keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 218/22.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998

22.09.1998

Hotararea Consiliului Local 218/22.09.1998
privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC09811818/17.09.1998 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere Adresa nr.70860/21.09.1998 a Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara privind suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1998;
In conformitate cu Legea nr.72/1996 privind Finantele publice;
In conformitate cu art.34 alin.3 din Legea nr.109/1998 privind bugetul de stat pe anul 1998;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.195/21.07.1998 privind aprobarea bugetului local pe anul 1998;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.20 lit.(e),art.44 lit.(e) si art.103 din Legea nr.69/1991, republicata ;
In temeiul art.28 alin.1 si 3 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata ;


HOTARASTE

Art.1.: Se aproba modificarea bugetului local pe anul 1998, cu urmatoarele
influente:
INFLUENTE mii lei

Denumire Buget Buget TRIM.III TRIM.IV
indicatori initial modificat


VENITURI TOTAL 254.432.400 258.432.400 14.000.000 10.000.000

Venituri proprii 99.700.000 103.700.000 +4.000.000 0
Sume defalcate 38.388.000 38.388.000 0 0
din impozitul pe
salarii
Subventii primite 82.161.000 82.161.000 0 0 din
bugetul de stat
din care:
pentru protectie 50.161.000 50.161.000 0 0
sociala
pentru Investitii 32.000.000 32.000.000 0
0
Inv.BERD 33.183.400 33.183.400 10.000.000 10.000.000
alte surse 1.000.000 1.000.000 0 0

CHELTUIELI
TOTAL 254.432.400258.432.400 14.000.000 10.000.000

Cheltuieli
curente 175.214.587 179.214.587 4.000.000 0
Cheltuieli
de capital 79.217.813 79.217.813 10.000.000 10.000.000
Fond de rezerva 50.000 50.000 0 0


Art.2: Influentele privind modificarile se vor reflecta in Anexa nr.1 la
Bugetul local care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea
Consiliului Local nr.212/08.09.1998pentru modificarea bugetului local al
Primariei Municipiului Timisoara pe anul 1998.

Art.4:Cu aducerea la indeplinire a hotararii se incredinteaza Directia
Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Relatii Comunicare;
Directiei de Urbanism;
Biroului Corp Control Primar;
Directiei Generale a Finantelor Publice si
Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului
Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MOLDOVAN VALENTIN
Contrasemneaza