keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 21/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate CONSOLIDARE PODUL EROILOR

25.01.2005

Hotararea Consiliului Local 21/25.01.2005
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate CONSOLIDARE PODUL EROILOR


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 465 din 12.01.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d), (f), (l) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Consolidare podul Eroilor", conform proiectului nr. 443 A/2004 întocmit de SC AGHI PROIECT SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare,
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciul Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_Pod_Eroilor.pdf

Anexă la Hotărârea nr._______/___________

“CONSOLIDARE PODUL EROILOR”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Denumirea investiţiei: “Consolidare podul Eroilor”

Amplasament: Municipiul Timişoara, zona de est

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Valoarea investiţiei: 9.678.529 mii lei, reprezentând 234.961 euro

C + M 8.442.945 mii lei, reprezentând 204.966 euro

1.Cheltuieli pt.obţinere şi amenajare teren 9.350 mii lei, 227 euro - Amenajări pt.protecţia mediului 9.350 mii lei, 227 euro 3.Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică 601.602 mii lei; 53.785 euro - Studii topo 34.433 mii lei, 836 euro - Obţinere avize,acorduri, autorizaţii 5.500 mii lei, 134 euro - SF 69.388 mii lei, 1.684 euro - PT + CS+DE 315.906 mii lei, 7.669 euro

- Verificare proiect 12.636 mii lei, 307 euro - Organizare proceduri achiziţie publică 40.321 mii lei, 979 euro

- Asistenţă tehnică 123.418 mii lei, 2.996 euro 4.Cheltuieli pentru investiţia de bază 8.227.898 mii lei; 199.745 euro - Desfacere cale+demolare trotuare 136.374 mii lei, 3.311 euro - Ridic.suprastruct.+schimb.aparate reazem 2.640.134mii lei, 64.093 euro - Refacere trotuar+protecţie structură 3.146.479 mii lei, 76.385 euro - Refacere cale pe pod 1.917.804 mii lei, 46.558 euro - Refacere cale pe rampe 259.896 mii lei, 6.309 euro - Scări de acces 33.796 mii lei, 820 euro - Semnalizare punct de lucru 93.415 mii lei, 2.269 euro 5.Alte cheltuieli 5.088.639 mii lei; 20.385 euro - Organizare de şantier 287.976 mii lei, 6.991 euro - Comisioane,taxe,cote legale,cost finanţ. 109.758 mii lei, 2.665 euro

- Cheltuieli diverse şi neprevăzute 441.943 mii lei, 10.729 euro Capacităţi: - lungime parapet pe pod 104,80 m - lungime scări de acces 19,50 m p.Director D.Edilitară p.Şef Serviciu T.R.P., Ing. Romulus KOMOZ Ing. Ioan GANCIOV p. Şef Birou I.T., Ing. Vasile OLAR Întocmit, Ing. Georgeta SZABO

Atasament: Referat_Pod_Eroilor.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2005 - 465 din 12.01.2005

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“CONSOLIDARE PODUL EROILOR”

Podul Eroilor este amplasat în municipiul Timişoara, cartierul Iosefin şi asigură traversarea canalului Bega, făcând legătura între străzile I.Văcărescu şi d.Bolintineanu.

Podul Eroilor, dat în exploatare în anul 1938, poate fi considerat unul din podurile vechi ale municipiului Timişoara, a fost dimensionat pentru clasa de încărcare cu convoaie A12, C24.

Asupra structurii de rezistenţă a podului nu au fost executate lucrări de reparaţii sau consolidări, iar volumul de lucrări de întreţinere nu este corelat cu necesităţile.

Având în vedere cele menţionate se impune reabilitarea structurii de traversare, care să răspundă cerinţelor de consolidare pentru clasa “I” de încărcare(convoaie A13, S60), corespunzătoare unei străzi de categoria IV – de folosinţă locală.

Din punct de vedere seismic, conform Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor din domeniul transporturilor şi telecomunicaţiilor, pentru o structură încadrată în clasa de importanţă II medie, gradul de intensitate seismică de calcul este 7, ceea ce implică luarea unor măsuri specifice de protecţie antiseismică.

Toate lucrările prevăzute a fi executate au ca şi obiectiv primordial păstrarea personalităţii arhitecturale şi structurale a monumentului istoric şi tehnic, fără a fi neglijată sporirea capacităţii portante a podului.

Se va reorganiza gabaritul în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, acceptându-se pentru partea carosabilă o lăţime de 7,00 m. În acest caz lăţimea trotuarelor va fi 3,55 m.

Prin reducerea lăţimii părţii carosabile, se reduce gradul de excentricitate al încărcării utile care astfel, prin fenomenul de repartiţie transversală, conduce la o încărcare diminuată a grinzilor marginale. În acelaşi timp nu mai este posibilă încărcarea accidentală a structurii podului cu trei şiruri de vehicule pe partea carosabilă.

Înlocuirea căii pe partea carosabilă, alcătuită la ora actuală din pavele de granit cu înălţimea de cca. 18 cm, cu o cale din asfalt de 6 cm grosime, generează reducerea greutăţii moarte pe deschiderea centrală de 14,20m, cu cca 35 tone echivalentă cu două autocamioane supraîncărcate din clasa I de încărcare.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Consolidare podul Eroilor” este estimată la 9.678.529 mii lei, reprezentând 234.961 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea Studiului de Fezabilitate “Consolidare podul Eroilor” s-a făcut din Bugetul local aprobat pentru anul 2004, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR ECONOMIC, p.DIRECTOR D.EDILITARĂ, Ec. ADRIAN BODO Ing. ROMULUS KOMOZ p.ŞEF SERVICIU T.R.P., AVIZAT JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

p. ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. GEORGETA SZABO