keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 280/23.11.1999 privind aprobarea modificării Devizului general pentru obiectivul de investiţii "Amenajare intersecţie Calea Aradului - Calea Torontalului - Circumvalaţiunii"

23.11.1999

Hotararea Consiliului Local 280/23.11.1999
privind aprobarea modificării Devizului general pentru obiectivul de investiţii "Amenajare intersecţie Calea Aradului - Calea Torontalului - Circumvalaţiunii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-9642/07.07.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 222/22.09.1998 privind aprobarea Studiului de fezabilitate Amenajare semigiraţie Calea Aradului, Calea Torontalului şi Circumvalaţiunii;
În conformitate cu prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În baza prevederilor art.20 lit. (e), (g) şi (m) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală , republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Devizului general pentru obiectivul de investiţii
"Amenajare intersecţie Calea Aradului- Calea Torontalului - Circumvalaţiunii"
de la valoarea de 1.917.000 mii lei la valoarea de 5.099.133 mii lei, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului
Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza