keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 24/27.01.2009 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2009 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara

27.01.2009

Hotararea Consiliului Local 24/27.01.2009
privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2009 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 697/14.01.2009 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2009 - 697/14.01.2009 a Casei de Cultura a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi ale Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.9/ 1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii;
Având în vedere Ordonanţa de Guvern nr.21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.51/ 1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. (b) si (d) si alin.6, lit. (a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;
În conformitate cu art.45 alin.2 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală; republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Agenda manifestărilor culturale din anul 2009 a Casei de Cultura a Municipiului Timişoara Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se aprobă alocarea sumei de 4.994.000 lei de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultura a Municipiului Timişoara, prevăzute în anexă.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Drumuri si Transporturi ;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare ;
- Directiei de Mediu ;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Urbanism ;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Casei de Cultura a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Red. 2ex Cod FP 53-01 ver 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA COMUNICARE BIROUL RELAŢII PUBLICE SC2009 - 697/14.01.2009

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet:

www.primariatm.ro

REFERAT

Privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2009

a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara

Având în vedere adresa nr. SC2009 - 697/14.01.2009 a Casei de Cultură a Municipiului

Timisoara prin care se solicită sprijin financiar pentru organizarea manifestărilor culturale din anul 2009, şi

ţinându-se cont de art. 21, alin. 1, lit. (a) din OG nr.21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de

spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic, potrivit căruia

“finanţarea programului minimal anual prevăzut în contractul de management se asigură din subvenţii

acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz”.

Propunem, având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, având în vedere

art. 36, alin.2, lit. (b) si (d) si alin.6, lit. (a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală şi

în conformitate cu art.45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, si conform OUG

nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice,

bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, si conform OG nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea

sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001, precum si

potrivit OG nr. 9/ 1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate

din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de

salarizare a personalului din aceste instituţii, alocarea sumei de 4.994.000 lei din cap.67.02.05 – servicii

recreative si sportive”, cap.67.02.06 - servicii religioase, 67.02.50 - alte servicii in domeniul culturii, recreării si

religiei.

Agenda manifestarilor culturale pentru anul 2009 cuprinde:

1. Salonul anual de artă plastică „Romul Ladea", (premierea celei mai bune lucrări de artă plastică a anului 2009 – vernisaj)

2. „Ziua Îndrăgostiţilor” – Disco-bal cu premii şi surprise 3. “De ziua ta iubito” – Spectacol şi bal, ediţia a VII-a 4. Promovarea atractiilor turistice locale si regiona 5. Participarea Infocentrului turistic la Targuri de turism in 2009: Szeged, Bucuresti si Karlsruhe 6. Realizare sistem de orietare si semnalizare turistica 7. Targul de Paste 8. Expoziţie de pictură « Spiritualitate creştină în lumină şi culoare » ( expoziţie de icoane şi vernisaj)

Red. 2ex Cod FP 53-01 ver 1

9. Excursie de documentare a artiştilor plastici membrii ai Asociaţiei « Romul Ladea 10. Aniversarea Coralei « Carmina Dacica » - 45 de ani de activitate 11. Zilele Cartierelor 12. “9 Mai Ziua Europei”, spectacole, expotiţii, simpozion 13. « Timişoara-Mica Vienă » - complex de manifestări culturale în perioada estivală (sâmbăta – dumineca)

în P-ţa Unirii, Aleea Personalitatilor, Spectacole, concerte, expoziţii, etc 14. Bega Bulevard – concerte, expozitii, spectacole 15. Timisoara Open City 16. “Serbările Copiilor” 17. Turneu artistic al Ans. “Timisul” în Franta – Reims 18. Seminar International de Folclor 19. “Festivalul Inimilor” - ediţia a XX-a, sărbătoarea folclorului mondial 20. Turneu artistic al Ans. “Timisul” în Franta 21. Turneu artistic al Coralei feminine “Carmina Dacica” în Grecia / Spania 22. Turneu artistic al Ans. “Timisul” în Spania 23. 3 august – Ziua Timişoarei 24. Festivalul “Blues pentru Timişoara” ediţia a IV-a 25. Tabara anuală de creaţie a artiştilor plastici şi expoziţia taberei “Romul Ladea” 26. Festivalul de Operetă Timişoara 2009 27. “Ruga Timişoarei” ediţia a XIV-a; 28. Aniversarea Cenaclului de satira si umor “Ridendo” – 40 de ani de activitate 29. Concertul anual din Peştera Româneşti 30. Festivalul Vinului, ediţia a X-a 31. Festivalul internaţional “Gala Blues Jazz”, Ediţia a XVIII-a 32. Festivalul “Sanselor tale” 33. Participarea Ans. “Timisul” la Festivalurile Romanesti din SUA si Canada 34. 1 Decembrie - Ziua Naţională a României 35. 20 de ani de la Revolutia din Dec.’89 36. Serbările Crăciunului 37. Revelionul seniorilor ( vârsta a-III-a) 38. Revelion 2009 , Foc de artificii

Manifestarile urmaresc organizarea de evenimente si actiuni cultural artistice de mare amploare cu

artisti si institutii din tara si strainatate promovand in acest fel cunoasterea fenomenului artistic, perfectionarea

limbajului teatral prin orientare catre mobilitate si expresivitate corporala dar si familiarizarea copiilor cu

fenomenul teatral prin realizarea unor noi spectacole

Detalii referitoare la aceaste manifestări se află în materialul anexat.

Violeta Mihalache

Director Comunicare Smaranda Haracicu

Director Economic

Alina Pintilie Sef Birou

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic

Laura Arbanas Consilier

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Str. Miron Costin nr.2 Tel: 0256-498214, 306479 Fax: 0256-491526 e-mail: [email protected] Nr. Crt. Denumirea manifestării si ediţia Data

(perioada) Locul

Suma solicitata

de la Consiliul

Local Timisoara

1. Salonul anual de artă plastică „Romul Ladea", (premierea celei mai bune lucrări de artă plastică a anului 2009 – vernisaj)

24 ianuarie Sala Pro Armia Casa Armatei

0

2. „Ziua Îndrăgostiţilor” – Disco-bal cu premii şi surprise 14 Februarie orele 20.00 – 24.00

Sala Lira

0

3. “De ziua ta iubito” – Spectacol şi bal, ediţia a VII-a 8 Martie orele 14.00 – 22.00

Sala Lira

0

4. Promovarea atractiilor turistice locale si regionale

Martie – Decembrie

20.000

5. Participarea Infocentrului turistic la Targuri de turism in 2009: Szeged, Bucuresti si Karlsruhe

Martie – Decembrie

23.000

6. Realizare sistem de orietare si semnalizare turistica

Aprilie - Decembrie

40.000

7. Targul de Paste Aprilie Piata Victoriei

60.000

8. Expoziţie de pictură « Spiritualitate creştină în lumină şi culoare » ( expoziţie de icoane şi vernisaj)

16 aprilie ora 17.00

Rotonda sălii Lira

1.000

9. Excursie de documentare a artiştilor plastici membrii ai Asociaţiei « Romul Ladea

Mai

10.000

10. Aniversarea Coralei « Carmina Dacica » - 45 de ani de activitate

Mai 20.000

11. Zilele Cartierelor

Mai - Octombrie 100.000

12. “9 Mai Ziua Europei” - spectacole - expotiţii - simpozion

9 Mai P-ta Unirii

Teatrul de Vara

50.000

13. « Timişoara-Mica Vienă » - complex de manifestări culturale în perioada estivală (sâmbăta – dumineca) în P-ţa Unirii, Aleea Personalitatilor, Spectacole, concerte, expoziţii, etc

9 Mai – 1 Octomrie. P-ţa Unirii

1.500.000

14. Bega Bulevard – concerte, expozitii, spectacole

Mai - Iunie 50.000

15. Timisoara Open City

Februarie - Septembrie

1.500.000

16. “Serbările Copiilor”

29 Mai – 1 iunie Teatrul de vară

P-ţa Unirii

50.000

17. Turneu artistic al Ans. “Timisul” în Franta – Reims Iunie 0 18. Seminar International de Folclor Iulie – Noiembrie 30.000 19. “Festivalul Inimilor” - ediţia a XX-a

Sărbătoarea folclorului mondial 1 – 5 iulie

Teatrul de vară 200.000

20. Turneu artistic al Ans. “Timisul” în Franta

Iulie 0

21. Turneu artistic al Coralei feminine “Carmina Dacica” în Grecia / Spania Iulie 0

22. Turneu artistic al Ans. “Timisul” în Spania

August 0

23. 3 august – Ziua Timişoarei 3 august P-ţa Victoriei

P-ţa Unirii

200.000

24. Festivalul “Blues pentru Timişoara” ediţia a IV-a 8 – 9 august

30.000

25.

Tabara anuală de creaţie a artiştilor plastici şi expoziţia taberei “Romul Ladea”

August P-ţa Unirii

10.000

26. Festivalul de Operetă Timişoara 2009

29 – 30 august Teatrul de vară

150.000

27. “Ruga Timişoarei” ediţia a XIV-a;

12 – 13 Septembrie Teatrul de vară

60.000

28. Aniversarea Cenaclului de satira si umor “Ridendo” – 40 de ani de activitate

3 – 4 Octombrie Casa de cultură

20.000

29. Concertul anual din Peştera Româneşti Octombrie Peştera Româneşti

0

30. Festivalul Vinului, ediţia a X-a 23 - 25 Octombrie

60.000

31. Festivalul internaţional “Gala Blues Jazz” Ediţia a XVIII-a

14 – 15 Noiembrie Sala Capitol

0

32. Festivalul “Sanselor tale” Decembrie 40.000

33. Participarea Ans. “Timisul” la Festivalurile Romanesti din SUA si Canada

Decembrie 0

34. 1 Decembrie - Ziua Naţională a României 1 Decembrie Piaţa Victoriei

50.000

35. 20 de ani de la Revolutia din Dec.’89

Piata Victoriei 100.000

36.

Serbările Crăciunului 01 - 30 Decembrie

200.000

37. Revelionul seniorilor ( vârsta a-III-a) 31Decembrie 120.000

38. Revelion 2009 Foc de artificii

31Decembrie 300.000

TOTAL 4.994.000 lei

Violeta Mihalache Director Comunicare