keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 266/02.06.2015 privind aprobarea proiectelor de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2015

02.06.2015

Hotararea Consiliului Local 266/02.06.2015
privind aprobarea proiectelor de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 013550/21.05.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte;
Având în vedere Procesul-Verbal de jurizare a proiectelor de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2015;
Având în vedere avizul Comisiei de analiză a proiectelor de cultură, aprobată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara cu nr. 1130/07.06.2013;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Având în vedere Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
Având în vedere art.36 alin. (2) litera b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În conformitate cu art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă lista proiectelor de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2015, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se propune la următoarea rectificare de buget pe anul 2015, suplimentarea cu suma de 150 000 lei, pentru proiectele de cultură cu finanţare nerambursabilă, cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre de la poziţia 19 la poziţia 39, jurizate de către Comisia de Analiză a Proiectelor de Cultură.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ANDREI PETRIŞOR
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC2015 – 013550/21.05.2015

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2015

Prin HCL 96/ 03.03.2015 a fost aprobat noul regulament al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, iar prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1130/07.06.2013 a fost aprobata componenta Comisiei de analiza a proiectelor culturale, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2015.

În continuare, a fost demarată procedura conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL 96/2015.

Prin procesul verbal din data de 21.05.2015 comisia de analiza a proiectelor culturale constituită în baza dispoziţiei Primarului Municipiului Timişoara nr. 1130/07.06.2013, în urma jurizării proiectelor s-a stabilit şi încheiat anexa 1 privind proiectele culturale pe anul 2015.

Sumele prevăzute în anexa 1 sunt în cuantum total de 300.000 lei, vor fi plătite din bugetul local pe anul 2015, capitolul bugetar 67.50.02.30.

Având în vedere cele de mai sus propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care să se aprobe lista proiectelor care vor fi finanţate în baza Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general republicată şi modificată, conform anexei 1 care va face parte din hotărâre. Viceprimar Avizat, Dan Diaconu SECRETAR, Ioan Cojocari Directia Comunicare Direcţia Economică,

Alina Pintilie Smaranda Haracicu Director Director Întocmit, Cristian Klamarcek

Avizat Juridic

Atasament: Anexa_1_proiecte_cultura_2015.pdf

Nr. Crt SC Fundaţia/ONG/Asociaţie Titlul proiectului Durata proiectului

Buget Total

Suma solicitată

Procent 70 %

Suma aprobată

Punctaj final %

comisia de analiza

OBSERVAŢII

1 SC2015-009556/09.04.15 Asociaţia PRO

PHILHARMONIA

Concurs international de interpretare vocala ,,Sabin

Dragoi" ed. a IX-a 01 - 05.07.2015 73.500,00 45.000,00 61,22% 20250 90,00

2 SC2015-009637/14.04.15 Asociatia Documentor Timisoara Trei Sute 15.05 - 15.12.2015 120.000,00 84.000,00 70,00% 37800 87,00

3 SC2015-009688/14.04.15 Asociatia AT4T Festivalul International de Teatru T4T, editia a XVll-a 20.08 - 31.08.2015 120.907,50 49.197,50 40,69% 22138,88 87,00

4 SC2015-009631/14.04.15 Asociatia Pelicula Culturala Ceau, Cinema! Festival de

buzunar 15.05 - 31.08.2015 56.376,00 37.785,00 67,02% 17003,25 86,20

5 SC2015-009699/14.04.15 Asociatia Memoria Culturii Festivalul International de

Chitara - Timisoara 25.04 - 30.11.2015 79.000,00 54.000,00 68,35% 24300 85,60

6 SC2015-009714/14.04.15 Organizatia pentru Educatia

Noua ExperimenTM -

Experimenteaza Timisoara! 22.05 - 16.08.2015 16.000,00 11.200,00 59,00% 5040 84,40

7 SC2015-009615/10.04.15 Uniunea Artiştilor Plastici

Timişoara Diplomatic Art, ed a 2 - a ianuarie -

noiembrie 2015 101.000,00 60.000,00 59,41% 27000 83,80

8 SC2015-009679/14.04.15 Fundatia Alternativa Concert comemorativ

"Kamo - 5 ani" 01.06 - 30.06.2015 80.000,00 50.000,00 62,50% 22500 83,40

9 SC2015-009688/14.04.15 Asociatia AT4T Festivalul de Arte Vizuale ManyFest, editia a lX-a 20.08 - 31.08.2015 91.180,50 46.412,50 50,90% 20885,63 83,00

10 SC2015-009610/10.04.15 Asociaţia PROLOGOS Dar de Bucurie 01.09 - 30.11.2015 10.822,00 7.072,80 65,36% 3182,76 82,60

11 SC2015-009671/14.04.15 Societatea Enciclopedica a

Banatului

Enciclopedia Banatului (de la inceputuri si pana in

2014) Volumul l. Literatura 01.06 - 30.11.2015 24.000,00 16.600,00 69,17% 7470 81,40

12 SC2015-009614/10.04.15 Uniunea Artiştilor Plastici

Timişoara

Timişoara - de la reşedinţă regală la capitală culturală

a Europei

aprilie - decembrie 2015 35.750,00 25.025,00 70,00% 11261,25 80,60

13 SC2015-003572/11.02.15 Asociaţia Oaza Bunei Vestiri Tineri Pianişti Timişoreni 08.05 - 05.11.2015 12.475,00 8.706,00 69,79% 3047,1 78,80

14 SC2015-009720/14.04.15 Institutul Roman pentru

Dezvoltarea Tinerilor

Timisoara implicata in promovarea culturii

muzicale 01.06 - 01.11.2015 28.571,43 20.000,00 70,00% 7000 78,60

15 SC2015-009616/10.04.15 Uniunea Artiştilor Plastici

Timişoara

Plăci comemorative dedicate personalităţilor

artei plastice din Timişoara

aprilie - decembrie 2015 31.500,00 22.000,00 69,84% 7700 78,00

16 SC2015-009530/09.04.15 Uniunea Sârbilor din

România Maratonul Cântecului şi

Dansului Popular Sârbesc 15.08 - 30.09.15 32.576,00 21.576,00 66,23% 7551,6 76,50

17 SC2015-009666/14.04.15 Fundatia INTEGRATIO

Vinerea culturala 2.0 - Program educational de promovare a culturii si a multiculturalitatii zonei

Banat in randul elevilor de gimnaziu

01.09 - 20.12.2015 7.680,00 5.200,00 67,71% 1820 76,40

18 SC2015-009711/14.04.15 Fundatia Judeteana pentru

Tineret Timis Artifice 01.06 - 01.12.2015 35.000,00 24.500,00 70,00% 8575 76,20

19 SC2015-009704/14.04.15 Universitatea Politehnica

Timisoara

Realizarea, promovarea si lansarea volumului triling

Ambient arhitectural 01.07 - 30.11.2015 40.500,00 28.350,00 70,00% 9922,5 75,60

20 SC2015-009700/14.04.15 Arhiepiscopia Timisoarei Tabara de creatie "Icoana

mea" 22.06 - 17.07.2015 20.000,00 14.000,00 70,00% 4900 75,00

21 SC2015-009701/14.04.15 Arhiepiscopia Timisoarei "Creatie si innoire prin traditie" , editia a ll-a 15.10 - 01.12.2015 22.000,00 15.000,00 68,18% 3750 74,60

22 SC2015-009721/14.04.15 Institutul Roman pentru

Dezvoltarea Tinerilor Provocare la cultura! 01.06 - 01.12.2015 61.428,57 43.000,00 70,00% 10750 74,20

23 SC2015-009662/14.04.15 Asociatia Culturala "Art Time" Festivalul "Art Time" - Zilele

Vieneze (a treia editie) 01.06 - 30.06.2015 90.000,00 40.500,00 45,00% 10125 73,66

24 SC2015-008553/31.03.15 Asociaţia PROTESZT Atelierele de Arte 01.04 - 01.12.2015 23.000,00 10.000,00 43,48% 2500 73,50

25 SC2015-009675/14.04.15 Asociatia Culturala

"Constantin Brancusi" Pantheon Banatean -

Academicienii (editia a X-a) 20.05 - 20.06.2015 9.000,00 4.500,00 50,00% 1125 73,40

26 SC2015-007733/23.03.15 Clubul de Dans Sportiv

Magnum VRD Festivalul International de

dans 2015 13-19.10.2015 50.000,00 35.000,00 70,00% 8750 73,00

27 SC2015-009608/10.04.15 Asociaţia PROLOGOS Cenaclul literar: Bucuria

Cuvântului 01.09 - 30.11.2015 2.932,80 2.032,80 69,31% 508,2 71,40

28 SC2015-009703/14.04.15 Universitatea Politehnica

Timisoara

Realizarea, promovarea si lansarea volumului bilingv

Politehnica Timisoara - Trecut si Viitor

01.07 - 30.11.2015 40.500,00 28.350,00 70,00% 7087,5 71,00

29 SC2015-009580/10.04.15 Asociaţia Culturală Kratima Poartă Artă 01.06 - 05.12.2015 80.150,00 55.500,00 69,25% 13875 70,25

30 SC2015-009663/14.04.15 Asociatia Culturala "Art Time" Spectacol- Poveste "Micul

Print" 01.04 - 30.11.2015 90.000,00 40.500,00 45,00% 8100 70,00

31 SC2015-009557/09.04.15 Fundaţia Balul Vienez de la

Timişoara Balul Vienez de la

Timişoara 15.08 - 15.12.15 250.000,00 35.000,00 14,00% 7000 69,25

32 SC2015-009670/14.04.15 Asociatia "Teatru pentru tine" Joc in groapa cu nisip 30.09 - 30.11.2015 34.350,00 24.045,00 70,00% 4809 68,80

33 SC2015-009669/14.04.15 Asociatia "Teatru pentru tine" Belvedere 01.06 - 30.11.2015 25.000,00 17.500,00 70,00% 3500 68,00

34 SC2015-008418/30.03.15 Centrul de cultura si arta al

judetului Timis Festivalul - "Tradiţii la

români" ,editia a lI-a, 2015 octombrie 2015 154.000,00 30.000,00 19,48% 6000 67,80

35 SC2015-009569/10.04.15 Organizaţia Noua Acropolă în

România Zilele Filosofiei, ed. a X-a -

Cetatea ideală noiembrie 2015 14.000,00 9.100,00 65,00% 1820 67,00

36 SC2015-009561/09.04.15 Fundaţia Universitatea de

Vest Timişoara Timişoara în 2051 - de la

viziune la acţiune 15.05 - 15.12.15 62.500,00 43.750,00 70,00% 8750 66,40

37 SC2015-003958/13.02.15 Universitatea de Vest

Timişoara

Patrimoniul local şi regional- resursă pentru dezvoltarea

comunitară

octombrie - noiembrie 2015 54.300,00 36.800,00 67,77% 7360 66,20

38 SC2015-009636/14.04.15

Asociatia Evanghelistica si de Caritate Isus Speranta

Romaniei O zi pentru caritate 18.11.2015 25.000,00 15.000,00 60,00% 3000 65,40

39 SC2015-009706/14.04.15 Asociatia Mediu EDU Timisoara, pol de multiculturalitate 01.07 - 30.11.2015 35.000,00 24.500,00 70,00% 4900 65,00

40 SC2015-009581/10.04.15 Asociaţia Culturală Kratima Bega, geografia locurilor din

memorie 15.06 - 15.11.2015 85.650,00 55.500,00 64,80% 0 64,50 NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

41 SC2015-009661/14.04.15 Organizatia Studentilor

Basarabeni din Timisoara Adopta un Boboc 01.07 - 30.11.2015 13.700,00 9.200,00 67,15% 0 64,25 NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

42 SC2015-009705/14.04.15 Universitatea Politehnica

Timisoara

Expozitia "95 de ani de istorie si traditie tehnica in

Timisoara" 01.07 - 30.11.2015 33.000,00 23.100,00 70,00% 0 63,60

NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

43 SC2015-009709/14.04.15 Fundaţia Judeţeană pt.

Tineret Timiş Dance you way 01.07-30.09.2015 20.900,00 13.000,00 62,20% 0 63,50 NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

44 SC2015-008533/31.03.15 Asociaţia Soleil de L' Est

Michel Gavaza Album de artă Soleil de L' Est, 20 de ani de activitate 01.06 - 30.11.2015 70.200,00 13.500,00 19,23% 0 63,40

NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

45 SC2015-009676/14.04.15 Asociatia Culturala

"Constantin Brancusi"

Pantheon Banatean - Damian Ureche - 80 de ani

de la nastere 01.09 - 30.09.2015 4.500,00 3.000,00 66,67% 0 63,40

NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

46 SC2015-009629/14.04.15 Asociatia Orizonturi Culturale

Italo-Romane Revista "Orizonturi

Culturale Italo-Romane" 04 - 01.12 - 2015 54.000,00 37.800,00 70,00% 0 63,40 NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

47 SC2015-009598/10.04.15

Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din

Timişoara

Inaugurarea Laboratorului de Analiză a Compoziţiei Corporale ,,Iosif Nagy" şi

Facilitarea Participării Internaţionale la a 13-a Conferinţă Naţională de

Biofizică (CNB 2015)

04 - 06.06.2015 14.700,00 10.290,00 70,00% 0 63,25 NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

48 SC2015-009569/10.04.15 Organizaţia Noua Acropolă în

România

Săptămâna Culturii, ed. a VI-a - Fenomenul

Renaşterii.Ideile care au schimbat lumea

mai - iunie 2015 12.500,00 8.125,00 65,00% 0 61,00 NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

49 SC2015-009674/14.04.15 Asociatia "Orizonturi

Universitare" Timisoara Targul de carte "Orizonturi Universitare" editia a Xl-a 15.11 - 15.12.2015 7.000,00 4.500,00 64,29% 0 61,00

NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

50 SC2015-009681/14.04.15 Asociatia ArheoVest din

Timisoara

Simpozion ArheoVest - Interdisciplinaritate in

arheologie noiembrie 2015 32.500,00 25.000,00 76,92% 0 60,80

NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

51 SC2015-009672/14.04.15 Asociatia "Orizonturi

Universitare" Timisoara

Editarea si tiparirea cartii UNDE HERTZIENE,

SCRIITORI LA MICROFON, autor

Veronica Balaj

01.10 - 01.12.2015 6.000,00 4.000,00 66,67% 0 59,00 NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

52 SC2015-009731/14.04.15 Asociatia Centrul Crestin

DEO-GLORIA TIMISOARA Festivalul Libertatii, Editia a

ll-a , 2015 01.09 - 31.10.2015 26.000,00 20.000,00 76,92% 0 54,40 NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

53 SC2015-009555/09.04.15 Asociaţia PRO

PHILHARMONIA Si intre ziduri sunt inimi! 07.05.2015 111.800,00 63.000,00 56,35% 0 47,75 NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

54 SC2015-009708/14.04.15 Asociatia Artistilor din partea

de Vest a Romaniei

Festival VOCAL International Timisoara - Concurs de interpretare

vocala - Jazz, Pop, Rock, Dance "Silky Moon"

06 - 08.08.2015 148.100,00 133.290,00 90,00% 0 25,50 NEELIGIBIL: nu a obținut punctaj minim

55 SC2015-009651/14.04.15 Asociatia "Underground

Festival"

Festivalul de teatru si film "Underground Project

Festival" 15.06 - 11.10.2015 440.000,00 390.000,00 88,64% 0 0,00

formularul proiectului

incomplet si datat 2012

56 SC2015-003959/13.02.15 Asociaţia Femeilor Maghiare

din Timişoara Zilele Maghiare Bănăţene

ed. a XX-a 07 - 17.05.2015

20.000

Desfasurat inaintea de incheierea jurizări

57 SC2015-009734/14.04.15

Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest din

Timisoara

StudentFest 2015 : CONFLICT 07.05 - 16.05.2015 180.000,00 124.000,00 68,89% 0 89,80

NEELIGIBIL: proiectul se desfășoară înaintea semnării contractului de finanțare

58 SC2015-009659/14.04.15 Societatea Internationala de

Studii Muzicale

Saptamana Internationala a Muzicii Noi - editia a 25-a

Timisoara 22.05 - 30.05.2015 13.000,00 5.000,00 38,46% 0 84,00

NEELIGIBIL: proiectul se desfășoară înaintea semnării contractului de finanțare

59 SC2015-009657/14.04.15 Societatea Internationala de

Studii Muzicale

Concursul de interpretare si creatia artistica Young

Artists- Editia a 4-a 22.05 - 24.05.2015 10.000,00 4.000,00 40,00% 0 81,80

NEELIGIBIL: proiectul se desfășoară înaintea semnării contractului de finanțare

60 SC2015-009271/07.04.15 Fundaţia Universitatea de

Vest Timişoara

Convingeri şi comportamente în educaţie

şi cultură aprilie - iunie 2015 67.400,00 47.000,00 69,73% 0 76,60

NEELIGIBIL: proiectul se desfășoară înaintea semnării contractului de finanțare

61 SC2015-008418/30.03.15 Centrul de cultura si arta al

judetului Timis Festivalul - Concurs "Lada cu zestre" ,editia a lX, 2015

februarie - iunie 2015 57.000,00 15.000,00 26,32% 0 72,00

NEELIGIBIL: proiectul se desfășoară înaintea semnării contractului de finanțare

62 SC2015-009702/14.04.15 Arhiepiscopia Timisoarei

Concursul Judetean "Bucuria Invierii Domnului

in suflet de copil" , editia a ll- a

mai - iunie 2015 15.000,00 10.000,00 66,67% 0 68,75

NEELIGIBIL: proiectul se desfășoară înaintea semnării contractului de finanțare

63 SC2015-009271/07.04.15 Universitatea de Vest

Timişoara Barocul în ipostaze

contemporane ed a IV-a 25.04 - 15.06.2015 38.080,00 35.080,00 92,12% 0 67,40

NEELIGIBIL: Bugetul solicitat depășește 70%