keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 284/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "EXTINDERE SI MANSARDARE CONSTRUCTIE PARTER EXISTENTA, SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU DIN CASA IN SEDIU POLITIE COMUNITARA ZONA FRATELIA"

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 284/13.05.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "EXTINDERE SI MANSARDARE CONSTRUCTIE PARTER EXISTENTA, SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU DIN CASA IN SEDIU POLITIE COMUNITARA ZONA FRATELIA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008-8010/14.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) si alin.4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii "EXTINDERE SI MANSARDARE CONSTRUCTIE PARTER EXISTENTA, SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU DIN CASA IN SEDIU POLITIE COMUNITARA ZONA FRATELIA" , în valoare de 1.650.180 lei (inclusiv TVA) întocmit de SC "EURO CONCEPT INGINERIE" SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2008-8010/14.04.2008 REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE SI MANSARDARE CONSTRUCTIE PARTER EXISTENTA, SCHIMBARE DESTINATIE

SPATIU DIN CASA IN SEDIU POLITIE COMUNITARA ZONA FRATELIA" Sala de sport a scolii generala nr.15 din Timisoara, str. Herculane, nr. 24 este o cladire Parter ce se impune a se extinde si mansarda in vederea mariri capacitati de ocupare si adaptarii la noua destinatie de sediu pentru Politia Comunitara zona Fratelia. Datorita faptului ca sala de sport a Scolii Generala nr. 15 din Timisoara , str. Herculane nr. 24 nu este corespunzatoare activitatilor sportive pentru copii, se propune amenajarea unui post de cartier pentru politia comunitara, sens in care s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru “Extindere si mansardare constructie parter existenta, schimbare destinatie spatiu din casa in sediu politie comunitara zona Fratelia”. Conform studiului de fezabilitate rezultă construcţia unui sediu pentru politia comunitara zona Fratelia. Având în vedere studiul de fezabilitate, proiectul tehnic si detaliile de executie, documentatie întocmita de către SC EURO-CONCEPT-INGINERIE SRL, in valoare de 20.000,00 lei fara TVA, conform contractului de prestare de servicii nr. 279/13.12.2007.

Eşalonarea investiţiei : august 2008 - inceperea lucrarilor martie 2009- terminarea lucrarilor

Durata de realizare a investiţiei: 8 luni P r o p u n e m: 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „EXTINDERE SI MANSARDARE CONSTRUCTIE PARTER EXISTENTA, SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU DIN CASA IN SEDIU POLITIE COMUNITARA ZONA FRATELIA" , în valoare de 1.650.180 lei (inclusiv TVA) întocmit de SC’ EURO CONCEPT INGINERIE”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul . 2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2008 si 2009.

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Intocmit, Sing.Pavleac Silvia

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

Cod PP-61

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR. Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE SI MANSARDARE CONSTRUCTIE PARTER EXISTENTA, SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU DIN CASA IN SEDIU POLITIE COMUNITARA ZONA FRATELIA" DEVIZUL GENERAL 4.1 STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE s-a achitat 4.2 LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 1.077.350 LEI 4.3 ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE 309.360 LEI TOTAL 1.386.710 LEI fara TVA

5. PRINCIPALII INDICATORI

Valoare de investiţie este de 1.650.180 lei cu TVA Eşalonarea investiţiei : Proiectare –(efectuat in 2008) Execuţie –2008-2009 durata de realizare a investiţiei :8 luni

6. AVIZE SI ACORDURI

- Aviz privind oportunitatea obiectivului emis de organele în drept - Aviz de mediu - aviz CNCAN

DIRECTOR ŞEF SERVICIU Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Marius Duma Intocmit sing. Pavleac Silvia

Cod PP-61