keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 301/16.12.2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul Extindere reţele de iluminat public zona de blocuri str. Polona

16.12.2003

Hotararea Consiliului Local 301/16.12.2003
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul Extindere reţele de iluminat public zona de blocuri str. Polona


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.20156/18.11.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisia pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.318/2003 privind energia electrica ;
Având în vedere prevederile art 21 din Ordonanta 42/2003, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public;
Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(d), (c), (f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extindere iluminat public in zona de blocuri str. Polonă," Timişoara conform Lucrării nr. 2454/2003, întocmită de S.C.Electrica S.A - S.I.S.E. Banat Agenţia Timişoara, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2: Finantarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primariei Timisoara.

Art 4: Prezenta hotarare se comunica :
-Prefecturii Judetului Timis
-Directiei Economice
-Directiei Edilitara
-Directiei Urbanism
-Directiei Relatii-Comunicare
-Direcţiei Patrimoniu
-Direcţiei Relaţii Publice
-Serviciului Juridic
-Serviciului Audit Public Intern
-Serviciului Centrul de Informare pentru cetăţeni
- S.C. Electrica S.A. - S.I.S.E Banat Agenţia Timişoara;
-Mass-mediei locale


Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: anexa_iluminat_public_blocuri_polona.pdf

LISTA ANEXA Obiectiv de investitii : ”Extindere retele de iluminat public”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 1. Denumirea investitiei : Extindere iluminat public in zona de blocuri str. Polona Timisoara, lucrarea nr. 2454/2003; 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timisoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrarii: a. tensiunea de utilizare : 0,4 kV b. natura retelelor electrice : subterane c. sectiunea conductoarelor: - pentru cablu : ACYAbY 3x35+16 mm2 si ACYAbY 3x16+16 mm2; d. tipul stâlp: metalic 7m; 4. Lungimea retelelor electrice: a. LES j.t. : 700m 5. Durata de realizare a investitiei .....3 luni 6. Indicatori tehnico-economici: a. valoarea de finantare ( fara TVA ), mii lei: 665.912,5 mii lei adica 16.877,35 EURO b. valoarea C+M, mii lei ( fara TVA ), mii lei: 575.219,2 mii lei adica 14.578,76 EURO