keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 291/29.07.2010 pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru semestrul II al anului 2010 la Regia Autonomă de Transport Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 291/29.07.2010
pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru semestrul II al anului 2010 la Regia Autonomă de Transport Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-17038/15.07.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2010-004569/15.07.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobate de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 70/13.07.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;
În baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 11/26.01.2010 a bugetului de stat pe anul 2010;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.2, lit.(a) şi (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru semestrul II al anului 2010 la Regia Autonomă de Transport Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_buget_rectificare.pdf

ANEXA la HCL nr. ............. Lee eee Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru semestrul Il al anului 2010 la Regia Autonomă de Transport Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanță pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara NR. |PREVEDERI 38.456.622,00 88.296.622,00 36.942.000,00) 3.500.000,00) 44.354.622,00) 44.354.622,00) 3.500.000,00) 13 160.000,00| 21.497,80 1 88.405.780,00| 90.092.983,95 85.005.780,00 17.800.000,00 49.554.780,00 34.800.000,00 7.429.800,00) 435.000,00 2 1.914.000,00| 23 4.975.980,00 REALIZAT 2009 85.480.567,2| PREVEDERE INDICATORI 2010 VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 +rd13) 1. Venituri din exploatare, din care: a) Venituri din activitatea de bază — 704 (exclusi A 4 N e o o a S = So NS ss 92.295.500 92.275.500 Ga a = Ss < s FA = o a 33.830, 36.220.000 b) Venituri din alte activități — 703, 706, 707, 708. -—a = RI N N 2.534.323,12 45.890.564,00 22.122.551,00 2.600.000 52.395.500 21.600.000 C 5 NE Venituri din surse bugetare, din care: Subvenţii pentru acoperirea chelt de transport Subvenţii pentru acoperirea diferențelor de preț şi de tarif (exclusiv TVA) — 741 Transferuri 7 23.768.013,00 30.795.500 Prime acordate de la bugetul statului Alte sume primite de la bugetul statului URI cnituri din fonduri speciale e) Alte venituri din exploatare 754, 758, 781 N 3.225.073,76 1.060.000 2. Venituri financiare (ct.764, ct,765, ct.766 ct. 768) II. CHELTUIELI TOTALE, din care: = 90.002.872 un 85.803.225 18.385.000 49.406.225 34.350.000 1. Cheltuieli pentru exploatare — total, din care: Ch Cheltuieli cu personalul, din care: Salarii brute — 641 Colaboratori —621 Contribuţie la asigurările sociale de stat — 6451 (20,5% + 0,85% ) Ajutor de şomaj — 6452 (1% + 0,25%) Contribuţie la asigurările sociale dc sănătate, conform L95/2006 şi L388/2007 — 6453 (5,5%) |Alte cheliuieli cu personalul, din care: Fond special de solidaritate socială pentrul 82.705.804,82 14.707.268,58 49.439.959,25 35.534.420,00 |) Venituri din surse bugetare, din care: | | __ Subvenţii pentru acoperirea chelt do transport __| | __Tronstenri 1] | _Prime acordate de la bugetul tatalui _______| | _Alte sume primite de la bugetul statului | II CHELTUIELI TOTALE, din care: | |) _ Cheltuieli materiale | a eltuieli materiale 7.780.903.00 186.531,00 1.522.650 429.375 N | — | |- -|e wo |ce | | e 2.239.023,00 3.699.082,25 1,889.250 5.214.950 PREVEDERE AN 2010 RECTIFICAT 92.295.500 92.275.500 36.220.000 2.600.000 52.395.500 21.600.000 30.795.500 89.591.972, 85.392.326 18.385.000 49.406.225 34.350.000 | Sc 7.522.650 persoanele cu handicap, conform 0UG nr. 102/1999 635 170.637,00 Fond iniţial pentru funcționarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale| conf. HG 2269/2004 — 6456- 0,799% Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială 6458, 6456 109.811,00 2.242.579,00 Tichete de masă — 642 cj Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi |provizioanele — 681 d 28 N = Cheltuieli cu sponsorizarea NIN 38 2.600.000,00| 200.000,00 1.176.055,25 240.182,48 Ga & e) Cheltuieli cu tichetele cadou 450.000,00 196.046,48 2.776.100 9.000.000 200.000 AD Cheltuieli prevăzute în Codul Muncii (actiuni social — culturale), din care: Ga 500.000,00) 361.789,10 180.000 0) a N Transferuri sau subvenții 0 ) Cheltuieli de protocol — 623 1.000,00 19.219,89 |) D Cheltuieli reclamă şi publicitate Alte cheltuieli, din care: 20.000,00) 5.730.000,00) 28.944,58 4.411.355,45 4.289.000 cheltuieli cu asigurarile (613) 1.680.000,00) 1.519.861,00 1.270.200 cheltuieli cu impozite si taxe (635) 450.000,00 380.401,24 382.800

alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti (611,612,624,625,626,627,628) 38 3.600.000,00 2.511.093,21 2.636.000 2.372.400 i) Comisioane şi onorarii — 622 650.000,00 683.984,46 700.000 530.000 k) Alte cheltuieli de exploatare 658, 6354 1,300.000,00j 2.103.920,29 3.200.000 3.200.000 [2 Cheltuieli financiare — 665,666,668 1 3.400.000,00| 7.387.179,13 4.199.647 4.199.647 L, REZULTATUL BRUT — profit (pierdere) | 42 -4.590.918,95 2.292.628 2.703.528 II 50.842,00 IV, ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care: . 2.703.528 >= | SID - Fond de rezervă |, V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 45 -22.223.051,7| VI. IMPOZIT PE PROFIT VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001), din care: a) Rezerve legale b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi] 49 42.707,28 e) Alte rezerve constituite ca surse proprii del finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe 50 sh 2 2.292.628 8.134,72 14.667,00 42.707,28 22000] 22.000 2.270.628 2.681.528 = = = - a 2.270.628 2.681.528 d) Alte repartizări prevăzute de lege Până la 10% pentru participarea salariaților la 52 0 f) Minim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau| local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naționale şi] societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 53 g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a-f VIII, SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 55 784. 17.612.895 1. Surse proprii, din care: 56 6.311.593,08 10.676.800 10.676.800 . Amortizare 57 n -870, 6.311,593,08 8.400.000 8.400.000 + Fond de dezvoltare | 14 14 0 1 . Fonduri proprii 59 | s9 | 0 2.276.800 2.216.800 Alocaţii de la bugetul de stat și local 60 Credite bancare (credit furnizor) Gl Interne 62 63 17.612.896 934.730,57 6.936.095 6.936.095 Externe 4. Alle surse 1X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 65 7.246.323,65 17.612.895 17.612.895 1. Investiţii, inclusiv investiții în curs la finele anului | 66 3.124.887,82 7.386.095 7.386.095 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 57 6.255.000,00 4.121.435,83 10.226.800 10.226.800 6.255.000,00) 4.121.435,83 10.226.800 10.226.800) 2 0| 1,.286.425,27 88.456.622,00) 88.405.780,00) 92.295.500 92.295.500 90.002.872 I. Rezerve legale 271.155,00 271.155 271.133 III. Alte rezerve IX DATE DE FUNDAMENTARE 2. Costuri aferente volumului de activitate 3. Număr prognozat de personal la finele anului, din) care: 77 Activitate de bază Alte activităţi 4. Activitatea de bază 2, x. REZERVE, din care: 1,557.580,27 271.155 271.155 85.502.065,00 90.092.983,95 89.271.973 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Număr mediu personal total, din care: 1.450,00| 1.450,00| 1.515,00

Alte activități 5. Fond salarii brut, din care: Fond de salarii aferent posturilor blocate 2) b) Fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit 0UG nr. 79/2008, din care: po 3 65.688,00| 33.409,00 61.200 de 0 co ca 3 a + N 34.800.000,00) 35.534.420,00 34.350.000 34.350.000 Sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit 0UG 79/2008 [Premiul anual, potrivit QUG 79/2008 c) Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă 420, 6. Câștigul mediu brut pe salariat 455, - 7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană) (1d.75/rd.80) — în preţuri curente 61.004,57| 54.376,00 60.721 60.721 8. Productivitatea muncii pe total personal mediul (lei/persoană)(rd75/1d.80) — în prețuri comparabile 57.094,8 63.75 63.757 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/număr personal) 38.876.884,00| 69.672.691,09 54.741.855 54.741.855 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli 11. Plăţi restante — total 22.827.482,00 11.500.000 11.500.000 Preţuri curente 95 7.000.000,00) 22.827.482,00 11.500.000 11.500.000 Preţuri comparabile (rd 86 x indicele de creştere a prețurilor prognozat) 96 7.500.000,00| 23.968.856,10 12.075.000 12.075.000 12. Creante restante — total 97 3.000.000,00| 14.340.973,00 8.000.000 8.000,000 Preţuri curente 3.000.000,00| 14.340.973,00 8.000.000 8.000.000. Preţuri comparabile (rd 86 x indicele de creştere a 3.100.000,00| 15.058.021,65 8.400.000 8.400.000 prețurilor prognozat) sl 35.534.420,00 e 8 34.800.000,00 34.350.000 34.350.000 24.000,00| 23.455,06 22.556 22.556 200 e | D=] N o x DIRECTOR P.D.T, ŞEF IUR.T.U,, ING. l ING. ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Referat_RATT.pdf

Cod FP53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DRUMURI SI TRNSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT NR. SC2010-17038/15.07.2010

APROBAT PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe semestrul II al anului 2010 la Regia

Autonomă de Transport Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul

2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

Prin Hotărârea nr. 173/25.05.2010, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat

bugetul de venituri şi cheltuieli şi criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei

Autonome de Transport Timişoara.

Regia Autonomă de Transport Timişoara, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului

Timişoara cu nr. RE2010-004569/15.07.2010 a solicitat rectificarea bugetului de venituri şi

cheltuieli pe semestrul II al anului 2010, aprobat prin H.C.L. nr. 173/25.05.2010 privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale

Regiei Autonome de Transport Timişoara, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2010

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice. Menţionăm că rectificarea bugetului de

venituri şi cheltuieli ale regiei pe semestrul II al anului 2010 a fost aprobat de către Consiliul de

Administraţie al acesteia prin Hotărârea nr. 70/13.07.2010.

Potrivit art. IV, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele

măsuri de reducere a cheltuielilor publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei ,

regiile autonome vor prezenta spre aprobare bugetele de venituri şi cheltuieli rectificative, la

întocmirea cărora se va avea în vedere reducerea cu 20% a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile,

altele decât cele pentru activităţile de producţie, a cheltuielilor cu prestaţiile externe, a cheltuielilor

de protocol, reclamă şi publicitate, programate pentru semestrul II 2010.

Astfel s-au redus unele cheltuieli cu un procent de 20% pentru semestrul II al anului 2010 în

valoare totală de 410.900 lei după cum urmează:

- cheltuieli cu sponsorizare – cu suma de 20.000 lei;

Cod FP53-01, ver. 1

- cheltuieli prevăzute de Codul muncii – ajutoare materiale, cadouri cu suma de 50.000 lei;

- cheltuieli de protocol – cu suma de 1.000 lei;

- cheltuieli de reclamă şi publicitate – cu suma de 6.300 lei;

- cheltuieli cu serviciile prestate de terţi – cu suma de 263.600 lei;

- cheltuieli cu comisioane şi onorarii – cu suma de 70.000 lei.

Menţionăm că toţi ceilalţi indicatori au rămas nemodificaţi până când situaţia va impune

revizuirea acestora.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000, pentru

aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către

agenţii economici;

PROPUNEM:

Rectificarea, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, bugetului de

venituri şi cheltuieli pe semestrul II al anului 2010 la Regia Autonomă de Transport Timişoara

aprobat prin H.C.L. nr. 173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a

criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport

Timişoara, conform Anexei.

DIRECTOR , DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI DIRECTOR ECONOMIC,

ING. CULIŢĂ CHIŞ EC. SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU R.T.U., ŞEF BIROU TRANSPORT, ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, Jr. NASTASIA MIRCEA