keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 239/24.05.2005 privind respingerea Cererii de scutire a impozitului pe construcţiile speciale aparţinând Sucursalei de Transport Gaze Naturale Regionala Transport Arad

24.05.2005

Hotararea Consiliului Local 239/24.05.2005
privind respingerea Cererii de scutire a impozitului pe construcţiile speciale aparţinând Sucursalei de Transport Gaze Naturale Regionala Transport Arad


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul NR.SC2005 - 7875/27.04.2005 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea nr. E22005-006704/22.04.2005, formulată de către Sucursala de Transport Gaze Naturale Regionala Transport Arad;
In conformitate cu prevederile art. 250 alin. 1 pct. 11 lit "t" şi alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
In conformitate cu prevederile pct. 24 alin. 3 si 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
In conformitate cu art.38 litera "d" din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată;
In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se respinge Cererea de scutire a impozitului pe construcţiile speciale prevăzute mai jos, aflate în proprietatea Sucursalei de Transport Gaze Naturale Regionala Transport Arad:
1. Alei şi trotuare staţie reglare măsurare Timişoara I (care constă în căi de acces în incinta S.R.M.)
2. Reţele electrice st. regl. măs. Timiş I (care constă din iluminat exterior al staţiei becuri montate pe stâlpii proprii)

Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
-Prefecturii Judeţului Timiş ;
-Direcţiei Economice ;
-Direcţiei Patrimoniu ;
-Direcţiei Urbanism ;
-Direcţiei Edilitare ;
-Serviciului Juridic ;
-Serviciul Audit Public Intern ;
-Centrul de Informare pentru Cetăţeni ;
-Biroului Relatii Publice ;
- Sucursalei de Transport Gaze Naturale Regionala Transport Arad;
- Mass media locale .


Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-Sucursala_Arad-Transport_gaze_naturale.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ SERVICIUL IMPUNERE CLĂDIRI, TERENURI, TAXE AUTO, ALTE TAXE PERSOANE JURIDICE NR.__________________/______________

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind avizarea construcţiilor speciale care nu vor fi supuse impozitului pe clădiri aparţinând SUCURSALEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE REGIONALA

TRANSPORT ARAD

În conformitate cu prevederile art. 250 alin. 1 si 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru constructiile de natura similara celor stabilite la alin. 1 pct. 11 lit a) – s), avizate prin hotarare de catre consiliile locale, constructiile in cauza urmand a fi scutite pe durata existentei constructiei pana intervin alte modificari.

Constructiile care urmeaza a fi avizate ca fiind de natura similara constructiilor speciale sunt scutite de impozit pe cladiri pe durata existentei constructiei, ca urmare a cererii formulate de catre contribuabili, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost adoptata hotararea de aprobare, in conformitate cu prevederile pct. 24 alin. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004.

SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE REGIONALA TRANSPORT ARAD a depus la Primăria municipiului Timişoara cererea privind avizarea construcţiilor speciale în scopul scutirii de la plata impozitului pe clădiri înregistrată cu nr.E22005-006704/22.04.2005, prin care solicita in baza art.250 alin.(1) litera “t” şi alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si in baza pct. 24 alin. 1 si urm. din Titlul IX al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, avizarea de catre Consiliul Local a constructiilor speciale care nu vor fi supuse impozitului pe constructii pe durata existentei constructiilor pana cand intervin alte modificari.

Constructiile speciale pentru care se solicita scutirea la plata impozitului pe constructii, sunt conţinute în anexa la prezentul referat.

Avand in vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

1. Avizarea de catre Consiliul Local a constructiilor speciale care fac obiectul cererii depuse de catre SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE REGIONALA TRANSPORT ARAD, şi anume: 1. Alei şi trotuare staţie reglare măsurare Timişoara I (care constă în căi de acces în incinta S.R.M.) 2. Reţele electrice st. regl. măs. Timiş I (care constă din iluminat exterior al staţiei becuri montate pe stâlpii proprii)

2. De prevederile pct.1 va beneficia exclusiv SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE REGIONALA TRANSPORT ARAD.

DIRECTOR ECONOMIC ŞEF SERVICIU ADRIAN BODO DOINA SĂFTOIU