keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 264/21.05.2019 privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 264/21.05.2019
privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 -11378/09.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -11379/09.05.2019 al Biroului Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 -11379/09.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificat prin Legea 258/2013 şi H.G. nr. 1.059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
În temeiul Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi Hotărârea de Guvern nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 205/15.04.2014 privind aprobarea Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, art. 8, alin. (3), lit. d^1) şi i);
În conformitate cu prevederile art.36. alin.(2), lit.d) şi art.36 alin. (6), lit.a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara - Anexă la prezenta hotarâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I I Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- A.N.R.S.C.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: anexa.pdf

ROMÂNIA — ET e JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA romania2019.eu CONSILIUL LOCAL II Proiect de hotărâre Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 -11378/09.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -11379/09.05.2019 al Biroului Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.05.2019- Anexa la Raportul de specialitate nr, SC2019 -11379/09.05.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerț, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităților şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În conformitate cu O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificat prin legea 258/2013 şi H.G. nr. 1.059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. În terneiul Lepii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi Hotărârea de Guvern nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. Având în vedere prevederile HCL 205/15.04.2014 privind aprobarea Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timişoara; Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, art. 8, alin. (3), lit. d) şi î); În conformitate cu prevederile art.36. alin.(2), lit.d) şi art.36 alin. (6), lit.a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr. 213/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1: Se însuşeşte Studiul de Fundamentare privind alegerea soluţiei pentru delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotarâre. Art. 2: Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, gestiune delegată prin concesiune. Art. 3: Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotarâre. Art. 4: Se aprobă Contractul Cadru pentru delegarea gestiunii serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, conformAnexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 9 2021 fa Capitală Europeană a Culturii

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană; - Direcţiei Edilitare; - Direcţiei Economice; - Direcţiei de Mediu; - Direcției Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; - Direcţiei Comunicare - Relaționare; - Serviciului Şcoli - Spitale; - Biroului Sport - Cultură; - Biroului Audit; - Biroului Managementul Calităţii; - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului; - ANRS.C. - Mass-media locale. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Consilier GABRIELA POPOVICI SECRETAR SIMONA DRAGOI , Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Anexa_1.pdf

SC2019- ANEXA 1 la H.C.L. ................../........................

STUDIU DE FUNDAMENTARE

privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

Cap.I. Introducere

I.1 Scopul Studiului de Fundamentare

Scopul Studiului de Fundamentare îl reprezintă alegerea celui mai bun mod de gestiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara.

I.2 Procesul de luare a deciziilor

Acest studiu întocmit de Biroul Gestiune Populaţie Canină Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie se supune spre dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

I.3 Structură şi conţinut

Aspecte generale

Obiective şi cerinţe

Descriere

Analiza părţilor interesate

Relaţia proiectului cu politicile publice relevante

Fezabilitatea tehnică

Informaţii tehnice generale

Evoluţia activităţii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara din anul 2016 până în prezent

Standarde de performanţă tehnică şi specificaţii tehnice de calitate

Stabilirea necesarului de utilaje, echipamente şi forţă umană

Starea tehnică a facilitaţilor existente

Utilităţi disponibile şi necesare

Fezabilitatea economică

Fezabilitatea financiară

Accesibilitatea achiziţiei

Durata contractului

Aspecte referitoare la mediu

Aspecte sociale

Aspecte instituţionale

Concluzii

Cap.II. Aspecte generale ale studiului

2.1 Obiectivele şi cerinţele studiului

Prin prezentul studiu, autoritatea publică locală urmăreşte să se realizeze următoarele obiective şi cerinţe:

- Furnizarea unor servicii publice eficiente şi de calitate; - Securitatea serviciilor furnizate; - Protecţia sănătăţii populaţiei - Reponsabilitatea faţă de cetăţeni - Conservarea şi protecţia mediului înconjurător - Utilizarea eficientă a fondurilor publice în ativitatea de gestionare a câinilor fără stăpân în

Municipiul Timişoara.

2.2 Descrierea studiului

2.2.1.Prezentare generală

Având în vedere faptul că la nivelul Municipiului Timişoara, autorităţile publice locale nu au organizat un adăpost pentru animale propriu şi în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se face de către consiliile locale cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, colaborat cu H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006.

Având în vedere modificările legislative privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii apărute în 2016, în elaborarea acestui studiu avem la bază Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi Hotărârea de Guvern nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

În Municipiul Timişoara, serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân funcţionează în baza contractului nr. 91/01.07.2016 de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, a cărui valabilitate expiră în luna Iulie a anului în curs.

2.2.2.Cadrul legal

Legislaţia în domeniul delegării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, este reprezentată de:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificat prin Legea 258 /2013,

- Hotărâre Guvernului nr. 1.059 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

- Legea Nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecţia animalelor, - Legea Nr. 9 din 11 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind

protecţia animalelor, - Hotărârea Consiliului Local Municipilui Timişoara nr. 27 din data: 28.01.2014 privind aprobarea

unor reglementări privind gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara. - Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timişoara aprobat

prin Hotărârea Consiliului Local Municipilui Timişoara nr. 205 din data: 15.04.2014

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; - Hotărârea de Guvern nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

- Ordonanţa Guvernului Nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizata,

- Hotărârea Guvernului nr. 955 din 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,

- Ordonanţa Guvernului Nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizata,

- Legea Nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare.

2.2.3.Descrierea activităţilor

Prin activităţile serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara, se urmăreşte realizarea următoarelor etape: a) identificarea câinilor comunitari, evaluarea şi estimarea populaţiei canine fără stăpân şi a ratei de înlocuire; b) întocmirea planului de acţiune cu privire la activitatea de prindere a câinilor comunitari; c) deplasarea echipajelor în teren, capturarea şi transportul câinilor fără stăpân din habitatele localizate, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 actualizată, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

d) identificare, înregistrarea şi raportarea câinilor comunitari, realizarea unei baze de date şi gestionarea ei; e) cazarea, asigurarea hranei zilnice, adăparea câinilor fără stăpân în adapost şi curăţenia adăposturilor temporare; f) întreţinerea sanitar-veterinară a câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea lor într-o evidenţă unică; g) revedicarea şi adopţia; h) adopţia la distanţă; i) eutanasia câinilor comunitari de către personal specializat al operatorului, cu respectarea prevederilor legale; j) neutralizarea cadavrelor provenite din eutanasia câinilor comunitari; k) operaţiunile de sterilizare; l) îngrijirea post-operatorie după sterilizarea câinilor.

Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân sunt:

- Instituţii publice, unităţi de învăţământ din Municipiul Timişoara; - Cetăţenii din municipiul Timişoara, având în vedere arealul domeniului public pe care se va desfăşura serviciul, respectiv:

 spaţii verzi (parcuri, scuaruri şi locuri de joacă);  în toate cartierele Municipiului Timişoara;  pe toate căile de acces şi drumuri publice din Municipiul Timişoara;  terenuri virane din Municipiul Timişoara;  malurile canalului Bega, liziera Pădurii Verzi, Grădina Zoologică;  zone demolate şi neconstruite;  în alte locuri, în situaţii de urgenţă, când se acţionează în baza unor dispoziţii legale;  în alte cazuri solicitate de concedent.

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor; b) dezvoltarea durabilă a serviciilor specifice; c) protecţia cetăţenilor, animalelor, în general a mediului înconjurător.

Autorităţile administraţiei publice locale acţionează în numele şi în interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru: a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană a Municipiului Timişoara; b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.

Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: a) stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân ; c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare, referitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân .

2.3 Analiza părţilor interesate

Consiliul local are obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân menite să gestioneze baza de date organizată la nivelul acestora.La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înfiinţează Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale.

Consiliul local are obligaţia de a amenaja şi de a suplimenta din fonduri proprii în funcţie de necesităţi, adăposturile publice pentru câinii fără stăpân. Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân poate fi concesionat numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Autoritatea publică locală urmăreşte ca utilizatorii (persoane fizice, asociatii de proprietari, agenti economici, institutii publice, etc.) să beneficieze de un serviciu public care să corespundă condiţiilor minime prevazute de legislaţia în vigoare şi în caietul de sarcini. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţean, verifică modul de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă ce reglementează gestionarea câinilor fără stăpân de către unităţile administrativ-teritoriale. Alte parti interesate sunt autoritatile de reglementare, dupa cum urmeaza: Autoritatea Nationala de

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Agentia Nationala pentru Achizitii

Publice, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judeţean Timiş, Agentia pentru Protectia Mediului

Timiş, Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice,

Directia de Sanatate Publica Timiş.

2.4.Relatia proiectului cu politicile publice relevante

Modul de organizare si functionare a serviciului de gestiune a populaţiei canine fără stăpân

trebuie sa se realizeze pe baza urmatoarelor principii:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor; b) dezvoltarea durabilă a serviciilor specifice; c) protecţia cetăţenilor, animalelor, în general a mediului înconjurător.

Autorităţile administraţiei publice locale acţionează în numele şi în interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru: a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană a Municipiului Timişoara; b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.

Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: a) stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân ; c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare, referitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân .

Cap. III. Fezabilitatea tehnică a proiectului

3.1.Informatii tehnice generale

Municipiul Timişoara are nevoie de un adăpost pentru câinii fără stăpân, modern şi dimensionat de o asemenea manieră încât să poata prelua efectivul de câini fără stăpân adăpostiţi existent în momentul de faţă şi să se poată adapta la evoluţia activităţii, atât ca şi număr de câini, cât şi la schimbările de sezoane.Amenajarea unui adăpost pentru câinii fără stăpân trebuie să se facă cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Structura de personal, parcul de autospeciale, şi echipamentele necesare desfăşurării prestaţiei serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, se vor dimensiona în funcţie de cantitatea de lucrări estimată şi cu respectarea strictă a programului prestaţiei.

Adăpostul va avea o capacitatea mai mare de 500 locuri, cu asigurarea utilităţilor necesare funcţionării acestuia (apă menajeră şi evacuare ape uzate, energie electrică, etc, conform OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată). Adăpostul va fi autorizat de Directia Sanitar-Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Timiş şi de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara şi trebuie să fie situat la o distanţă de minim 2 km maxim 15 km de Municipiul Timişoara (în extravilan – pentru a nu crea disconfort cetăţenilor), pentru a facilita accesul populaţiei în adăpost în cadrul programului stabilit şi pentru a uşura şi încuraja adopţiile şi revendicările în cazul câinilor pierduţi.

Trebuie asigurate următoarele cerinţe minime: a) Respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia

muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor se va realiza în timp utili, astfel încât să

asigure continuitatea serviciului; c) furnizarea către autoritati, a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele

individuale pe baza cărora prestează serviciul pentru gestionarea cânilor fără stăpân, în condiţiile legii;

d) prestarea activităţii pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara; e) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; f) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; g) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente,

conform reglementărilor în vigoare; h) deţinerea de personal necesar pentru prestarea activităţilor; i) dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor; j) indicatorii de performanţă ai serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt precizaţi în

Regulamentul serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiului Timişoara k) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă a serviciilor prestate.

3.2. Evolutia activitatii, din anul 2016 si pana in prezent

In anul 2016, in urma licitatiei publice deschise, Primaria Municipiului Timişoara a delegat gestiunea prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara.

Cantitatea raportată la nivelul anilor 2016, 2017 şi 2018 a fost de:

- Pe parcursul anului 2016, începând cu data de 14.07.2016 când a intrat în vigoare contractul de concesiune au fost recepţionate situaţii de lucrări în valoare de 904.930,45 lei cu TVA; pe parcursul întregului an au fost ridicaţi de pe domeniul public un număr de 849 câini fără stăpân, s- au înregistrat 456 adopţii, 22 revendicări şi 372 cazuri de deces şi eutanasieri. În data de 31.12.2016 în cadrul adăpostului erau cazaţi un număr de 530 câini. Sesizările înregistrate pe parcursul anului au fost în număr de 197.

- Pe parcursul anului 2017 au fost recepţionate situaţii de lucrări în valoare de 1.915.242,29 lei cu TVA; au fost ridicaţi de pe domeniul public un număr de 770 câini fără stăpân, s-au înregistrat 419 adopţii, 8 revendicări şi 370 cazuri de deces şi eutanasieri. În data de 30.12.2017 în cadrul adăpostului erau cazaţi un număr de 507 câini. Sesizările înregistrate pe parcursul anului au fost în număr de 181.

- Pe parcursul anului 2018 au fost recepţionate situaţii de lucrări în valoare de 1.960.569,88 lei cu TVA; au fost ridicaţi de pe domeniul public un număr de 881 câini fără stăpân, s-au înregistrat 430 adopţii, 32 revendicări şi 363 cazuri de deces şi eutanasieri. În data de 30.12.2018 în cadrul adăpostului erau cazaţi un număr de 539 câini. Sesizările înregistrate pe parcursul anului au fost în număr de 116. Trebuie avut în vedere faptul că nu se pot anticipa cantităţile şi preţul total al prestaţiei,

gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara se desfăşoară în funcţie de legislaţia în vigoare, posibilitaţile financiare, sesizările cetăţenilor sau în urma autosesizărilor şi a situaţiei reale din teren.

Soluţionarea integrală a problemelor, la nivelul cerinţelor actuale şi de perspectivă, variază în funcţie de:

- nivelul de trai al populaţiei, multe din animalele de pe străzi fiind abandonate sau lăsate libere; - sistemul de colectare al deşeurilor, ceea ce determină apariţia condiţiilor favorabile pentru

migrarea şi reproducerea animalelor; - factori ce ţin de agresivitatea animalelor şi îmbolnavirea lor; - factorilor ce ţin de mediu sau de reacţia cetăţenilor faţă de aceste animale.

Menţionăm faptul că, majoritatea sesizărilor privind prezenţa câinilor fără stăpân fac referire atât la şantierele din oraş cât şi la zonele periferice aflate în continua dezvoltare, tendinţa fiind de unire cu localităţile periurbane. Acest fapt duce la migrarea animalelor fără stăpân în zonele unde gasesc hrană, favorizând astfel şi înmulţirea acestora.

3.3. Standarde de performanta tehnica si specificatii tehnice de calitate

Serviciul de gestiune a populaţiei canine fără stăpân trebuie asigurat cu respectarea următoarelor condiţii de calitate:

a) continuitatea serviciului pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor legale; b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la situaţia reală cu respectarea

prevederilor legale în vigoare ; c) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; d) respectarea Regulamentului serviciului pentru gestionarea a câinilor fără stăpân de pe raza

Municipiului Timişoara şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă;

e) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

f) asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru efectuarea activităţii, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal instruit şi în număr suficient; h) neutralizarea cadavrelor rezultate în urma eutanasierii animalelor si a mortalitatilor survenite in

adapost se face fie prin încheierea unui contract cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens, sau prin incineratorul propriu autorizat conform legilaţiei în vigoare;

i) asigurarea conditiilor prevăzute de normele legale pentru depozitarea în spaţii dotate cu instalaţii frigorifice şi manipularea cadavrelor de animale de la sala de eutanasiere la depozitul frigorific, precum şi manipularea de la depozitul frigorific la incinerator.

3.4. Stabilirea necesarului de utilaje, echipamente si forta umana

3.4.1. Resurse necesare

Dotările specifice minime necesare:

a) spaţiu de cazare pentru animale (padocuri, canisite) conform O.U.G nr. 155/2001 actualizată, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, minim 2.000 mp;

b) spaţiu de cazare autorizat pentru animale mari (de fermă) minim 100 mp; c) spaţiu de cazare pentru pisici minim 50 de capete; d) cabinet veterinar autorizat în cadrul adăpostului; e) spaţiu administrativ ce va cuprinde: magazie pentru materiale, vestiare, birouri, etc. f) spaţii frigorifice pentru depozitarea deşeurilor de origine animală sau a cadavrelor; g) instalaţii de incinerare pentru neutralizarea cadavrelor sau a deşeurilor de origine animală Istalaţiile

vor fi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului şi sanitar veterinar. Operatorul poate deţine unui contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens.

Deţinerea de personal de specialitate:

a) medic veterinar - membru al Colegiului Medicilor Veterinari / cu contract de prestări servicii veterinare;

b) conducători auto – posesori ai certificatului de competenţă profesională pentru şoferii de pe vehicule care transportă animale vii (muncitori pentru capturare câini) – 9 persoane;

c) îngrijitor – minim 5 persoane; d) dispecerat pentru primirea sesizărilor şi coordonarea echipajelor din teren, dotat cu două linii

telefonice şi deservit de un operator; e) persoana desemnată pentru evidenţe şi fişe individuale ale câinilor intraţi sau ieşiţi prin adopţie

sau revendicare în cadrul programului stabilit (10,00 – 18,00) f) personal administrativ de coordonare (desemnat ca persoană de contact în relaţia cu Primăria

Municipiului Timişoara, agenţi economici, asociaţii de proprietari, etc).

Trebuie să dispună de un parc de mijloace de transport - minim 6 (şase) autovehicule autorizate, din care:

 4 (patru) autovehicule vor fi folosite pentru transportul animalelor vii;  1 (un) autovehicul pentru manipularea cadavrelor şi deşeurilor de origine animalieră;  1 (un) autovehicul destinat activităţii de control recepţii, verificări.

Cap. IV. Fezabilitatea economică

Activităţile de gestionare a câinilor fără stăpân urmăresc să realizeze un raport calitate/cost cât mai bun şi un echilibru între riscuri şi beneficii. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.

Tarifele se pot ajusta şi/sau modifica anual în conformitate cu dispoziţiile legale în domeniu, cu aprobarea Consiliului Local. Tarifele pentru activităţile specifice se pot ajusta cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, la solicitarea operatorului, în raport cu evoluţia parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare însoţite de documentaţia de fundamentare a tarifelor pe elemente de cheltuieli. Pentru activităţile de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara, parametrul de ajustare va fi indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul calendaristic anterior solicitării.

Astfel, conform datelor avute din situaţiile plăţilor efectuate pentru aceste servicii în anul 2016 – 2018 s-a realizat estimarea valorii contractului de achiziţie publică. Menţionăm că pentru această fundamentare s-au luat în calcul tarifele existente în baza de date a Primăriei Municipiului Timişoara.

Cantităţile luate în calcul sunt în conformitate cu anexa: Model ofertă tarife la Caietul de sarcini, cantităţi ce au fost estimate în vederea demarării procedurilor de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara din 2016. Astfel, pe parcursul derulării contractului de concesiune aflat în vigoare până în luna Iulie a anului în curs, aceste cantităţi s-au dovedit suficiente pentru o bună gestionare a câinilor fără stăpân prin ridicarea şi adăpostirea animalelor, promovarea adopţiilor şi a revendicărilor, sterilizarea şi aplicarea eutanasiei numai pentru curmarea suferinţei animalelor sau în caz de agresivitate, sesizările privind prezenţa câinilor fără stăpân fiind în scădere în ultimii 3 ani.

Ca urmare a celor expuse mai sus, propunem demararea achiziţiei prin licitaţie publică deschisă a delegării gestiunii ” Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, din Municipiul Timişoara, având în considerare faptul că valoarea achiziţiei se estimează la 6.772.956 lei fără T.V.A., respectiv 8.059.817,64 lei cu T.V.A.

Durata contractului de delegare a gestiunii prin concesionare care urmează să fie achiziţionată este de 3 ani. Cap. V. Fezabilitatea financiară

5.1. Accesibilitatea gestiunii delegate a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Timişoara

Conform art. 22 alin.2 din Legea nr.51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

- gestiune directă; - gestiune delegată.

In tabelul de mai jos sunt prezentate avantajele si dezavantajele privind gestiunea directa şi cea delegata: Serviciul pentru gestionarea câinilor fara stapan GESTIUNEA DIRECTA GESTIUNEA INDIRECTA SAU

DELEGATA

AVANTAJE Parametrii serviciului si necesarul de investitii pentru realizarea activitatii vor fi clar definite prin contract, cu mecanisme ce impun ca riscurile de executie si exploatare sa fie la operator.

Municipiul Timişoara transfera sarcina investitiilor in activitate – potential – finantarii catre operatorul

Municipiul Timişoara are calitatea de reglementant/supervizor conform cerintelor impuse operatorului in contract.

Municipiul Timişoara va avea dreptul la controlul final asupra derularii serviciului, avand posibilitatea de a desfiinta delegarea de gestiune in cazul in care operatorul are activitatea defectuoasa si care persista – clauze de penalizare si rezilire in contract.

DEZAVANTAJE Ritm lent al investitiilor, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare si sumele puse la dispozitie de ordonatorul de credite.

Cresterea numarului de personal din cadrul institutiei care se afla in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, personal care sa se ocupe de serviciul respectiv.

Achizitionarea de autovehicule, utilaje si dotari specializate, necesare realizarii serviciului.

Imposibilitatea preluarii acestui serviciu,

neputand creste numarul de personal calificat.

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii publice, cărora

autoritatea publică le încredinţează gestiunea serviciilor, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice necesare în vederea realizării acestora.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi atribuit direct sau prin una din următoarele proceduri:

- licitaţie publică deschisă - procedură la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de a depune ofertă;

- negociere directă - procedură prin care unităţile administrativ-teritoriale negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi interesaţi.

Având în vedere cele arătate în cuprinsul acestui studiu privind achiziţia activităţilor de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara, propunem delegarea gestiunii activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara prin organizarea unei licitaţii publice deschise.

La licitaţia organizată pentru delegarea gestiunii activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara, ofertanţii trebuie să deţină autorizaţia de mediu şi autorizaţia sanitar-veterinară (sau autorizaţie de participare în cazul în care ofertanţii sunt în curs de obţinere a licenţei).Prin aceasta se dovedeşte că ofertanţii sunt atestaţi de autoritatea competent.

5.1.1. Analiza de risc

A. Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evolutie a riscurilor.

B. Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si

finantarea riscului. Estimarea riscului presupune conceperea unor metode de masurare a importantei

riscului.

C. Reactia la risc

Tehnici de control

 Estimarea riscului – schimbarea planului de management cu scopul eliminarii aparitiei

riscului;

 Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte

de asigurare, garantii);

 Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea si sau impact negativ al riscului;

 Planul de contingenta – planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul

aparitiei riscului.

5.1.2. Matricea riscurilor

În conformitate cu Legea nr.51/2006, Art.29,alin.(8):

“contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi:

a) Contract de concesiune de servicii;

b) Contract de achiziţie publică de servicii.”

Având în vedere prevederile O.U.G.155 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare, art.2 alin.4, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Matricea riscurilor pentru concesionarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân:

1 2 3 4 5

Nr. crt.

Categoria de risc Descrierea riscului Alocare Consecinte / managementul

riscului Autoritatea contractanta

Impartit a

Concesionar

Riscuri de proiectare/autorizare

1 Intarzieri in obtinerea avizelor / autorizatiilor pentru prestarea serviciilor

Nu pot fi obtinute toate aprobarile necesare sau sunt inregistrate intarzieri in obtinerea acestora

x Intarzieri in inceperea prestarii serviciilor.

Riscuri de finantare a serviciilor

2 Indisponibilitatea finantarii

Concesionarul nu este capabil sa asigure resursele financiare si de capital conform bugetului si in timpul prevazut.

x Lipsa finantarii pentru continuarea prestarii serviciilor

3 Modificari ale dobanzilor

Ratele dobanzilor sunt supuse schimbarilor, modificand astfel termenii financiari ai ofertei.

x Crestere/scadere a costurilor serviciilor.

4 Finantare suplimentara

Datorita shimbarilor de legislatie, de politica sau de alta natura, sunt necesare finantari suplimentare pentru prestarea serviciilor.

x Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbarii.

5 Modificari in sistemul de taxe si impozite

Pe parcursul implementarii proiectului, sistemul de impozitare se poate schimba in defavoarea concesionarului.

x Impact negativ asupra veniturilor financiare ale concesionarului.

Riscuri aferente cererii si veniturilor

6 Inrautatirea conditiilor economice generale

Producerea unor schimbari fundamentale si neasteaptate in conditiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestatiile contractate.

x Venituri sub previziunile finaciare anterioare.

7 Schimbari majore ale inflatiei

Rata actuala a inflatiei va depasi rata previzionata a inflatiei

x Depasirea costurilor de prestare a serviciilor.

Riscuri legislative/politice

8 Schimbari legislative/politice specifice

Schimbare legislativa si/sau a politicii concedentului care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care aste adresata direct, specific si exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea concesionarului.

x O crestere semnificativa in costurile operationale ale concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor schimbari.

9 Schimbari legislative/politice

Schimbare legislativa si/sau a politicii concedentului, care nu

x O crestere semnificativa in costurile

generale poate fi anticipata la semnarea contractului si care este generala in aplicarea sa, ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea concesionarului.

operationale ale concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor schimbari.

Riscuri naturale

10 Forta majora Forta majora asa cum este definita prin lege impiedica executarea contractului.

x Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului.

Riscuri de operare

11 Resurse de intrare Resursele necesare pentru operare costa mai mult decat cele estimate initial, nu au calitatea corespunzatoare sau nu sunt disponibile in cantitati suficiente.

x Cresteri ale costurilor si in unele cazuri efecte negative aupra calitatii serviciilor furnizate in cadrul contractului.

12 Risc de disponibilitate general

Lucrarile si serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu indeplinesc specificatiile tehnice de calitate prevazute in contract.

x Intrazieri importante in prestarea serviciului.

13 Capacitate de management

Concesionarul nu isi poate indeplini obligatiile conform contractului.

x Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzator

14 Conditii Conditii neprevazute cauzeaza costuri mai mari

x Cresteri de cost si efecte

neprevazute pentru prestarea serviciului.

negative asupra calitatii serviciilor frunizate.

15 Litigii de munca/personal insuficient calificat

Lipsa personalului calificat pentru prestarea serviciului

x Intarziere in prestarea serviciului si cresterea costurilor

Alte riscuri

16 Cresterea costurilor cu forta de munca

Cresteri neprevazute de costuri cu personalul ca urmare a modificarilor legislative ulterioare aprobarii contractului.

x Concesionarul este obligat sa ia in calcul toate cresterile de costuri cu personalul la momentul incheierii contractului.

17 Cresterea costurilor cu prestarea serviciului

Depasirea costurilor cu realizarea serviciului

x Concesionarul este obligat sa ia in calcul toate cresterile de costuri cu prestarea serviciului la momentul incheirii contractului.

18 Aspecte privind protectia mediului

Nu se respecta cerintele privind protectia mediului si nu se realizeaza monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului.

x Rezilierea concesiunii.

19 Furtul sau distrugerea

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje.

x Costuri mai mai de intretinre si exploatare.

20 Accidente de Accidente de munca in timpul prestarii

x Neefectuarea in conditii optime a

munca serviciului. serviciului.

21 Servicii efectuate necorespunzator

Servicii nefinalizate, incomplete, partiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

x Neefectuarea in conditii optime a serviciului va duce la costuri suplimentare, iar lucrarile vor fi refacute pe cheltuiala concesionarului.

22 Conditii meteo nefavorabile

Conditiile meteo nefavorabile impiedica prestarea serviciului

x Intarziere in prestarea serviciului.

Autoritatea contractanta 700 : 22 = 31,82%

Prestator 1.500 : 22 = 68,18%

5.2. Durata propusa pentru delegarea serviciului de gestiune a câinilor fără stăpân este de 3 ani.

Concluzie

Alocarea riscurilor, asa cum este ea stabilita in studiul de fundamentare, nu este statica, trebuie sa se bazeze pe scopul si constrangerile autoritatii contractante. Aşa cum sunt alocate riscurile în conformitate cu matricea riscurilor pentru concesiunea serviciului de gestiune a câinilor fără stăpân, se apreciaza ca este fezabil ca sa se aplice gestiunea delegată prin concesiune a acestui serviciu, avand in vedere ca asumarea acestor riscuri ii revine in cea mai mare parte concesionarului. În alocarea riscurilor în conformitate cu matricea riscurilor am ţinut cont de durata propusă a contractului şi anume 3 ani. Cap. VI. Aspecte referitoare la mediu

Pe perioada derulării contractului de delegare operatorul va respecta şi va lua măsurile necesare protejări mediului conform legislaţiei specifice în vigoare. Operatorul răspunde de activităţile prestate în faţa organelor abilitate pe toată durata derulării contractului. Conform O.U.G. nr. 195/30.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare operatorul va:

a) deţine autorizaţie de mediu pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului desfăşurate; b) deţine personal specializat cu protecţia mediului; c) gestiona deşeurile colectate şi rezultate din activitatea proprie, cu respectarea legislaţiei specifice

în vigoare în domeniul managementului deşeurilor;

d) pune în exploatare instalaţii ale căror emisii nu depăşesc valorile limită stabilite prin actele de reglementare.

CAP. VII. Aspectele sociale

Aspectele sociale privind delegarea gestiunii activitatilor descrise mai sus comportă mai multe laturi legate de:

- personalul calificat/atestat ce deserveşte utilizatorul; - asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de calitate. Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, sunt următoarele:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; b) promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de salubrizare, ecarisaj; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; d) protecţia mediului înconjurător şi gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de origine animală; e) protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape de

dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene. Cap. VIII Aspecte instituţionale

Avand in vedere ca riscurile vor fi preluate de catre prestator consideram oportuna concesionarea

serviciului.

Procedurile se vor desfasura in conditiile aplicarii Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de

lucrări şi concesiunile de servicii şi Hotărârea de Guvern nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

Cap. IX. Concluzii privind soluţia optimă de delegare propusă

Privind serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Timişoara, se apreciază

că gestiunea delegata prin concesiune corespunde nevoilor actuale ale comunităţii prin realizarea de

servicii de calitate.

Durata contractului de delegare a serviciilor prin concesiune propusă este de 3 ani.

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS

SEF BIROU GEST.POP.CANINĂ DDD CONSILIER

SAVU NATALIA PINTEA ALEXANDRA

Atasament: Anexa_2.pdf

1

SC2019- Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU

CAIET DE SARCINI privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără

stăpân din Municipiul Timişoara

CAPITOLUL I

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI Art.1 (1) Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara. Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara. (2) Cadrul legal: Legislaţia în domeniul delegării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, este reprezentată de:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificat prin Legea 258 /2013,

- Hotărâre Guvernului nr. 1.059 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

- Legea Nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecţia animalelor, - Legea Nr. 9 din 11 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia

animalelor, - Hotărârea Consiliului Local Municipilui Timişoara nr. 27 din data: 28.01.2014 privind

aprobarea unor reglementări privind gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara. - Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timişoara

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipilui Timişoara nr. 205 din data: 15.04.2014

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; - Hotărârea de Guvern nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

- Ordonanţa Guvernului Nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizata,

- Hotărârea Guvernului nr. 955 din 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,

- Ordonanţa Guvernului Nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizata,

- Legea Nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare.

2

Art.2 (1) Autoritatea concedentă a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân este Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în B-dul C.D. Loga nr. 1, Judeţ Timiş. (2) Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesara desfăşurării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Caietul de sarcini împreună cu anexele nr. 1- 10, Regulamentul serviciului pentru de gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază Art.3 Serviciul care face obiectul licitaţiei este serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiului Timişoara. Art.4 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele relevante sau alte asemenea. (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului. (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului.

CAPITOLUL II

LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII Art.4 Activităţile aferente prestării serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân, se desfăşoară atât la punctul de lucru al concesionarului cât şi pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, iar capturarea câinilor se face în următoarea ordine:

a) câinii care circulă liber, fără însoţitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, pieţelor publice;

b) câinii care circulă liber, fără însoţitor, în alte locuri publice decât cele prevăzute la lit. a); c) câinii care circulă liber, fără însoţitor, în zonele periferice ale Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL III DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

Prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza Municipiului Timişoara, presupune următorele activităţi: Art.5 (1) Identificarea câinilor fără stăpân, evaluarea şi estimarea populaţiei canine fără stăpân şi a ratei de înlocuire. Pentru cunoaşterea situaţiei numerice a populaţiei canine, sunt necesare parcurgerea următoarelor etape şi efectuarea următoarelor acţiuni:

a) identificarea habitatelor unde trăiesc câinii fără stăpân pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara;

b) estimarea anuală a populaţiei totale de câini din municipiu, utilizând mijloace statistice acceptate, cu precizarea proporţiei de câini pe forme de proprietate (câini în proprietatea şi la domiciliul locuitorilor; câini aparţinând societăţilor comerciale; instituţiilor publice; unităţilor de învăţământ şi militare etc.);

c) estimarea mărimii populaţiei de câini fără stăpân, identificarea provenienţei şi a habitatelor preferate;

d) aprecierea raportului dintre sexe, a ratei de înmulţire şi a ratei de înlocuire. (1) Informaţiile se vor colecta prin mai multe canale: de la serviciile veterinare legal constituite de

stat/private din municipiu, prin observare directă, prin chestionare, alte informaţii şi date din diverse surse, etc. Aceasta presupune sectorizarea teritoriului, alegerea riguroasă a eşantioanelor şi prelucrarea statistică a datelor.

3

Art.6 (1) Întocmirea planului de acţiune cu privire la activitatea de prindere a câinilor fără stăpân, în vederea constituirii unei baze de date. După identificarea habitatelor câinilor fără stăpân, aflate pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, este necesare întocmirea unui grafic săptămânal sau lunar pe zile pentru deplasarea şi ridicarea câinilor din locaţiile stabilite.

(2) Graficul poate fi modificat ori de câte ori este necesar, la solicitarea telefonică a autorităţii contractante sau în caz de urgenţe apărute oriunde pe raza Municipiului Timişoara (câinii care sunt agresivi sau au temperament de haită, locaţia: zona Centrală şi zonele pericentrale ale Municipiului Timişoara şi animale accidentate, captive sau care produc disconfort cetăţenilor. Baza de date se va constitui conform reglementărilor sanitar veterinare în vigoare pe suport electronic sau pe hârtie.

(3) Operatorul va prezenta la sfârşitul fiecărui an contractual, un Raport statistic comparativ cu anul precedent, privind numărul câinilor şi a altor animale capturate (exemplu: animalelor de fermă, animalelor de companie), capturate pe raza Municipiului Timişoara, locaţia exactă de unde au fost ridicate animalele. Art.7 (1) Deplasarea echipajelor în teren, capturarea şi transportul câinilor fără stăpân din habitatele localizate sunt în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 actualizată, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân şi a altor norme specifice în vigoare. (2) Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care captureaza câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic. (3) Capturarea câinilor se va face de către personalul operatorului, care trebuie sa fie format din persoane instruite în acest sens. Fiecare echipaj va fi compus dintr-un şofer şi doi prinzători şi vor purta echipament de protecţie adecvat. Şoferii trebuie să facă dovada că au urmat cursurile de pregătire şi au obtinut certificatul de competenţă profesională pentru şoferii şi însoţitorii de pe vehicule care transportă animale vii. Fiecare şofer trebuie să fie instruit să recunoască semnele evidente de boală şi să acorde primul ajutor cainilor capturaţi. (4) Operatorul deţine cel puţin trei autovehicule autorizate sanitar veterinar cu care echipajele de intervenţie pentru capturarea câinilor şi altor animale, se vor deplasa pe raza Municipiului Timişora conform planului şi a graficului de acţiune privind capturarea animalelor fără stăpân. (5) Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului cainelui, pentru a permite persoanei calificate să ţină câinele la distanţă şi să îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a se evita strangularea câinelui, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus într-o cuşcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturaţi cu ajutorul cuştilor-capcană, în care se introduce mâncare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea câinelui în cuşca, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul. (6) Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare. (7) Transportarea acestora la adăpost se face cu respectarea următoarelor:

a) câinii docili pot fi transportaţi în autovehicule închise de tip camionetă; b) câinii se vor transporta în cuşti individuale; c) cuştile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcţie de talia animalului. Cuşca

trebuie sa fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste cuşti trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzură. Se pot utiliza şi cuşti din material plastic;

d) se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directă a animalului; e) câinii pot fi legaţi cu o lesă de colier în cuşcă; f) autovehiculele trebuie să ofere câinilor siguranţă, securitate, protecţie împotriva intemperiilor

naturii şi aerisire adecvată. Fiecare câine trebuie să aibă o cuşcă separată. Trebuie să existe o cuşcă separată pentru câinii bolnavi.

g) autovehiculele trebuie sa fie curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi cu numărul de telefon.

4

h) autovehiculul trebuie să posede următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice sau din fibră de sticlă, instrumente pentru prindere, trusă de prim-ajutor;

i) şoferii vehiculelor trebuie să fie instruiţi să acorde ajutor câinilor bolnavi şi răniţi; j) se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite

tranchilizarea câinilor în suferinţă;

Art.8 (1) Identificare, înregistrarea şi raportarea câinilor fără stăpân , realizarea unei baze de date şi gestionarea ei. Operatorul are obligaţia respectării tuturor reglementărilor legale, în special a celor sanitar-veterinare în vigoare şi presupune următoarele:

a) personalul specializat care după capturarea animalelor fără stăpân de pe raza Municipiului Timişoara va completa formularul individual de capturare conform anexei nr.1 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

b) personalul veterinar aflat sub contract de prestări servicii cu operatorul, va prelua fişele individuale de la echipajele care au realizat capturarea şi transportul câinilor fără stapân la adăpost şi împreună cu aceştia vor completa informaţiile minime privind câinele fără stăpân intrat în adăpost conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

c) medicul veterinar verifică dacă câinii capturaţi sunt identificaţi printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii şi înregistrează informaţiile minime privind câinii fără stăpân, intraţi în adăpost, în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza Municipiului Timişoara, conform anexei nr. 3 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

d) fiecare câine intrat în adăpost va primi un număr unic de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ţine pe suport hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic;

e) număr unic de identificare se va aloca şi în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripţionat;

f) alte metode de identificare acceptate de normele sanitare veterinare în vigoare cum este cea cu microcip transponder, se va aplica câinilor fără stăpân, a tuturor animalelor care nu sunt supuse eutanasierii.

g) crearea şi gestionarea unei baze de date pentru evidenţa numărului de câini sau alte animale, fluxul de animale în adăpost (intrări-ieşiri);

Art.9 (1) Cazarea câinilor, curăţenia adăposturilor, asigurarea hranei zilnice, adăparea câinilor din adapost. Câinii fără stăpân la intrarea în adăpostul operatorului vor fi triaţi şi cazaţi în boxe individuale sau comune în funcţie de starea de sănătate a animalului, starea fiziologică, talie şi vârstă, grad de agresivitate. Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii. (2) Este de preferat cazarea câinilor fără stăpân capturaţi în aceeaşi zi, în boxe vecine sau boxe comune după caz. (3) Hrănirea câinilor fără stăpân se va face doar cu hrană uscată conform standardelor sanitare veterinare în vigoare respectând indicaţiile producătorului în ceea ce priveşte cantitatea şi modul de administrare a mâncării speciale pentru câini. Administrarea hranei se va face în vase curate şi special concepute pentru administrarea hranei uscate. Numărul vaselor cu hrană introduse în fiecare boxă va corespunde cu numărul câinilor cazaţi în acea boxă. Bolurile cu hrana uscată, vor fi ridicate imediat după consumarea hranei. Hrana uscată se va administra zilnic de cel puţin 3 ori pe zi la căţeii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 săptămâni, de 2 ori la căţei cu vârstă între 12 săptămâni şi 12 luni şi cel puţin 1 dată pe zi la cei cu vârsta de peste 12 luni. (4) Apa se va asigura la discreţie în vase care vor fi amplasate în aşa fel încât să nu permită murdărirea apei. (5) Toate cuştile, boxele şi spaţiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic. Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal. În timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele. (6) În cazul în care există spaţii suficiente de cazare şi resurse financiare, beneficiarul poate: - prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare pentru câinii care nu au fost revendicaţi, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă;

5

- sau/şi extinde activităţile şi în cazul pisicilor sau a altor animale de companie şi agrement găsite libere pe domeniul public al Municipiului Timişoara, conform tarifelor cuprinse în Anexa nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. Art.10 (1) Întreţinerea sanitar-veterinară a câinilor. Toţi câinii intraţi în adăpost sunt evaluaţi din punct de vedere clinic de un medic veterinar constituit conform legilor veterinare în vigoare. Acesta va întocmi o Fişă individuală de observaţie a fiecărui animal în parte, aceasta constituind un document medical. Toate documentele medicale se vor arhiva pentru o perioadă de cel puţin 3 ani. (2) Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoască semnele de boală şi să le aducă la cunoştinţa personalului veterinar. (3) Examinarea câinilor fără stăpân din adăpost se va face periodic, sau ori de câte ori este necesar. În cazul câinilor adoptaţi, operatorul serviciului pentru de gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza Municipiul Timişoara va efectua următoarele activităţii:

a) identificare prin implantarea unui microcip transponder; b) deparazitarea internă, externă, vaccinarea antirabică obligatorie; c) sterilizarea şi completarea carnetului de sănătate a câinilor fără stăpân.

(4) Vaccinarea va fi efectuată doar cu vaccin antirabic, conform normelor sanitar veterinare în vigoare, celelalte valenţe ale vaccinării vor fi efectuate la cererea noului proprietar, pe cheltuiala sa. (5) Mici tratamente necesare – de urgenţă se vor efectua tratamente pentru afecţiuni respiratorii, digestive şi neurologice în baza fişei de observaţii completate de medicul veterinar organizat în condiţiile legii, al adăpostului. (6) Cheltuielile sanitar-veterinare pentru câinii adoptaţi din adăpostul operatorului vor fi suportate de autoritatea contractantă. (7) În cazul câinilor adoptaţi la distanţă, cheltuielile de întreţinere cuprind cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost şi întreţinerea sanitar – veterinară. La aceste sume, se vor adăuga, după caz, următoarele elemente de cost, care urmează să fie suportate de proprietarii care adoptă la distanţă: identificarea câinelui prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), operaţiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, îngrijire post- operatorie după sterilizarea câinelui. În cazul în care animalele adoptate la distanţă se vor îmbolnăv, tratamentele sau consumabile medicale veterinare necesare, vor fi suportate de către adoptatorul la distanţă. Art.11 (1) Revedicare şi adopţia. Având în vedere prevederile art.20 din H.G. nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, în vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, pentru fiecare zi de cazare a câinelui în adăpost, care include: cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost şi întreţinerea sanitar - veterinară. Calcularea sumelor ce vor fi achitate sunt cele din oferta de tarife conform Anexei nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. (2) La suma datorată conform Art.11 alin. (1) din prezentul caiet de sarcini, se mai adaugă şi cheltuielile de identificare prin microcipare, în situaţia în care câinele nu este identificat prin microcipare, precum şi sterilizarea (diferenţiat pentru exemplarele femele şi masculi, dacă exemplarul revendicat nu este sterilizat) şi îngrijirea postoperatorie, după cum urmează:

a) Identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul şi realizarea unei baze de date;

b) Operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin ovario-histerectomia femelelor din specia câine (Canis familiaris);

c) Operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine (Canis familiaris);

d) Îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor, după caz; (3) La revendicare unui câine, proprietarul va completa Formularul de revendicare/adopţie, declaraţie- angajament conform Anexei nr. 4 şi 5 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. (4) Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei-angajament al cărei model este prevăzut în anexele Anexei nr. 4 şi 5 parte integrată din prezentul caiet de sarcini.

6

Art.12 (1) Adopţia la distanţă, în conformitate cu prevederile Capitolului VIII din H.G. nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpost, aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, prin completarea unei declaraţii – angajament conform Anexei nr. 6 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. (2) Adopţia la distanţă, potrivit prevederilor H.G. nr.1059/2013 este procedura prin care, persoanele fizice sau juridice îşi pot asuma responsabilităţile suportării cheltuielilor necesare întreţinerii câinilor fără stăpân în adăpost peste perioada prevăzută de art.4 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă, adică de 14 zile lucrătoare. (3) Potrivit prevederilor art.26 din H.G. nr.1059/2013, cheltuielile de întreţinere în adăpost a câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local, plata cheltuielilor urmând a fi realizate în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile. (4) În vederea respectării cerinţelor legale, se impune stabilirea taxei pentru adopţia la distanţă. La stabilirea acestor cheltuieli de întreţinere în adăpost, potrivit prevederilor art.26 alin.3, se vor lua în calcul următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilităţi, materiale. (5) Cheltuielile pentru adopţia la distanţă pentru un câine sunt, după cum urmează:  deparazitare, vaccinare antirabică obligatorie;  cazarea câinilor fără stăpân;  asigurarea hranei zilnice a câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi;  întreţinerea sanitar - veterinară a câinilor fără stăpân;  identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul,

şi realizarea unei baze de date;  operaţiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-histerectomia femelelor din

specia câine (Canis familiaris);  operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine

(Canis familiaris);  îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor, dacă este cazul;

Art.13 (1) Eutanasia câinilor comunitari şi neutralizarea cadavrelor. Eutanasia este un act medical veterinar ce va fi efectuat numai de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii şi are contract de prestări servicii cu operatorul. Eutanasiile se vor efectua conform prevederilor Ghidului de eutanasie aprobat de Colegiul Medicilor Veterinari din România, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr.60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003. (2) Câinii cu fracturi sau alte afecţiuni grave similare vor fi eutanasiaţi în cel mai scurt timp pentru a evita suferinţa nejustificată a animalelor în cauză; (3) Câinii bolnavi incurabil vor fi eutanasiaţi în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacă nu sunt adoptaţi în această perioadă; (4) Împuternicitul Primarului conform legii, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinilor fără stăpân în adăpostul concesionarului, pentru câinii comunitari care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă sau menţinuţi în adăposturi, va emite o decizie de eutanasie conform Anexei nr. 7 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini; (5) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor pot fi reprezentate la operaţiunile de eutanasiere de către medici veterinari prevăzuţi de către Colegiul Medicilor Veterinari în listele medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, liste postate pe sit-ul Colegiul Medicilor Veterinari şi în baza unei cereri scrise (6) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate să asiste la operaţiunile de eutanasiere efectuate de către operator, va transmite o solicitare scrisă în acest sens acestuia sau autorităţii publice locale.

7

(7) Cadavrele câinilor eutanasiaţi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsini, carne, fărină proteică şi de alte produse. (8) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia să încheie un contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o unitatate autorizată conform prevederilor legale sau să deţină instalaţii proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor legale în vigoare. (7) Pisicile sau alte animale capturate de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, vor putea fi eutanasiate cu acordul Autorităţii Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi cu respectarea prevederilor legislaţiei sanitar veterinare în vigoare. Art.14 Operaţiunile de sterilizare. Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau a metişilor acestora revendicaţi, adoptaţi sau menţinuţi în adăpost se realizează în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin:

a) orhidectomie pentru masculi; b) ovariohisterectomie pentru femele.

Art.15 Îngrijirea post-operatorie dupa sterilizarea câinilor.În cazul adoptiei câinilor fără stăpân aflaţi în adăpostul operatorului, autoritatea contractantă - Municipiul Timişoara, este obligată conform legilor în vigoare să sterilizeze câinii fără stăpân daţi spre adopţie din bugetul local.În urma sterilizărilor este necesară asigurarea unui mumăr maxim de zile de îngrijire postoperatorii după cum urmează:

a) masculi sterilizaţi prin orhidectomie: 3 zile post operatoriu; b) femele sterilizate prin ovariectomie sau ovariohisterectomie: 6 zile post operator;

Art.16 Pregătirea şi manipularea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animlă. Cadavrele de animale, provin din activitatea de eutanasiere sau din mortalităţile survenite în adăpost. Deşeurile de origine animală sunt rezultate din operaţiile de sterilizare a câinilor fără stăpân sau a altor animale de talie mică (a pisicilor). În momentul constatări decesului unui animal, se va fi notificat decesul în fişa individual, se va actualize registrul de evindenţă, iar cadavrul va fi ridicat şi transportat în cameră sau containerul frigorific. Art.17 Depozitarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animălă în cameră sau container frigorific. Cadavrele animalelor rezultate în urma activităţii de eutanasiere sau în urma mortalităţilor survenite în adăpost, precum şi deşeurile de origine animală ce rezultă din operaţiile de sterilizare, sunt păstrate în cameră sau container frigorific în medie de 3 zile până la activitatea de neutralizare a cadavrelor print-un incinerator autorizat. Art.18 Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală se efectuează prin incinerare într-un incinerator autorizat, acestea vor fi cântărite în prealabil. Se vor completat registrele de incinerare conform legislaţiei în vigoare. Art. 19 (1) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân pe lângă activităţiile enumerate mai sus, va asigura şi următoarele activiţătii:

- Capturarea şi transportul altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public;

- Cazarea şi întreţinerea sanitar veterinară altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public;

- Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public;

- Capturarea şi transportul altor animale de talie mare din speciile (cabaline, bovine, ovine, suine) pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public;

- Cazarea şi întreţinerea sanitar veterinară altor animale de talie mare din speciile (cabaline, bovine, ovine, suine) pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public.

- Întreţinerea sanitar – veterinară a altor animale de talie mica sau mare.

8

- Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mare din speciile (cabaline, bovine, ovine, suine) pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public

- Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia pisică (Felis sp).

- Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică (Felis sp).

- Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea pisică (2) În vederea recuperării altor animale de talie mare sau mică ridicate de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, precum şi următoarelor cheltuieli de: capturare şi transport, cazarea, asigurarea hranei zilnice şi adăparea, întreţinerea sanitar – veterinară şi pentru identificarea acestora. (3) În cazul animalelor ce provin din alte specii, îndentificarea se va face în conformitate cu legislaţia în specifică în vigoare. (4) Calcularea sumelor ce vor fi achitate sunt cele din oferta de tarife conform Anexei nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. (5) Proprietarii altor animale de talie mare sau mică capturate de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara vor efectuate plata sumelor datorate conform art. 19 alin. 2, în contul concedentului Cod IBAN: RO95TREZ24A74740502200130X deschis la Trezoreria Statului, sau prin caseria acestuia. (6) În cazul în care alte animale de talie mare sau mică nu sunt revedendicate de proprietari în termen de 7 zile calendaristice de la capturarea acestora, aceste intră în propreitatea Municipiului Timişoara şi vor fi valorificate conform regulamentului. (7) În cazul pisicilor, la suma datorată conform Art.19 alin. (2) din prezentul caiet de sarcini, se mai adaugă şi cheltuielile de sterilizarea (diferenţiat pentru exemplarele femele şi masculi, dacă exemplarul revendicat nu este sterilizat) şi îngrijirea postoperatorie, după cum urmează:

a) Identificarea pisicilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul şi realizarea unei baze de date;

b) Operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin ovario-histerectomia femelelor din specia pisică (Felis sp);

c) Operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică (Felis sp);

d) Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea pisică maxim 1 zi

Art.20 Programe de informare şi educaţie a cetăţenilor. (1) Operatorul serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, are obligaţia de a promova adopţia şi revendicarea acestora şi de a informa constant populaţia cu privire la programul de funcţionare a adăpostul pentru câinii fără stăpân, asigurând transparenţa (2) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin.1 operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân desfăşoară următoarele activităţi: a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăpostul pentru câinii fără stăpân şi în spaţiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăposturilor publice respective. Panourile de afişaj trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 1. data şi locul capturării fiecărui lot de câini, precum şi numărul cuştilor în care câinii respectivi sunt cazaţi; 2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa adăposturilor publice, adresele de e-mail, precum şi numerele de telefon; 3. programul de vizitare a adăposturilor publice şi programul de revendicare a câinilor fără stăpân; b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informaţiile prevăzute la lit. a); c) organizarea periodică de târguri de adopţie a câinilor fără stăpân. (3) Operatorul serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân poate încheia parteneriate cu organizaţiile de protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor. (4) Activităţile descrise se realizează şi prin editarea de materiale publicitare cu diverse precizări legale, cât şi sfaturi de îngrijire şi întreţinere a animalelor, organizarea de dezbateri publice, organizarea de târguri de adopţie, cursuri, expoziţii, chestionare etc.

9

Art.21 Tarifele practicate pentru activităţile prevăzute la art. 5 - 19 la prezentul caiet de sarcini sunt cele prezentate în oferta de tarife conform Anexei nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL IV PROGRAMUL PRESTAŢIEI

Art.22 (1) Toate activităţile prevăzute la cap. III vor fi executate în baza monitorizării efectuate permanente de operator, a sesizărilor înregistate la Primăria Municipiului Timişoara şi trasmise opratorului, centralizate într-o adresă în format electronic sau individuale pe fax, astfel încât acestea să conducă la reducerea numărului câinilor fără stăpân. (2) Prestaţia se va efectua de preferinţă pe timp de zi, iar în funcţie de necesităţi, după-amiaza şi pe timp de noapte, cu acordul sau la cererea expresă a autorităţii contractante, pe locaţiile precizate la Art.4 din prezentul caiet de sarcini. (3) Accesul publicului în adăposturile publice se face în baza unui program stabilit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00. (4) Târgurile de adopţii canine se vor organiza în zilele de sâmbăta, în intervalul orar 10,00-14,00 (5) Duminica şi în timpul zilelor de sărbători legale, adăpostul este închis publicului vizitator.

CAPITOLUL V CONDIŢII DE CALITATE

Art.23 Prestaţia va fi efectuată cu respectarea următoarelor condiţii de calitate: a) continuitatea serviciului pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor

contractuale; b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; c) controlul calităţii serviciului prestat; d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; e) respectarea Regulamentului serviciului pentru gestionarea a câinilor fără stăpân de pe raza

Municipiului Timişoara şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă; f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea

costurilor de prestare a serviciului; g) asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru efectuarea activităţii, în

întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal instruit şi în număr suficient; i) neutralizarea cadavrelor rezultate în urma eutanasierii animalelor se face fie prin încheierea

unui contract cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens, sau prin incineratorul propriu autorizat conform legilaţiei în vigoare;

j) asigurarea conditiilor prevăzute de normele legale pentru depozitarea în spaţii dotate cu instalaţii frigorifice şi manipularea cadavrelor de animale de la sala de eutanasiere la depozitul frigorific, precum şi manipularea de la depozitul frigorific la incinerator;

CAPITOLUL VI DOTĂRI SPECIFICE, DOTĂRI CU PERSONAL ŞI ALTE DOTĂRI

Art.24 Operatorul îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, şi echipamentele necesare desfăşurării prestaţiei serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, în funcţie de cantitatea de lucrări estimată şi cu respectarea strictă a programului prestaţiei.

10

Art.25 Dotări specifice. Operatorul va deţine următoarele dotări minime necesare: a) spaţiu de cazare pentru animale (padocuri, canisite) conform O.U.G nr. 155/2001 actualizată,

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, minim 2.000 mp;

b) spaţiu de cazare autorizat pentru animale mari (de fermă) minim 100 mp; c) spaţiu de cazare pentru pisici minim 50 de capete; d) cabinet veterinar autorizat în cadrul adăpostului; e) spaţiu administrativ ce va cuprinde: magazie pentru materiale, vestiare, birouri, etc. f) spaţii frigorifice pentru depozitarea deşeurilor de origine animală sau a cadavrelor; g) instalaţii de incinerare pentru neutralizarea cadavrelor sau a deşeurilor de origine animală

Istalaţiile vor fi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului şi sanitar veterinar. Operatorul poate deţine unui contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens.

Art.26 Deţinerea de personal de specialitate. Ofertantul va face dovada încadrării următoarelor categorii de personal:

a) medic veterinar - membru al Colegiului Medicilor Veterinari / cu contract de prestări servicii veterinare;

b) conducători auto – posesori ai certificatului de competenţă profesională pentru şoferii de pe vehicule care transportă animale vii (muncitori pentru capturare câini) – 9 persoane;

c) îngrijitor – minim 5 persoane; d) dispecerat pentru primirea sesizărilor şi coordonarea echipajelor din teren, dotat cu două linii

telefonice şi deservit de un operator; e) persoana desemnată pentru evidenţe şi fişe individuale ale câinilor intraţi sau ieşiţi prin adopţie

sau revendicare în cadrul programului stabilit (10,00 – 18,00) f) personal administrativ de coordonare (desemnat ca persoană de contact în relaţia cu Primăria

Municipiului Timişoara, agenţi economici, asociaţii de proprietari, etc). Art.27 (1) Dotări cu utilaje, instalaţii şi echipamente. Operatorul va deţine în proprietate spaţii special amenajate (boxe cu cuşti) pentru adăpostirea în condiţii corespunzătoare a câinilor fără stăpân capturate de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara (2) Adăpostul va avea o capacitatea mai mare de 500 locuri, cu asigurarea utilităţilor necesare funcţionării acestuia (apă menajeră şi evacuare ape uzate, energie electrică, etc, conform OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată). Adăpostul va fi autorizat de Directia Sanitar-Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Timiş şi de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara şi trebuie să fie situat la o distanţă de minim 2 km maxim 15 km de Municipiul Timişoara (în extravilan – pentru a nu crea disconfort cetăţenilor), pentru a facilita accesul populaţiei în adăpost în cadrul programului stabilit şi pentru a uşura şi încuraja adopţiile şi revendicările în cazul câinilor pierduţi. (3) Operatorul va dispune de un parc de mijloace de transport - minim 6 (şase) autovehicule, din care:  4 (patru) autovehicule vor fi folosite pentru transportul animalelor vii;  1 (un) autovehicul pentru manipularea cadavrelor şi deşeurilor de origine animalieră;  1 (un) autovehicul destinat activităţii de control recepţii, verificări.

Se va face dovada deţinerii mijloacelor de transport menţionate (proprietate, leasing sau închiriere) şi a autorizării acestora din punct de vedere sanitar veterinar.

CAPITOLUL VII TEHNOLOGII

Art.28 Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă tehnică concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi functionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân: capturarea şi

11

transportul câinilor fără stăpân, cu referire la autovehiculele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilităţile oferite, etc. Art.29 Operatorul trebuie să prezinte planul de control, monitorizare şi dispecerizare a activităţilor. Art.30 Operatorul va asigura următoarele cerinţe minime: a) Respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia

muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor se va realiza în timp utili, astfel încât

să asigure continuitatea serviciului; c) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, a informaţiilor solicitate şi accesul la

documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul pentru gestionarea cânilor fără stăpân, în condiţiile legii;

d) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân;

e) prestarea activităţii pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara; f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de

operare; g) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; h) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor

competente, conform reglementărilor în vigoare; i) deţinerea de personal necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; j) dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în

condiţiile stabilite prin contract; k) indicatorii de performanţă ai serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt precizaţi în

Regulamentul serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiului Timişoara l) condiţiile tehnice au caracter obligatoriu pe întreaga durată a contractului; m) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă a serviciilor prestate.

CAPITOLUL VIII VERIFICĂRI, RECEPŢII, GARANŢII

Art.31 (1) Beneficiarul, prin persoana împuternicită (urmăritorul de contract) va verifica bilunar şi prin sondaj modul de efectuare a prestaţiei de către operator. Operatorul va întocmi rapoarte de activitate zilnice conform Anexei nr. 9 la prezentul caiet de sarcinii. Rapoartele zilnice se vor transmite prin format eletornic până cel târziu la ora 10 a zilei urmăroare. 2) Beneficiarul, prin persoana împuternicită (urmăritorul de contract), va verifica întocmai ca situaţiile de lucrări bilunare conform Anexei nr. 10 la caietul de sarcinii (care va însoţi facturile bilunare) să cuprindă toate rapoartele de activitate zilnice în format tipărit şi semnate de către operator şi urmăritorul de contract, iar tarifele să corespundă cu cele stabilite în Anexa nr. 8 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. Situaţia de lucrări va fi semnată de către operator şi beneficiar. Art.32 Beneficiarul în urma verificărilor efectuate în adapost întocmeste procese-verbale de constare, iar pe teren întocmeste Note de Constatare în care se vor consemna aspectele constatate şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la cetăţeni şi eventual, penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. Art.33 Operatorul va comunica beneficiarului sarja în care vor fi incinerate cadavrele sau deşeurile animaliere precizate la art. 16 din prezentul caiet de sarcini, cu 24 de ore înainte de efectuarea acestora. Art.34 (1) Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestaţiei şi garantează material şi financiar, calitatea şi cantitatea serviciilor prestate. (2) Operatorul va asigura permanent serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, un autovehicul pentru controlul prestaţiilor, precum şi pentru verificarea periodică a

12

persoanelor care au adoptat animale din cadrul adăpostului pentru îndeplinirea condiţiilor din Formularul de revendicare/adopţie, declaraţie-angajament, care se regăsesc în Anexele nr. 4 şi 5, parte integrată din prezentul caiet de sarcini şi pentru programele de informare şi educaţie a cetăţenilor.

CAPITOLUL IX CONDIŢII DE EXPLOATARE

I. Condiţii tehnice Art.35 Serviciul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiului Timişoara trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de acoperire, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi. II. Obiective de exploatare Art.36 Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân care face obiectul prezentului caiet de sarcini sunt următoarele:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; b) promovarea calităţii şi eficienţa serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; d) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; e) gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de origine animală; f) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii bazei serviciului pentru gestionare a câinilor fără

stăpân; g) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică. h) protecţia animalelor, cu evidenţierea măsurilor de protecţie pe etape de dezvoltare, în

concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene. i) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunităţilor locale; j) continuitatea serviciului.

III. Obiective de ordin economic Art.37 (1) Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. (2) Tarifele sunt cele prezentate în oferta de tarife conform Anexei nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. (3) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. (4) Tarifele percepute de operator, vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator şi avizate de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Tarifele sunt ferme, în lei, pentru o perioadă de 24 luni, după care pot fi ajustate. (5) Operatorul are dreptul să propună beneficiarului, ajustarea preţului privind prestarea serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân în Municipiul Timişoara, ce se va putea realiza începând cu anul doi de contract conform clauzelor prevăzute mai jos:

a) Pentru primele 24 luni de contract, tarifele sunt cele din oferta de tarife declarată câştigătoare, exprimată în lei;

b) Prima ajustare se va putea realize la 24 luni după semnarea contractului. Ajustarea preţurilor unitare ofertate se va face pe baza evoluţiei indicilor de preţ publicaţi de Institutul Naţional de Statistica.

c) Formula de ajustare este: V = V(0) x C(A)

în care: V - reprezintă valoarea ajustată a preţului unitar ofertat;

13

V(0) - reprezintă valoarea preţurilor unitare declarate în propunerea financiară; C(A) - reprezintă coeficientul de ajustare care urmează să fie aplicat, considerând indicii de inflaţie aferenţi primului an de contract. (6)Actualizarea preţului va fi solicitată beneficiarului de către operator, având la bază calculul conform formulelor de ajustare de mai sus, cu situaţiile de lucrări şi documentele justificative în anexă. (7) Operatorul se obligă să execute serviciul prevăzute în contract cu profesionalism şi promptitudine conform normativelor din caietul de sarcini. (8) Operatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciului, să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele necesare şi produsele aferente serviciului contractat. (9) Tarifele se vor ajusta conform legislaţie în vigoare şi vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. (10) Tarifele pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităţilor conform caietului de sarcini, alte costuri şi componente de costuri). IV Obiective de mediu Art.38 Pe perioada derulării contractului de delegare prin concesiune operatorul va respecta condiţiile de mediu impuse prin legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei mediului. Operatorul răspunde de activităţile prestate în faţa organelor abilitate şi are obligaţia de a lua măsurile necesare protejări mediului pe toată durata derulării contractului. Art.39 Conform O.U.G. nr. 195/30.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare operatorul va:

a) deţine autorizaţie de mediu pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului desfăşurate;

b) deţine personal specializat cu protecţia mediului; c) gestiona deşeurile colectate şi rezultate din activitatea proprie, cu respectarea legislaţiei

specifice în vigoare în domeniul managementului deşeurilor; d) pune în exploatare instalaţii ale căror emisii nu depăşesc valorile limită stabilite prin actele de

reglementare.

CAPITOLUL X INVESTIŢII

Art.40 (1) Investiţiile pentru modernizarea şi dezvoltarea serviciului pentru gestionare câinilor fără stăpân, ca urmare a modificărilor legislative, cad exclusiv în sarcina operatorului. Operatorul va prezenta concepţia proprie de modernizare şi dezvoltare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi va prezenta un program de investiţii concret în acest sens. (2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale operatorului se amortizea de către aceştia pe durata derulării contractului de delegare.

CAPITOLUL XI DURATA CONCESIUNII

Art.41 (1) Durata pentru care se concesionează serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, este de 3 ani, sau până la epuizarea valorii contractului conforn art. 13, alin 5 din contract. Art.42 Operatorul îi este interzis să subdelege/subcontracteze serviciul, în tot sau în parte, altor operatori.

14

CAPITOLUL XII REDEVENŢA

Art. 43 (1) Redevenţa se stabileşte prin contractul de delegare serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara. (2) Redevenţa este de 0,5 % din valoarea totală a facturilor încasate de operator pentru serviciile prestate în Municipiul Timişoara la care se adaugă TVA-ul. (2) Plata redevenţei se face conform art. 9 din contractul cadru.

CAPITOLUL XIII CUANTUMUL GARANŢIILOR DATORATE DE OPERATOR

Art. 43 Garanţia de bună execuţie pentru realizarea serviciile prestate (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, concesionarul constituie, cu titlu de garanţie de bună execuţie, o sumă fixă. (2) Garanţia de bună execuţie se constituie de către concesionar în scopul asigurării concedentului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a obligaţiilor contractuale și va fi în procent de 5 % din valoarea contractului fără TVA. Concedentul acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie prin:  reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest sens, concesionarul are

obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu 0,5% din preţul acestuia fără TVA.

(3) Concedentul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă concesionarul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, concedentul are obligaţia de a notifica acest lucru concesionarului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. (4) Concedentul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de constatare la terminarea contractului. Art. 44 - Concedentul are dreptul să execute garanţia de buna execuţie în următoarele cazuri: a) concesionarul nu realizează lucrările de investiţii, cantitativ şi calitativ, la termenele angajate; b) pentru a preleva penalităţile şi sumele datorate de concesionar din neplata redevenţei; c) concesionarul renunţă la prestarea activităţii, caz în care acesta nu este exonerat şi de plata unor daune-interese faţă de concedent. d) pentru plata despăgubirilor/daunelor suferite de persoane fizice din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, stabilite prin hotărâri ale instanţelor de judecată definitive şi irevocabile emise în sarcina Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL XIV

CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE Art.45 Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului; b) la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentată de concesionar şi a clauzelor contractuale specifice; c) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii;

15

c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către cencesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţa majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; g) în cazul în care interesul naţional o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În aceasta situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune; h) în cazul în care cocesionarului ii sunt retrase autorizaţiile legale necesare desfăşurării activităţii. i) în cazuri de forta majoră sau caz fortuit, când concesionarul se afla în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunţare fără plata unei despăgubiri.

CAPITOLUL XV

SANCŢIUNI ŞI PENALITĂŢII

Art.46 Pentru încălcarea condiţiilor de execuţie a operatorului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, operatorul va fi sancţionat după cum urmează: a) Neefectuarea capturării câinilor fără stăpân la solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara, în termen de maximum 14 zile de la data comunicării sau în termen de 24 ore în cazul urgenţelor se sancţionează cu 2% din contravaloarea prestaţiei ce trebuia executată, calculată de la data comunicării şi până la executarea efectivă a solicitării. b) Neefectuarea succesivă pe o perioadă de trei luni de zile a mai mult de 15 solicitări ale Primăriei Municipiului Timişoara, atrage desfiinţarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întarziere sau îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile. Art.47 (1) Se aplică penalităţi în procent de: a) 10% din valoarea facturii lunare dacă un număr cuprins între 1-10 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; b) 20% din valoarea facturii lunare dacă un număr cuprins între 11-20 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; c) 30% din valoarea facturii lunare dacă un număr cuprins între 21-30 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; d) 40 din valoarea facturii lunare dacă un număr mai mare de 31 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; e) 50% din valoarea facturii lunare dacă un număr mai mare de 41 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana

16

agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; (2) Lunar se pot aplică penalităţi în cuantum egal cu valoarea tarifului plătit de beneficiar delegatului pentru „colectarea şi transportul unui câine” (lei/câine) fără stăpân raportat pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara ca urmare a controalelor efectuate de către echipe mixte formate din reprezentanţi ai delegatarului şi ai delegatului; (3) Penalităţile prevăzute la alin.1 si 2 se vor putea aplica numai dupa o perioada de graţie de 3 luni de la intrarea în vigoare a contractului.

CAPITOLUL XVI DISPOZIŢII FINALE

Art.48 La licitaţia organizată pentru delegarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiului Timişoara pot participa doar operatori care fac dovada că au personal atestat de către organele sanitar veterinare. Art.49 Operatorul este obligat să respecte Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Art.50 Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru serviciul de gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara. Art.51 Ofertanţii pot oferi suplimentar şi alte condiţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu.

VICEPRIMAR, IMRE FARKAS

SEF BIROU G.P.C.D.D.D., SAVU NATALIA

BIROU.G.P.C.D.D.D, Consilier Alexandra PINTEA

17

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini SC2019- / 2019

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE

1. Informaţii despre câine a) Numărul de identificare (dacă există) b) Rasa c) Sex: M F d) Culoare e) Semne particulare f) Talie: [] mică (sub 10 kg) [] mijlocie (11-20 kg) [] mare: (peste 20 kg) g) Stare generală: [] foarte proastă [] proastă [] moderată [] bună [] foarte bună

2. Informaţii privind capturarea: a)Ziua ......... luna ....... anul ...................... b)Locul capturării: Zona/cartierul ............ Strada ................ c)Ora capturării:

3. Informaţii privind echipa de capturare:

Indicativ mijloc de transport ......................................... Numele ........................ Prenumele ...................... Semnătura ..................

18

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini SC2019- / 2019

INFORMAŢII MINIME

privind câinele fără stăpân intrat în adăpost

1. Informaţii despre câine (conform Formularului individual de capturare) 2. Informaţii privind capturarea şi echipa de capturare (conform Formularului individual de

capturare) 3. Informaţii privind cazarea:

a) numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost; b) data şi ora cazării în adăpost; c) caracteristicile individuale ale animalului; d) numărul unic al cuştii; e) starea de sănătate a animalului: 1. clinic sănătos [] 2. semne clinice []

4. Informaţii privind eutanasierea: a) motivul eutanasierii; b) substanţa utilizată pentru eutanasiere; c) numele persoanei care realizează eutanasia.

5. Informaţii referitoare la adopţie: a) nr. de identificare; b) numărul fişei de adopţie. 6. Informaţii medicale: a) data deparazitării; b) data vaccinării antirabice; c) data sterilizării;

19

d) persoanele care au instrumentat manoperele.

6. Medic Veterinar Numele ........................ Prenumele ...................... Semnătura .................. Parafă L.S.

Anexa nr. 3 la caietul de sarcini SC2019- / 2019

Registrul de evidenţă a câinilor fără stapân capturaţi de pe raza Municipiului Timişoara

Nr. crt.

Data capturării

Sex

Adresă Caracteristici Număr unic de

identificare

Microcip/ crotaliu

Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... n

20

,

Anexa nr. 4 la caietul de sarcini SC2019- / 2019

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE

CONSILIUL LOCAL ..................... Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân Adresa: Telefon:

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT nr. ....../.........

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat/ domiciliată în .............................., str. ....................... nr. ....., bl. ..., et. ..., ap. ...., sc. ..., judeţul/sectorul ........................., telefon .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ................, eliberat/eliberată de .......... la data de ............., mă angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare .................. sau microcipat cu numărul ................, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiţii: 1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile; 4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat; 6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia. Declar totodată că deţin un număr de ......... câini/nu deţin niciun câine.

21

Data ............ Semnătura revendicatorului/adoptatorului, ........................................ Semnătura reprezentantului Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, ...............................................

Anexa nr. 5 la caietul de sarcini SC2019- / 2019

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE

Antetul Adresa: Telefonul:

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

nr. ....../......... Subscrisa, ......................................, cu sediul în ............................., str. ........................... nr. ......, sectorul/judeţul ................., telefon ..................., înregistrată la .................... sub nr. ..................., reprezentată de ..............................., în calitate de ....................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. ..................., eliberat/eliberată de ............... la data de .............., se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare ................ sau microcipat cu numărul ............., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia; 4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat; 6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.

22

Declar totodată că deţin un număr de ........ câini/nu deţin niciun câine. Data ...................

Semnătura revendicatorului/adoptatorului, ....................................

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, .........................................

Anexa nr. 6 la caietul de sarcini SC2019- / 2019

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ Nr. ....../.........

[] Persoană juridică Subscrisa, ......., cu sediul în ......., str. ........ nr. ......, sectorul/judeţul ......., telefon ........, adresă de poştă electronică ......., înregistrată la ...... sub nr. ......, reprezentată de ......., în calitate de ........, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de ........... la data de ............, [] Persoană fizică Subsemnatul, ........, cu domiciliul în ......., str. ......... nr. ......, sectorul/judeţul ......, telefon ......., adresă de poştă electronică ........, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... nr. ......., eliberat/eliberată de ....... la data de ........., se angajează să adopte la distanţă câinele cu numărul de identificare ......... sau microcipat cu numărul ........, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul spec ializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 1. va suporta cheltuielile de întreţinere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local; 2. câinele adoptat la distanţă poate fi preluat oricând de către adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanţă. În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a condiţiilor asumate la pct. 1, adopţia la distanţă va înceta de drept. Data ...................

Semnătura adoptatorului la distanţă ....................................

Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

..............................................

23

Anexa nr. 7

la caietul de sarcini SC2019- / 2019

CONSILIUL LOCAL ................................ Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA Nr. ......./...........

Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanţă, sau menţinut în adăpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen de ....... .a câinelui cu număr unic de identificare ............... sau microcipat cu numărul .........., capturat de către Structura publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân în data de .................. . Data .................. Împuternicitul primarului, .......................... (numele şi prenumele) .......................... (semnătura) __________

24

Anexa nr. 8 la caietul de sarcini SC2019- / 2019

Model OFERTĂ TARIFE

Nr. ctr.

OPERAŢIE

U.M. Tarif

Tarif

ofertat Lei fară

TVA

Cantitati estimate pe 3 ani

U.M. cantitate

Valoare ofertată pe

operaţie pe 3 ani Lei fără

TVA

1 Nr de caini aflaţi in adapost la inceputul contractului 600 capete

2 Capturarea şi transportul câinilor fără stăpân Lei/cap 5.400 capete

3 Cazarea zilnică a câinilor fără stăpân şi asigurarea curaţeniei adăpostului (nr.câini capturaţi + stocu de animale la inceputul contractului ) Lei/cap/zi 705.047 zile

4 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi (nr.câini capturaţi + stocu de animale la inceputul contractului ) Lei/cap/zi 705.047 zile

5 Identificarea câinilor prin implantarea unui microcip transponder (nr. de câni care ar urma să fie revendicaţi sau daţi spre adopţie) Lei/cap 2.200 capete

6 Examinarea clinica a animalelor la intrarea in adapost si intocmirea fisei (nr. câini capturaţi)

Lei/cap 5.400 capete

7 Deparazitare internă, externă, vaccinare antirabică obligatory (nr. de câni care ar urma să fie revendicaţi sau daţi spre adopţie) Lei/cap 2.200 capete

8 Eutanasierea câinilor fără stăpân (nr. de caini ridicaţi - nr de câini revendicare sau adopţaţi) Lei/cap 2.200 capete

9 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia caine. (Canis familiaris) Lei/cap 940 capete

10 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea masculilor la specia caine. (nr. De caini sterilizati x 3 zi) Lei/cap/zi 2.820 zile

11 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia caine. (Canis familiaris)

Lei/cap 740 capete

12 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea femelelor din specia caine. (nr. De caini sterilizati x 6 zi) Lei/cap/zi 4.440 zile

13 Mici tratamente necesare – de urgenţă (nr. de câni capturaţi x 1 zi) Lei/cap 5.400 capete

14 Capturarea şi transportul altor animale de talie mică (pisici) pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public Lei/cap 100 capete

15 Cazarea altor animale de talie mică pierdute (pisici), rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. (nr de animale de talie mică capturate x 30 zile)

Lei/cap/zi 3.000 zile

16 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mică capturate x 30 zile)

Lei/cap/zi 3.000 zile

17 Întreţinerea sanitar-veterinară altor animale de talie mică (pisici) aflate în adăpost. (nr de animale capturate x 7 zile)

Lei/cap/zi 700 zile

25

18 Capturarea şi transportul altor animale de talie mare pierdute din speciile (cabaline, bovine, ovine, suine), rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap 20 capete

19 Cazarea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mare capturate x 30 zile) Lei/cap/zi 600 zile

20 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mare capturate x 30 zile) Lei/cap/zi 600 zile

21 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia pisică (Felis sp) Lei/cap 40 capete

22 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică. (Felis sp) Lei/cap 20 capete

23 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea pisică (nr. De pisici sterilizate x 1 zi) Lei/cap 60 capete

24 Pregătirea şi manipulare a cadavrelor de animale în cadrul adăpostului (nr de capete de animale eutansaiate+ nr de animale decedate in adapost ) Lei/cap 3.700 capete

25 Depozitarea /zi în cameră frigorifică până la incinerare (nr de capete de animale eutanasiate x 3 zile depozitate în cameră frigorifică

Lei/cap/zi 11.100 zile

26 Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală, rezultate din adăpost prin incinerare într-un incinerator autorizat. (Greutatea în kg a cadavrelor)

Lei/kg 74.000 kg

Valoare totală a contractului exprimată în lei fără TVA

Cantităţile pentru oferta finaciara sunt estimate, concedentul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste cantităţi în funcţie de situaţia existentă pe teren şi a modificărilor /sau suspendărilor legislative, dar fără a depăşi valoarea totală a contractului L.S. Data:_____________ semnătura autorizată

Anexa nr. 9

la caietul de sarcini SC2019- / 2019 Rapoarte de activitate zilnice

cu privire la prestare efecetuată de operatorul serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân

ZIUA

Nr. ctr.

OPERAŢIE

U.M.

Cantitati realizata

1 Nr de caini in adapost la inceputul contractului capete

2 Capturarea şi transportul câinilor fără stăpân capete

3 Cazarea zilnică a câinilor fără stăpân şi asigurarea curaţeniei adăpostului (nr.câini capturaţi + stocu de animale la inceputul contractului ) zile

4 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi (nr.câini capturaţi + stocu de animale la inceputul contractului ) zile

5 Identificarea câinilor prin implantarea unui microcip transponder (nr. de câni care ar urma să fie revendicaţi sau daţi spre adopţie)

capete

6 Examinarea clinica a animalelor la intrarea in adapost si intocmirea fisei (nr. câini capturaţi) capete

7 Deparazitare internă, externă, vaccinare antirabică obligatory (nr. de câni care ar urma să fie revendicaţi sau daţi spre adopţie) capete

8 Eutanasierea câinilor fără stăpân (nr. de caini ridicaţi - nr de câini revendicare sau adopţaţi) capete

9 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia caine. (Canis familiaris) capete

10 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea masculilor la specia caine. (nr. De caini sterilizati x 3 zi) zile

11 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia caine. (Canis familiaris) capete

12 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea femelelor din specia caine. (nr. De caini sterilizati x 6 zi) zile

13 Mici tratamente necesare – de urgenţă (nr. de câni capturaţi x 1 zi) capete

14 Capturarea şi transportul altor animale de talie mică (pisici) pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public capete

15 Cazarea altor animale de talie mică pierdute (pisici), rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. (nr de animale de talie mică capturate x 30 zile) zile

26

16 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mică capturate x 30 zile) zile

17 Întreţinerea sanitar-veterinară altor animale de talie mică (pisici) aflate în adăpost. (nr de animale capturate x 7 zile) zile

18 Capturarea şi transportul altor animale de talie mare pierdute din speciile (cabaline, bovine, ovine, suine), rătăcite s-au abandonate pe domeniul public.

capete

19 Cazarea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mare capturate x 30 zile) zile

20 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mare capturate x 30 zile) zile

21 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia pisică (Felis sp) capete

22 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică. (Felis sp) capete

23 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea pisică (nr. De pisici sterilizate x 1 zi) capete

24 Pregătirea şi manipulare a cadavrelor de animale în cadrul adăpostului (nr de capete de animale eutansaiate+ nr de animale decedate in adapost ) capete

25 Depozitarea /zi în cameră frigorifică până la incinerare (nr de capete de animale eutanasiate x 3 zile depozitate în cameră frigorifică

zile

26 Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală, rezultate din adăpost prin incinerare într-un incinerator autorizat. (Greutatea în kg a cadavrelor)

kg

Menţiuni ale operatorului cu privire la activităţiile prestate

1. Autovehiculele utilizate ( numărul de înmatriculare, copie foaie de parcurs conform legii) 2. Numele şi prenumele echipei de capturare 3. Numerele unice de identificare atribuite cânilor la intrarea în adăpost. 4. În cazul câinilor capturaţi identificaţi prin microcip, sau alte mijloace de identificare prin care

se poate stabili identitatea proprietarului, se va trasnmite codul de înregistrare. 5. Cazurile de boală 6. Revendicări 7. Adopţii 8. Cereri de adopţii la distanţă 9. Sesizări şi solicitări de la persoanele fizice şi juridice, asociaţii, fundaţii, etc., înregistrate la

dispeceratul operatorului 10. Alte animale intrate în adăpost

OPERATOR, BENEFICIAR, ADMINISTRATOR/ DIRECTOR GENERAL MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Numele şi prenumele URMĂRITOR CONTRACT (Semnătura şi ştampila) Numele şi prenumele

(semnătura)

27

Anexa nr. 10 la caietul de sarcini SC2019- / 2019

Situaţie de lucrări bilunară cu privire la prestare efecetuată de operatorul serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân în

perioada ………….

Nr. ctr.

OPERAŢIE

U.M. Tarif

Tarif

ofertat Lei fară

TVA

Cantitati U.M.

cantitate Valoare Lei fără

TVA

1 Nr de caini in adapost la inceputul contractului

capete

2 Capturarea şi transportul câinilor fără stăpân Lei/cap

capete

3 Cazarea zilnică a câinilor fără stăpân şi asigurarea curaţeniei adăpostului (nr.câini capturaţi + stocu de animale la inceputul contractului )

Lei/cap/zi

zile

4 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi (nr.câini capturaţi + stocu de animale la inceputul contractului ) Lei/cap/zi

zile

5 Identificarea câinilor prin implantarea unui microcip transponder (nr. de câni care ar urma să fie revendicaţi sau daţi spre adopţie) Lei/cap

capete

6 Examinarea clinica a animalelor la intrarea in adapost si intocmirea fisei (nr. câini capturaţi) Lei/cap

capete

7 Deparazitare internă, externă, vaccinare antirabică obligatory (nr. de câni care ar urma să fie revendicaţi sau daţi spre adopţie) Lei/cap

capete

8 Eutanasierea câinilor fără stăpân (nr. de caini ridicaţi - nr de câini revendicare sau adopţaţi) Lei/cap

capete

9 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia caine. (Canis familiaris)

Lei/cap

capete

10 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea masculilor la specia caine. (nr. De caini sterilizati x 3 zi) Lei/cap/zi

zile

11 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia caine. (Canis familiaris) Lei/cap

capete

12 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea femelelor din specia caine. (nr. De caini sterilizati x 6 zi) Lei/cap/zi

zile

13 Mici tratamente necesare – de urgenţă (nr. de câni capturaţi x 1 zi) Lei/cap capete

14 Capturarea şi transportul altor animale de talie mică (pisici) pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public Lei/cap

capete

15 Cazarea altor animale de talie mică pierdute (pisici), rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. (nr de animale de talie mică capturate x 30 zile) Lei/cap/zi

zile

16 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au Lei/cap/zi zile

28

abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mică capturate x 30 zile)

17 Întreţinerea sanitar-veterinară altor animale de talie mică (pisici) aflate în adăpost. (nr de animale capturate x 7 zile) Lei/cap/zi

zile

18 Capturarea şi transportul altor animale de talie mare pierdute din speciile (cabaline, bovine, ovine, suine), rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap

capete

19 Cazarea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mare capturate x 30 zile) Lei/cap/zi

zile

20 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mare capturate x 30 zile) Lei/cap/zi

zile

21 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia pisică (Felis sp) Lei/cap

capete

22 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică. (Felis sp) Lei/cap

capete

23 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea pisică (nr. De pisici sterilizate x 1 zi) Lei/cap

capete

24 Pregătirea şi manipulare a cadavrelor de animale în cadrul adăpostului (nr de capete de animale eutansaiate+ nr de animale decedate in adapost ) Lei/cap

capete

25 Depozitarea /zi în cameră frigorifică până la incinerare (nr de capete de animale eutanasiate x 3 zile depozitate în cameră frigorifică Lei/cap/zi

zile

26 Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală, rezultate din adăpost prin incinerare într-un incinerator autorizat. (Greutatea în kg a cadavrelor)

Lei/kg

kg

Valoare lei fără TVA

Valoare TVA

Valoare totală lei cu TVA

Menţiuni ale operatorului cu privire la activităţiile prestate

1. Cazurile de boală 2. Revendicări 3. Adopţii 4. Cereri de adopţii la distanţă 5. Sesizări şi solicitări de la persoanele fizice şi juridice, asociaţii, fundaţii, etc., înregistrate la

dispeceratul operatorului 6. Alte animale intrate în adăpost 7.

OPERATOR, BENEFICIAR, ADMINISTRATOR/ DIRECTOR GENERAL MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Numele şi prenumele DIRECŢIA/SERVICIU/COMPARTIMENTUL (Semnătura şi ştampila) Numele şi prenumele

(semnătura) Data: Data:

Atasament: Anexa_3.pdf

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI 1

Anexa nr. 3 la HCL nr.

CONTRACT-cadru de delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân

din Municipiul Timişoara, prin concesiune nr.............din data de ............

În temeiul Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, HG nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr.100/2016 şi a OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificat prin Legea 258/20013, H.G. nr.1.059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.155/2001.

CAPITOLUL I PĂRŢI CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul in Timişoara, Bv. C.D. Loga nr.1, judeţul Timiş cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.300, fax. 0256-490.635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar, în calitate de concedent, pe de o parte, şi SOCIETATEA...................S.R.L./S.A, cu sediul în localitatea ......., str. ....... nr. ......, sectorul/judeţul ......., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ......, cod unic de înregistrare ......, cont nr. ......, deschis la ......., reprezentată de ......., având funcţia de ........ , în calitate de concesionar, pe de altă parte, Au încheiat prezentul contract, în temeiul HCLMT de aprobare prin concesiune a delegării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân cu nr........... din data de............................ CAPITOLUL II DISPOZIŢII GENERALE 1. Anexele contractului Art. 1 (1) Din prezentul contract fac parte integrantă urmatoarele anexe: a) Caietul de sarcini al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; b) Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 205/2014; c) Tarifele pentru serviciile delegate conform ofertei declarată câştigătoare (model Anexa 8 la caietul de sarcini); d) Garanţia de bună execuţie (instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară) e) propunerea tehnică şi propunerea financiară; (2) Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract şi devin, în consecinţă, parte integrantă a acestuia, din care vor decurge şi efecte economico-financiare, care pot fi revizuite conform prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părţi. (3) Categorii de bunuri utilizate de concesionar în derularea contractului: a) bunuri proprii- acele bunuri care la încetarea contractului ramân în proprietatea concesionarului; b) bunuri de retur- sunt bunurile publice/private transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata contractului în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept şi gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii concedentului. În cazul încetarii contractului înainte de termen, concedentul este îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale; c) la începutul contractului se va întocmi un Proces Verbal de constatare privind bunurile de retur pe care concesionarul trebuie să le predea concedentului la sfârşitul contractului, semnat şi stampilat de abele părţi.

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI 2

CAPITOLUL III DISPOZIŢII SPECIALE 2. Obiectul contractului Art.2 Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, cât şi transmiterea pazei juridice a câinilor fără stăpân concesionarului. 3. Obiective Art.3 Obiectivele concedentului : a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; b) dezvoltarea durabilă a serviciului; c) gestionarea serviciului pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă; c) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; d) respectarea cerinţelor din legislaţia în vigoare privind gestionarea câinilor fără stăpân.

4. Durata contractului Art. 4 (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 3 ani, începând de la data constituirii garanţiei de bună execuţie sau până la epuizarea totala a valorii contractului conform art. 13, alin 5 din prezentul contract. 5. Drepturile şi obligaţiile părţilor Art. 5 - Concedentul are următoarele drepturi: a) de a solicita concesionarului informaţii periodice cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat; b) de a sancţiona concesionarul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; c) de a refuza, în condiţii justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de concesionar; d) de a rezilia contractul şi de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, pentru nerespectarea de către concesionar a obligaţiilor contractuale; e) de a rezilia contractul şi de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea parametrilor de calitate asumaţi, în termenul stabilit de către concedent prin notificare; f) de a verifica şi controla modul de realizare de către concesionar a serviciului delegat, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public; g) de a solicita daune-interese în cazul în care concesionarul renunţă la prestarea serviciului; h) de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului. Art.6 - Concesionarul are următoarele drepturi: a) de a încasa contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifului aprobat de concedentul; b) de a propune ajustarea tarifului în condiţiile actelor normative în vigoare; c) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, activităţile şi serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii; d) să propună modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia. Art. 7 - Concedentul are următoarele obligaţii:

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI 3

a) să analizeze şi dacă se justifică, să aprobe ajustarea tarifelor pe baza fundamentării tehnico- economice prezentată de concesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) să menţină echilibrul contractual şi să respecte angajamentele asumate faţă de concesionar prin prezentul contract; c) să notifice concesionarului apariţia oricaror împrejurari de natura să aduca atingere drepturilor acestuia. Art. 8 - Concesionarul are următoarele obligaţii: a)prin prezentul contract preia paza juridică a câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara precum şi efectivul de câini fără stăpân aflaţi în adăpost, ca urmare a încheierea contractului anterior, în număr de cca 500 capete; b) preia integral riscul de exploatare a serviciului concesionat. c) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum şi legislaţia, normele, prescripţiile şi regulamente privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; d) să respecte legislaţia şi reglementările în vigoare aplicabile serviciului delegat, precum şi indicatorii de performanţă ; e) să presteze activitatea conform prevederilor regulamentului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi caietului de sarcini a serviciului; f) să întocmească fişe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse spre aprobare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; h) să întreţină şi să asigure reparaţia autovehiculelor proprii cu personal autorizat şi modernizarea continua a bazei proprii; i) să elaboreze planuri anuale de revizii şi reparaţii ale autovehiculelor proprii, executate cu forţe proprii şi/sau cu terţi; j) să realizeze un sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, respectiv de rezolvare operativă a acestora; k) să ţină evidenţa gestiunii serviciului şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare; l) să asigure personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract, precum şi conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; m) să nu subdelege/subcontracteze serviciul, în tot sau în parte, altor operatori; n) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât ajungerea la termen sau forţa majoră, este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile; p) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciului, va notifica de îndată acest fapt concedentul în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii serviciului; r) să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în prezentul; p) să respecte orice prevederi care derivă din legile şi reglementările în vigoare, precum şi din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara; s) să platească despăgubiri/daune persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa; ş) să platească despăgubiri/daune persoanelor fizice pentru traumele suferite din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, stabilite prin hotărâri ale instanţelor de judecată definitive şi irevocabile; t) să respecte condiţiile impuse de natura activităţilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului, etc.).

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI 4

6. Nivelul şi plata redevenţei Art. 9

(1) Redevenţa este de 0,5% din valoarea totală a facturilor încasate de către concesionar pentru serviciile prestate, la care se adaugă TVA-ul.

(2) Plata redevenţei se efectuează în patru rate anuale în contul nr. RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timşoara pe numele concedentului sau prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.

(3) Termenul scadent pentru plata ratelor redevenţei este: Trim I: Până la 31.03. ale anului curent, redevenţa calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în noiembrie an precedent + decembrie an precedent + ianuarie an curent, Trim II: Până la 30.06. ale anului curent, redevenţa calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în februarie an curent + martie an curent + aprilie an curent, Trim III: Până la 30.09. ale anului curent, redevenţa calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în mai an curent + iunie an curent + iulie an curent, Trim IV: Până la 31.12. ale anului curent, redevenţa calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în august an curent + septembrie an curent + octombrie an curent.

(4) Plata redevenţei se va efectua în baza unei facturi emisa de către concedent în forma electronică, în format pdf. Concesionarul va comunica concedentului până la data de 1 a ultimei luni din trimestrul în care redevenţa devine scadentă, respectiv 01.03, 01.06, 01.09, 01.12, un centralizator care cuprinde: luna, valoarea facturilor emise pentru luna respectivă, valoarea facturilor încasate, din care rezultă baza asupra cărora se aplică cota redevenţei conform clauzelor contractuale pentru perioadele prevazute la art. 9, alin. (1) din prezentul act adiţional.

(5) Factura se va comunică concesionarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email valida, securizată şi comunicată în mod oficial de către concesionar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile înainte de împlinirea termenului scadent.

(6) Părţile au obligaţia să intreţină funcţionarea continuă a adreselor de email pe toata durata executării contractului.

(7) Orice modificare sau nefuncţionare a adresei de email se va comunica celeilalte părţi în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienţei, în acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

(8) Concesionarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail [email protected] primirea facturii, în 5 cinci zile de la data comunicării.

(9) În cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la art. 9, alin. (5), concesionarul va informa proprietarul despre acest aspect în termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul menţionat.

(10) În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmata de catre concesionar în termenul prevăzut la art. 9, alin. (8), factura va fi considerata comunicată şi acceptată.

(11) Pe cale de exceptie, dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece concesionarul fie nu deţine adresa de e-mail, fie aceasta nu este funcţională temporar, concesionarul se obligă să se prezinte la sediul concedentul în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 9, alin. (5). În acest caz, comunicarea se consideră îndeplinită la data la care concesionarului i-a fost înmânată sub semnătură factura emisă pe suport de hârtie.

(12) În caz de neindeplinire de către concesionar a obligaţiei prevazuta la art. 9, alin. (11), factura se consider comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevazut art. 9, alin. (5), cu toate consecinţele ce decurg din acest fapt.

(13) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară se va purta pe adresele de email puse la dispoziţie de părţile implicate.

(14) În cazul neplăţii redevenţei la termenele scadente, concesionarul datorează penalităţi de întârziere care se vor calcula în aceleaşi condiţii prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadenţă a impozitelor şi taxelor locale.

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI 5

(15) La expirarea scadenţei, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

(16) În cazul neachitării redevenţei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. Art. 10 Garanţii - Garanţia de bună execuţie pentru realizarea serviciile prestate (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, concesionarul constituie, cu titlu de garanţie de bună execuţie, o sumă fixă. (2) Garanţia de bună execuţie se constituie de către concesionar în scopul asigurării concedentului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a obligaţiilor contractuale și va fi în procent de 5 % din valoarea contractului fără TVA. Concedentul acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie prin:  reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest sens, concesionarul are

obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu 0,5% din preţul acestuia fără TVA.

(3) Concedentul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă concesionarul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, concedentul are obligaţia de a notifica acest lucru concesionarului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. (4) Concedentul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de constatare la terminarea contractului. Art. 11 - Concedentul are dreptul să execute garanţia de buna execuţie în următoarele cazuri: a) concesionarul nu realizează lucrările de investiţii, cantitativ şi calitativ, la termenele angajate; b) pentru a preleva penalităţile şi sumele datorate de concesionar din neplata redevenţei; c) concesionarul renunţă la prestarea activităţii, caz în care acesta nu este exonerat şi de plata unor daune-interese faţă de concedent. d) pentru plata despăgubirilor/daunelor suferite de persoane fizice din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, stabilite prin hotărâri ale instanţelor de judecată definitive şi irevocabile emise în sarcina Municipiului Timişoara. Indicatorii de performanţă Art.12 Indicatorii de performanţă se regasesc în Anexa nr. 3 la Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, conform anexei nr. 3 la HCLMT nr. 205/2014. Tarife Art.13 (1) Concesionarul va presta serviciile la tarifele prezentate în oferta acceptată în urma licitaţiei publice desfăşurate. (2) Tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt cuprinse în Anexa nr. 8 la caietul de sarcini- Model Ofertă Tarife. (3) Tarifele se vor ajusta în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (4) Tarifele ajustate vor fi aprobate prin hotărârea Consiliului Local, pentru care se va încheia act adiţional la contractul de delegare. (5) Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân va fi decontat în baza tarifelor unitare ofertate pentru fiecare operaţiune conform ofertei de tarif, până la epuizarea valorii de ___________ lei fără TVA, respectiv _________ lei cu TVA

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI 6

(6) Cantităţile din oferta finaciară sunt estimate, concedentul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste cantităţi în funcţie de situaţia existentă pe teren şi a modificărilor/suspendărilor legislative, dar fără a depăşi valoarea totală a contractului, conform art. 13 alin 5. Răspunderea contractuală Art.14 (1) Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. (2) Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor, precum şi la despăgubiri, în funcţie de prejudiciul produs, iar dacă acestea nu acoperă integral prejudiciul, pentru partea neacoperita este obligata suplimentar la plata de daune-interese. Penalitati Art.15 (1) Se aplică penalităţi în procent de: a) 10% din valoarea facturii lunare, dacă un număr cuprins între 1-10 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; b) 20% din valoarea facturii lunare, dacă un număr cuprins între 11-20 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; c) 30% din valoarea facturii lunare, dacă un număr cuprins între 21-30 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; d) 40% din valoarea facturii lunare, dacă un număr mai mare de 31 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; e) 50% din valoarea facturii lunare, dacă un număr mai mare de 41 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; (2) Lunar se pot aplică penalităţi în cuantum egal cu valoarea tarifului plătit de concedent concesionarului pentru „colectarea şi transportul unui câine” (lei/câine) fără stăpân raportat pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara ca urmare a controalelor efectuate de către echipe mixte formate din reprezentanţi ai concedentului şi ai concesionarului; (3) Penalităţile prevăzute la alin.1 si 2 se vor putea aplica numai dupa o perioada de graţie de 3 luni de la intrarea în vigoare a contractului. Sarcinile concesionarului în domeniul investiţiilor Art. 16 (1) Investiţiile cad exclusiv în sarcina concesionarului. (2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale concesionarului se amortizează de către acesta pe durata derulării contractului.

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI 7

Forţa majoră Art. 17 (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 48 de ore producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. (3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. (4) Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale. Art. 18 (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. (2) Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului Art. 19 (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabilă, cu 30 de zile, a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz. (2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. (3) În caz de dezacord între concedentul şi concesionarul cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecatorească competentă, perioadă în care concesionarul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale. Art. 20 Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi care nu a facut obiectul delegării gestiunii, doar în cazul în care apar modificări legislative după data de încheiere a contractului, dar fără a depăşi valoarea totală a contractului conform art. 13, alin.5 din prezentul contract. Art.21 Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislaţia naţională sau legislaţia comunitară, cu menţinerea echilibrului contractual. Art.22 (1) Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. (2) Tarifele sunt cele prezentate în oferta de tarife conform Anexei nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. (3) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. (4) Tarifele percepute de operator, vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator şi avizate de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Tarifele sunt ferme, în lei, pentru o perioadă de 24 luni, după care pot fi ajustate. (5) Operatorul are dreptul să propună beneficiarului, ajustarea preţului privind prestarea serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân în Municipiul Timişoara, ce se va putea realiza începând cu anul doi de contract conform clauzelor prevăzute mai jos:

a) Pentru primele 24 luni de contract, tarifele sunt cele din oferta de tarife declarată câştigătoare, exprimată în lei;

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI 8

b) Prima ajustare se va putea realize la 24 luni după semnarea contractului. Ajustarea preţurilor unitare ofertate se va face pe baza evoluţiei indicilor de preţ publicaţi de Institutul Naţional de Statistica.

c) Formula de ajustare este: V = V(0) x C(A)

în care: V - reprezintă valoarea ajustată a preţului unitar ofertat; V(0) - reprezintă valoarea preţurilor unitare declarate în propunerea financiară; C(A) - reprezintă coeficientul de ajustare care urmează să fie aplicat, considerând indicii de inflaţie aferenţi primului an de contract. (6)Actualizarea preţului va fi solicitată beneficiarului de către operator, având la bază calculul conform formulelor de ajustare de mai sus, cu situaţiile de lucrări şi documentele justificative în anexă. (7) Operatorul se obligă să execute serviciul prevăzute în contract cu profesionalism şi promptitudine conform normativelor din caietul de sarcini. (8) Operatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciului, să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele necesare şi produsele aferente serviciului contractat. (9) Tarifele se vor ajusta conform legislaţie în vigoare şi vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. (10) Tarifele pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităţilor conform caietului de sarcini, alte costuri şi componente de costuri). Clauze privind menţinerea echilibrului contractual Art.23 (1) Părţile vor urmări permanent menţinerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului. (2) Raporturile contractuale dintre concedentul şi concesionarul se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi obligaţiile care îi sunt impuse. (3) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă această creştere rezultă în urma unui caz de forţă majoră. Încetarea contractului de delegare a gestiunii Art. 24 Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii; b) în cazul în care concesionarului ii sunt retrase autorizaţiile legale necesare desfăşurării activităţii. c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi sau a constatării unor abateri grave ale concesionarului, prin reziliere unilaterală, cu plata unei despăgubiri ; e) în cazul falimentului concesionarului; f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţa majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; g) în cazuri de forta majoră sau caz fortuit, când concesionarul se afla în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunţare fără plata unei despăgubiri; Art. 25 - (1) Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată şi dovedeşte nerespectarea de către concesionar a obligaţiilor contractuale şi dacă acesta nu adoptă măsuri pentru atingerea parametrilor de calitate asumaţi prin prezentul contract. (2) Neexecutarea succesiva, pe o perioada de 2 luni, a mai mult de 20 % din volumul/cantitatea lucrarilor delegate, specifice gestionarii cainilor fara stapan, da dreptul concedentului sa procedeze la desfiintarea acestuia de drept fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată, cu plata penalităţilor.

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI 9

Litigii Art. 26(1) Concedentul şi concesionarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între aceştia în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. (2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea şi încetarea contractului de delegare a gestiunii se soluţionează de instanţa de contencios administrativ de pe raza în care are sediul delegatarul. CAPITOLUL IV DISPOZITII FINALE Art. 27 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Art. 28 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii. Art. 29 Comunicările dintre părţi se pot face şi prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părţi, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Art. 30 Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data de................................. şi a fost încheiat azi ........................................ în ..............exemplare originale. Art. 31 Limba care guvernează contractul este limba română.

CONCEDENT CONCESIONAR

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Biroul Gestiune Populaţie Canină Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie

SC2019-11378/09.05.2019____________________________________________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de Sarcini şi a Contractului Cadru privind gestiunea delegată a serviciului

„pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara”

1. Descrierea situaţiei actuale Având în vedere faptul că la nivelul Municipiului Timişoara, autorităţile publice locale nu au organizat un adăpost pentru animale propriu şi în conformitate cu prevederilor H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se face de către consiliile locale cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Având în vedere modificările legislative privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii apărute în 2016, avem la bază Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi Hotărârea de Guvern nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. În prezent în Municipiul Timişoara, serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân funcţionează în baza contractului nr. 91/01.07.2016 de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, contract a cărui valabilitate expira în luna Iulie a anului în curs.

Astfel, pe parcursul derulării contractului de concesiune aflat în vigoare până în luna Iulie a anului în curs, cantităţile preconizate s-au dovedit suficiente pentru o bună gestionare a câinilor fără stăpân prin ridicarea şi adăpostirea animalelor, promovarea adopţiilor şi a revendicărilor, sterilizarea şi aplicarea eutanasiei numai pentru curmarea suferinţei animalelor sau în caz de agresivitate, sesizările privind prezenţa câinilor fără stăpân fiind în scădere în ultimii 3 ani. În momentul de faţă numărul câinilor fără stăpân adăpostiţi oşcilează în jurul cifrei 530.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara se desfăşoară în funcţie de legislaţia în vigoare, posibilitaţile financiare, sesizările cetăţenilor sau în urma autosesizărilor şi a situaţiei reale din teren.

Soluţionarea integrală a problemelor, la nivelul cerinţelor actuale şi de perspectivă, variază în funcţie de: - nivelul de trai al populaţiei, multe din animalele de pe străzi fiind abandonate sau lăsate libere; - sistemul de colectare al deşeurilor, ceea ce determină apariţia condiţiilor favorabile pentru migrarea şi

reproducerea animalelor; - factori ce ţin de agresivitatea animalelor şi îmbolnavirea lor; - factorilor ce ţin de mediu sau de reacţia cetăţenilor faţă de aceste animale.

Capitală Europeană a Culturii
= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Menţionăm faptul că, majoritatea sesizărilor privind prezenţa câinilor fără stăpân fac referire atât la şantierele din oraş cât şi la zonele periferice aflate în continua dezvoltare, tendinţa fiind de unire cu localităţile periurbane. Acest fapt duce la migrarea animalelor fără stăpân în zonele unde gasesc hrană, favorizând astfel şi înmulţirea acestora.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară aprobarea Studiul de Fundamentare, Caietul de Sarcini şi a Contractului Cadru în vederea delegării gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, pentru a asigura continuitatea serviciilor şi controlul populaţiei de animale fără stăpân.

PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR IMRE FARKAS

SEF BIROU GPCDDD SAVU NATALIA

AICI AR TREBUI SA SEMNEZE DOAR PRIMAR SI DIRECTOR

Consilier c

Cod FO53-03,Ver.1

Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Biroul Gestiune Populaţie Canină Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie

SC2019-11379/09.05.2019______________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de Sarcini şi a Contractului Cadru privind gestiunea delegată a ” serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-11378/09.05.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre, prin care se propune aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de Sarcini şi a Contractului Cadru privind gestiunea delegată a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

Facem următoarele precizări: Având în vedere Referatul de necesitate nr. SC2019-8408/04.04.2019 întocmit de Biroul Gestiune

Populaţie Canină D.D.D., în cadrul căruia este descrisă achiziţia şi sunt estimate cantităţile şi valoarea achiziţiei de 6.772.956 lei fără TVA, respectiv 8.059.817,64 lei cu TVA,

Potrivit art.2 lit.a din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public sunt definite ca reprezentând „totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora, Potrivit art.10 din O.G. nr.71/2002 şi art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public, se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

a) gestiune directă; b) gestiune delegată, Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a admnistraţiei publice locale şi ale O.G. nr.71/2002,

organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege şi de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilităţi publice astfel încât să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al unităţii administrativ- teritoriale.

Neexistând baza tehnico- materială necesară, varianta gestiunii directe implică cheltuieli considerabile , implicit alegerea acestei variante este mai puţin fezabilă altor alternative. Varianta prin care serviciul este prevăzut a fi realizat prin gestiune delegată este mai avantajoasă în raport cu prima variantă, deoarece nu necesită investiţii majore în baza tehnico- materială, operatorul vine cu personal calificat, experienţă în efectuarea unei astfel de activităţi preluând astfel şi majoritatea riscurilor. În conformitate cu prevederilor H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se face de către consiliile locale cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Având în vedere modificările legislative privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii apărute în 2016, avem

Capitală Europeană a Culturii
= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

la bază Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi Hotărârea de Guvern nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

Fiind o activitate cu impact asupra mediului este necesar ca aceasta să se organizeze şi desfăşoare în condiţii de protecţie a mediului, ofertantul trebuie să deţină :

1. Autorizaţiei de Mediu eliberată de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului, valabilă la data limită

de depunere a ofertelor, conform prevederilor Anexei 1 (Lista activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu) la Ordinului nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 actualizată, pentru aprobarea Procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu cu modificările şi completările ulterioare . Se va face dovada existenţei Autorizaţiei de Mediu conform art. 2, pc. 9 din OUG195/2005 actualizată, privind protecţia mediului, în termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.

2. Autorizaţie Sanitar Veterinară valabilă la data limită de depunere a ofertelor; potrivit capVI art.18 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, consolidata. (În cazul în care pe Autorizaţie Sanitar Veterinară nu este specificvat termenul de valabilitate, se va aduce de la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza căruia operatorul îşi are inscrisă activitatea o adresă privind valabilitatea acesteia).

3. Sistemului de management. Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atestă respectarea de către ofertant a standardelor de asigurare a calităţii pentru execuţia de lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului, în limba română conform:  sistemului de management al calităţii SR EN ISO 9001  sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001

sau echivalent, sau să facă dovada că asigură un nivel corespunzător al calităţii. Se acceptă şi declaraţie pe propria răspundere că la data începerii licitaţiei ofertantul este în curs de

implementare a unui astfel de sistem echivalent pentru fiecare din cele trei solicitări

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de Sarcini şi a Contractului Cadru privind gestiunea delegată a serviciului ”pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara” îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

Notă: În cazul în care se consideră că proiectul de hotărâre nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, se vor preciza prevederile legale nerespectate, argumentân se consideră a fi încălca

SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD SAVU NATALIA

CONSILIER PINTEA ALEXANDRA

Cod FO53-01,Ver.1

Capitală Europeană a Culturii