keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 279/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 415/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 19, str. Luminii nr. 22, Timişoara"

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 279/13.05.2008
privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 415/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 19, str. Luminii nr. 22, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008-8005/14.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) si alin.4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă suplimentarea devizul general în valoare de 111.854,44 RON cu TVA aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 422/23.12.2002 , cu suma de 72.044,44 RON conform proiectului de execuţie nr.221/2007 ,întocmit de SC" KNG COMP " SRL , in baza contractului de proiectare nr.67/08.06.2007,care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr.SC2008-8005/14.04.2008 dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Privind suplimentarea devizului general aprobat prin HCL 415/23.12.2002 pentru realizarea investiţiei „Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică”la Grădiniţa PN 19 ,str. Luminii nr. 22 , Timişoara Grădiniţa PN 19 este situată în Timişoara str. Luminii nr.22 şi lucrările sunt cuprinse in bugetul local, la cap.65.02.03.01-Învăţămînt preşcolar alin A –Lucrări în continuare , există fonduri aprobate pentru realizarea execuţiei acestei lucrări pe parcursul anilor 2008. Proiectul şi caietul de sarcini a fost executat de către SC”KNG COMP”SRL în baza contractului de proiectare nr.67/08.06.2007 iar în urma acestuia s-a constatat că valoarea lucrării de execuţie se ridică la valoarea de 111.854,44 RON cu tot cu valoarea de proiectare, în loc de 39.810 RON cât a rezultat din studiul de fezabilitate ,rezultând o diferenţă în valoare de 72.044,44 RON. Studiu de fezabilitate s-a aprobat în 2002 cu valorile pentru lucrări din acel an ,iar proiectul tehnic şi caietul de sarcini s-a executat în anul 2007 cu valorile lucrărilor din acest an. Eşalonarea investiţiei : 2008 Durata de realizare a investiţiei: 5 luni 4. DEVIZUL GENERAL 4.1 REABILITARE INST. APĂ CALDĂ MENAJERĂ 4.780,02 RON 4.2 ALIMENTARE INST. CU APĂ RECE 2.749,11 RON 4.3 CENTRALĂ TERMICĂ 3.829,34 RON 4.4 REABILITARE INST. INT. DE ÎNCĂLZIRE 53.366,26 RON 4.5 INSTALAŢI INTERIOARE DE UTILIZARE GAZE NATURALE 3.518,17 RON 4.6 CHELTUIERI DE PROIECTARE 5.200,00 RON 4.7 LISTA DE UTILAJE 20.552,43 RON TOTAL FĂRĂ TVA 93.995,33 RON TVA 35.241,46 RON TOTAL CU TVA 111.854,44 RON

P r o p u n e m: 1 Se suplimentează devizul general în valoare de 111.854,44 RON cu TVA aprobat prin HCL nr. 422/23.12.2002 , cu suma de 72.044,44 RON conform proiectului de execuţie nr.221/2007 ,întocmit de SC" KNG COMP " SRL ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Realizarea lucrărilor pe parcursul anului 2008. 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării investiţiei. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma CONSILIER, Ing. Gabriela Danciu Avizat: SERVICIUL JURIDIC