Consiliul Local Timisoara

Hotararea 265/21.05.2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara, str C. Brediceanu, nr. 4, jud. Timis, înscris în C.F. nr.410686-C1-U18 , nr.top 240/XX, la preţul de 40.000 euro

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 265/21.05.2019
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara, str C. Brediceanu, nr. 4, jud. Timis, înscris în C.F. nr.410686-C1-U18 , nr.top 240/XX, la preţul de 40.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019 - 10993/06.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU ;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 10993/06.05.2019 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 07.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 10993/06.05.2019 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;
Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr SC2019- 10661 /25.04.2019 de la petentii MENACHEM ZOMER, RIVKA GRANOT, prin imputernicit av Vintila Eugen , petenti în calitate de coproprietari ai Ap. SPATIU COM 4, str Brediceanu, nr 4, Timisoara, jud Timis, inscris in CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare la pretul de 40.000 euro , pentru suprafata utila de aprox. 86,46 mp;
Avand in vedere adresa nr. 448 /14.02.2019 a Direcţiei Judeţene de Cultură Timiş imobilul de mai sus , este inclus în Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, cod TM-II-s-A-06095, poziţia 60, din Lista monumentelor Istorice-2015.
Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism , Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest- Compartiment Spaţii cu altă Destinaţie II Vest , Biroul Sport - Cultură, Serviciul Şcoli -Spitale, prin care ni se comunică faptul că ap. SPATIU COM 4 aferent imobilului menţionat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara ;
În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) şi alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) lit. b) şi c), art.123 alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara, str C. Brediceanu, nr. 4, jud Timis, înscris în C.F. nr.410686-C1-U18 , nr.top 240/XX, la preţul de 40.000 euro.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Monumente si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara .

Art.3 : Prezenta hotarare se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunica :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest ;
- Serviciului Scoli- Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- coproprietarilor MENACHEM ZOMER, RIVKA GRANOT, prin imputernicit av. Vintila Eugen;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENT MONUMENTE SC2019-

_______________________________________________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap SPATIU COM 4, situat in Timisoara, str C. Brediceanu, nr 4, jud Timis, înscris în C.F. nr.410686-C1-U18, nr.top 240/XX, la preţul de 40.000 euro

 Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr SC2019-10661/25.04.2019 de la petentii

MENACHEM ZOMER, RIVKA GRANOT, prin imputernicit av Vintila Eugen , petenti în calitate de coproprietari a Ap SATIU COM 4, str Brediceanu, nr 4, Timisoara, jud Timis, inscris in CF 410686-CU18, top 240/XX, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare la pretul de 40.000 euro , pentru suprafata utila de aprox. 86,46 mp .

Avand in vedere adresa nr. 448/14.02.2019 a Direcţiei Judeţene de Cultură Timiş imobilul de mai sus , este inclus în Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, cod TM-II-s-A- 06095, poziţia 60, din Lista monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcţia Generală Urbanism şi Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare şi Control Urbanistic, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest- Comp. S.A.D II Vest, Biroul Sport Cultură, Serviciul Şcoli Spitale, prin care ni se comunică faptul că ap SPATIU COM 4 aferent imobilului menţionat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate şi actualizate şi cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Apreciem ca prezentul proiect de hotărâre , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

codFO53-03,ver 2

— = romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene �

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENT MONUMENTE SC2019-

_______________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap SPATIU COM 4, situat in Timisoara, str C. Brediceanu, nr 4, jud Timis, înscris în C.F. nr.410686-C1-U18, nr.top 240/XX, la preţul de 40.000 euro

   Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul

de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap SPATIU COM 4, situat in Timisoara, str C. Brediceanu, nr 4, jud Timis, înscris în C.F. nr.410686-C1-U18, nr.top 240/XX , în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara , la intenţia de înstrăinare la preţul de 40.000 euro pentru suprafata utila de 86,46 mp.

Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr SC2019-10661/25.04.2019 de la petentii MENACHEM ZOMER, RIVKA GRANOT, prin imputernicit av Vintila Eugen , petenti în calitate de coproprietari a Ap SATIU COM 4, str Brediceanu, nr 4, Timisoara, jud Timis, inscris in CF 410686-CU18, top 240/XX, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare la pretul de 40.000 euro , pentru suprafata utila de aprox.86,46 mp

Conform extrasului de CF nr 410686-C1-U18, nr.top 240/XX, la rubrica Observatii/Referinte figureaza : “ spatiu commercial 4 la subsol compus din incapere, hol, magazine cu 3,24 % pc , 7/515 mp, teren in folosinta speciala ”.

In conformitate cu adresa nr. 448/14.02.2019 a Direcţiei Judeţene de Cultură Timiş imobilul de mai sus , este inclus în Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, cod TM-II-s-A- 06095, poziţia 60, din Lista monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2019- 10661,10662,10663/06.05.2019 Compartimentul Monitorizare şi Control Urbanistic –Direcţia de Urbanism ne comunică următoarele:

„ Fatada prezinta degradari ale tencuielii, care impun lucrari de reabilitare. Acoperisul necesita lucrari de intretinere. La fel, se impune asanarea instalatiilor parazitare Cabluri de electricitate si de date etc . „   De asemenea , DCTDD II Vest – Comp. Spaţii cu altă destinaţie II Vest, Serviciul Şcoli Spitale, Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunica faptul ca ap SPATIU COM 4 nu prezintă interes „ pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara.

— = romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene �

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) şi alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) şi c), art. nr.45 şi art.123 alin (1) din Legea administraţiei publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Ca urmare a situţiei prezentate mai sus, a prevederilor legale cât şi a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca prezentul priect de hotarare , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.    

CONSILIER Iasna Mihnea

Cod FO53- 01,Ver.1