keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 214/08.09.1998 privind privind colaborarea cu Banca Europeana de Investitii in vederea angajarii unui credit pentru modernizarea infrastructurii la linia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia Autonomade Transport Timisoara

08.09.1998

Hotararea Consiliului Local 214/08.09.1998
privind privind colaborarea cu Banca Europeana de Investitii in vederea angajarii unui credit pentru modernizarea infrastructurii la linia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia Autonomade Transport Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SCO989425/22.07.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine, publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g), (l) si si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:Se aproba colaborarea cu Banca Europeana de Investitii in vederea
angajarii unui credit de 10 milioane dolari S.U.A., pentru modernizarea
infrastructurii la linia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia
Autonoma de Transport Timisoara, care urmeaza sa intocmeasca Studiul de
fezabilitate si toata documentatia necesara obtinerii creditului.

Art.2:Cuaducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica, Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si
Regia Autonoma de Transport Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine; Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MARIUS MARINA
Contrasemneaza