keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 227/10.05.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

10.05.2005

Hotararea Consiliului Local 227/10.05.2005
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr. SC2005-8486/09.05.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
În baza Adresei nr. 120241/24.02.2005 a Ministerului Finantelor Publice;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.5 alin.4, art.21, lit.f si lit.g si art.22, alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/19.06.2003 privind finanţele publice locale;
Având în vedere Legea nr. 511/29.11.2004 privind bugetul de stat pe anul 2005, precum si Ordinul 1661/bis/28.11.2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice art.1 si 7;
În baza prevederilor art.38, lit.(d) si art.50 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;
In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005 conform Anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.26/22.02.2005 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara, pe anul 2005.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitara, Directia Patrimoniu şi Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Secretarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitate;
-Directiei de Urbanism;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-rectif.buget_mai.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT P R I M A R DIRECTIA ECONOMICA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU - SERVICIUL BUGET-INVESTITII - Nr.SC2005- /09.05.2005

R E F E R A T privind rectificarea bugetului pe anul 2005

Avand in vedere : - Adresa nr. 1753/21.02.2005 a Spitalului Clinic de urgenta pentru copii „Louis Turcanu” prin

care solicita suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 636.192 mii lei (cap.580205- Crese);

- Adresa nr.116/11.04.2005 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara privind suplimentarea cheltuielilor de capital cu suma de 1.500.000 mii lei pentru achizitie platforma scena;

- Adresa nr. 116/04.03.2005 a Centrului Regional de Transfuzie Sanguina Timisoara (cap.58.02.50) solicitand majorarea cheltuielilor curente ca urmare a cresterii numarului de donatori, respectiv a majorarii contravalorii bonurilor de masa cu suma de 2.200.000 mii lei;

- Adresa nr. 469/14.03.2005 a Centrului Comunitar de Asistenta Sociala cu privire la suplimentarea cheltuielilor de capital cu suma de 1.500.000 mii lie, respectiv rectificarea cheltuielilor curente ca urmare a modificarilor intervenite prin aplicarea Contractului Colectiv de Munca;

- Adresa nr. 54/14.03.2005 a Asociatiei „Casa Faenza” privind majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 81.000 mii lei ca urmare a extinderii organigramei cu un post de psiholog;

- Adresa nr. P022/14.03.2005 a Inspectoratului de protectie civila privind suplimentarea bugetului cu sumele provenite din „contractele de sponsorizare” cu suma de 82.700 mii lei;

- Adresa nr. 120241/24.02.2005 a Ministerului Finantelor Publice privind repartizarea transferurilor de la bugetul de stat cod 370203 (Venituri) a sumei de 195.022.659 mii lei fata de valoarea solicitata de 272.490.200 mii lei, rezultand o diferenta de 77.467.541 mii lei care nu a fost repartizata datorita diferentelor de curs valutar prognozat pe anul 2005 de 39.000 lei/euro si nu de 42.550 lei/euro, precum si a unor lucrari ramase de finantat pentru care nu au fost incheiate contracte.

- Adresa nr.8475/09.05.2005 a Directiei Patrimoniu conform anexa; - Adresa nr.8461/09.05.2005 a Directiei Edilitare conform anexa; - Adresa nr.33/09.05.2005 a Inspectoratului de protectie civila privind diminuarea cheltuielilor

de capital cu suna de 5.570.000 mii lei;

Astfel, bugetul prezinta modificari dupa cum urmeaza : -mii lei-

Denumire Indicatori Rectificat Februarie 2005

Rectificat Martie 2005

Influente

Venituri total din care : 3.646.423.813 3.499.038.972 -147.384.841 Venituri proprii 2.331.743.283 2.261.743.283 -70.000.000 Prelevari din bugetul de stat 1.992.930.483 1.922.930.483 -70.000.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 902.858.890 832.858.890 -70.000.000 Subventii 272.490.200 195.022.659 -77.467.541 Subventii primite de bugetul local pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe

272.490.200 195.022.659 -77.467.541

Donatii si sponsorizari 3.459.236 3.541.936 +82.700 Cheltuieli Total 3.646.423.813 3.499.038.972 -147.384.841 Cap.51.02 Autoritati publice 270.610.000 271.210.000 +600.000 Cap. 57.02 Invatamant 898.265.359 895.765.359 -2.500.000 Cap. 58.02 Sanatate 49.258.000 33.381.776 -15.876.224 Cap.59.05 Cultura 95.602.387 97.102.387 +1.500.000 Cap.60.02 Asistenta sociala 202.674.567 204.255.567 +1.581.000 Cap.63.02 Servicii Dezvoltare Publica 1.025.103.863 987.894.087 -37.209.776 Cap.68.02 Transporturi-Comunicatii din care :

856.025.686 766.810.520 -89.215.166

Transport in comun 485.469.731 408.002.190 -77.467.541 Strazi 370.555.955 358.808.330 -11.747.625 Cap.72.02 Alte actiuni din care : 18.821.155 12.556.480 -6.264.675 Protectie civila 13.600.000 8.112.700 -5.487.300 Alte actiuni 5.221.155 4.443.780 -777.375

In conformitate cu Ord. 45/19.06.2003 privind finantele publice locale art.5 alin.4, art.21, lit.f si lit.g si art.22, alin.1; Legea 215/23.04.2001, art.38, lit.d si art.48 alin.2 si art.50 privind administratia publica locala, precum si Legea 511/29.11.2004 privind bugetul de stat pe anul 2005, precum si Ordinul 1661/bis/28.11.2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre isntitutiile publice pct.1 si 7. Serviciul Buget-Investitii din cadrul Directiei Economice propune rectificarea bugetului pe anul 2004 conform anexa nr.1 si anexa nr.2.

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERV.BUGET-INVESTITII ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Lista_investitii-rectificare_mai.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR SC2005-

mii lei Denumirea obiectivului Data inceperii executiei prevederi Nr.si data acord M.F. 2005 Nr.si data act aprobare TOTAL GENERAL 798.048.693 -buget local-A 430.985.240 -buget local-B 239.767.453 -buget local-C 127.296.000

TOTAL GENERAL 798.048.693 din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autoritati Executive 30.100.000 TOTAL din care : 51.02.05 Autoritati executive 30.100.000 A.Lucrari in continuare 2.000.000 Lift pentru persoane cu handicap 2000000 C. Dotari independente si alte investitii 28.100.000 Dotari independente 25800000 Studii si proiecte 2.300.000 SF Centrala telefonica 200000 SF extindere retea date-voce 100000 Sistem info-geografic de administrare al PMT 2000000

Capitolul 57.02 Invatamant 41.363.000 TOTAL din care : 57.02.02.Invatamant prescolar 11.300.000 A. Lucrari in continuare 1.700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN6 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP20 1.000.000

B. Lucrari noi 7.600.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN 7 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN15 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP5 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP26 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP31 500.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN16 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP13 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP3 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 1.000.000

C.Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente 1.000.000 Studii si proiecte 1.000.000

57.02.03 Imvatamant primar si gimnazial 11.000.000 A.Lucrari in continuare 1.500.000

Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN4 1500000

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2005 rectificat 2

Page 1

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei prevederi Nr.si data acord M.F. 2005 B. Lucrari noi 7.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 19 1500000 Amenajare vestiar sc gen nr 24 1.500.000 Bransamet+ centrala term. Gen6 1000000 Bransamet+ centrala term. Gen22 1000000 bransament+centala term.Gen 11 1000000 Brans+centrrala termica Gen1 1000000

C.Dotari independente si alte investitii 2.500.000 Dotari independante 1500000 Studii si proiecte 1000000

57.02.04 Invatamant liceal 19.063.000 B. Lucrari noi 16.563.000 Consolidare cladire liceul de constructii-montaj 2.500.000 Ext.retea gaz+brans + centr.termGRUP SCOLAR ENERGETIC 4.063.000 Bransament gaz+ centr. termica Liceul Auto 4.000.000 Bransament gaz+ centr. termica Liceul Agricol 4.000.000 Bransament gaz Liceul Sportiv Banatul 1.000.000 Bransament gaz Liceul H.Coanda 1.000.000 C. Dotari independente si alte investitii 2500000 Dotari independente 1.500.000 Studii si proiecte 1.000.000

Capitolul 58.02 Sanatate 9.500.000

58.02.03 Spitale 9.500.000 A. Lucrari in continuare 7.500.000 Bransament gaz+centrala termica Clinicile Noi 5.500.000 Bransament gaz+centrala termica spitalul V.Babes 2.000.000

B. Lucrari noi 1.500.000 spitalul clinic municipal z.Torontal 1.500.000 C. Dotari independente si alte investitii 500.000 Dotari independente Studii si proiecte 500.000

Capitolul 59.02 Cultura 6.977.500 TOTAL din care : 59.02.07 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 2.900.000

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 2.900.000 Dotari independente 2900000 Studii si proiecte

59.02.07 Casa de cultura 4.077.500

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 2.577.500 Amenajare scena Parcul rozelor 2577500 C. Dotari independente si alte investitii 1.500.000 Dotari independente 1500000 Studii si proiecte 0

Capitolul 60.02 Asistenta Sociala 13.877.000 TOTAL din care :

Page 2

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei prevederi Nr.si data acord M.F. 2005

60.02.04Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap (Podul L 2.000.000

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente 2.000.000 Studii si proiecte

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica(pentru voi) 1.069.000

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 1.069.000 Dotari independente 1069000 Studii si proiecte

60.02.07 Cantina de ajutor social 2.800.000

A. Lucrari in continuare 1.350.000 Amenajare cantina sociala 1350000 B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.450.000 Dotari independente 1450000 Studii si proiecte 60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 4.258.000

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 4.258.000 Dotari independente 4258000 Studii si proiecte

60.02.41 Serv. Publ. Spec. pt. Prot. Copilului(centr min_ 1.300.000

A. Lucrari in continuare 1.000.000 Amenajare centru de tranzit pentru minori 1.000.000 B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 300.000 Dotari independente 300000 Studii si proiecte 60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 2.000.000

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente 2000000 Studii si proiecte

60.02.47 Drepturile asist, pers, ptr, copii si adult cu handicap 450.000

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 450.000 Dotari independente 450000 Studii si proiecte

Capitolul 63.02 Gospodarie comunala si locuinte 201.889.520 TOTAL

Page 3

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei prevederi Nr.si data acord M.F. 2005 din care :

63.02.03 Iluminat 4.402.624

A.Lucrari in continuare 3.902.624 Extindere iluminat public Eduard Benes 249.224 Extindere iluminat public str.Polona-Otto Rudolf-Wilhelm Tell 1.901.000 Extindere iluminat public zona Polona 886.400 Extindere iluminat public zona Felix 866.000

B. Lucrari noi 500.000 Extindere iluminat public Calea Aradului 500.000

63.02.05 Gradini parcuri zone verzi 5.200.000

A. Lucrari in continuare 2.000.000 Reamenajare Gradina Zoologica 2.000.000

B. Lucrari noi 2.200.000 Amenajare Parc Zona Uzinei 2.200.000 C. Dotari independente si alte investitii 1.000.000 Dotari independente 1.000.000 Studii si proiecte 0

63.02.08.Locuinte 36.648.340

A. Lucrari in continuare 19.261.242 Consolid mansard imobil str. Stefan cel Mare nr.2-P-ta Romanilor 1 4.000.000 Amenajari exterioare zona Steaua III 2.500.000 Reabilitare camin str. Ialomita nr. 61 B 7.142.090 Amenajare exterioare zona Polona 5.619.152

B. Lucrari noi 6.347.098 Reabilitare camin nr. 4 str. Polona 6.347.098

C. Dotari independente si alte investitii 11.040.000 Dotari independente 4.240.000 Achizitie camin nr 2 3.000.000 Studii si proiecte 3.800.000 alte studii-urbanism 2.000.000 studii si proiecte 1.800.000

63.02.09 Alimentari cu apa 71.415.000

A. Lucrari in continuare 35.100.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 2.000.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III 1.000.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL str. Campului 5.000.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor Zona Aida-Mures-N.Ivan 100.000 Realizare sistem major de canalizare -cartier Ghiroda 10.000.000 Extindere retea apa Zona Marginii 2.000.000 Reabilitare canal Calea Martirilor-Muzicescu 15000000

B. Lucrari noi 34.315.000 Extindere retea canal str. Agricultorilor 990.000 Extindere retea canal str. Semicerc 3.000.000 Extindere retea canal str. Olarilor 975.000 Extindere retea canal str. Gen. Stavrescu 2.000.000 Extindere retea canal str. Musicescu (partial) 50.000

Page 4

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei prevederi Nr.si data acord M.F. 2005 Extindere retea apa zona Plopi Sud (partial) 2.200.000 Extindere retea apa str.Mures (zona Tosca) 600.000 Extindere retea apa str. E.Botoca - M.Draghici 2.600.000 Extindere retea apa str. Octav Bacila 1.300.000 Sistem major canal - cartier Kuncz 450.000 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie 380.000 Extindere retea canal str. Banul Severinului 1.000.000 Extindere retea apa- canal str. Bruxelles 2.500.000 Extindere retea canal str. Corneliu Nepos 250.000 Extindere retea apa-canal zona Bobalna 350.000 Extindere retea canal str. Comuna din Paris 1.600.000 Extindere retea apa-canal str. Vlad Banateanu 1.900.000 Extindere retea apa-canal zona Mures - Tosca 1.200.000 Extindere retea apa-canal strada nr.III zona Blascovici 800.000 Extindere retea apa-canal str. Anisoara Odeanu 2.400.000 Extindere retea apa-canal zona str. Mures 16 190.000 Extindere retea canal str. Cercului(partial) 2.000.000 Extindere retea canal str. Calimanesti(partial) 100.000 Extindere retea apa canal str. Pius Branzeu 3.030.000 Extindere retea apa canal str. Horia Crenga(partial) 2.000.000 Extindere retea apa canal zona Mures Tosca etapa 2 150.000 Extindere retea canal str. Aprodul Movila 150.000 Extindere retea apa str. Euripide 150.000

C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente 0 Studii si proiecte 2.000.000 SF Alimentari apa si canal 2.000.000

63.02.13 Introduceri gaze in localitati 7.500.000

A. Lucrari in continuare 7.000.000 Dezv. Retele gaze nat zona Centru -Asanesti- M.Eminescu 4.500.000 Dezv. Retele gaze nat Zona Abrud-Detunata 2.500.000

B. Lucrari noi 500.000 Intregiri retele gaze naturale 500.000

63.02.50 Alte cheltuieli privind dezvoltarea publica 76.723.556 B. Lucrari noi 46.224.556 Piata de gros 40.000.000 Reabilitare P-ta Vacarescu 724.556 Reabilitare fatade centru istoric Timisoara 250.000 Reabilitare centru istoric 250.000 Consolidare P-ta libertatii nr 1 5.000.000

C. Dotari independente si alte investitii 30.499.000 Dotari independente 1.999.000 Achizitii teren 1.000.000 Achizitii teren P-ta Vacarescu 26.000.000 Studii si proiecte 1.500.000 Studii si proiecte -Ecofit 500.000 Inventariere , expertizare riscuri seismice 1.000.000

Capitolul 68.02 Transporturi si Comunicatii 487.461.673 TOTAL din care : 68.02.12 Intretinerea si repararea strazilor 154.590.299

A. Lucrari in continuare 31.500.000

Page 5

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei prevederi Nr.si data acord M.F. 2005 Modernizare str. Mihalache 5.000.000 Modernizare str. Kogalniceanu 15.000.000 amenajare intersectie Gh.Lazar-Circumvalatiunii 10.000.000 Amenajare str. Mangalia 1.500.000

B. Lucrari noi 113.990.299 Amenajare str. Horia Creanga 5.000.000 Amenajare str. Ion Ratiu 1.500.000 Amenajare str. Herculane 4.000.000 Amenajare str. Cozia 4.000.000 Modernizare blv Revolutiei,Bogdanestilor-Brediceanu 4.190.299 Amenajare str. Busuioc 3.000.000 Amenajare str. Schwicker 4.000.000 Amenajare str. Vasilescu Vasia 5.000.000 Modernizare str.Independentei-Drubeta 5.000.000 Amenajare str. Tibrului 6.000.000 Amenajare str. Copernic 2.000.000 Amenajare str. Galileo Galilei 1.500.000 Amenajare str. Agronomiei 4.000.000 Amenajare str. Gloriei 3.000.000 Amenajare str. Progresul 2.500.000 Amenajare str. Trifoiului 2.000.000 Modernizare intersectie Lipovei - Antenei 4.500.000 Amenajare str. Ulpia Traiana 6.500.000 Amenajare piata Traian 10.000.000 Modernizare str. Traian Vuia 5.000.000 Modernizare str. Pestalozzi 1.000.000 Modernizare blv Dambovita 10.000.000 Modernizare Bv Rebreanu - I. Bulbuca 9.000.000 Consolidare pod Eroilor 500.000 Modernizare str. Casian Munteanu 4.000.000 Amenajare intersectie bl. Eroilor-cal. Buziasului 2.000.000 Modernizare Str.Armoniei 2.800.000 Amenajare acces Spitalul Municipal 2.000.000

C. Dotari independente si alte investitii 9.100.000 Dotari independente Studii si proiecte 9.100.000 SF str. Lapusneanu 100.000 SF str. Belgrad 100.000 SF str. Virgilius 100.000 SF str. Brigadierilor 100.000 SF str. Weismuller 100.000 SF str. Gospodarilor 100.000 SF str. Jose Silva 100.000 SF consolidare pod Muncii 200.000 SF Consolidare Pasarela Parcul Copiilor 100.000 SF Consolidare pod Michelangelo 200.000 SF Consolidare pod Stefan cel Mare 200.000 SF Consolidare pasaj Slavici- Polona 200.000 SF consolidare pasaj 16 Decembrie 200.000 SF Amenajari drumuri cartier Ghiroda 200.000 SF Amenajare intersectie Cal.Sagului-Iuliu Maniu-16 Decdembrie 100.000 SF Amenajare intersectie Cetatii -Gh.Lazar-Closca 100.000 SF Amenajare intersectie Brancoveanu-Porumbescu 100.000 SF Amenajare intersectie Lidia-Drubeta 100.000 SF Amenajare Liviu Rebreanu- I.Bulbuca 500.000 SF Pasaj inferior Jiul 500.000 SF Pod peste Bega la str. Jiul 500.000 SF Pasaj superior peste liniile CF la Bd.Iuliu Maniu 1.000.000

Page 6

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei prevederi Nr.si data acord M.F. 2005 SF Pasaj inferior Popa Sapca 500.000 SF Pod peste Bega la str. Bobalna 500.000 SF Amenajare zona Aida-Mures-N.Ivan 200.000 SF Alte studii si proiecte drumuri 3.000.000

68.02.07 Transport in comun 332.871.374

A. Lucrari in continuare 317.171.374 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) 122.148.715 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI)Finantare subventii guvern 195.022.659 B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 15.700.000 Dotari independente 8.000.000 achizitii refugii calatori 6.000.000 achizitii mijloace transport 2.000.000 Studii si proiecte 7.700.000 Extindere lucrari Traseul T14 500.000 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul- consultanta 6.000.000 reglementari retele de telefonie afectate T.15 Blv Rebreanu-Blv Bulbuca 70.000 reglementari retele electrice stradale afectate T.15 Blv Rebreanu-Blv Bulbuca 130.000 Alte studii si proiecte 1.000.000

Capitolul 72.02 Alte Actiuni 6.880.000 TOTAL din care :

72.02.07 Protectie civila 6.430.000 Inspectorat Municipal de Protectie Civila C. Dotari independente si alte investitii 6.430.000 Dotari independente 4.430.000 Studii si proiecte 2.000.000

72,02,50Alte actiuni privind dezvoltarea publica 450.000

B. Lucrari noi 450.000 Parc Tehnologic 450.000 C. Dotari independente si alte investitii 0 Dotari independente 0

ADRIAN ORZA DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ

DIRECTOR URBANISM DIRECTOR PATRIMONIU RADU RADOSLAV NICUSOR CONSTANTIN MIUT

PRIMAR dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR VICEPRIMAR

Page 7

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei prevederi Nr.si data acord M.F. 2005

SMARANDA HARACICU SEF SERVICIU BUGET INVESTITII

Page 8

Atasament: Buget_rectificat-mai.pdf

JUDETUL TIMIS Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Timisoara Formular: 126/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE

pe anul 2005

-mii lei- cod clasifica Denumire indicatori Cod rand Rectificat Feb Rectificat Mai Influente 0001 VENITURI TOTALE 1 3.646.423.813,00 3.499.038.972,00 -147.384.841,00

Din care: 4802 VENITURI PROPRII 2 2.331.743.283,00 2.261.743.283,00 -70.000.000,00 0002 I. VENITURI CURENTE 3 1.012.982.168,00 1.012.982.168,00 0,00

Din care: 0,00 0003 A. VENITURI FISCALE 4 689.162.619,00 689.162.619,00 0,00 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 5 516.921.060,00 516.921.060,00 0,00 01.02. Impozitul pe profit 6 67.943.439,00 67.943.439,00 0,00 0302 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 7 179.472.074,00 179.472.074,00 0,00 03.02.01 Impozitul pe veniturile liber profesionistilor 8 0,00 0,00 0,00 03.02.02 Impozitul pe cladiri persoane fizice 8 132.721.913,00 132.721.913,00 0,00 03.02.03 Taxa asupra mijloacelor de transport pers.fizice 9 17.101.148,00 17.101.148,00 0,00 03.02.04 Impozitul pe veniturile din inchirieri subinchirieri 11 0,00 0,00 0,00 03.02.05 Impozit din venituri pt dreptul de autor 12 0,00 0,00 0,00 03.02.07 Impozit din veniturile obtinute din premi si castig. 13 0,00 0,00 0,00 03.02.08 Impozitul pe veniturile pers. fizice nesalariate 14 0,00 0,00 0,00 03.02.09 Impozitul pe teren persoane fizice 10 22.057.359,00 22.057.359,00 0,00 03.02.30 Alte impozite si taxe 11 7.591.654,00 7.591.654,00 0,00 04.02. TAXA PE TEREN 12 686.400,00 686.400,00 0,00 05.02. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 13 213.928.000,00 213.928.000,00 0,00 05.02.01 Impozit pe cladiri de la persoane juridice 14 195.624.000,00 195.624.000,00 0,00 05.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 15 18.304.000,00 18.304.000,00 0,00 08.02 ALTE IMPOZITE DIRECTE 16 54.891.147,00 54.891.147,00 0,00 080205 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridic 17 14.479.759,00 14.479.759,00 0,00 080206 Impozitul pe terenul agricol 18 0,00 0,00 0,00 08.02.30 Alte incasari din impozite directe 19 40.411.388,00 40.411.388,00 0,00 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 20 172.241.559,00 172.241.559,00 0,00 15.02. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 21 1.249.980,00 1.249.980,00 0,00 17.02. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 22 170.991.579,00 170.991.579,00 0,00 17.02.03 Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz.de funct. 23 105.096,00 105.096,00 0,00 17,02,10 Taxe judiciare de timbru 24 40.440.080,00 40.440.080,00 0,00 17,02,12 Taxe de timbru pt activitatea notariala 25 109.825.025,00 109.825.025,00 0,00 17.02.13 Taxe extrajudiciare de timbru 26 14.414.400,00 14.414.400,00 0,00 17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 27 6.206.978,00 6.206.978,00 0,00 20.00 B. VENITURI NEFISCALE 28 323.819.549,00 323.819.549,00 0,00 20.02 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 29 48.581.861,00 48.581.861,00 0,00 21.02 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 30 24.157.557,00 24.157.557,00 0,00 21.02.06 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 31 22.168.155,00 22.168.155,00 0,00 21.02.07 Venit din incas lucr.de combat.daunatori sect.vegetal 32 0,00 0,00 0,00 21.02.08 Veniturile punctelor de insamantari artificiale 33 0,00 0,00 0,00 21.02.09 Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare 34 0,00 0,00 0,00

Page 1

21,02,11 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pt.intretinerea copiilor in crese 33 0,00 0,00 0,00 21.02.12 Varsaminte din disp. Instit,publice si act.autofin. 34 0,00 0,00 0,00 21.02.14 Contrib.de la pers.benef.de cantina aj.social 35 654.902,00 654.902,00 0,00 21,02,15 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 36 0,00 0,00 0,00 21.02.20 Venituri din prestari de servicii 37 0,00 0,00 0,00 21.02.30 Alte venituri de la institutiile publice 38 1.334.500,00 1.334.500,00 0,00 22.02 DIVERSE VENITURI 39 251.080.131,00 251.080.131,00 0,00 22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 40 112.518,00 112.518,00 0,00 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 41 7.628.147,00 7.628.147,00 0,00 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 42 125.759.121,00 125.759.121,00 0,00

220206 Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 43 68.640,00 68.640,00 0,00

22.02.07 Venituri din concesiuni si inchirieri 44 109.253.657,00 109.253.657,00 0,00

220208 Penalitati pt. Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite taxe 45 0,00 0,00 0,00

22.02.12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.(agr) 46 0,00 0,00 0,00 22.02.17 Venituri realiz din adm.si valorif bunurilor fostelor CAP 47 0,00 0,00 0,00 22.02.19 Venituri din dividende 48 0,00 0,00 0,00 22.02.30 Incasari din alte surse 49 8.258.048,00 8.258.048,00 0,00

0,00 30.00 II. VENITURI DIN CAPITAL 50 364.561.726,00 364.561.726,00 0,00 30.02 VENIT. DIN VALORIF.UNOR BUNURI ALE STATULUI 51 364.561.726,00 364.561.726,00 0,00 30.02.01 Venituri din valorif unor bunuri ale instit. Publice 52 2.641.267,00 2.641.267,00 0,00 30.02.03 Venit din vanzarea locuintelor constr.din fd.statului 53 6.999.358,00 6.999.358,00 0,00 30.02.04 Venituri din privatizare 54 0,00 0,00 0,00 30.02.10 Venituri din valorif unor bunuri apartinand domeniului privat 55 354.921.101,00 354.921.101,00 0,00

0,00 31.00 III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 56 1.992.930.483,00 1.922.930.483,00 -70.000.000,00 31.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPZITUL PE VENIT 57 1.026.457.616,00 956.457.616,00 -70.000.000,00 31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe ven 58 902.858.890,00 832.858.890,00 -70.000.000,00 31.02.02 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor loc 59 65.758.951,00 65.758.951,00 0,00 31.02.03 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor loca 60 49.722.775,00 49.722.775,00 0,00 31.02.04 Sume defalcate din impozitul pe venit pt.ajutor social si ajutor pt.incalzi 8.117.000,00 8.117.000,00 0,00 32.02 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 61 1.617.724,00 1.617.724,00 0,00 33.02 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 62 964.855.143,00 964.855.143,00 0,00

33.02.01 Sume defalcate din TVA pt. Institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese centre jud si locale de consultanta agricola 63 642.905.676,00 642.905.676,00 0,00

33.02.02 Sume defalcate din TVA pt. Subventionarea energiei termic 64 321.892.000,00 321.892.000,00 0,00

33.02.03 Sume defalcate din TVA pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice d termoficare 65 0,00

33.02.04 Sume defalcate din TVA pt.drumurile judetene si comunal 57.467,00 57.467,00 0,00 37.00 IV. SUBVENTII 66 272.490.200,00 195.022.659,00 -77.467.541,00 37.02 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 67 272.490.200,00 195.022.659,00 -77.467.541,00

37.02.02 Subventii primite de BL pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice d termoficare 68 0,00 0,00 0,00

37.02.03 Subv.primite de BL pt.investitii finantate partial din imprumuturi externe 69 272.490.200,00 195.022.659,00 -77.467.541,00 37.02.05 Subv.primite de BL pt. Finantarea stud.de fezab.afer.proiectelor SAPARD 70 0,00 0,00 0,00 37.02.07 Subv.primite de BL pt.dezvoltarea sistemului energetic 70 0,00 0,00 0,00

37.02.08 Subv.primite de BL pt.drumuri jud.,comun.,si pt. Strazile ce se vor amenajai perim.destin.constr.de cvartalede locuinte noiin localitari rurale si urbane 72 0,00 0,00 0,00

37.02.09 Subv.primite de BL pt.finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handic 71 0,00 0,00 0,00

Page 2

37.02.11 Subventii primite de BL pt.finantarea elab.si/sau actualizarii PUG si a regulamentel locale de urbanism 72 0,00 0,00 0,00

37.02.12 Subv.primite de BL pt.aeroporturi de interes local 73 0,00 0,00 0,00 37.02.13 Subv.primite de BL din Fondul de interventi 74 0,00 0,00 0,00

37.02.14 Subv.primite de BL pt.finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 75 0,00 0,00 0,00

37.02.15 Subv. primite de BL pt.finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic a constructiilorexistente cu destinatie de locuinta 76 0,00 0,00 0,00

37.02.16 Subventii primite de BL pt. Lucrarile de cadastru imobilia 77 0,00 0,00 0,00 39.02 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 78 0,00 0,00 0,00

39.02.02 Subventii peimite de la bugetul asigurarilor pt.somaj pt. Finantarea programelor p ocuparea temporara a fortei de munca 79 0,00 0,00 0,00

39.02.04 Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie drepturilor copilului 80 0,00 0,00 0,00

0,00 40.02 V. DONATII SI SPONZORIZARI 81 3.459.236,00 3.541.936,00 82.700,00 40.02.01 Donatii si sponzorizari 82 3.459.236,00 3.541.936,00 82.700,00

0,00 42.00 VI. INCASARI DIN RAMB. IMPR. ACORDATE 83 0,00 0,00 0,00 42.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 84 0,00 0,00 0,00 42.02.13 Incas.din ramb.impr.pt.inf.inst.si sv.publ.de interes loc. 85 0,00 0,00 0,00

42.02.17 Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale administrate prin agentii de credit 86 0,00 0,00 0,00

0,00 IX. IMPRUMUTURI 0,00 0,00 0,00

45.02 IMPRUMUTURI TEMPORARE 0,00 0,00 0,00 45.02.02 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 0,00 0,00 0,00

0,00

46.02 SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 0,00 0,00 0,00

5002 CHELTUIELI TOTAL 87 3.646.423.813,00 3.499.038.972,00 -147.384.841,00 01 A.CHELTUILI CURENTE 88 2.599.614.281,00 2.593.801.757,00 -5.812.524,00 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 89 932.690.179,00 929.589.500,00 -3.100.679,00 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 90 1.015.981.396,00 1.013.269.551,00 -2.711.845,00 34 SUBVENTII 91 592.930.707,00 592.930.707,00 0,00 35 Subventii 92 592.930.707,00 592.930.707,00 0,00 35.01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 93 0,00 0,00 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 94 592.930.707,00 592.930.707,00 0,00 38 TRANSFERURI 95 10.411.999,00 10.411.999,00 0,00 39 Transferuri consolidabile 96 0,00 0,00 0,00 39.21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 97 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 98 10.411.999,00 10.411.999,00 0,00 40.02 Burse 99 2.294.999,00 2.294.999,00 0,00 40.08 Ajutoare sociale 100 7.471.698,00 7.471.698,00 0,00 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 101 0,00 0,00 0,00 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnic 102 0,00 0,00 0,00

40.12 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes publ local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 103 0,00 0,00 0,00

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvolta 104 0,00 0,00 0,00 40.27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Socia 105 0,00 0,00 0,00 40.41 Asociatii si fundati 106 0,00 0,00 0,00 40.55 Programe cu finantare rambursabila 107 0,00 0,00 0,00 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 108 0,00 0,00 0,00

Page 3

40.61 Sustinerea cultelo 109 0,00 0,00 0,00 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 110 0,00 0,00 0,00 40.72 Contributii la salarizarea personalului necleric 110 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferur 111 0,00 0,00 0,00 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuinte 112 645.302,00 645.302,00 0,00 40.94 Programe cu finantare nerambursabil 113 0,00 0,00 0,00 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handica 114 0,00 0,00 0,00 49 DOBANZI 115 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 116 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 50.01 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne 117 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 50.02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 118 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 50.03 Cheltuieli ocazion.de emisiunea si plasarea titlurilor de val. 119 0,00 0,00 0,00 50.04 Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 120 0,00 0,00 0,00 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadr,plan de redres. 121 0,00 0,00 0,00 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 122 939.621.010,00 798.048.693,00 -141.572.317,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 123 939.621.010,00 798.048.693,00 -141.572.317,00 72 Investitii ale institutiilor publice 124 452.867.095,00 393.762.319,00 -59.104.776,00

73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatil comerciale 125 486.753.915,00 404.286.374,00 -82.467.541,00

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financia 126 0,00 0,00 0,00 78 C. OPERATIUNI FINANCIARE 127 84.616.000,00 84.616.000,00 0,00 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 128 0,00 0,00 0,00 80 Imprumuturi 129 0,00 0,00 0,00 80.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 130 0,00 0,00 0,00

80.12 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii d credit 131 0,00 0,00 0,00

84 RAMBURSARI DE CREDITE , PLATI DOBANZI-COMIS. 132 0,00 0,00 0,00 86 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.aferente acestora 133 0,00 0,00 0,00 86.01 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.din fd.garantare 134 0,00 0,00 0,00 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 135 0,00 0,00 0,00 86.03 Rambursari de credite externe contractate de stat 136 0,00 0,00 0,00 86.04 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 137 0,00 0,00 0,00 87 Rambursari de imprumuturi 138 84.616.000,00 84.616.000,00 0,00 87.02 Rambursari de imprumuturi acord. din trezoreria statului 139 0,00 0,00 0,00 87.04 Rambursari de imprumuturi interne pt.investitii 140 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 87.05 Rambursari de imprumuturi externe pt.investitii 141 50.616.000,00 50.616.000,00 0,00 89 D. REZERVE 142 119.894,00 119.894,00 0,00 90 REZERVE 143 119.894,00 119.894,00 0,00 91 Rezerve 144 119.894,00 119.894,00 0,00 51.00 I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL 145 270.610.000,00 271.210.000,00 600.000,00 51,02 AUTORITATI PUBLICE 146 270.610.000,00 271.210.000,00 600.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 147 241.110.000,00 241.110.000,00 0,00 02 - cheltuieli de personal 148 98.760.000,00 98.760.000,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 149 142.350.000,00 142.350.000,00 0,00 34 SUBVENTII 150 0,00 0,00 0,00 35 Subventi 151 0,00 0,00 0,00 3501 Subventii de la buget pentru institutiile public 152 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 153 29.500.000,00 30.100.000,00 600.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154 29.500.000,00 30.100.000,00 600.000,00 72 Investitii ale institutiilor publice 155 29.500.000,00 30.100.000,00 600.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financia 156 0,00 0,00 0,00 510205 Autoritati executive 157 270.610.000,00 271.210.000,00 600.000,00 57.00 III CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL 158 1.245.800.313,00 1.230.505.089,00 -15.295.224,00

Page 4

01 A.CHELTUILI CURENTE 159 1.161.582.813,00 1.158.787.589,00 -2.795.224,00 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 160 815.791.897,00 812.691.218,00 -3.100.679,00 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 161 335.378.917,00 335.684.372,00 305.455,00 34 SUBVENTII 162 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 163 0,00 0,00 0,00 35.01 Subventii de la buget pentru institutiile public 164 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 165 10.411.999,00 10.411.999,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 166 10.411.999,00 10.411.999,00 0,00 40.02 Burse 167 2.294.999,00 2.294.999,00 0,00 40.08 Ajutoare sociale 168 7.471.698,00 7.471.698,00 0,00 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 169 0,00 0,00 0,00 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnic 170 0,00 0,00 0,00 40.41 Asociatii si fundati 171 0,00 0,00 0,00 40.55 Programe cu finantare rambursabila 172 0,00 0,00 0,00 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 173 0,00 0,00 0,00 40.61 Sustinerea cultelo 174 0,00 0,00 0,00 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 175 0,00 0,00 0,00 40.72 Contributii la salarizarea personalului necleric 175 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferur 176 0,00 0,00 0,00 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuinte 177 645.302,00 645.302,00 0,00 40.94 Programe cu finantare nerambursabil 178 0,00 0,00 0,00 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handica 179 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 180 84.217.500,00 71.717.500,00 -12.500.000,00 70 B. CHELTUILI DE CAPITAL 181 84.217.500,00 71.717.500,00 -12.500.000,00 72 Investitii ale institutiilor publice 182 84.217.500,00 71.717.500,00 -12.500.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financia 183 0,00 0,00 0,00 57,02 INVATAMANT 184 898.265.359,00 895.765.359,00 -2.500.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 185 854.402.359,00 854.402.359,00 0,00 02 - cheltuieli de personal 186 631.392.624,00 631.392.624,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 187 220.714.736,00 220.714.736,00 0,00 34 SUBVENTII 188 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 189 0,00 0,00 0,00 35,01 Subventii de la buget pentru institutiile public 190 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 191 2.294.999,00 2.294.999,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 192 2.294.999,00 2.294.999,00 0,00 40.02 Burse 193 2.294.999,00 2.294.999,00 0,00 4041 Asociatii si fundati 194 0,00 0,00 0,00 4080 Alte transferur 195 0,00 0,00 0,00 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 196 43.863.000,00 41.363.000,00 -2.500.000,00 70 CHELTUILI DE CAPITAL 197 43.863.000,00 41.363.000,00 -2.500.000,00 72 Investitii ale institutiilor publice 198 43.863.000,00 41.363.000,00 -2.500.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financia 199 0,00 0,00 0,00 57.02.02 Invatamant prescolar 200 149.924.504,00 149.924.504,00 0,00

-cheltuieli materiale si servicii 38.596.912,00 38.596.912,00 0,00 -cheltuieli de personal 100.027.592,00 100.027.592,00 0,00 -cheltuieli de capital 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 -transferuri 0,00 0,00 0,00

57.02.03 Invatamant primar si gimnazial 201 314.269.964,00 313.769.964,00 -500.000,00 -cheltuieli materiale si servicii 78.172.969,00 78.172.969,00 0,00 -cheltuieli de personal 223.439.004,00 223.439.004,00 0,00 -cheltuieli de capital 11.500.000,00 11.000.000,00 -500.000,00 -transferuri 1.157.991,00 1.157.991,00 0,00

57.02.04 Invatamant liceal 202 299.434.776,00 297.434.776,00 -2.000.000,00 -cheltuieli materiale si servicii 74.529.520,00 74.529.520,00 0,00

Page 5

-cheltuieli de personal 202.986.176,00 202.986.176,00 0,00 -cheltuieli de capital 21.063.000,00 19.063.000,00 -2.000.000,00 -transferuri 856.080,00 856.080,00 0,00

57.02.05 Invatamant profesional 203 130.394.434,00 130.394.434,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 27.498.735,00 27.498.735,00 0,00 -cheltuieli de personal 102.628.771,00 102.628.771,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 -transferuri 266.928,00 266.928,00 0,00

57.02.06 Invatamant postliceal 204 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 -transferuri 0,00 0,00 0,00

57.02.08 Invatamant special 205 4.241.681,00 4.241.681,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 1.916.600,00 1.916.600,00 0,00 -cheltuieli de personal 2.311.081,00 2.311.081,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 -transferuri 14.000,00 14.000,00 0,00

57.02.14 Internate , camine si cantine pt. Elevi 206 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

58,02 SANATATE 207 49.258.000,00 33.381.776,00 -15.876.224,00 0,00

01 CHELTUIELI CURENTE 208 26.758.000,00 23.881.776,00 -2.876.224,00 02 - cheltuieli de personal 209 6.588.000,00 7.224.192,00 636.192,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 210 20.170.000,00 16.657.584,00 -3.512.416,00 38 TRANSFERURI 211 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 212 0,00 0,00 0,00 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 213 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 214 22.500.000,00 9.500.000,00 -13.000.000,00 70 CHELTUILI DE CAPITAL 215 22.500.000,00 9.500.000,00 -13.000.000,00 72 Investitii ale institutiilor publice 216 22.500.000,00 9.500.000,00 -13.000.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financia 217 0,00 0,00 0,00 58.02.03 Spitale 218 34.500.000,00 15.787.584,00 -18.712.416,00

- cheltuilei materiale si servicii 12.000.000,00 6.287.584,00 -5.712.416,00 - cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 22.500.000,00 9.500.000,00 -13.000.000,00

58.02.05 Crese 219 8.758.000,00 9.394.192,00 636.192,00 - cheltuilei materiale si servicii 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 - cheltuieli de personal 6.588.000,00 7.224.192,00 636.192,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 220 6.000.000,00 8.200.000,00 2.200.000,00 - cheltuilei materiale si servicii 6.000.000,00 8.200.000,00 2.200.000,00 - cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

59,02 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE 221 95.602.387,00 97.102.387,00 1.500.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 222 90.124.887,00 90.124.887,00 0,00 02 - cheltuieli de personal 223 60.214.500,00 60.214.500,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 224 29.910.387,00 29.910.387,00 0,00 34 SUBVENTII 225 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 226 0,00 0,00 0,00 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 227 0,00 0,00 0,00

Page 6

38 TRANSFERURI 228 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 229 0,00 0,00 0,00 4041 Asociatii si fundati 230 0,00 0,00 0,00 4061 Sustinerea cultelo 231 0,00 0,00 0,00 4072 Contributii la salarizarea personalului necleric 232 0,00 0,00 0,00 4080 Alte transferur 233 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 234 5.477.500,00 6.977.500,00 1.500.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 235 5.477.500,00 6.977.500,00 1.500.000,00 72 Investitii ale institutiilor publice 236 5.477.500,00 6.977.500,00 1.500.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financia 237 0,00 0,00 0,00 590203 Biblioteci publice comunale, orasenesti,municipale si judeten 238 0,00 0,00 0,00 590204 Muzee 239 0,00 0,00 0,00 590205 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concert 240 68.983.000,00 68.983.000,00 0,00

- cheltuieli de personal 56.227.000,00 56.227.000,00 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 9.856.000,00 9.856.000,00 0,00 - cheltuieli de capital 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00

590206 Scoli populare de arta 241 0,00 0,00 0,00 590207 Casa de cultura 242 11.300.000,00 12.800.000,00 1.500.000,00

- cheltuieli de personal 3.987.500,00 3.987.500,00 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 4.735.000,00 4.735.000,00 0,00 - cheltuieli de capital 2.577.500,00 4.077.500,00 1.500.000,00

590208 Camine culturale 243 0,00 0,00 0,00 590210 Centre de conservare si promovarea culturii traditiona 244 0,00 0,00 0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istoric 245 0,00 0,00 0,00 Centre culturale 246 0,00 0,00 0,00

590215 Culte religioase 247 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 590220 Activitatea sportiva 248 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 590221 Activitatea de tinere 249 0,00 0,00 0,00 59.02.50 Alte actiuni culturale ( materiale si servicii ; agenda) 250 6.319.387,00 6.319.387,00 0,00 60,02 ASISTENTA SOCIALA 251 202.674.567,00 204.255.567,00 1.581.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 252 190.297.567,00 190.378.567,00 81.000,00 02 - cheltuieli de personal 253 117.596.773,00 113.859.902,00 -3.736.871,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 254 64.583.794,00 68.401.665,00 3.817.871,00 34 SUBVENTII 255 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 256 0,00 0,00 0,00 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile public 257 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 258 8.117.000,00 8.117.000,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 259 8.117.000,00 8.117.000,00 0,00 40.08 Ajutoare sociale 260 7.471.698,00 7.471.698,00 0,00 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 261 0,00 0,00 0,00 4010 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnic 262 0,00 0,00 0,00 4041 Asociatii si fundati 263 0,00 0,00 0,00 4055 Programe realizate cu finantare rambursabil 264 0,00 0,00 0,00 40,67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 272 0,00 0,00 0,00 4080 Alte transferur 265 0,00 0,00 0,00 4090 Ajutor pentru incalzirea locuinte 266 645.302,00 645.302,00 0,00

Praograme cu finantare nerambursabil 267 0,00 0,00 0,00 Alocatii si indemnizatii pt.persoanele cu handica 268 0,00 0,00 0,00

69 CHELTUILI DE CAPITAL 269 12.377.000,00 13.877.000,00 1.500.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 270 12.377.000,00 13.877.000,00 1.500.000,00 72 Investitii ale institutiilor publice 271 12.377.000,00 13.877.000,00 1.500.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financia 272 0,00 0,00 0,00 60.02.02 Centre de ingrijire si asistenta (Serv Maltez 273 2.050.840,00 2.050.840,00 0,00

-cheltuieli materiale si servicii 2.050.840,00 2.050.840,00 0,00 Page 7

-cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

60.02.03 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pt minori cu handica 274 0,00 0,00 0,00 60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handica 275 9.926.353,00 9.926.353,00 0,00

-cheltuieli materiale si servicii 2.046.400,00 2.046.400,00 0,00 -cheltuieli de personal 5.879.953,00 5.879.953,00 0,00 -cheltuieli de capital 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

60.02.05 Centre de integrare prin terapie ocupationa 276 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica (CRISPPAH 277 14.058.321,00 14.058.321,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 6.006.752,00 6.006.752,00 0,00 -cheltuieli de personal 6.982.569,00 6.982.569,00 0,00 -cheltuieli de capital 1.069.000,00 1.069.000,00 0,00

60.02.07 Cantina de ajutor social 278 22.422.471,00 22.422.471,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 17.618.167,00 17.618.167,00 0,00 -cheltuieli de personal 2.004.304,00 2.004.304,00 0,00 -cheltuieli de capital 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00

60.02.09 Ajutor social 279 8.117.000,00 8.117.000,00 0,00 Ajutoare sociale 7.471.698,00 7.471.698,00 0,00 Ajutor pentru incalzirea locuinte 645.302,00 645.302,00 0,00

60.02.10 Asistenta sociala in caz de invaliditati 280 0,00 0,00 0,00 60.02.13 Sustinerea sistemului de protectie a dreptului copilul 281 0,00 0,00 0,00 60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza 282 2.306.346,00 2.387.346,00 81.000,00

-cheltuieli materiale si servicii 760.300,00 760.300,00 0,00 -cheltuieli de personal 1.546.046,00 1.627.046,00 81.000,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 283 20.952.161,00 22.452.161,00 1.500.000,00 -cheltuieli materiale si servicii 8.687.563,00 8.687.563,00 0,00 -cheltuieli de personal 9.506.598,00 9.506.598,00 0,00 -cheltuieli de capital 2.758.000,00 4.258.000,00 1.500.000,00

60.02.41 Serviciul public specializat pt. Protectia copilului (Centr.min SF Nicolae 284 8.658.242,00 8.658.242,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 2.556.643,00 2.556.643,00 0,00 -cheltuieli de personal 4.801.599,00 4.801.599,00 0,00 -cheltuieli de capital 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

60.02.42 Camine pentru persoane varstnic 285 18.937.000,00 18.937.000,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 10.784.000,00 10.784.000,00 0,00 -cheltuieli de personal 6.153.000,00 6.153.000,00 0,00 -cheltuieli de capital 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

60.02.47 Drepturile asistentului personal pt copii si adulti cu handicap grav (Serv publ asis speciala) 286 95.245.833,00 95.245.833,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 17.891.000,00 17.891.000,00 0,00 -cheltuieli de personal 76.904.833,00 76.904.833,00 0,00 -cheltuieli de capital 450.000,00 450.000,00 0,00 -Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 0,00 0,00 0,00

60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 287 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -transf din bug stat pt plata ajutorului social cf L416 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

63.00 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 288 1.025.103.863,00 987.894.087,00 -37.209.776,00

Page 8

63,02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 289 1.025.103.863,00 987.894.087,00 -37.209.776,00 01 CHELTUIELI CURENTE 290 789.051.939,00 783.051.939,00 -6.000.000,00 02 - cheltuieli de personal 291 13.227.372,00 13.227.372,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 292 258.024.676,00 252.024.676,00 -6.000.000,00 34 SUBVENTII 293 517.799.891,00 517.799.891,00 0,00 35 Subventii 294 517.799.891,00 517.799.891,00 0,00 35,01 Subventii de la buget pt.institutiile publice 295 0,00 0,00 0,00 35,03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 296 517.799.891,00 517.799.891,00 0,00 38 TRANSFERURI 297 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 298 0,00 0,00 0,00

4012 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes publ local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 299 0,00 0,00 0,00

4080 Alte transferur 300 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 301 233.099.296,00 201.889.520,00 -31.209.776,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 302 233.099.296,00 201.889.520,00 -31.209.776,00 72 Investitii ale institutiilor publice 303 156.684.296,00 130.474.520,00 -26.209.776,00 73 Investitii ale regiilor autonome 304 76.415.000,00 71.415.000,00 -5.000.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 305 0,00 0,00 0,00 63.02.03 Iluminat 306 80.512.400,00 77.002.624,00 -3.509.776,00

- cheltuieli curente 72.600.000,00 72.600.000,00 0,00 - cheltuieli de capital 7.912.400,00 4.402.624,00 -3.509.776,00

63.02.05 Intretinere gradini parcuri si zone verzi,baze sportivre si de agreme 307 71.898.844,00 71.898.844,00 0,00 - cheltuieli curente 66.698.844,00 66.698.844,00 0,00 - cheltuieli de capital 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00

63.02.08 Locuinte 308 105.448.340,00 86.948.340,00 -18.500.000,00 - cheltuieli de personal 16.180.000,00 16.180.000,00 0,00 - cheltuieli curente 40.120.000,00 34.120.000,00 -6.000.000,00 - cheltuieli de capital 49.148.340,00 36.648.340,00 -12.500.000,00

63.02.09 Alimentari cu apa 309 114.520.832,00 109.520.832,00 -5.000.000,00 - Fond rezerva MRD ( inclusiv contrib.ISPA) 25.324.266,00 25.324.266,00 0,00 - Investitii BERD 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 12.781.566,00 12.781.566,00 0,00 - cheltuieli de capital 76.415.000,00 71.415.000,00 -5.000.000,00

63.02.10 Retele , centrale si puncte termice 310 517.799.891,00 517.799.891,00 0,00 - subventii buget local 195.907.891,00 195.907.891,00 0,00 - subventii buget de stat 321.892.000,00 321.892.000,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

63.02.12 Amenajari hidrotehnice de interes local 311 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

63.02.13 Introducere de gaze naturale in localitati 312 8.200.000,00 7.500.000,00 -700.000,00 - cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 8.200.000,00 7.500.000,00 -700.000,00

63.02.14 Electrificari rurale 313 0,00 0,00 0,00 63.02.50 Alte actiuni de dezvoltare publica si locuinte 314 126.723.556,00 117.223.556,00 -9.500.000,00

- cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 - cheltuieli de capital 86.223.556,00 76.723.556,00 -9.500.000,00

64 V. MEDIU SI APE 315 71.945.102,00 71.945.102,00 0,00 64.02 MEDIU SI APE 316 71.945.102,00 71.945.102,00 0,00

A.CHELTUILI CURENTE 317 71.945.102,00 71.945.102,00 0,00 CHELTUIELI DE PERSONAL 318 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 319 71.945.102,00 71.945.102,00 0,00

Page 9

SUBVENTII 320 0,00 0,00 0,00 Subventii 321 0,00 0,00 0,00 Subventiitii de la buget pt.institutiile public 322 0,00 0,00 0,00 TRANSFERURI 323 0,00 0,00 0,00 Transferuri neconsolidabile 324 0,00 0,00 0,00 Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii d interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 325 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri 326 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 327 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 328 0,00 0,00 0,00 Investitii ale institutiilor publice 329 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome 330 0,00 0,00 0,00 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 331 0,00 0,00 0,00

63.02.04 Salubritate 332 69.780.984,00 69.780.984,00 0,00 - cheltuieli curente 69.780.984,00 69.780.984,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 Colectoare si statii de epurare pentru ape uzate 333 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 0,00 - cheltuieli de capital 0,00

63.02.11 Canalizare 334 2.164.118,00 2.164.118,00 0,00 - cheltuieli curente 2.164.118,00 2.164.118,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

66 V. ACTIUNI ECONOMICE 335 862.307.486,00 773.092.320,00 -89.215.166,00 01 A.CHELTUILI CURENTE 336 282.730.647,00 285.630.647,00 2.900.000,00 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 337 4.910.910,00 4.910.910,00 0,00 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 338 202.688.921,00 205.588.921,00 2.900.000,00 34 SUBVENTII 339 75.130.816,00 75.130.816,00 0,00 35 Subventii 340 75.130.816,00 75.130.816,00 0,00 35.01 Subventiitii de la buget pt.institutiile public 341 0,00 0,00 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 342 75.130.816,00 75.130.816,00 0,00 38 TRANSFERURI 343 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 344 0,00 0,00 0,00

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii d interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 345 0,00 0,00 0,00

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 346 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 347 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 348 579.576.839,00 487.461.673,00 -92.115.166,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349 579.576.839,00 487.461.673,00 -92.115.166,00 72 Investitii ale institutiilor publice 350 169.237.924,00 154.590.299,00 -14.647.625,00 73 Investitii ale regiilor autonome 351 410.338.915,00 332.871.374,00 -77.467.541,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 352 0,00 0,00 0,00 67,02 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 353 6.281.800,00 6.281.800,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 354 6.281.800,00 6.281.800,00 0,00 02 - cheltuieli de personal 355 4.910.910,00 4.910.910,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 356 1.370.890,00 1.370.890,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 357 0,00 0,00 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 358 0,00 0,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 359 0,00 0,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 360 0,00 0,00 0,00 670204 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal 361 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

Page 10

670205 Puncte de insamantari artificiale 353 0,00 0,00 0,00 670212 Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 354 2.845.800,00 2.845.800,00 0,00

- cheltuieli de personal 2.174.910,00 2.174.910,00 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 670.890,00 670.890,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

670213 Centre judetene si locale de consultanta agricola 362 3.436.000,00 3.436.000,00 0,00 - cheltuieli de personal 2.736.000,00 2.736.000,00 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 700.000,00 700.000,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

68,02 TRANSPORTURI - COMUNICATII 363 856.025.686,00 766.810.520,00 -89.215.166,00 01 CHELTUIELI CURENTE 364 276.448.847,00 279.348.847,00 2.900.000,00 02 - cheltuieli de personal 365 0,00 0,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 366 201.318.031,00 204.218.031,00 2.900.000,00 34 SUBVENTII 367 75.130.816,00 75.130.816,00 0,00 35 Subventii 368 75.130.816,00 75.130.816,00 0,00 35.01 Subnentii de la buget pentru institutiile publice 369 0,00 0,00 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 370 75.130.816,00 75.130.816,00 0,00 38 TRANSFERURI 371 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 372 0,00 0,00 0,00

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii d interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 373 0,00 0,00 0,00

40.80 Alte transferuri 374 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 375 579.576.839,00 487.461.673,00 -92.115.166,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 376 579.576.839,00 487.461.673,00 -92.115.166,00 72 Investitii ale institutiilor publice 377 169.237.924,00 154.590.299,00 -14.647.625,00 73 Investitii ale regiilor autonome 378 410.338.915,00 332.871.374,00 -77.467.541,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 379 0,00 0,00 0,00 68.02.02 Aviatie civila 380 0,00 0,00 0,00 68.02.05 Drumuri si poduri 381 0,00 0,00 0,00 68.02.07 Transport in comun 382 485.469.731,00 408.002.190,00 -77.467.541,00 68.02.12 Strazi 383 370.555.955,00 358.808.330,00 -11.747.625,00

- cheltuieli curente 201.318.031,00 204.218.031,00 2.900.000,00 - cheltuieli de capital 169.237.924,00 154.590.299,00 -14.647.625,00

68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si com. 384 0,00 0,00 0,00 69,02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 385 0,00 0,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 386 0,00 0,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 387 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 388 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 389 0,00 0,00 0,00 40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 390 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 391 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 392 0,00 0,00 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 393 0,00 0,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 394 0,00 0,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 395 0,00 0,00 0,00 69.02.03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 396 0,00 0,00 0,00 69.02.19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 397 0,00 0,00 0,00 69.02.50 Alte cheltuieli pt.actini econmice 398 0,00 0,00 0,00

VI. ALTE ACTIUNI 399 18.821.155,00 12.556.480,00 -6.264.675,00 72,02 ALTE ACTIUNI 400 18.821.155,00 12.556.480,00 -6.264.675,00 01 CHELTUIELI CURENTE 401 5.593.780,00 5.676.480,00 82.700,00 02 - cheltuieli de personal 402 0,00 0,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 403 5.593.780,00 5.676.480,00 82.700,00

Page 11

38 TRANSFERURI 404 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 405 0,00 0,00 0,00 40,27 Trans.aferente Fondului Roman de Dezv.Sociala 406 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 407 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 408 13.227.375,00 6.880.000,00 -6.347.375,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 409 13.227.375,00 6.880.000,00 -6.347.375,00 72 Investitii ale institutiilor publice 410 13.227.375,00 6.880.000,00 -6.347.375,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 411 0,00 0,00 0,00 72.02.02 Centre militare 412 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

72.02.07 Protectie civila 413 13.600.000,00 8.112.700,00 -5.487.300,00 - cheltuieli curente 1.600.000,00 1.682.700,00 82.700,00 - cheltuieli de capital 12.000.000,00 6.430.000,00 -5.570.000,00

72.02.20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 414 0,00 0,00 0,00 72.02.50 Alte cheltuieli 415 5.221.155,00 4.443.780,00 -777.375,00

- cheltuieli curente 3.993.780,00 3.993.780,00 0,00 - cheltuieli de capital 1.227.375,00 450.000,00 -777.375,00

76.00 VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 416 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 76.02 FOND PENTRU GARANTAREA IMPR.EXTERNE 417 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 78 OPERATIUNI FINANCIARE 418 0,00 0,00 0,00

84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT 419 0,00 0,00 0,00

86 Ramb.credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora 420 0,00 0,00 0,00 86.01 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 421 0,00 0,00 0,00 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 422 0,00 0,00 0,00

Rambursari de credite externe contractate de stat 423 0,00 0,00 0,00 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 424 0,00 0,00 0,00

76.02.01 Fond pentru garantarea impr. externe dobanzi si comisioane aferente contrac garantate de stat 425 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00

76.02.02 Rambursari de credite , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contracta de stat 426 0,00 0,00 0,00

84.00 VIII . TRANSFERURI 427 0,00 0,00 0,00 84,02 TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 428 0,00 0,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 429 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 430 0,00 0,00 0,00 39 Transferuri consolidabile 431 0,00 0,00 0,00 39,21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 432 0,00 0,00 0,00 84.02.04 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 433 0,00 0,00 0,00 86.00 IX. IMPRUMUTUIRI ACORDATE 434 0,00 0,00 0,00 86,02 IMPRUMUTURI 435 0,00 0,00 0,00 78 OPERATIUNI FINANCIARE 436 0,00 0,00 0,00 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 437 0,00 0,00 0,00 80 IMPRUMUTURI 438 0,00 0,00 0,00 80,09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 439 0,00 0,00 0,00 80,12 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de cre 440 0,00 0,00 0,00 86.02.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 441 0,00 0,00 0,00 86.02.13 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de cre 442 0,00 0,00 0,00 88.00 X. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 443 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 88,02 DOBANZI AFERENTE DATOR.PUBL.LOCALE SI ALTE CHELTUIELI 444 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 445 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 49 DOBANZI 446 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 447 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00

Page 12

50.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 448 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 50.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 449 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 50.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 450 0,00 0,00 0,00 50.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 451 0,00 0,00 0,00 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 452 0,00 0,00 0,00 88.02.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 453 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 88.02.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 454 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 88.02.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 455 0,00 0,00 0,00 88.02.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 456 0,00 0,00 0,00 88.02.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 457 0,00 0,00 0,00 89.00 PLATI DE DOBANZI 458 0,00 0,00 0,00 89.02.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 459 0,00 0,00 0,00 90.00 XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 458 84.616.000,00 84.616.000,00 0,00 90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 459 84.616.000,00 84.616.000,00 0,00 78 OPERATIUNI FINANCIARE 460 84.616.000,00 84.616.000,00 0,00 84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 461 0,00 87 Rambursari de imprumuturi 462 84.616.000,00 84.616.000,00 0,00 87.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 463 0,00 87,02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 463 0,00 0,00 0,00 87,04 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 464 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 87,05 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 465 50.616.000,00 50.616.000,00 0,00 90.02.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 466 0,00 0,00 0,00 90.02.02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 466 0,00 0,00 0,00 90.02.03 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 467 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 90.02.04 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 468 50.616.000,00 50.616.000,00 0,00 95.00 XII. FONDURI DE REZERVA 469 119.894,00 119.894,00 0,00 95.02 FONDURI DE REZERVA 470 119.894,00 119.894,00 0,00 89 REZERVE 471 119.894,00 119.894,00 0,00 90 REZERVE 472 119.894,00 119.894,00 0,00 91 Rezerve 473 119.894,00 119.894,00 0,00 95.02.05 Fond rez.bugetara la disp.consiliilor locale si judetene 474 119.894,00 119.894,00 0,00

EXCEDENT ( DEFICIT) 475 0,00 0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET - INVESTITII,

EC. ADRIAN BODO EC. SMARANDA HARACICU

Page 13