keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 18/17.02.1998 privind atribuirea prin incredintare directa a lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri precum si a unor lucrari de investitii catre S.C. "Drumuri Municipale" Timisoara

17.02.1998

Hotararea Consiliului Local 18/17.02.1998
privind atribuirea prin incredintare directa a lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri precum si a unor lucrari de investitii catre S.C. "Drumuri Municipale" Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0981599/09.02.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit. (g), (j) si (k) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Lucrarile de intretinere si reparatii drumuri finantate din bugetul
local si de stat se atribuie prin incredintare directa, pe perioada anului
1998, Societatii Comerciale Drumuri Municipale S.A.Timisoara.

Art.2: Lucrarile de investitii in continuare, finantate din bugetul de stat, se
atribuie prin incredintare directa Societatii Comerciale Drumuri Municipale
S.A. , pana la finalizarea lor.

Art.3: Lucrarile de investitii noi, indiferent de sursa de finantare, se
atribuie numai pe baza de licitatii, potrivit prevederilor legale.

Art.4: Lucrarile prevazute la art.1, 2 si 3 se admit la finantare numai pe baza
de contracte, potrivit proiectelor de contracte care se anexeaza.

Art.5:Cu aducerealaindeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Tehnica si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si
Societatea Comerciala "Drumuri Municipale" S.A. Timisoara. Art.6: Prezenta
hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
S.C. Drumuri Municipale S.A.
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
VASI CALIN VASILE
Contrasemneaza