keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 287/16.12.2003 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 269/11.11.2003 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem de irigaţii al zonelor verzi Scuar Electromotor" din Municipiul Timişoara

16.12.2003

Hotararea Consiliului Local 287/16.12.2003
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 269/11.11.2003 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem de irigaţii al zonelor verzi Scuar Electromotor" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Adresa nr. SC2003 - 21282/03.12.2003 a Prefecturii Judeţului Timiş;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 269/11.11.2003 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem de irigaţii al zonelor verzi Scuar Electromotor din Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 269/11.11.2003 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem de irigaţii al zonelor verzi Scuar Electromotor din Municipiul Timişoara.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI