keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 27/02.02.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in str. Paul Chinezu nr.6 ap nr.11, etaj I şi S.A.D la susbol , la preţul de 40.000 de euro.

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 27/02.02.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in str. Paul Chinezu nr.6 ap nr.11, etaj I şi S.A.D la susbol , la preţul de 40.000 de euro.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-01357/20.01.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-000720 din 13.01.2016 completată cu Adresa SC2016-001032 din 18.01.2016 înregistrată la Direcţia Comunicare , de către Rădulescu Gheorghiţa şi Rădulescu Maria Catrinel prin împuternicit Sturdza Ruxandra Andreea prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a imobilului din strada Paul Chinezu nr.6, etaj I, ap. nr. 11, înscris în C.F nr.406549-C1-U2, nr.topocadastral 453/XI, format din: apartament situat la etaj 1, cu suprafaţa utilă de 128.76 mp ,compus din 3 camere si dependinţe cu destinatia locuinta , SAD situat la subsol cu suprafaţa utilă de 73.85 mp şi teren în suprafaţă de 87mp cu destinaţia teren cu construcţii.Preţul solicitat de vânzător pe întreg imobilul este de 40.000 de euro.
Având în vedere Adresa cu nr.48 din 13.01.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş ;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000720 din. 18.01.2016, emisă de către Direcţia Urbanism, Biroul Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000720 din 18.01.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000720 din 18.01.2016 a Biroului Sport Cultura.
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-000720din 18.01.2016 a Biroului Şcoli - Spitale.
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in str. Paul Chinezu nr.6 ap nr.11, etaj I şi S.A.D la susbol , înscris în C.F nr.406549-C1-U2, nr.topo cadastral 453/XI, la preţul de 40.000 de euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Doamnei Rădulescu Gheorghiţa;
- Doamnei Rădulescu Maria Catrinel;
- Mass-media locale.



Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENTUL MONUMENTE NICOLAE ROBU NR.SC2016-01357/20.01.2016  

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in str. Paul Chinezu nr.6 ap nr.11, etaj I şi S.A.D la susbol , la preţul de 40.000 de euro.

Având în vedere adresa nr.SC2016-000720 din 13.01.2016 completată cu adresa SC2016-001032 din 18.01.2016 înregistrată la Direcţia Comunicare , de către Radulescu Gheorghiţa şi Rădulescu Maria Catrinel prin împuternicit Sturdza Ruxandra Andreea prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a imobilului din strada Paul Chinezu nr.6, etaj I, ap. nr. 11, înscris în C.F nr.406549-C1-U2, nr.topocadastral 453/XI, format din: apartament situat la etaj 1, cu suprafaţa utilă de 128.76 mp ,compus din 3 camere si dependinţe cu destinatia locuinta , SAD situat la subsol cu suprafaţa utilă de 73.85 mp şi teren în suprafaţă de 87mp cu destinaţia teren cu construcţii. Preţul solicitat de proprietar pe întreg imobilul este de 40.000 euro, respectiv de 197,42 euro /mp.

Având în vedere adresa cu nr.SC2016-000720 din data 18.01.2016 transmisă de către Direcţia Urbanism-Biroul Reabilitare Cladiri Istorice rezultă că:

Faţada şi acoperişul imobilului prezintă degradări accentuate, pe suprafeţe extinse, necesitând lucrări de întreţinere. Ferestrele originale au fost înlocuite cu unele noi cu rame de PVC, material inadecvat clădirilor istorice protejate.

Este necesară asanarea instalaţiilor ce parazitează faţada (cabluri de electricitate, de alarmă, antenă satelit etc.). Poarta de acces este originală, dar se prezintă într-o stare de degradare ce impune lucrări de restaurare .

Având în vedere adresa nr.48 din 13.01.2015, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra imobilului din Strada Paul Chinezu nr.6, ap.nr.11 inclus în

Situl urban ”Cartierul Cetatea Timişoara”, cod TM-II-s-A-06095, poz.60, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Biroul Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa SC2016-00720 din 18.01.2016 că spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016-000720 din 18.01.2016, Biroul Şcoli Spitale, ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ, cultură) , ce aparţin de birou. Cod FO 53-01, ver.2

Prin adresa cu nr.SC2016-000720 din 18.01.2016, Biroul Sport, Cultură, ne

face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ, cultură) , ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat în strada Paul Chinezu nr.6 ap nr.11, etaj I şi S.A.D la susbol ,înscris în C.F nr.406549-C1-U2, nr.topocadastral 453/XI, Timişoara , la preţul de 40.000 de euro.

VICEPRIMAR, P.SECRETAR,

Traian Stoia Simona Drăgoi

p. DIRECTOR D.C.T.D.D.

Laura Koszegi

CONSILIER,

Luminiţa Mirică

AVIZAT,

Serviciul Juridic 

 

 

                         Cod FO 53‐01,ver.2