keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 220/22.04.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru Casa de Fete OSANA Asociaţiei MANA Pentru Protecţia Copilului aflat în Dificultate

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 220/22.04.2008
privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru Casa de Fete OSANA Asociaţiei MANA Pentru Protecţia Copilului aflat în Dificultate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.E12008 - 008246/26.03.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul art.250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
HOTARASTE

Art.1: Se acordă scutirea la plata impozitului pe clădirea - centru de tip familial "Casa de fete - OSANA", situată la adresa Str. W. Shakespeare nr.14, C.F. nr.1836, nr. cadastral 1247/633, pentru anul fiscal 2008, respectiv pentru perioada 01.01 - 31.12.2008, Asociaţiei "MANA" Pentru Protecţia Copilului aflat în Dificultate.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Asociaţiei MANA pentru Protecţia Copilului aflat în Dificultate;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

R O M Â N I A Judetul Timis

Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul C.D. Loga nr.1, C.I.F. 21666630, tel/fax 0256-293606, www.primariatm.ro

DIRECŢIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE PERSOANE JURIDICE I Nr.____________________ din________ 2007,

APROBAT PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru

anul 2008 pentru Casa de Fete OSANA ASOCIAŢIEI MANA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI AFLAT ÎN

DIFICULTATE

Prin cererea înregistrată la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara cu nr. E12008- 008246/21.02.2008, completată cu adresa nr.E12008-011082/18.03.2008, Asociaţia „Mana” Pentru Protecţia Copilului aflat în Dificultate, cu sediul în Str. W. Shakespeare nr.14, CF nr.1836, nr. cadastral 1247/633, Timişoara, solicită acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirea situată la adresa Str. Shakespeare nr.14 – Centru de tip familial „Casa de fete OSANA”, pe terenul aferent acestei clădiri, respectiv pe mijloacele de transport din proprietatea sa, în temeiul prevederilor Legii nr.343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind codul fiscal.

În conformitate cu prevederile art.1, alin.(2) din Statutul Asociaţiei „MANA”, aceasta este o persoană juridică română de drept privat, non-profit, fără scop patrimonial, independentă faţă de organele de stat sau private române sau străine, apolitică, ce se constituie din libera iniţiativă a membrilor fondatori. De asemenea, potrivit art.4 alin.(4) din statut, asociaţia va putea înfiinţa, pe baza hotărârii Adunării Generale, întreprinderi economice, sumele obţinute din activităţile societăţii urmând a fi folosite de asociaţie în vederea realizării scopului său.

În conformitate cu prevederile art.285 alin.(1) litera „c” din codul fiscal: „1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe locale precizate la art. 282 şi art. 283 nu se aplica(…):

c) organizaţiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în unităţi specializate care asigura găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenta, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.”

Având în vedere prevederile art.4 alin.(4) din Statutul Asociaţiei „MANA” invocat mai sus, considerăm că aceasta nu se încadrează în prevederile art.285 alin.(1) Cod fiscal, având în

vedere faptul că obiectul de activitate al acesteia include şi posibilitatea de a înfiinţa întreprinderi economice, pe baza hotărârii Adunării Generale. Împrejurarea că sumele obţinute din aceste activităţi economice urmează a fi folosite de asociaţie în vederea realizării scopului său nu este concludentă, întrucât legea nu distinge, ci prevede expres tipul de activitate pe care le poate avea asociaţia.

Pe de altă parte, asociaţia îndeplineşte condiţiile de acordare a scutirii la plata

impozitului datorat bugetului local pentru imobilul în care îşi desfăşoară activitatea, în temeiul prevederilor art.250 alin.(1) pct.19 din codul fiscal, printr-o hotărâre aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

În conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată:

„Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt după cum urmează (…): 19. clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local. »

După cum reiese din declaraţia pe proprie răspundere formulată în numele asociaţiei de

către Preşedintele acesteia, Dl. Piclisan-Perrin Vicenţiu, Asociaţia „Mana” desfăşoară activitate social-umanitară în cadrul imobilului pentru care se solicită scutirea, situat la adresa Str. W. Shakespeare nr.14, Timişoara.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirea – centru de tip familial „Casa de

fete – OSANA”, situată la adresa Str. W. Shakespeare nr.14, CF nr.1836, nr. cadastral 1247/633, pentru anul fiscal 2008, respectiv pentru perioada 01.01 – 31.12.2008, Asociaţiei „MANA” Pentru Protecţia Copilului aflat în Dificultate. DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU EC. ADRIAN BODO EC. GABRIELA CIOINIAC

AVIZAT JURIDIC C.J. MIRELA LASUSCHEVICI