existente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2011-17464/08.08.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 260/29.06.2010 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa, Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată,
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă unificarea parcelelor de teren cu numerele topografice 407/5/a/1,412/1/d/1/1 în suprafaţă de 5693 m.p. şi 411/b/2/1/a în suprafaţă de 4732 m.p. cuprinse în CF nr. 409941 Timişoara (CF vechi nr. 1950 Freidorf) respectiv în CF nr. 412796 Timişoara (CF vechi nr. 1950 Freidorf) rezultând o singură parcelă topografică în suprafaţă de 10425 m.p. proprietatea Municipiului Timişoara -domeniul public.

Art. 2: Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 10425 m.p. în parcele conform proiectului cadastral nr. 1807/2011, întocmit de SC Black Light SRL, care face parte integrantă din hotărâre, astfel :
a) o parcelă cu suprafaţa de 1207 m.p. ce devine teren pentru drum (Str. Ion Slavici);
b) o parcelă de teren cu suprafaţa de 9218 m.p. ce devine- teren cu baltă proprietatea Municipiului Timişoara - domeniul public.

Art. 3: În baza acestei hotărâri Serviciul Bancă de Date Urbane şi Cadastru va emite actele necesare operării în CF a unificării şi dezmembrării parcelelor de teren şi întabulării bălţii existente.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef prin Serviciul Bancă de Date Urbane şi Cadastru, Direcţia de Patrimoniu şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU SC 2011-17464/08.08.2011 REFERAT privind unificarea şi dezmembrarea parcelelor de teren cu nr. topo 407/5/a/1,412/1/d/1/1 şi nr. topo 411/1/b/2/1/a cuprinse în CF nr. 409941 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Feidorf) respective în CF nr. 412796 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) şi întabularea bălţii existene pe cele două parcele.

Se propune spre analiză Comisiilor nr.I, II, III, IV şi V din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Serviciul Banca de date Urbane şi Cadastru din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef, în baza cererii SC2011-1211/07.06.2011, depusă de DIRECTIA DE MEDIU, prin care se solicită unificarea parcelelor de teren cu nr. topo 407/5/a/1,412/1/d/1/1 şi nr. topo 411/1/b/2/1/a cuprinse în CF nr. 409941 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Feidorf) respectiv în CF nr. 412796 Timişoara (nr. CF vechi 1950 Freidorf) şi întabularea bălţii existene pe cele două parcele.

Parcelele de teren pentru care se solicită aprobarea unificării sunt alipite, formează

o incintă delimitată de străzile Lămâiţei, Ion Slavici, Eugen Cuteanu şi zona de blocuri, sunt afectate în cea mai mare parte de o baltă şi sunt proprietatea Municipiului Timişoara domeniul public.

Suprafaţa totală a celor două parcele de teren este de 10425 m.p. (parcela de teren

cu nr. topo 407/5/a/1, 412/1/d/1/1 are suprafaţa de 5693 m.p., iar parcela de teren cu nr. topo 411/1/b/2/1/a are suprafaţa de 4732 m.p..

După unificarea celor două parcele de teren se va opera dezmembrarea terenului în

două subparcele şi anume : o subparcelă cu suprafaţă de 1207 m.p. de teren ce devine teren pentru drum (str. Ion Slavici) şi o subparcelă în suprafaţă de 9218 m.p. de teren , care în urma întabulării bălţii devine teren cu baltă.

Subparcela de teren în suprafaţă de 9218 m.p. cu baltă face obiectul Studiului de

Fezabilitate privind Reconstrucţia ecologică a bălţii aprobat prin HCL nr. 260/29.06.2010. Prin adresa SC nr. 2011-1211/14.06.2011 Serviciul Juridic confirmă că penru

aceste parcele nu există litigii iar prin adresele UR 2011-1211/10.06.2011 Serviciul Administrare Fond Funciar şi Serviciul Administrare Patrimoniu –Baze Sportive confirmă că pentru aceste parcele nu există cereri de revendicare. Unificarea şi dezmembrarea terenului în cauză se face în conformitate cu documentaţia cadastrală, întocmită de SC Black Light plansa nr. 1 din proiect nr. 1807/2011 prin emiterea Certificatului de Urbanism de către Serviciul B.D.U.C. din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef.

ARHITECT ŞEF DIRECTOR DIRECŢIA PATRIMONIU CIPRIAN SILVIU CADARIU MARTIN STAIA SEF SERVICIU B.D.U.C. PT. ŞEF BIROU DAN ROBESCU CALIN PARVA AVIZAT JURIDIC ÎNTOCMIT ŞTEFAN BRIHAC Red./Dact./Ş.B./2 Ex. Cod FP 53-01, ver. 1