keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 257/14.05.2013 privind modificarea şi stabilirea taxei de concesiune la contractele de concesiune pentru terenul aferent garajelor edificate pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, contracte incheiate intre Municipiul Timisoara si proprietarii garajelor

14.05.2013

Hotararea Consiliului Local 257/14.05.2013
privind modificarea şi stabilirea taxei de concesiune la contractele de concesiune pentru terenul aferent garajelor edificate pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, contracte incheiate intre Municipiul Timisoara si proprietarii garajelor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Nr. SC2013-11493 / 23.04.2013, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006- privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public, modificată;
În baza art.17 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata şi modificată;
În baza art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea şi stabilirea taxei de concesiune la contractele de concesiune pentru terenul aferent garajelor edificate pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, contracte incheiate intre Municipiul Timisoara si proprietarii garajelor.

Art.2: Se aprobă nivelul taxei de concesiune pentru terenul aferent garajelor, la valoarea de 26,10 lei/mp/an.

Art.3:Se aprobă ca pentru terenurile pe care sunt edificate garaje, pentru care nu s-a încheiat contract de concesiune şi pentru care se achită chirie în baza fişelor de calcul emise în baza Hotărârii Consiliului Local nr.500/25.05.2008 să se achite chirie la nivelul taxei de concesiune, stabilite prin prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă preţul minim de pornire a licitaţiilor pentru terenul aferent garajelor care urmează să se edifice, astfel licitaţia va porni de la 26,10 lei/mp./an care se va indexa anual cu rata inflaţiei.

Art.5. Taxele de concesiune pentru terenurile aferente garajelor, terenuri aflate în administrarea Municipiului Timisoara, se vor actualiza anual cu rata inflatiei, până la expirarea contractului.
Art.6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI PRIMAR, DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL CLĂDIRI NICOLAE ROBU Compartiment Locuinţe şi Garaje Nr. SC2013- 11493/23.04.2013

REFERAT Privind stabilirea taxei de concesiune la contractele de concesiune pentru terenul aferent garajelor edificate pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, contracte incheiate

intre Municipiul Timisoara si proprietarii garajelor

În Municipiul Timişoara au fost edificate un număr de 5613 garaje pe terenul Municipiului Timişoara sau al Statului Român, fiind încheiate fişe de calcul sau contracte de concesiune, în baza cărora se achită taxă de concesiune stabilită în lei/mp/an prin Hotărâre a Consiliului Local. Având în vedere că aceste contracte nu mai sunt echitabile din punct de vedere al taxelor de concesiune, Primăria Municipiului Timişoara încasând mult mai puţin raportat la preţurile reale, se impune modificarea şi stabilirea taxei de concesiune la contractele de concesiune pentru terenul aferent garajelor edificate pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român. Concesiunea terenurilor aferente garajelor s-a făcut în baza hotărârilor de Consiliu Local, prin atribuire directă sau în urma licitaţiilor publice iar taxele de concesiune au fost stabilite în baza hotărârilor de Consiliu Local precum şi a licitaţiilor, după caz. Având în vedere faptul că terenurile aparţinând domeniului privat a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construirii pot fi vândute, concesionate ori închiriate în vederea realizării unor construcţii, s-a hotărât ca pentru garajele edificate pe aceste terenuri să se achite de către proprietarii garajelor o taxă de concesiune care a fost indexată anual doar cu rata inflaţiei, neluându-se în considerare valoare de piaţă/circulaţie a terenurilor intravilane din municipiul Timişoara. În conformitate cu art.17 din Legea nr.50/1991 –actualizatî şi republicată- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, „ Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, dupa caz, prin hotararea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, astfel incat sa asigure recuperarea in 25 de ani a pretului de vanzare al terenului, in conditii de piata, la care se adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente”. Având în vedere cele arătate mai sus, propunem stabilirea unei noi taxe de concesiune luându-se în considerare preţul mediu de circulaţie/mp din Municipiul Timişoara pentru terenurile ocupate de garaje, respectiv 150 Euro/mp, urmând ca taxa de concesiune să fie calculată după următorul model de calcul:

Cod FO 53-01, ver.1

o Preţ mediu/mp = 150 Euro o Dacă se va recupera în 25 de ani valoarea terenului rezultă taxa de

concesiune ca fiind 6 Euro/mp/an (150 Euro/mp : 25 ani = 6 Euro/mp/an) o S-a luat ca referinţă valoarea de 4,35 lei pentru 1 Euro şi astfel rezultă că

taxa de concesiune pentru 1 mp/an este de 26,10 lei/mp/an. Taxa de concesiune pentru construcţia cu destinaţia de garaj se va calcula prin

înmulţirea tarifului de concesiune de 26,10 lei/mp/an cu suprafaţa aferentă construcţiei, respectiv suprafaţa aflată sub garaj.

Taxa de concesiune de 26,10 lei/mp/an se va aplica pentru toate terenurile aferente garajelor edificate în unitatea administrativ teritorială a Municipiului Timişoara, terenuri proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara, taxă de concesiune care se va indexa anual cu rata inflaţiei.

Totodată propunem ca pentru fişele de calcul emise în baza H.C.L. nr.500/25.05.2008 să se recalculeze taxa de închiriere la nivelul noii taxe de concesiune care va fi indexată anual cu rata inflaţiei.

Deasemenea pentru terenul garajelor care urmează să se liciteze în vederea edificării de garaje, preţul minim de pornire a licitaţiilor va fi de 26,10 lei/mp./an care se va indexa anual cu rata inflaţiei. VICEPRIMAR, DIRECTOR, TRAIAN STOIA MARTIN STAIA ŞEF SERVICIU, OTILIA SÎRCA AVIZAT JURIDIC,

Cod FO 53-01, ver.1