keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 212/08.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998

08.09.1998

Hotararea Consiliului Local 212/08.09.1998
privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC09811102/01.09.1998 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; In conformitate cu Legea nr.72/1996 privind Finantele publice;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.20 lit.(e),art.44 lit.(e) si art.103 din Legea nr.69/1991, republicata si modificata;
In temeiul art.28 alin.1 si 3 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1.: Se aproba modificarea bugetului local pe anul 1998, dupa cum urmeaza:

VENITURI BUGET MODIFICAT
(mii lei)

TRIM III TRIM IV

VENITURI TOTAL

din care


I. Venituri proprii +4.000.000 4.000.000
II. Subventii primite din
bugetul de stat +10.000.000 10.000.000
pentru investitii BERD

CHELTUIELI
CHELTUIELI TOTAL +14.000.000 14.000.000

din care
Cheltuieli curente +4.000.000 4.000.000
Cheltuieli de capital +10.000.000 10.000.000

conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a hotararii se incredinteaza Directia
Economica si Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Relatii Comunicare;
Directiei de Urbanism;
Biroului Corp Control Primar;
Directiei Generale a Finantelor Publice si
Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului
Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MARINA MARINA
Contrasemneaza