keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 305/25.06.2015 privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Transport Timişoara, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Timişoara

25.06.2015

Hotararea Consiliului Local 305/25.06.2015
privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Transport Timişoara, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-16765/25.06.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 206/15.04.2014 privind achizitia a 2 buc. Minibuze electrice cu 14 locuri;
În temeiul art.36 alin.2, lit. c, art.61 alin.2, art.115 alin.1, lit.b şi art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă darea în administare, către Regia Autonomă de Transport Timişoara, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Timişoara, identificate în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Transmiterea are loc pe baza Protocolului Cadru de predare-primire încheiat între cele două părti, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Dreptul de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara pentru bunurile prevăzute la Art. 1 se păstrează pe perioada cât Regia Autonomă de Transport Timişoara îşi menţine forma juridică avută la data emiterii prezentei hotărâri.
La data schimbării formei juridice de organizare a Regiei Autonome de Transport Timişoara, bunurile prevăzute la Art. 1 se scot din administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara şi revin în administrarea Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administratorul Public prin Compartimentul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directia Urbanism;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Institutii Scolare,Medicale,Sportive si Culturale:
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT ADMINISTRATOR PUBLIC COMPARTIMENT ADMINISTRATIV PRIMAR Nr. Nicolae Robu

R E F E R A T privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Transport Timişoara, a unor bunuri

care aparţin domeniului privat al municipiului Timişoara.

Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 206/15.04.2014 a fost aprobată achizitia a 2 buc. Minibuze electrice cu 14 locuri, motor 72V/7,5 KW destinate asigurarii necesitatiilor de transport persoane şi pentru organizarea de actiuni, transport persoane la evenimente si manifestari in Municipiul Timisoara (Conferinte si Congrese stiintifice, Tirguri si Expozitii etc.), cu participarea unor invitati din tara si/sau strainatate.

Regia Autonomă de Transport Timişoara este înfiinţată ca urmare a deciziei Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. 99/29.01.1991 cu începere de la 1 ianuarie 1991, iar activitatea principală a Regiei Autonome de Transport Timişoara este aceea de transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători, ţinând cont de cele menţionate RATT dispune de personal calificat în vederea utilizării acestor mijloace de transport persoane.

Având în vedere cele arătate, PROPUNEM

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care să se aprobe darea în administare, către Regia Autonomă de Transport Timişoara, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al Municipiului Timişoara, identificate în Anexa I care va face parte integrantă din hotărâre, pe baza unui Protocol Cadru de predare-primire încheiat între cele două părti care constituie Anexa II

 

ADMINISTRATOR PUBLIC DIRECTOR SORIN IACOB DRAGOI DIRECTIA ECONOMICA SMARANDA HARACICU

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

SORINA CONDAN

COD FO 07-06, ver.1

Atasament: Anexa1.pdf

Anexa 1 la HCL nr. 35 25.06 20 5 privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Transport Timişoara, a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Timişoara. Cuprinzând seriile de şasiu/caroserie ale autobuzelor care se transmit în administrarea R. A. Transport Timişoara, NR.CRT Serie sasiu Serie motor Date de identificare 1. L46ABK22D0070001 P00027 Nr. 2.3.2.3. 2. L46ABK22D0070002 P00028 Nr. inv.5642/grupa 2.3.2.3. Municipiul Timişoara, R. A, Transport Timişoara, PRIMAR, DIRECTOR GENERAL, NICOLAE ROBU DR. ING. IOAN GOIA ADMINISTRATOR PUBLIC, CONTABIL $EF, SORIN IACOB DRĂGOI EC. FELICIA LĂSCUŢ DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR TRANSPORT AUTO, SMARANDA HARACICU ING. MARCEL NICOLA COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, RR SEF ATELIER AUTOBUZE FLORIN PĂCURARIU

Atasament: Anexa_2.pdf

privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Transport Timişoara, a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Timişoara. PROTOCOL CADRU DE PREDARE — PRIMIRE Încheiat azi între: MUNICIPIUL TIMIȘOARA în calitate de predător reprezentată prin : - PRIMAR NICOLAE ROBU - ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN IACOB DRAGOI - DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU - COMPARTIMENT ADMINISTRATIV. SORINA CONDAN şi REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA în calitate de primitor reprezentată prin : - DIRECTOR GENERAL IOAN GOIA - CONTABIL ŞEF FELICIA LASCUŢ - DIRECTOR TRANSPORT AUTO MARCEL NICOLA - ŞEF ATELIER AUTOBUZE FLORIN PACURARIU În conformitate cu HCL. Dr. oile , se transmit în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara, 2 minibuze marca BIRDIECAR Bus BC6158K / EGALE destinate transportului public local de călători, proprietate privată a Municipiului Timişoara, având seriile de şasiu/caroserie prevăzute în Anexa | la hotărâre. Dreptul de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara pentru cele 2 minibuze se păstrează pe perioada cât această instituție își menține forma juridică actuală. Regia Autonomă de Transport Timişoara are obligaţia de a exploata în mod corect bunurile în cauză, de a asigura întreținerea şi repararea acestora. Prezentul protocol s-a încheiat în 4 exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte. Municipiul Timişoara, R.A. Transport Timişoara, PRIMAR, DIRECTOR GENERAL, NICOLAE ROBU DR, ING. IOAN GOIA ADMINISTRATOR PUBLIC, CONTABIL ŞEF, SORIN IACOB DRĂGOI EC. FELICIA LASCUȚ DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR TRANSPORT AUTO, SMARANDA HARACICU ING. MARCEL NICOLA COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, SEF ATELIER AUTOBUZE SORINA CONDAN FLORIN PĂCURARIU