keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 206/15.04.2014 privind achizitia a 2 buc Minibuze electrice cu 14 locuri

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 206/15.04.2014
privind achizitia a 2 buc Minibuze electrice cu 14 locuri


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CH2014-588/15.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba achizitia a 2 buc Minibuze electrice cu 14 locuri, motor 72V/7,5 KW.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administratorul Public, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Directia Economica, Directia Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primaruluil;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA APROBAT, JUDETUL TIMIS PRIMAR PRIMARIA MUNICIPIULUI NICOLAE ROBU TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC COMPARTIMENT ADMINISTRATIV NR._______________

REFERAT

privind achizitia a 2 buc Minibuze electrice cu 14 locuri Cresterea urbanizarii, a densitatii populatiei si a mobilitatii acestuia conduc la aparitia unor noi probleme de ordin economic, ecologic si de sanatate pentru orase si locuitorii acestora, ca urmare a utiluizarii in mod excesiv a automobilelor, traficul urban fiind o sursa crescinda de poluare a aerului, in special ca urmare a emisiilor de pulberi in suspensie si de dioxid de azot. Oportunitatea oferita cetatenilor noilor state membre ale Uniunii Europene este de a beneficia de automobile eco, precum si accelerarea acestei tendinte. Masinile electrice folosesc un motor electric, sustinut de o baterie sau un alimentator,care se incarca de la reteaua de curent electric. In prezent, masinile electrice pot fi incarcate si direct la priza din locuinta sau garaj. Ele reprezinta o solutie viabila pentru diminuarea poluarii aerului din marile centre urbane. De asemenea, pentru ca nu folosesc un motor cu ardere interna, masinile electrice sunt considerate o modalitate de a reduce cantitatea de CO2 in atmosfera. Avantajele masinilor electrice: a)au poluare zero – fapt important si benefic pentru marile aglomerari urbane,noxele eliminate de acestea in timpul deplasarii fiind nule; b)pot fi reincarcate chiar si de la o priza simpla, deci realimentarea autoturismului(cu energie electrica) este foarte facila pentru utilizator; c)prezinta risc mult mai redus de incendiu/explozie in caz de accident, datorita lipsei de combustibili ca benzina/motorina, care sunt foarte inflamabile; d)tehnologia moderna permite suplimentarea energiei electrice necesare prin captarea si transformarea enegiei solare; unele masini electrice sunt dotate cu panouri solare pe capote,care alimenteaza automat, in timpul zilei, bacteria/acumulatorul masinii. Astfel de autovehicule sunt denumite masini solare; de asemenea cresterea autonomiei se poate face si prin recuperarea si stocarea energiei care se pierde in timpul frinarii automobilului; e)zgomotul produs in mers este mult mai redus decit in cazul masinilor clasice; f)timpul de incarcare al bateriilor este mai mic daca operatiunea se face intr-o statie speciala;

g)o incarcare la priza simpla de acasa va dura 6-8 ore, iar la statiile de incarcare rapida aproximativ 20 de minute.

Prin prezenta solicitam a aproba achizitia a 2 buc. Minibuze electrice, cu 14 locuri, an productie 2014, destinate asigurarii necesitatiilor de transport persoane pentru organizarea unor actiuni, transport persoan e la evenimente si manifestari in Municipiul Timisoara(Conferinte si Congrese stiintifice, Tirguri si Expozitii etc.), cu participarea unor invitati din tara si/sau strainatate .

Achizitia vehiculelor se efectuaza in conformitate cu O.U.G. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Tinand cont de cele mai sus prezentate Propunem: Emiterea unei Hotarari a Consiliului Local prin care sa aprobe achizitia a 2 buc Minibuze electrice cu 14 locuri , motor 72V/7,5 KW.

ADMINISTRATOR PUBLIC SECRETAR SORIN IACOB DRAGOI IOAN COJOCARI

DIRECTOR ECONOMIC COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

SMARANDA HARACICU SORINA CONDAN

AVIZAT JURIDIC

Red./Dact.L.N. FP07-06, ver.2