keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 175/30.06.1998 privind acordareaunorinlesnirilamijloacelede transport in comun pentru pensionarii din municipiul Timisoara

30.06.1998

Hotararea Consiliului Local 175/30.06.1998
privind acordareaunorinlesnirilamijloacelede transport in comun pentru pensionarii din municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0985526/11.15.1998 al Directiei EconomiceBirou Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) si (r) din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se acorda reducere cu 50% a costului abonamentelor pe mijloacele de
transport in comun, pensionarilor cu domiciliul in municipiul Timisoara, care
au varsta intre 65 si 70 ani, si o pensie lunara de pana la 350.000 lei,
inclusiv, pe semestrul II al anului 1998. Art.2: Pensionarii cu domiciliul in
Municipiul Timisoara, care depasesc varsta de 70 de ani beneficiaza de
gratuitate pe mijloacele de transport in comun din Municipiul Timisoara, pe
semestrul II al anului 1998.

Art.3: Subventionarea pretului abonamentelor se va face din veniturile proprii
ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.4: Cuaducerea laindeplinire aprezentei hotarari se incredinteazaDirectia
Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si
Regia Autonoma de Transport Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine; Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei RelatiiComunicare;
Directiei de Urbanism;
Biroului Buget;
Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Control
Financiar de Stat Timis;
Uniunii Generale a Pensionarilor Filiala Timis;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MISTOR CORNEL
Contrasemneaza