keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 253/13.05.2008 privind aprobarea demarării procedurii de contractare a unui credit în vederea achiziţionării de 50 tramvaie

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 253/13.05.2008
privind aprobarea demarării procedurii de contractare a unui credit în vederea achiziţionării de 50 tramvaie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008 - 7824/11.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit.(a) si art.63 alin.4 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată.HOTARASTE

Art.1: Se aproba demararea de catre executivul Primariei Municipiului Timisoara a procedurilor de contractare a unui credit în vederea achizitionării de 50 tramvaie, constând în realizarea următoarelor proceduri:
a).studiu privind oportunitatea achiziţiei;
b).studiu privind condiţiile de piaţă în domeniul creditării;
c).analiza gradului şi a capacităţii de îndatorare a municipiului Timişoara în condiţiile rezultate din cele două studii sus-menţionate.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Drumuri si Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Drumuri si Transporturi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. SC2008 – 7824/11.04.2008

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Cod FP 53-01, Ver.1 1

REFERAT privind aprobarea demarării procedurii de contractare a unui credit de 175 mil euro în vederea

achiziţionării de 50 tramvaie

Parcul de tramvaie al R.A.T. Timişoara din punct de vedere al tipului de tramvaie aflate în inventar este alcătuit în principal din următoarele mărci de tramvaie: GT6, GT8, GT4b, GT4c, GT4d, P3, achiziţionate în regim de second-hand din Germania.

Tramvaiele aflate în parcul inventar al regiei au durata de serviciu depăşită încă de la achiziţia acestora, dar regia prin reparaţii curente efectuate înainte de punerea acestora în circulaţiei le prelungeşte durata de serviciu cu perioade cuprinse între 2 şi 4 ani în funcţie de starea tehnică a acestora după reparaţie.

Nici unul din tramvaiele aflate în exploatare nu asigură confortul şi siguranţa călătorului sub aspectul existenţei instalaţiilor de climatizare, al sistemelor de supraveghere, al sistemelor de informare şi comunicare pentru călători. Mai mult din punct de vedere al eficienţei energetice al echipamentelor şi motoarelor de tracţiune respectiv al motoarelor auxiliare tehnologia utilizată la fabricaţia acestor tramvaie este de mult timp uzată fizic şi moral. Nu se poate obţine o eficienţă energetică conform legislaţiei actuale decât printr-o modernizare totală a acestor echipamente fără a rezolva problemele de confort pentru călători şi fără a avea posibilitatea unei schimbări structurale totale pentru caroserie prin care să se asigure cerinţele şi standardele actuale de calitate privind fabricaţia tramvaielor.

R.A.T.Timişoara are greutăţi mari în a asigura mentenanţa la acest parc de tramvaie second-hand, din lipsa de piese de schimb şi subansamble necesare reparaţiilor pentru a asigura siguranţa în exploatarea tehnică şi comercială a acestora. Piesele şi subansamblele necesare nu se mai fabrică în Germania, iar condiţiile de a le releva şi produce în regie proprie este aproape imposibil de realizat, implicând costuri majore şi având în vedere şi structura heterogenă a parcului de tramvaie devine o problemă de cost nejustificat, de unde şi durata de serviciu în limită maximă de 4 ani aprobată de către regie.

Mai mult Primaria Municipiului Timişoara în colaborare cu R.A.T.Timişoara au demarat lucrările de modernizare a spaţiilor din Bulevardul Dâmboviţa, printre care şi depoul II de tramvaie, pentru cele două tipuri de activităţi de transport: transport electric cu tramvaiul şi transportul auto. Finanţarea acestor lucrări se realizează din sursele proprii ale

Cod FP 53-01, Ver.1 2

R.A.T.Timişoara începând cu anul 2007 iar în urma aprobării studiului de fezabilitate se va finanţa si din bugetul local, începând cu anul 2008.

Pentru viitoarea dezvoltare a transportului electric autoritatile publice locale au realizat demersurile legale in vedere atribuirii unui alt teren regiei noastre în zona Stan Vidrighin (Calea Buziasului) pentru construirea unui depou de tramvaie nou unde şi activitatea de transport cu tramvaiul din depoul I, din locatia actuala (Bulevardul Take Ionescu, nr. 83 ), va fi functională.

În concluzie, menţionăm că promovarea acestei investiţii corespunde obiectivelor managementului R.A.T.Timişoara în privinţa îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor furnizate călatorilor. Valoarea de piaţă estimată la data prezentei este de 3,5 milioane de EURO funcţie de lungimea tramvaiului şi dotărilor suplimentare solicitate, respectiv a procentajului de podea coborâtă pe întreaga lungime a tramvaiului.

Având în vedere cele de mai sus propunem aprobarea demarării de către executivul Primăriei Municipiului Timişoara a procedurilor de contractare a unui credit în valoare de 175 mil euro pentru achiziţia de 50 tramvaie, constând în realizarea următoarelor proceduri:

- studiu privind oportunitatea achiziţiei; - studiu privind condiţiile de piaţă în domeniu creditării; - analiza gradului şi a capacităţii de îndatorare a municipiului Timişoara în

condiţiile rezultate din cele două studii susmenţionate.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ OVIDIU RĂDULESCU

ŞEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI