keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 267/17.09.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Strada Tosca - Calea Urseni" Timişoara

17.09.2002

Hotararea Consiliului Local 267/17.09.2002
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Strada Tosca - Calea Urseni" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr. 26/16.09.2002 al Consiliului Judeţean Timiş;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere Legea nr.453/2002 pentru modificarea şi completarea r Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.91/1998 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Uona Lidia - Muzicescu - Martirilor - Urseni"
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Strada Tosca - Calea Urseni " Timişoara , conform Proiectului nr.47/2002 , întocmit de S.C. "Arhitect Trîmbiţaş" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu " Strada Tosca - Calea Urseni " Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.109051 Timişoara, cu nr. top. 14228/3; 14229/1/1/1/2 (3300 mp.), C.F. nr.126930 Timişoara, cu nr. top. 14228/3; 14229/1/1/1/1 (2000 mp.), C.F. nr. 103386 Timişoara cu nr. top 14228/2/2 (3300 mp.), C.F. nr.135288 Timişoara cu nr. top. 14224; 14225/2; 144227/2/3 (6900 mp) şi C.F. nr.135482 Timişoarea cu nr.top. 14227 - 14228/1 (3800 mp)., proprietate privată.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor , a amenajărilor, a reţelelor şi echipamentelor urbane se aplică în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art.3: Dezmembrările pentru realizarea parcelării se vor face numai în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drumurile publice şi asigurarea caracteristicilor necesare, aşa cum sunt prevăzute în legislaţia specifică, pentru circulaţia auto şi pietonală propusă în zonă.

Art.4: Autorizaţiile de construire sunt valabile numai în cazul obţinerii Certificatului de descărcare de sarcina arheologică pentru terenuri.

Art.5: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică Planul Urbanistic Zonal " Zona Lidia - Muzicescu- Martirilor - Urseni", aprobat prin HCL nr.91 /1998.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
-Direcţiei Juridice;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Control şi Audit Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. Arhitect Trîmbiţaş S.R.L.
-S.C. IPROTIM S.A.;
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI