keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 242/27.10.1998 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.214/08.09.1998 privind colaborarea cu Banca Europeana de Investitii in vederea angajarii unui credit pentru modernizarea infrastructuriilalinia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia Autonoma de Transport Timisoara

27.10.1998

Hotararea Consiliului Local 242/27.10.1998
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.214/08.09.1998 privind colaborarea cu Banca Europeana de Investitii in vederea angajarii unui credit pentru modernizarea infrastructuriilalinia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia Autonoma de Transport Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine, publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.214/08.09.1998 privind colaborarea cu Banca Europeana de Investitii in vederea angajarii unui credit pentru modernizarea infrastructurii la linia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia Autonoma de Transport Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g), (l) si si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata ;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica si se completeaza art.1 din Hotararea Consiliului Local
nr.214/08.09.1998, care va avea urmatorul continut:
"Art.1: Se aproba colaborarea cu Banca Europeana de Investitii in
vederea angajarii unui credit de 20 milioane dolari S.U.A., pentru modernizarea
infrastructurii la linia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia
Autonoma de Transport Timisoara, conform Studiului de fezabilitate intocmit,
care face parte integranta din prezenta hotarare." Art.2:Cuaducerea la
indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia
Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de
Transport Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
CAIUS MUTIU
Contrasemneaza