keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 204/31.05.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timisoara în calitate de partener 11 la proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors", „O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participare la Convenţia Primăriilor", acronim CONURBANT, finanţat de Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI) prin Programului Intelligent Energy Europe 2010

31.05.2011

Hotararea Consiliului Local 204/31.05.2011
privind aprobarea participării Municipiului Timisoara în calitate de partener 11 la proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors", „O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participare la Convenţia Primăriilor", acronim CONURBANT, finanţat de Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI) prin Programului Intelligent Energy Europe 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-8747/28.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (b) şi (e), alin. 4 litera (a) şi (f) şi alin. 7 lit. (a) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 lit. (a) şi (f) şi art. 115 alin.1 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timisoara în calitate de partener 11 al proiectului "An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors", "O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participare la Convenţia Primăriilor", acronim CONURBANT, finanţat de către Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI) prin Programului Intelligent Energy Europe 2010, proiect coordonat de Municipalitatea Vicenza (Italia), având pentru municipiul Timişoara un buget 43.093 EURO, din care 75% contribuţie finanţată de către UE (32.319,75 EUR) şi 25% contribuţie proprie (10.773,25 EUR).

Art.2:Se aprobă cofinanţarea proiectului din bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor Proiectului "An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors", acronim CONURBANT, în procent de 25% din valoarea estimată a proiectului, respectiv echivalentul în lei a sumei de 10.773,25 EURO, inclusiv TVA aferentă şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului, precum şi aprobarea avansării de la bugetul local a sumelor necesare pentru implementarea proiectului.

Art.3: Se aprobă împuternicirea domnului Gheorghe CIUHANDU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor pentru proiectul "An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors", acronim CONURBANT.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Primăriei Municipiului Vicenza (Italia);
- Agenţiei Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI);
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: iee_selected_projects_2010.pdf

List of Projects shortlisted to receive funding under the 2010 IEE Call for Proposals

FUNDING PRIORITY PROJECT ACRONYM PROJECT SHORT DESCRIPTION PROJECT COORDINATOR COUNTRY CONTACT NAME E-MAIL ADDRESS

Consumer behaviour ACHIEVE

Actions in Low Income Households to Improve Energy Efficiency through Visits and Energy Diagnosis

Liaison Committee for Renewable Energies France Marie Moisan [email protected]

Energy Efficient Transport ADVANCE

Auditing and Certification Scheme to Increase the Quality of Sustainable Urban Mobility Plans in Cities

Austrian Mobility Research FGM-AMOR Gemeinnützige GmbH Austria Jörg Kastelic [email protected]

Buildings AFTER Cost Optimum and Standard Solutions for Maintenance and Management of the Social Housing Stock Development, Studies for the Housing, the Promotion of Habitat, Innovation and Social France Baptiste Camus [email protected]

Renewable Electricity beyond2020

Design and Impact of a Harmonised Policy for Renewable Electricity in Europe Vienna University of Technology Austria Gustav Resch [email protected]

Bioenergy BIOMASTER Biomethane as an Alternative Source for Transport and Energy Renaissance Institute of Studies for the Integration of Systems Italy Stefano Proietti [email protected]

Bioenergy BiomasTradeCentreII Development of Biomass Trade and Logistics Centres for Sustainable Mobilisation of Local Wood Biomass Resources Slovenian Forestry Institute Slovenia Nike Krajnc [email protected]

Bioenergy Bio-methane Regions Promotion of Bio-Methane and its Market Development through Local and Regional Partnerships Severn Wye Energy Agency Ltd United Kingdom Andy Bull [email protected]

Local leadership CASCADE Cities Exchanging on Local Energy Leadership Eurocities Asbl Belgium Silke Moschitz [email protected]

Energy Efficient Transport C-LIEGE

Clean Last Mile Transport and Logistics Management for Smart and Efficient Local Governments in Europe Fit Consulting SRL Italy Paola Cossu [email protected]

Buildings CONSTRUCTION21 A European Green Building Exchange French Institute for Energy Efficiency in Buildings France Cédric Borel [email protected]

Local energy leadership CONURBANT

An Inclusive Peer-To-Peer Approach to Involve EU CONURBations and Wide Urban Areas in the CovenANT of Mayors

Vicenza City Council Italy Umberto Lago [email protected]

Local energy leadership Covenant capaCITY

Capacity Building of Local Governments to Advance Local Climate and Energy Action – from Planning through Action to Monitoring

ICLEI European Secretariat GmbH Germany Maryke van Staden [email protected]

Energy Efficient Transport CYCLELOGISTICS Moving goods by cycle

Austrian Mobility Research FGM-AMOR gemeinnützige GmbH Austria Karl Reiter [email protected]

Consumer behaviour E4L Energy for Life EnerGia-Da Ltd. Italy Daniela Melandri [email protected]

Consumer behaviour EC-LINC Energy Check for Low Income Households Berlin Energy Agency Germany Achim Neuhäuser [email protected]

Released by the EACI on 18 January, 2011 Page 1 of 3

INTELLIGENT ENERGY ar f EUROPE pa

List of Projects shortlisted to receive funding under the 2010 IEE Call for Proposals

Energy Efficient Transport ECOeffect ECO TrainEr for Fleet CommErcial truCks and lighT vehicles International Road Transport Union Belgium Gary Bridgeman [email protected]

Energy Efficient Transport ECOSTARS ECO Stars Europe Transport & Travel Research Ltd

United Kingdom David Blackledge [email protected]

Consumer behaviour EN2 Energy Neighbourhoods2 – the Energy Challenge

B.&S.U. Mbh Beratungs- Und Service- Gesellschaft Umwelt Mbh Germany Anke Merziger [email protected]

Buildings E-SEAP European Sustainable Energy Award for Prisons Severn Wye Energy United Kingdom Rachel Close [email protected]

Renewable Electricity EUROCEIN European Ocean Energy Initiative European Ocean Energy Association Belgium Nathalie Rousseau [email protected]

Consumer behaviour Euro-Topten-Max Maximising Topten Communication on Top Runner Products French Environment and Energy Agency France Therese Kreitz [email protected]

Renewable in Buildings GBE Factory

Promotion and Development of Initiatives, Organisations and Investments that Improve the Use of Renewable Energy Sources in Industrial and Commercial Buildings

Regional Association of Chambers of Commerce of Veneto Italy Erica Holland [email protected]

Renewable Electricity GEOELEC

Developing Geothermal Electricity in Europe so as to Have a Renewable Energy Mix European Geothermal Energy Council Belgium Philippe Dumas [email protected]

Bioenergy GERONIMO II-BIOGAS A Focussed Strategy for Enabling European Farmers to Tap into Biogas Opportunities Industrial and Sustainable Research and Development Spain Naiara Elejalde [email protected]

Bioenergy GreenGasGrids Boosting the European Market for Biogas Production, Upgrade and Feed-In into the Natural Gas Grid German Energy Agency Germany Michael Herr [email protected]

Buildings iSERV Inspection of HVAC Systems through Continuous Monitoring and Benchmarking Cardiff University United Kingdom Ian Knight [email protected]

Local energy leadership LEAP Leadership for Energy Action and Planning Town and Country Planning Association

United Kingdom Diane Smith [email protected]

Capacity building mobile2020 More Biking in Small and Medium Sized Towns of Central and Eastern Europe by 2020 Baltic Environmental Forum Germany Germany Matthias Graetz [email protected]

Consumer behaviour MOVIDA

MOving from Inspection to Domestic Advice by service companies ecuba ltd Italy Marcello Antinucci [email protected]

Energy Efficient Transport Naviki

Energy Efficiency through Web 2.0 Bicycle Navigation and Communication Munster University of Applied Sciences Germany Gernot Bauer [email protected]

Local energy leadership NET-COM Networking the Covenant of Mayors Energy Cities France Kinga Kovacs [email protected]

Released by the EACI on 18 January, 2011 Page 2 of 3

INTELLIGENT ENERGY ar f EUROPE pa

List of Projects shortlisted to receive funding under the 2010 IEE Call for Proposals

Bioenergy OILECO Fostering Public-Private Partnerships for the Local Bio-Energy Market Value Chains of Used Cooking Oils ECBrussels Belgium Guido Mattei [email protected]

Bioenergy PellCert European Pellet Quality Certification European Biomass Association Belgium Jean-Marc Jossart [email protected]

Consumer behaviour PROMISE

Promoting Best Practices to Support Energy Efficient Consumer Behaviour on European Islands Innova S.p.A. Italy Antonella Vulcano [email protected]

RES Electricity PV Parity Definition of Grid-Parity for Photovoltaics and Development of Measures to Accompany PV Applications to the Grid Parity and Beyond

Energy Cities Germany Ingrid Weiss [email protected]

Energy Efficient Transport QUEST

Quality Management Tool for Urban Energy Efficient Sustainable Transport ECBrussels

The Netherlands Maja Van Der Voet [email protected]

Buildings Re-Co Re-Commissioning – Raising Energy Performance in Existing Non-Residential Buildings (Hospitals, Universities, Office Buildings)

European Biomass Association Austria Jan Bleyl [email protected]

Renewable in Buildings RES-Hospitals

Towards Zero Carbon Hospitals with Renewable Energy Systems Local Health Agency Asti Italy

Simona Ganassi Agger [email protected]

Bioenergy SolidStandards Enhancing the Implementation of Quality and Sustainability Standards and Certification Schemes for Solid Biofuels Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG Germany Rainer Janssen [email protected]

RES Electricity stoRE Facilitating Energy Storage to Allow High Penetration of Intermittent Renewable Energy Wirtschaft und Infrastruktur Gmbh & Co Planungs Germany Michael Papapetrou [email protected]

Capacity building TRANSPORT LEARNING Empowerment of Practitioners to Achieve Energy Savings in Urban Transport Technical University of Dresden Germany Udo Becker [email protected]

Bioenergy UrbanBiogas Urban Waste for Biomethane Grid Injection and Transport in Urban Areas Wirtschaft und Infrastruktur Gmbh & Co Planungs KG Germany Dominik Rutz [email protected]

Renewable in Buildings UrbanSolPlus Solar Thermal in Major Renovations and Protected Urban Areas Ambiente Italia (Environment Italy) Italy Riccardo Battisti [email protected]

Renewable in Buildings WIN FOR RES Web Integrated Network for Renewable Energy Sources

Regional Centre for Assistance to Craftsmen' Cooperation Italy Maurizio Malè [email protected]

Released by the EACI on 18 January, 2011 Page 3 of 3

INTELLIGENT ENERGY ar f EUROPE pa
  • Sheet1

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA P R I M A R, DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL AVIZE MEDIU URBAN Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU SC2011-8747 /28.04.2011.

REFERAT

privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de Partener 11 la proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”, „O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participare la Convenţia Primăriilor”, acronim CONURBANT, finanţat de Agenţia Executivă pentru Competiti- vitate şi Inovare (EACI) prin Programului Intelligent Energy Europe 2010

Prin Referatul nr. SC2010-14607/17.06.2010 s-a aprobat propunerea de depunere a unei cereri de finanţare în cadrul Programului Intelligent Energy Europe 2010 proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors” – acronim CONURBANT. Proiectul a fost propus de Municipalitatea Vicenza (Italia) în calitate de coordonator, cu suportul tehnic al SOGESCA S.R.L. având ca parteneri municipii din Italia, Spania, Lituania, Cipru, Bulgaria, Croaţia şi România (municipiul Arad şi Alba Iulia). Proiectul se concentrează pe Pactul Primarilor, în principal pe semnarea unui acord între primării, evaluarea emisiilor de CO2 în municipiile partenere, dezvoltare şi implementare de planuri de acţiune energetice durabile şi monitorizare a acţiunilor. Proiectul are la bază necesitatea armonizării politicilor Uniunii Europene din domeniul mediului şi al surselor de energie regenerabilă prin creşterea nivelului de cunoştinţe privind politicile de eficienţă energetică, dezvoltarea instrumentelor de creştere a capacităţii de formare de personal şi de specialişti în acest domeniu. Proiectul se adresează municipiilor, având ca grupul ţintă zonele urbane şi localităţile periurbane şi părţi terţe cum ar fi: cetăţeni, mica şi marea industrie, companii, industria locală şi regională, asociaţiile profesionale, şcolile care pot fi implicate în educaţia ecologică.

Proiectul se integrează cu politicile locale ale municipalităţii în domeniul protecţiei mediului, dezvoltării durabile, a energiilor regenerabile şi eficienţei energetice, venind în întâmpinarea obligaţiilor municipalităţii de a pune în practică prevederile Strategiei locale privind schimbările climatice şi planul strategic de acţiuni privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice. În acest proiect, Municipiul Timişoara are rolul de promotor, fiind semnatar al Pactului Primarilor din anul 2010, având elaborată Strategia privind schimbările climatice şi în implementarea Planului strategic de acţiuni privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Considerăm că punctele de interes şi obiectivele proiectului corespund cerinţelor legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării cunoştinţelor şi percepţiilor privind conservarea energiei, printre care şi reducerea emisiilor de CO2, privind beneficiile măsurilor de eficienţă energetică, implementarea SEAP şi implementarea pe viitor a unor proiecte privind energiile sustenabile.

În cursul lunii aprilie 2011 s-au finalizat procedurile de negociere a proiectului, urmând ca să se procedeze la semnarea contractului de finanţare.

Proiectul este estimat să se deruleze pe parcursul a 36 luni şi are propus pentru municipiul Timişoara un buget de 43.093 EURO, din care 75% contribuţie finanţată de către UE (32.319,75 EUR) şi 25% contribuţie proprie (10.773,25 EUR). Parte a contribuţiei proprii este acoperită prin

FP 53-01, Ver.1

munca depusă de funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Mediu. Perioada de derulare propusă este a doua jumătate a anului 2011 – până în a doua jumătate a anului 2013.

Având în vedere prevederile Deciziei nr. 1693/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program cadru pentru competitivitate şi inovaţie (2007-2013) precum şi măsurile adoptate de Uniunea Europeană privind clima şi energia din surse regenerabile (martie 2007) şi Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 28/29.06.2010 privind aprobarea Strategiei locale privind schimbările climatice şi a Planului strategic de acţiuni privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice în municipiul Timişoara; PROPUNEM: 1. Aprobarea participarea municipiului Timişoara în calitate de partener 11 al proiectului „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors” - „O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participare la Convenţia Primăriilor”, acronim CONURBANT, coordonat de Municipalitatea Vicenza (Italia),.finanţat de către Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI) prin Programului Intelligent Energy Europe 2010. 2. Se aprobă cofinanţarea proiectului din bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor Proiectului „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”, acronim CONURBANT, în procent de 25% din valoarea estimată a proiectului, respectiv echivalentul în lei a sumei de 10.773,25 EURO, inclusiv TVA aferentă şi cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului, precum şi aprobarea avansării de la bugetul local a sumelor necesare pentru implementarea proiectului. 3. Aprobarea împuternicirii domnului Gheorghe CIUHANDU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor pentru proiectul „An inclusive peer- to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”, acronim CONURBANT. VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

ADRIAN ORZA VASILE CIUPA

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU URBAN,

SMARANDA HARACICU ADRIAN BERE – SEMEREDI

CONSILIER,

IUDIT BERE – SEMEREDI

Avizat juridic, ŞEF SERVICIUL JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI Red,, Dact: BSi, Ex.2