Consiliul Local Timisoara

Hotararea 170/21.12.2004 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere cu unităţi moderne de producere a energiei electrice la CT Sud Timişoara" şi realizarea investiţiei

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 170/21.12.2004
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere cu unităţi moderne de producere a energiei electrice la CT Sud Timişoara" şi realizarea investiţiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004-21821 din 10.12.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate , întocmit de SC COLTERM SA, şi realizarea investiţiei "Extindere cu unităţi moderne de producere a energiei electrice la CT Sud Timişoara", având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Colterm SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;
- SC Colterm SA.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_investitie_CET_Sud.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ Nr. SC2004-__.12.2004

REFERAT

privind aprobarea ” Studiului de fezabilitate CET Timişoara Sud –Extindere cu unităţi moderne de producere a energiei

electrice” şi realizarea investiţiei Având în vedere nota de fundamentare a SC Colterm SA înregistrată cu nr. RE2004- 3309 -

09.12.2004 coroborată cu necesitatea extinderii cu unităţi moderne de producere a energiei electrice la CT Timişoara Sud, propunem spre aprobare Consiliului Local Timişoara studiul de fezabilitate şi realizarea investiţiei privind „Extindere cu unităţi moderne de producere a energiei electrice la CT Sud Timişoara”.

1. Prezentare generală În contextul modernizării în viitor a centralelor de producţie de energie electrică şi termică din Municipiul Timişoara, în concordanţă cu legislaţia europeană de mediu, având în vedere şi vechimea instalaţiilor este necesară înlocuirea acestora. În acest sens s-au efectuat studiile de prefezabilitate necesare pentru modernizarea CT Sud, etapa următoare fiind aceea a studiului de fezabilitate. 2. Descrierea soluţiei şi necesitatea implementării În scopul îmbunătăţirii eficienţei tehnico-economice a producerii energiei termice şi electrice, studiul de fezabilitate analizează, pentru CT Timişoara Sud soluţia optimă rezultată din studiile de prefezabilitate efectuate anterior şi anume: 1xTG 76 MW + 1xCRab(fără AS) + 1xTA 41MW cu condensaţie unde: TG –turbină cu gaze CR ab- cazan recuperator de abur AS – ardere suplimentară TA – turbină cu abur Implementarea acestei soluţii va aduce, conform studiului de fezabilitate, următoarele beneficii: -creşterea veniturilor realizate prin vânzarea de energie electrică -asigură disponibilitatea în zona municipiului Timişoara a energiei electrice necesare consumului unităţilor de interes public local, la preţuri competitive -încadrarea emisiilor de noxe în normele de mediu 3. Costul investiţiei Costul investiţiei se ridică la 76.680.000 € (exclusiv TVA) fondurile necesare realizării acestei investiţii fiind din împrumuturi sau din parteneriate cu diverse firme care şi-au manifestat interesul pentru acest gen de investiţii.

4. Indicatori tehnico-economici ai investiţiei Pentru o rată de actualizare de 10%/an s-au obţinut următorii indicatori tehnico-economici: VNA (Venitul net actualizat): 21,148 milioane € RIR (Rata internă de rentabilitate): 14 %/an IP (Indice intern de profitabilitate): 1,09 5. Concluzii Acest studiul de fezabilitate a fost aprobat în Consiliul de Administraţie prin HCA nr.60/20.11.2004 şi în Adunarea Generală a Acţionarilor prin Hotărârea AGA nr.6/30.11.2004. Având în vedere importanţa acestor studii pentru companie ca şi necesitatea creşterii eficienţei energetice prin producerea în cogenerare a energiei electrice şi termice, solicităm aprobarea acestui studiu în Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

DIRECTOR ECONOMIC, p. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ ŞEF SERVICIU ENERGETIC, AVIZAT JURIDIC, IOAN ZUBAŞCU MIRELA LASUSCHEVICI

RED. IB DACT. MM EX. 3