keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 222/22.09.1998 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare semigiratie Calea Aradului, Calea Torontalului si Circumvalatiunii"

22.09.1998

Hotararea Consiliului Local 222/22.09.1998
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare semigiratie Calea Aradului, Calea Torontalului si Circumvalatiunii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SCO9811288/07.09.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor publice;
Avand in vedere prevederile Anexei nr. 17 si 18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul 1997;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(c), (e), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata ;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata ;


HOTARASTE

Art.1:Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Amenajare semigiratie Calea Aradului, Calea Torontalului si Circumvalatiunii",
potrivit documentatiei care se anexeaza, constituind parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism; Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza