keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 269/11.11.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem de irigatii al zonelor verzi Scuar Electromotor" din Municipiul Timisoara

11.11.2003

Hotararea Consiliului Local 269/11.11.2003
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem de irigatii al zonelor verzi Scuar Electromotor" din Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 16849/01.10.2003 al Primaruluii Municipiului Timisoara, domnul GHOEGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate , muncăşi protecţie socoală, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 189/1998, privind finantele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c), (d), (f), (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru "Sistem de irigatii al zonelor verzi Scuar Electromotor" din Municipiul Timisoara conform Proiectului nr. P01/12/2002 intocmit de SC PRO-NA-VER SRL Timisoara si a indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Finantarea obiectivului prevazut la art. 1 se face din bugetul local .

Art. : 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitate şi Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Administrare Mediu Urban
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
ION BĂLĂŞOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr. 269/2003

“Sistem de irigatii al zonelor verzi Scuar Electromotor” – Mun. Timisoara

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI (cu TVA) Valoarea totala ………………………………………………………. 1 906 664 mii lei Din care constructii montaj …………….……………………. 1 381 728 mii lei Esalonarea investitiei: anul I – total investitie / C+M ……………… 615 560 / 460 000 mii lei anul II – total investitie / C+M …….……….. 750 000 / 520 000 mii lei anul III – total investitie / C+M …………….. 541 104 / 401 728 mii lei Capacitati realizate: - numar parcele irigate …………………………………….... 3 bucati - debit de apa repompat …………………….………... 10 – 12 mc/ora - lungimea medie a conductelor pe o parcela ……………. 350 m - sursa de apa ……… reteaua de apa industriala a mun. Timisoara - norma de udare saptamânala …………….…………. 25 – 50 l/mp Durata de realizare a investitiei ………………………….…………………... 24 luni; Pretul de cost mediu ………………………………………… 635 554 / 460 576 mii lei/parcela

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aproba, JUDETUL TIMIS Primar, MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMARIA DIRECTIA EDILITARA Serviciul Administrare Mediu Urban Nr. _________________

REFERAT Primaria Municipiului Timisoara a întocmit în cursul anului 2002 Studiul de Fezabilitate pentru realizarea unui “Sistem de irigatii al zonelor verzi din scuarul Electromotor” si partial zona verde de la Muzeul Banatului delimitat de strazile: Nicolaus Lenau, Savinesti si Piata Huniade. Lucrarea a fost realizata de SC PRO-NA-VER SRL. Justificarea acestei lucrari consta în costurile ridicate privind întretinerea în perioada de vegetatie, udarea se face cu cisterna, fara un control al cantitatii de apa ce se administreaza uneori si în perioade de timp contraindicate. Se intentioneaza realizarea unui sistem de irigatii cu aspersoare cu functionare programata ca timp în perioada de udare. Terenul propus a fi udat prin sistemul de irigatii cu aspersoare a fost împartit în trei parcele, doua amplasate în zona Muzeului Banatului si una în scuarul Electromotor, ceea ce asigura udarea diferentiata în functie de plantatiile realizate anual. Prin sistemul de udare prin irigare cu aspersoare prin programare, se va asigura apa în sol în perioada de timp optima si în cantitatile necesare în functie de vegetatia existenta. Având în vedere faptul ca finantarea obiectivului se va face din bugetul local propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara aprobarea studiului de fezabilitate “Sistemul de irigatii al zonelor verzi din scuarul Electromotor” în valoare de 1 906 664 mii lei conform proiectului numarul P01 / 12 / 2002, întocmit de SC PRO-NA-VER SRL Timisoara. Principalii indicatori ai investitiei sunt: 1) Valoare totala ……………………………………. 1 906 664 mii lei din care constructii montaj ………………….. 1 381 728 mii lei 2) Esalonarea investitiei: anul I – total investitie / C+M ………615 560 / 460 000 mii lei anul II – total investitie / C+M ……...750 000 / 520 000 mii lei anul III – total investitie / C+M ……..541 104 / 401 728 mii lei 3) Capacitati realizate: - numar parcele irigate ……………………………... 3 bucati - debit de apa repompat ……………………... 10 – 12 mc/ora - lungimea medie a conductelor pe o parcela ……. 350 m - sursa de apa ……… reteaua de apa industriala a mun. Timisoara - norma de udare saptamânala …………….…. 25 – 50 l/mp

4) Durata de realizare a investitiei …………………………... 24 luni; 5) Pretul de cost mediu …………………….. 635 554 / 460 576 mii lei/parcela

VICEPRIMAR DOREL BORZA

SEF SERVICIU DIRECTOR ECONOMIC ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO SEF SERV.ADM.MEDIU URBAN SEF BIROU ECOLOGIE URBANA VASILE CIUPA MARIAN EPERIES AVIZAT JURIDIC LUMINITA NASTASIU