Consiliul Local Timisoara

Hotararea 268/21.05.2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrainarea imobilului -Teren intravilan împrejmuit - din Timişoara, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8, înregistrat în C.F nr. 405160, nr.topo 405160, la preţul de 46.000 euro

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 268/21.05.2019
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrainarea imobilului -Teren intravilan împrejmuit - din Timişoara, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8, înregistrat în C.F nr. 405160, nr.topo 405160, la preţul de 46.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2019 - 11061/07.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2019 - 11061/ 07.05.2019 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 08.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 11061/07.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Adresa nr.1524/22.04.2019, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr. de înregistare SC2019-010450/24.04.2019 depusă de CÎRPACI NONU şi CÎRPACI MARIA ,în calitate de coproprietari ai terenului intravilan împrejmuit din Timişoara, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8 ,înscris în C.F nr.405160, nr.topo 405160 ,( provenit din C.F vechi nr. 2325, nr.topografic 6004/2), la preţul de 46.000 euro;
Având în vedere punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est-Biroul Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Biroului Sport Cultura, Directiei Generale de Urbanism -Compartiment Monitorizare şi Control Urbanism, Serviciului Scoli Spitale;
În conformitate cu prevederile art. 4, alin.(4) şi alin. (8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) şi c), art.123 alin (1) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu îsi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrăinare a terenului intravilan împrejmuit din Timişoara, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8 , înregistrat în C.F nr. 405160, nr.topo 405160 ,( provenit din C.F vechi nr. 2325, nr.topografic 6004/2), la preţul de 46.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Direcţia Clădiri Terenuri Dotari Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Domnului CÎRPACI NONU şi doamnei CÎRPACI MARIA;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENTUL MONUMENTE                      SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrainarea imobilului -Teren intravilan împrejmuit - din Timişoara, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8 , înregistrat în C.F nr. 405160, nr.topo 405160 , la preţul

de 46.000 euro Având în vedere adresa cu nr. de înregistare SC2019-010450 depusă de CÎRPACI NONU şi CÎRPACI MARIA ,în calitate de coproprietari ai terenului intravilan împrejmuit din Timişoara ,strada Ecaterina Teodoroiu nr.8 ,înscris în C.F nr.405160, nr.topo 405160 , cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune de către Primaria Municipiului Timişoara , la intenţia de înstrăinare la preţul de 46.000 euro. Conform adresei nr.1524/22.04.2019 , emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, terenul intravilan cu adresa de mai sus, este inclus în Situl urban ,, Fabric (I) ,, cod TM II–s-B-06096, poziţia 61 , din Lista monumentelor Istorice-2015.   Conform C.F nr. 405160, nr.topo 405160 ( provenit din C.F vechi nr. 2325, nr.topografic 6004/2), imobilul de înstrăinat constă în ,,Teren intravilan împrejmuit,, şi are o suprafaţă de 700 mp. Având în vedere adresele emise de către Direcţia Generală de Urbanism -Compartiment Monitorizare şi Control Urbanistic,Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse IEst- Biroul Cladiri,Terenuri I Est ,Biroul Sport- Cultură , Serviciul Şcoli- Spitale, prin care ni se comunică faptul că terenul din Timişoara strada Ecaterina Teodoroiu , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara; În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate şi actualizate şi cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015; Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.        PRIMAR , VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENTUL MONUMENTE SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrainarea imobilului -Teren intravilan împrejmuit- din Timişoara, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8 ,înregistrat în C.F nr. 405160, nr.topo 405160 ( provenit

din C.F vechi nr. 2325, nr.topografic 6004/2),la preţul de 46.000 euro

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre cu neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului - Teren intravilan împrejmuit -din Timişoara, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8 ,la preţul de 46.000 euro ;   Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2019-010450 depusă de CÎRPACI NONU şi CÎRPACI MARIA ,în calitate de coproprietari ai terenului intravilan împrejmuit din Timişoara ,strada Ecaterina Teodoroiu nr.8 ,înscris în C.F nr.405160, nr.topo 405160 ,(provenit din C.F vechi nr. 2325, nr.topografic 6004/2), cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune de către Primaria Municipiului Timisoara , la intenţia de înstrainare la preţul de 46.000 euro, respectiv de aproximativ 65,7 euro/mp ; Conform adresei nr. 1524/22.04.2019, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, terenul intravilan cu adresa de mai sus, este inclus în Situl urban ,, Fabric (I) ,, cod TM II–s-B-06096, poziţia 61 , din Lista monumentelor Istorice-2015.   Conform C.F nr. 405160, nr.topo 405160 ( provenit din C.F vechi nr. 2325, nr.topografic 6004/2), la Punctul A.Partea I.Descrierea imobilului la Observaţii /Referinţe apare notat ,,Teren intravilan împrejmuit,, şi are o suprafaţă de 700 mp. În conformitate cu adresa nr. SC2019-010450 din 02.05.2019 ,Compartimentul Monitorizare şi Control Urbanistic –Direcţia Urbanism ne precizează faptul că: Terenul este neîngrijitiar împrejmuirea din plasă de sârmă fixată pe stâlpi metalici este deteriorată; Serviciul Şcoli Spitale conform adresei nr.SC2019-10450 din 06.05.2019, ne comunică faptul că terenul cu adresa de mai sus nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sanătate, învăţamânt); Biroul Sport-Cultură, Compartiment Cultură prin adresa cu nr.SC2019- 10450/02.05.2019 , ne face cunoscut că terenul nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (cultură, sport) ce aparţin biroului. Direcţia Clădiri ,Terenuri ,Dotări Diverse –Biroul Clădiri, Trenuri IEst ,ne comunică prin adresa nr.SC2019- 010450/03.05.2019, faptul că terenul menţionat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public sau privat al municipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) şi alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) şi c), art. nr.45 şi art.123 alin (1) din Legea administraţiei publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

  Ca urmare a situaţiei prezentate mai sus, a prevederilor legale cât şi a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a terenului intravilan împrejmuit din Timişoara, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8 ,înregistrat cu C.F nr. 405160, nr.topo 405160 ( provenit din C.F vechi nr. 2325, nr.topografic 6004/2), la preţul de 46.000 de euro , întrucât îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus spre dezbatere şi aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

           

  CONSILIER

LUMINIŢA MIRICA

Cod FO53- 01,Ver.1