keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 229/20.05.2014 privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara

20.05.2014

Hotararea Consiliului Local 229/20.05.2014
privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-9966/15.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
Conform Ordinului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
Conform Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi a alin. 6 lit. (a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă nivelul cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul 2014, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul local al Municipiului Timişoara, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Pentru anul financiar 2014, cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), vor fi de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar - adică 9 luni - cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni.
In conformitate cu prevederile Ordinului 3470/07.03.2012 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 162/25.03.2014, privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, se vor acorda integral bursele sociale lit. a) şi c) (bolnavi, orfani şi venituri foarte mici), bursele de studiu şi bursele de performanţă, iar în cazul burselor de merit - art. 8. lit. a) - care sunt mult mai numeroase - acestea se vor acorda la un procent de până la 20% din numărul solicitat, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 35 de burse la această categorie, acest procent să fie crescut progresiv în mod invers proporţional cu numărul solicitat. Procentul de 20% rezultă raportând suma disponibilă din buget la suma necesară solicitată. Numărul de burse şi modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, rezultă prin calcul conform tabelului din anexă.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa

Nr. Crt.

Nr. burse aprobate

Perioada de acordare (luni)

Cuantum (lei)

Suma (lei)

1 Art. 6.

Burse de performanţă, se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 471 9 100 423 900

Lit. a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS; 275 9 100 247 500

Lit b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale; 38 9 100 34 200

Lit. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS 158 9 100 142 200

2 Art. 8 Burse de merit 1 959 9 75 1 323 150 Lit. a)

au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional 1 307 9 75 883 050

Lit. b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS; 362 9 75 244 350

Lit. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS 290 9 75 195 750

3 Art. 9. Burse de studiu 564 9 65 330 590 se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul 564 9 65 330 590

4 Art. 13. Burse de ajutor social 1 217 12 70 1 022 280 Lit. a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa

dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, mi 382 12 70 320 880

Lit. c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în Total general 4 211 3 099 920

Director Economic, Şef Serviciu Financiar, Smaranda Haracicu

Consilier, Mihaela Jurca

Felul bursei

Lelica Crişan

70

Suma alocată în bugetul local cu această destinaţie fiind de 3.100.000 lei, rezultă că se respectă încadrarea în bugetul aprobat.

Tabel

Bursele se vor acorda conform criteriilor stabilite în Ordinul nr. 5576/2011, art. 6 lit a), b), c), art. 8, art. 9,art. 13 lit. a) şi c), cu modificările prevăzute în Ordinul 3.470/7.03.2012, astfel:

701 400835 12

privind cuantumul şi numărul de BURSE pentru anul financiar 2014, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA Nr. 9966 45.04.2014 SF 915/07.04.2014 REFERAT privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat În conformitate cu Ordinal ar. 5576/07.102011, prin care sunt aprobate Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi a Ordinului Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3470/03.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/07.10.2011 şi în temeiul art. 82 alin, (1) din Legea Educaţiei Naţionale ur. 1/2011, se pot acorda următoarele tipuri de burse: 1) Burse de performanță — pentru elevii cu rezultate deosebite obținute la olimpiade, competiții şi concursuri şcolare la nivel naţional; 2) Burse de merit — pentru elevii cu rezultate deosebite obținute la competiții, olimpiade și concursuri şcolare la nivel județean; 3) Burse de studiu - pentru elevii care provin din familii cu venituri mici; și 4) Burse sociale -- pentru elevii care se încadrează în categorii sociale defavorizate (orfani, cazuri medicale, elevii din mediul rural care sunt şcolarizați în altă localitate, situații materiale grele), Anexat prezentăm situația centralizatoare privind necesarul de Burse pentru elevii din unitățile şcolare din Timişoara, pentru anal 2014, conform propunerilor primite din partea unităților de învățământ, în conformitate cu Ordinul nr, 5576/07.10.2011 şi cu Ordinul nr. 3470/07,03.2012, Faţă de cele prezentate în tabelul anexat, menționări următoarele informații suplimentare: - Cuantumutile burselor pentru cele patru categorii (performanță, merit, studiu şi sociale), până în anul 2014, au fost stabilite la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar - adică 9 luni - cu excepția categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic și anume pe 12 hmi — conform HCL nr. 21723.04.2013; - Până la apariția Ordinului 5576/07.10.2011, bursele se acordau în conformitate cu HG 558/1998 şi erau limitate ca număr astfel: + numărul beneficiarilor de burse de merit nu putea să depăşească 1%, iar numărul beneficiarilor de burse de studiu nu putea să depăşească 1,5% din numărul total al elevilor din cls, IX-XITI, e bursele de ajutor social se acordă tuturor elevilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Conform art. 82, alin 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 *“...cuantumul unei burse și numărul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean...”

Conform centralizării solicitărilor primite din partea unităților de învăţământ rezultă un total necesar în valoare de aproximativ 6.700.000 lei. Menţionăm că prin HCL nr. 162/25.03.2014, privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, pentru burse a fost alocată suma de 3.100.000 lei. Pentru anul financiar 2014 propunem cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), să rămână la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar — adică 9 luni - cu excepția categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni, aşa cum este prevăzut în HCL nr. 217/23.04.2013. Dat fiind faptul că suma alocată în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse solicitat conform prevederilor Ordinului 3470/07.03.2012, propunem acordarea integrală a burselor sociale lit. a) şi c) (bolnavi, orfani şi venituri foarte mici), a burselor de studiu şi a burselor de performanţă, iar în cazul burselor de merit - art. 8. lit. a) — care sunt mult mai numeroase - acestea să se acorde la un procent de până la 20% din numărul solicitat, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 35 de burse la această categorie, acest procent să fie crescut progresiv în mod invers „proporțional cu numărul solicitat. Procentul propus rezultă raportând suma disponibilă din buget la suma necesară solicitată. Numărul de burse şi modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, rezultă prin calcul conform tabelului din anexă. Având în vedere cele expuse mai sus, PROPUNEM: Aprobarea nivelului cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2014, precum şi a unui număr de 4.211 burse, în sumă totală de 3.099.920 lei, conform tabelului din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 7 ara DIRECTOR, SEC a E o Smaranda HARACHGU lo d Pon În dal II 1 ŞEF SERVICIU, / Lelica CRIȘAN, CONSILIER, Mihaela JURCA Ce Red. M.i. Cod FO 53-0l,ver.1