keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 174/21.12.2004 privind aprobarea actualizării valorii devizului general al investiţiei "Extindere iluminat public în zona de blocuri str.Polonă - Timişoara"

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 174/21.12.2004
privind aprobarea actualizării valorii devizului general al investiţiei "Extindere iluminat public în zona de blocuri str.Polonă - Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004-20415/24.11.2004, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.301/16.12.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Extindere iluminat public în zona de blocuri str.Polonă";
Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public;
În conformitate cu prevederile art.38 lit. (c), (f), (m) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general al investiţiei "Extindere iluminat public în zona de blocuri str.Polonă - Timişoara", aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.301/16.12.2003, de la valoarea de 792.435,9 mii lei la valoarea de 1.703.378 mii lei conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primariei Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei de Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Juridic;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI