keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 225/22.09.1998 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.18/17.02.1998 privind atribuirea prin incredintare directa a lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri precum si a unor lucrari de investitii catre S.C. "Drumuri Municipale" Timisoara

22.09.1998

Hotararea Consiliului Local 225/22.09.1998
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.18/17.02.1998 privind atribuirea prin incredintare directa a lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri precum si a unor lucrari de investitii catre S.C. "Drumuri Municipale" Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC09810956/27.08.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit. (g), (j) si (k) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.18/1998, care va
avea urmatorul continut:
"Art.1: Lucrarile de intretinere si reparatii drumuri finantate din bugetul
local sau alte surse legal constituite cat si lucrarile de drumuri cu
finantare din Fondul Special al Drumurilor Publice constituit conform Legii
nr.118/1996 , se atribuie prin incredintare directa, pe perioada anului 1998,
Societatii Comerciale Drumuri Municipale S.A.Timisoara."

Art.2: Se modifica art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.18/1998, care va
avea urmatorul continut:
"Art.2: Lucrarile de investitii neterminate, finantate din bugetul de stat sau
alte surse legal constituite, se atribuie prin incredintare directa Societatii
Comerciale Drumuri Municipale S.A."

Art.3:Cu aducerealaindeplinireaprezentei hotarari se incredinteaza Directia
Tehnica si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si
Societatea Comerciala "Drumuri Municipale" S.A. Timisoara. Art.4: Prezenta
hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
S.C. Drumuri Municipale S.A.
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza