keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 276/26.07.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de sud

26.07.2011

Hotararea Consiliului Local 276/26.07.2011
privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara - zona de sud


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 15190 /13.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonomer şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi Actul adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare şi întreţinere iluminat public.
Având în vedere prevederile Legii nr.13/2007 privind energia electrica si art.8 alin.(1), din Legea 230/2006, legea serviciului de iluminat public;
Având în vedere avizele Comisiei Tehnico-Economice nr. 175, 176, 177, 178 şi 179 din 12.07.2011;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. (b), (c), şi (d) alin. 4 lit. (d) şi alin.6 lit.(a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă realizarea lucrărilor de extindere reţele de iluminat public în cadrul Contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi Actului adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 4/2011, nr. 5/2011, nr. 6/2011, nr. 7/2011, şi nr. 8/2011 întocmite de către SC AEM SA.
Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici ai lucrărilor prevăzute în art.1, sunt cuprinse în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Finanţarea lucrărilor prevăzute la art.1 se face din bugetul local, fără a se depăşi valoarea prevăzută în contractul de concesiune.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunica :
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Serviciului Juridic;
-Compartimentului Control Intern;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2 SF lucrarea nr. 4/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe străzile : Neajlov (parţial), Nicolae Stoica de Haţeg (parţial), Dimitrie Dinicu (parţial), Jakob Ehler (parţial), Irene Mokka (parţial), Calea Urseni nr. 129

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei : Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe străzile : Neajlov (parţial), Nicolae Stoica de Haţeg (parţial), Dimitrie Dinicu (parţial), Jakob Ehler (parţial), Irene Mokka (parţial), Calea Urseni nr. 129, lucrarea nr. 4/2011 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare: 0.4 kV; b. natura reţelelor electrice : subterane;

c. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu : ACYABY 4x16mmp;

d. tipul stâlp: de beton, tip SCP10001; 4. Lungimea reţelelor electrice:

a. LES j.t. : 2.343 m 5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) : 398.404,60 LEI adică 115.452,80 EURO (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr. 5/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană în zona delimitată de străzile : Martir Dumitru Jugănaru, Cheia (A. Ferkel Şuteu), Azuga, măgura, Crivaia – careu de blocuri

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei : Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană în zona delimitată de străzile : Martir Dumitru Jugănaru, Cheia (A. Ferkel Şuteu), Azuga, măgura, Crivaia – careu de blocuri, lucrarea nr. 5/2011; 2. Amplasamentul: Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV b. natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu : ACYAbY 4x16 mmp;

d. tipul stâlp : de beton, tip SCP-1001, şi de metal, tip parc, 4. Lungimea reţelelor electrice :

a. LES j.t. : 783 m 5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) : 96.766,40 LEI adică 28.041,70 EURO (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr. 6/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe străzile : Lacului (parţial), Fructelor (parţial), Fraternităţii (parţial), Pavel Jumanca (parţial),

Stiinţei, Intrarea Petalelor (parţial), Intrarea Cerceilor (parţial)

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 1. Denumirea investiţiei: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe străzile : Lacului (parţial), Fructelor (parţial), Fraternităţii (parţial), Pavel Jumanca (parţial), Stiinţei, Intrarea Petalelor (parţial), Intrarea Cerceilor (parţial), lucrarea nr. 6/2011; 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare : 0,4 kV b. natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu : ACYAbY 4x16 mmp, ;

d. tipul stâlp : de beton, tip SCP-1001, şi de metal, tip parc, 4. Lungimea reţelelor electrice :

a. LES j.t. : 1.045 m 5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) : 196.919,00 LEI adică 57.064,70 EURO (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr.7/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe str. Viitorului

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 1. Denumirea investiţiei : Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe str. Viitorului, lucrarea nr. 7/2011; 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV b. natura reţelelor electrice : subterane;

c. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu : ACAbYY 4x16 mmp;

d. tipul stâlp: de beton, tip SCP10001 4. Lungimea reţelelor electrice:

a. LES j.t. : 170 m 5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) : 37.425,50 LEI adică 10.845,50 EURO (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr. 8/2011: Iluminat arhitectural Biserica Ortodoxă Română (Catedrala Veche) din Piaţa Alexandru Mocioni

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei : Iluminat arhitectural Biserica Ortodoxă Română (Catedrala Veche) din Piaţa Alexandru Mocioni, lucrarea nr. 8/2011 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV b. natura reţelelor electrice : subterane, pozare;

c. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu : ACAbYY 4x16 mmp; - CYY 3x2,5 mmp

4. Lungimea reţelelor electrice: a. LES j.t. : 85 m cablu iluminat : 1680 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) : 477.151,40 LEI adică 138.272,70 EURO (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)

Şef Serviciu, Compartimentul Iluminat Public, Ioan Zubaşcu Dănuţ Pobega

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 Lista cu lucrările de extindere reţele de iluminat public prevăzute:

EXTINDERI RETELE DE ILUMINAT PUBLIC, ZONA DE SUD: - SF lucrarea nr. 4/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe străzile : Neajlov (parţial), Nicolae Stoica de Haţeg (parţial), Dimitrie Dinicu (parţial), Jakob Ehler (parţial), Irene Mokka (parţial), Calea Urseni nr. 129 - SF lucrarea nr. 5/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană în zona delimitată de străzile : Martir Dumitru Jugănaru, Cheia (A. Ferkel Şuteu), Azuga, măgura, Crivaia – careu de blocuri - SF lucrarea nr. 6/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe străzile : Lacului (parţial), Fructelor (parţial), Fraternităţii (parţial), Pavel Jumanca (parţial), Stiinţei, Intrarea Petalelor (parţial), Intrarea Cerceilor (parţial) - SF lucrarea nr. 7/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe str. Viitorului - SF lucrarea nr. 8/2011: Iluminat arhitectural Biserica Ortodoxă Română (Catedrala Veche) din Piaţa Alexandru Mocioni

Şef Serviciu, Compartimentul Iluminat Public, Ioan Zubaşcu Dănuţ Pobega

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR PRIMĂRIA GHEORGHE CIUHANDU Bv. C.D. Loga nr.1 Nr. SC2011- 15190/13.07.2011 REFERAT

privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara – zona de sud

În conformitate cu Ordonanţa 42/2003 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 139 din 29.03.2005 s-a hotărât concesionarea Serviciul de Iluminat Public. Ca urmare, prin licitaţie publică deschisă serviciul a fost concesionat încheindu-se contractul de concesiune: SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi Act Adiţional nr. 2 din 12.02.2008 cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare şi întreţinere iluminat public. Având în vedere cele de mai sus precum şi solicitările cetăţenilor propunem aprobarea realizării următoarelor lucrări de investiţii în cadrul contractului mai sus menţionat din fondurile bugetului alocat pentru Compartimentul Iluminat Public aferent contractului de concesiune SC2005- 18128 din 21.10.2005.

Menţionăm că valoarea lucrărilor de iluminat arhitectural, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public pe partea de sud a Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 1.206.666,90 lei fără TVA adică 349.677,43 Euro fără TVA (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005).

EXTINDERI RETELE DE ILUMINAT PUBLIC, ZONA DE SUD: - SF lucrarea nr. 4/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe străzile : Neajlov (parţial), Nicolae Stoica de Haţeg (parţial), Dimitrie Dinicu (parţial), Jakob Ehler (parţial), Irene Mokka (parţial), Calea Urseni nr. 129 - SF lucrarea nr. 5/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană în zona delimitată de străzile : Martir Dumitru Jugănaru, Cheia (A. Ferkel Şuteu), Azuga, măgura, Crivaia – careu de blocuri - SF lucrarea nr. 6/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe străzile : Lacului (parţial), Fructelor (parţial), Fraternităţii (parţial), Pavel Jumanca (parţial), Stiinţei, Intrarea Petalelor (parţial), Intrarea Cerceilor (parţial)”. - SF lucrarea nr. 7/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe str. Viitorului - SF lucrarea nr. 8/2011: Iluminat arhitectural Biserica Ortodoxă Română (Catedrala Veche) din Piaţa Alexandru Mocioni

Viceprimar, Director Direcţia Tehnică, Sorin Grindeanu Culiţă Chiş Director Eonomic, Şef Serviciu, Smaranda Haracicu Ioan Zubaşcu

Juridic, Compartimentul Iluminat Public, Dănuţ Pobega Cod FP 53-01, ver.1