keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 207/21.07.1998 privind modificarea Hotararii nr.175/30.06.1998 privind acordarea unor inlesniri la mijloacele de transport in comun pentru pensionarii din municipiul Timisoara

21.07.1998

Hotararea Consiliului Local 207/21.07.1998
privind modificarea Hotararii nr.175/30.06.1998 privind acordarea unor inlesniri la mijloacele de transport in comun pentru pensionarii din municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0989158/15.07.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.175/30.06.1998privind acordarea unor inlesniri la mijloacele de transport in comun pentru pensionarii din municipiul Timisoara In conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) si (r) din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 3 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.175/30.06.1998 se modifica si
va avea urmatorul continut :
"Se aproba transportul gratuit pe mijloacele de transport in comun,
pensionarilor, indiferent de varsta, cu domiciliul in municipiul Timisoara,
care beneficiaza de o pensie lunara de pana la 300.000 lei inclusiv, pe
semestrul II al anului 1998. Seacorda reducere cu 50% a costului
abonamentelor pe mijloacele de transport in comun, pensionarilor cu domiciliul
in municipiul Timisoara,care au pensie lunara de pana la 400.000 lei si varsta
pana la 70 ani inclusiv, pe semestrul II al anului 1998."

Art.2: Cuaducerea laindeplinire aprezentei hotarari se incredinteazaDirectia
Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si
Regia Autonoma de Transport Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine; Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei RelatiiComunicare;
Directiei de Urbanism;
Biroului Buget;
Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Control
Financiar de Stat Timis;
Uniunii Generale a Pensionarilor Filiala Timis;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MARGINEAN IOSIF
Contrasemneaza