keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 24/31.01.2006 privind delegarea gestiunii serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara

31.01.2006

Hotararea Consiliului Local 24/31.01.2006
privind delegarea gestiunii serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005-538/12.01.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/21.11.2001 privind aprobarea Programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 47/11.08.2005 privind reglementările de neutralizare a deşeurilor de origine animală;
Având în vedere prevederile art. 3 litera (m), art. 5 alin. 1, pct.1 lit. (b), art. 10, art. 12 şi art. 13 alin. 1 şi alin. 2 litera (b) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere prevederile art. 11, art. 12 şi art. 14 precum şi prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 955/15.06.2004 privind aprobarea reglementărilor - cadrul de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local - aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 litera (f), (g) şi (r) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companiei şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara, prin aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă.
Delegarea gestiunii se va face prin încheierea unui contract de concesionare cu adjudecătorul licitaţiei.

Art. 2: În termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei hotărâri, se vor elabora şi supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara Studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiei de delegare a gestiunii serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companiei şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara, Caietul de Sarcini şi Regulamentul serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară prin Serviciul Administrare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Administrare Mediu Urban;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Centru de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Delegare_gestiune_ecarisaj.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU B-dul C.D. Loga nr.1 SC2006- 538/12.01.2006.

R E F E R A T

privind delegarea gestiunii serviciului public de management al populaţiei canine,

animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara

Managementul populaţiei canine constă în armonizarea acţiunilor de supraveghere şi de limitare a populaţiei de câini, cu scopul obţinerii de beneficii maxime din relaţia cu animalele şi reducerea până la anulare a riscurilor privind sănătatea publică. Recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ale Asociaţiei Mondiale pentru Protecţia Animalelor constau în luarea de către autorităţi a următoarelor măsuri: estimarea populaţiei canine şi a ratei de înlocuire, individualizarea şi înregistrare a tuturor câinilor, supravegherea habitatelor şi controlul reproducţiei, controlul circulaţiei şi al vânzării, prinderea şi eutanasierea câinilor fără stăpân, cu boli cronice, incurabile sau cu vicii de comportament, programe de informare şi educaţie a cetăţenilor.

De asemenea, municipalitatea trebuie să realizeze şi managementul animalelor de companie – care include atât animalele domestice şi sălbatice cu care omul convieţuieşte în acelaşi mediu şi are raporturi foarte strânse (câini, pisici, iepuri, hamsteri, porumbei, păsări de colivie, broaşte ţestoase, reptile, peşti de acvariu) precum şi speciile de animale domestice care, deşi nu trăiesc în acelaşi habitat cu omul, sunt totuşi crescute pentru satisfacerea anumitor nevoi de recreere şi zooterapie (Cai de călărie şi ponei).

Serviciile de ecarisaj pe raza municipiului Timişoara, ca serviciu public de gospodărie comunală, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii esenţiale:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; b) adaptabilitate la cerinţele consumatorilor; c) accesibilitatea egală la serviciul public, în condiţii contractuale ; d) asigurarea sănătăţii publice şi a calităţii vieţii ; Organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor publice de gospodărie comunală trebuie

să asigure : a) satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor ; b) funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă, rentabilitatea şi eficienţa economică a

construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor, corespunzător parametrilor economici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele de organizare şi funcţionare;

c) protejarea domeniului public şi a mediului prin respectarea reglementărilor legale ; d) informarea şi consultarea cetăţenilor în vederea protejării sănătăţii populaţiei care

beneficiază de serviciile respective ;

În acest moment, Primăria Municipiului Timişoara doreşte externalizarea acestor servicii, către operatori atestaţi care au situaţia financiară, personalul şi dotările necesare asigurării acestor servicii, potrivit legii, prin concesionarea acestor activităţi, prin licitaţie publică. Concesionarea acestor activităţi va oferi garanţii atât pentru investitor – prin recuperarea investiţiilor pe durata contractului de concesiune – cât şi pentru municipalitate - care nu are capacitatea tehnică şi financiară să desfăşoare aceste servicii în gestiune directă, urmând să impună şi să urmărească realizarea unor indicatori de performanţă concesionarului.

Serviciul public de ecarisaj se realizează prin instituirea de norme privind transportul, îngrijirea şi exterminarea animalelor fără stăpân, care prezintă un grad ridicat de pericol social. Serviciul public de ecarisaj va asigura protecţia câinilor conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor, prin: - strângerea câinilor fără stăpân, pe baza reclamaţiilor scrise ale persoanelor fizice sau juridice; - eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxă pentru organizaţiile de protecţie

a animalelor; - îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea lor într-o evidenţă

unică; - reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinşi, la cererea colectivităţii/ grupului local,

care îşi va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor trataţi; - eutanasierea câinilor bolnavi de către personal specializat al serviciului public de ecarisaj; - asigurarea adăposturilor temporare pentru câini, cu avizul serviciului de specialitate sanitar –

veterinar; De asemenea, în vederea asigurării sănătăţii publice, consiliile locale sunt responsabile

de neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte, pentru care nu se poate identifica proprietarul. În consecinţă, se impune ridicarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe raza municipiului Timişoara, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 47/11.08.2005 privind reglementările de neutralizare a deşeurilor de origine animală şi art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155/21.11.2001 privind aprobarea Programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, a Hotărârii Guvernului nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se realizează prin următoarele modalităţi:

a) gestiune directă; b) gestiune indirectă sau gestiune delegată; Alegerea formei de gestiune a serviciului de management al populaţiei canine, animalelor

de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara se face prin hotărâre a consiliului local.

În prezent, funcţionarea serviciul de management al populaţiei canine şi de ecarisaj în municipiul Timişoara se realizează prin intermediul unor contracte de prestări servicii, încheiate în urma unor licitaţii publice deschise.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propunem promovarea unui Proiect de Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de management al populaţiei canine, animalelor de

companie şi activităţii de ecarisaj în municipiului Timişoara prin concesiune, prin licitaţie publică deschisă. Delegarea gestiunii se va face prin încheierea unui contract de concesionare cu adjudecătorul licitaţiei.

De asemenea, propunem ca în termen de 30 de zile de la data emiterii hotărârii, să se elaboreze şi supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara Studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiei de delegare a gestiunii a serviciului de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara, Caietul de Sarcini şi Regulamentul serviciului de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ADMIN. MEDIU URBAN,

DUMITRU ANDOR VASILE CIUPA

ŞEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI