keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 266/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "Reparaţii capitale în zona de locuinţe Ion Ionescu de la Brad"

06.06.2006

Hotararea Consiliului Local 266/06.06.2006
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "Reparaţii capitale în zona de locuinţe Ion Ionescu de la Brad"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 4836/16.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.366/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reparaţii Capitale în zona de locuinţe Ion Ionescu de la Brad";
In conformitate cu prevederile art.38 lit. (d), (f),( l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală,modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii "Reparaţii capitale în zona de locuinţe Ion Ionescu de la Brad" de la valoarea 3.097.260,10 lei RON (917.245 euro) la valoarea 8.806.446 lei RON reprezentând 2.535.688 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_I.I._de_la_Brad.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2006 - 4836 DIN 16.03.2006

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul „Reparaţii capitale în zona de locuinţe Ion Ionescu de la Brad”

Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de degradare.

Una dintre aceste documentaţii se referă la amenajarea străzilor din zona de locuinţe Ion Ionescu de la Brad.

Acest studiu a fost elaborat în anul 2002 şi a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 366 din 10.12.2002 , având o valoare de 3.097.260,10 RON reprezentând 917.245 euro.

În urma solicitării consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

Ca urmare a actualizării investiţiei şi a reanalizării cantităţilor datorită degradării stării tehnice a drumurilor până în prezent s-a ajuns la valoarea de 8.806.446 RON reprezentând 2.535.688 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi necesitatea realizării acestui obiectiv, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Reparaţii capitale în zona de locuinţe Ion Ionescu de la Brad”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU RP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI Pt. ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

România AVIZAT, Judeţul Timiş SECRETAR, Municipiul Timişoara IOAN COJOCARI Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind actualizarea valorii devizului general

pentru obiectivul de investiţie: “REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE ION IONESCU DE LA BRAD”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 – 4836 din 16.03.2006 intocmit de către Direcţia

Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie:” REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE ION IONESCU DE LA BRAD”;

Având în vedere avizele Comisiei pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe, Comisiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii publice şi comerţ, Regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.366/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :” REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE ION IONESCU DE LA BRAD”

In conformitate cu prevederile art.38 lit. d, f), l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii :” REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE ION IONESCU DE LA BRAD” de la valoarea 3.097.260,10 lei RON (917.245 euro ) la valoarea 8.806.446 lei RON reprezentând 2.535.688 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş - Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Juridic Contencios - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni - Biroului Relaţii Publice - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

Atasament: Deviz_general_-_I.I.de_la_Brad.pdf

3,473 curs valutar

RON Euro RON Euro PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea

l i2. 1.1.Obţinerea terenului 0 0 0 0 3. 1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 0

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

0 0 0 0

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 1.500 432 1.500 432 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 6.000 1.728 0 0 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 35.500 10.222 35.500 10.222

10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 3.000 864 0 0

11. 3.5. Consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 20.000 5.759 20.000 5.759 12. Total cheltuieli proiectare şi asistenţă tehnică 66.000 19.004 57.000 16.412

13. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază 14. 4.1. OB 1 Lucrări rutiere 7.920.000 2.280.449 7.920.000 2.280.449 15. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 7.920.000 2.280.449 7.920.000 2.280.449

16. Capitolul 5. Alte cheltuieli 17. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 277.200 79.816 277.200 79.816 18. 5.2. Comisioane, taxe etc 19. 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 40.986 11.801 0 0 20. 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,8% 63.360 18.244 0 0 21. 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 39.600 11.402 0 0 22. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 399.300 114.973 0 0 23. TOTAL GENERAL 8.806.446 2.535.688 8.232.700 2.370.487 24. Din care C+M 8.197.200 2.360.265 0 0

Curs valutar B.N.R. (09 Mai 2006) 1 Euro = 3,473 lei

Întocmit: ing. Doru Munteanu

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei "Reparaţii stradale zona locuinţe Ion Ionescu de la Brad"

Nr . Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA) Supusă licitaţieTotală

Actualizare nivel Mai 2006