keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 1/24.01.2006 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

24.01.2006

Hotararea Consiliului Local 1/24.01.2006
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2005-22320/29.12.2005, SC2006 - 301/10.01.2006, ale Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 379/2005 a bugetului de stat pe anul 2006;
Având în vedere Adresa Nr. 1798/22.12.2005 a Consiliului Judeţean Timiş;
In conformitate cu prevederile art. 5, art.15 alin.1 lit(a) , art.22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale , aprobată de Legea nr. 108/2004;
In conformitate cu art.38 lit.(d), art.68 lit.(e) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;
In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2006 conform Anexei Nr.1 - Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale; Anexei Nr.2 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe; Anexei Nr.3 - Programul de investitii (buget local); Anexei Nr.4 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii; Anexei Nr.5 - Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local; Anexei Nr.6 - Bugetul creditelor externe si interne; Anexei Nr.7 - Programul de investitii (credite), care fac parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Prefecturii Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
BOGDAN ACHIMESCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Buget_local_2006.pdf

JUDEŢUL:Timis

Formular:

-mii Ron-

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 391.610,67 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 279.473,33 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 341.956,71 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 298.902,86 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13) 5 00.04 119.070,30

6 00.05 7.632,60 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 7.632,60

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 7.632,60 9 00.06 111.437,70

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 111.437,70 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 105.867,49 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 12 04.02.04 5.570,21

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14) 13 00.07 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 0,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 69.507,39 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 69.507,39

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 43.713,45 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 5.134,09 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 23 07.02.03 17.028,97 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 3.630,87

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10)

Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod indicator Propuneri 2006

1

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 25 00.10 109.146,82

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 103.437,33 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli publice 27 11.02.01 83.545,34 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei 28 11.02.02 15.912,00

*) pentru restanţele din anii precedenţi

29 11.02.03

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 30 11.02.04 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 31 11.02.05 3.071,32

32 11.02.06 908,67 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 300,00

Taxe hoteliere 34 12.02.07 300,00 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 140,42

Impozit pe spectacole 36 15.02.01 140,42 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.39 la 41) 38 16.02 5.269,07 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 5.257,26 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 40 16.02.03 11,81

41 16.02.50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.178,35 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.178,35

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.178,35 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 43.053,85 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 34.348,63 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 34.348,63

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 48 30.02.01 5.457,56 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.03 14.127,47 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 12.273,28 Venituri din dividende 51 30.02.08 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

2

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 55 00.14 8.705,22 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 33.02 86,21

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 58 33.02.10 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 73,57 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 61 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 62 33.02.28 12,64 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 1.619,28 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 1.619,28 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 5.669,27 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 68 35.02.01 5.669,27 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 69 35.02.02

70 35.02.03 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 927,69 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 73 36.02.05 Alte venituri 74 36.02.50 927,69

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 402,78 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 402,78 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 40.953,95 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 40.953,95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 786,29 Venituri din privatizare 82 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 39.02.07 39.870,95

III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85) 84 00.16 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88) 85 40.02 0,00

86 40.02.06 Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

3

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 87 40.02.07 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 88 40.02.50

IV. SUBVENTII (rd.90) 89 00.17 8.700,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.91+105) 90 00.18 8.700,00 Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) 91 42.02 8.700,00 A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 8.700,00

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 93 42.02.01 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 94 42.02.03 8.700,00 Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 Planuri si regulamente de urbanism 96 42.02.05

97 42.02.06

Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 98 42.02.07 Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor 99 42.02.09

100 42.02.10

B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 0,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 Subventii primite din Fondul de Interventie 103 42.02.28 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 104 42.02.29

Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109) 105 43.02 0,00 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 106 43.02.01

107 43.02.04

108 43.02.07

109 43.02.08

110

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471) 111 49.02 391.610,67 112 01 343.814,04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+250+267+306+330+369+405+441+474+496+520+536) 113 10 117.104,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+307+331+370+406+442+475+497+521+537+568) 114 20 119.830,92 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 6.055,50

Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 1.833,62 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 2.937,31 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 1.284,57

TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 99.142,00

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicapţ p g ş j ţ p j ţ dificultate

CHELTUIELI CURENTE (rd.173+191+224+235+249+266+305+329+368+404+440+473+495+519+535+567)

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi

Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca

4

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.499+539) 120 40.03 99.142,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.195) 122 50.04 0,00

123 51 231,93 Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+372+408+444+501+541+570) 124 51.01 231,93

Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+334+373+409+445+502+542+571) 125 51.01.01 231,93 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului (r 127 51.01.14 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd 128 51.01.15 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.199) 129 51.01.24 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446+476+503+543+572) 130 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477+504+544+573) 131 55.01 0,00

Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat (rd.412+449+505+545) 134 55.01.12 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413+450+479+546+575) 137 55.01.18 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 1.256,00 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 1.256,00

Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 1.256,00 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 192,75 Burse (rd.279) 143 59.01 192,75 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.577) 144 59.02 0,00 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.341) 147 59.15 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+314+342+384+414+451+480+506+522+547+578) 148 70 31.899,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+282+315+343+385+415+452+481+507+523+548+579) 149 71 31.899,00

Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+416+453+482+508+524+549+580) 150 71.01 31.899,00 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417+454+483+509+550+581) 151 71.01.01 24.912,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+484+510+551+582) 152 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205+243+257+286+319+347+389+419+456+485+511+55 153 71.01.03 700,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.176+196+225+269+308+332+371+407+443+500+540+569)

5

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244+258+287+320+348+390+420+457+486+512+553+58 154 71.01.30 6.287,00 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 0,00

Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.423+460+556) 157 72.01.01 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 13.897,62 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (rd 160 80.03 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 13.897,62 Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 6.182,12 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 7.715,50

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00

169 170

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248) 171 50.02 37.579,24 Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 27.040,44 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 26.740,44 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 10.495,47 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 16.244,97 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.177) 176 51 0,00

Transferuri curente (rd.178) 177 51.01 0,00 Transferuri către instituţii publice 178 51.01.01

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 300,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 300,00

Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 300,00 Construcţii 182 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 300,00

Din total capitol: 186 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 27.040,44

Autorităţi executive 188 51.02.01.03 27.040,44 189

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 4.483,30 6

CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 2.730,08 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 1.241,77 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 1.256,38 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 195 50.04 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.197) 196 51 231,93

Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 231,93 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 231,93 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 199 51.01.24

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 0,00

Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 0,00 Construcţii 203 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 1.753,22 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 1.753,22

Rambursari de credite externe 209 81.01 1.753,22 Rambursari de credite interne 210 81.02

Din total capitol: 211 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 213 54.02.06

214 54.02.07 1.753,22 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 2.100,27 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 629,81

217 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 6.055,50

Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 1.833,62 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 2.937,31 Alte dobanzi 221 30.03 1.284,57

222

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.230 + 231) 223 56.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd. 225) 224 01 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.226) 225 51 0,00

Transferuri curente (rd.227+228) 226 51.01 0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţile publice locale

7

Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului 227 51.01.14 Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap 228 51.01.15

Din total capitol: 229 230 56.02.06 0,00 231 56.02.07 232

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.234+248 233 59.02 6.335,92 Aparare (rd.246) 234 60.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237) 235 01 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 236 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 237 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239) 238 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.240) 239 71 0,00

Active fixe (rd.241 la 244) 240 71.01 0,00 Construcţii 241 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 242 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 243 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 244 71.01.30

Din total capitol: 245 Aparare nationala 246 60.02.02 0,00

247

Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 6.335,92 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 5.613,92 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 2.820,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 2.793,92 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 722,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 722,00

Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 722,00 Construcţii 255 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 722,00

Din total capitol: 259 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 6.142,00

Politie comunitara 261 61.02.03.04 6.142,00 Protectie civila 262 61.02.08 193,92

263

Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

8

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+367) 264 64.02 149.772,83 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 103.995,04 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 103.845,03 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 78.857,73 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 24.794,55 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.270) 269 51 0,00

Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 0,00

Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276) 275 57 0,00

Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 0,00 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 192,75 Burse 279 59.01 192,75 Asociaţii şi fundaţii 280 59.11

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 150,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 150,00

Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 150,00 Construcţii 284 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 150,00

Din total capitol: 288 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 51.204,49

Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 17.420,15 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 33.784,34

Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 52.314,08 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 36.452,20 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 15.861,88

Învatamânt postliceal 296 65.02.05 Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 298) 297 65.02.07 476,47

Învatamânt special 298 65.02.07.04 476,47 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.300+301) 299 65.02.11 0,00

Internate si cantine pentru elevi 300 65.02.11.03 Alte servicii auxiliare 301 65.02.11.30

9

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 302 65.02.50 303

Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 2.906,86 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 2.458,86 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 725,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 1.733,86 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.309) 308 51 0,00

Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00

Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 448,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 448,00

Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 448,00 Construcţii 317 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 200,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 248,00

Din total capitol: 321 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 1.009,69

Spitale generale 323 66.02.06.01 1.009,69 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 1.897,17

Crese 325 66.02.50.03 976,00 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 921,17

327 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 18.967,04 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 18.467,04 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 6.284,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 12.183,04 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.333) 332 51 0,00

Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00

Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00

Asociaţii şi fundaţii 339 59.11 10

Susţinerea cultelor 340 59.12 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 500,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 500,00

Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 500,00 Construcţii 345 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 500,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 0,00

Din total capitol: 349 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 9381,16

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 Muzee 352 67.02.03.03 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 7.876,16 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 Case de cultura 355 67.02.03.06 1.505,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 8.612,70 Sport 361 67.02.05.01 434,62 Tineret 362 67.02.05.02 48,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 8.130,08

Servicii religioase 364 67.02.06 106,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 867,18

366 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400) 367 68.02 23.903,89 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 23.903,89 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 14.134,33 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 8.513,56 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.372) 371 51 0,00

Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 0,00

Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 Programe PHARE 377 55.01.08

11

Alte transferuri curente interne 378 55.01.18 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 1.256,00

Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 1.256,00 Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 1.256,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 0,00 Asociaţii şi fundaţii 383 59.11

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 0,00

Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 0,00 Construcţii 387 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 0,00

Din total capitol: 391 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 2.349,59

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 2.349,59 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 15.582,59 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 5.971,71

Ajutor social 398 68.02.15.01 3.452,00 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 2.519,71

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 0,00 401

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.403+409) 402 69.02 59.415,72 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 437) 403 70.02 49.971,54 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 34.070,14 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 2.324,40 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 31.745,74 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.408) 407 51 0,00

Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 412 55.01.12 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 1.757,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 1.757,00

12

Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 1.757,00 Construcţii 417 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 1.757,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 0,00 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 423 72.01.01 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 12.144,40 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 12.144,40

Rambursari de credite externe 426 81.01 4.428,90 Rambursari de credite interne 427 81.02 7.715,50

Din total capitol: 428 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 6.867,80

Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 187,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 6.680,80

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 14.933,82 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 14.933,82 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 7.695,60 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 200,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 437 70.02.50 20.274,32

438

Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 9.444,18 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 7.944,18 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 7.944,18 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.444 443 51 0,00 Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00

Transferuri către instituţii publice 445 51.01.01 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 446 55 0,00

A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 447 55.01 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 449 55.01.12 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 1.500,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 452 71 1.500,00

Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 1.500,00 Construcţii 454 71.01.01

13

Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 1.500,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459) 458 72 0,00 Active financiare (rd.460) 459 72.01 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 460 72.01.01 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.462) 461 79 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.463+464) 462 81 0,00

Rambursari de credite externe 463 81.01 Rambursari de credite interne 464 81.02

Din total capitol: 465 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 9.214,79

Salubritate 467 74.02.05.01 7.714,79 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 1.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 229,39 470

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+566) 471 79.02 138.506,96 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.488) 472 80.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.474 la 476) 473 01 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 474 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 475 20 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.477) 476 55 0,00

A. Transferuri interne.(rd.478+479) 477 55.01 0,00 Programe de dezvoltare 478 55.01.13 Alte transferuri curente interne 479 55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.481) 480 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.482) 481 71 0,00

Active fixe(rd. 483 la 486) 482 71.01 0,00 Construcţii 483 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 484 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 485 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 486 71.01.30

Din total capitol: 487 Actiuni generale economice si comerciale (rd.488 la 492) 488 80.02.01 0,00

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 489 80.02.01.06 Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 490 80.02.01.09 Programe de dezvoltare regionala si sociala 491 80.02.01.10 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 492 80.02.01.30

493 14

Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 71.142,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 71.142,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 71.142,00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 499 40.03 71.142,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.501) 500 51 0,00

Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 505 55.01.12 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 0,00

Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 0,00 Construcţii 509 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 0,00

Din total capitol: 513 Energie termica 514 81.02.06 71.142,00 Alti combustibili 515 81.02.07 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50

517

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530) 518 83.02 320,74 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 320,74 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 222,24 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 98,50 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.523) 522 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.524) 523 71 0,00

Active fixe(rd.525 la 528) 524 71.01 0,00 Construcţii 525 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 526 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 527 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 528 71.01.30

Din total capitol: 529 Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 320,74

15

Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 320,74 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30

533

Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 67.044,22 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 40.522,22 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 12.522,22 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 28.000,00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 539 40.03 28.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.541) 540 51 0,00

Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 545 55.01.12 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 26.522,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 26.522,00

Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 26.522,00 Construcţii 550 71.01.01 24.912,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 1.610,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.555) 554 72 0,00 Active financiare (rd.556) 555 72.01 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 556 72.01.01 Din total capitol: 557

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 67.044,22 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 Transport în comun 560 84.02.03.02 53.762,00 Strazi 561 84.02.03.03 13.282,22

Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 565

Alte actiuni economice (rd.589 la 594) 566 87.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.568+569+572+576) 567 01 0,00

16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 568 20 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.570) 569 51 0,00

Transferuri curente (rd.571) 570 52 0,00 Transferuri către instituţii publice 571 52.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.573) 572 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.574+575) 573 55.01 0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala 574 55.01.15 Alte transferuri curente interne 575 55.01.18

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.577) 576 59 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 577 59.02

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 579) 578 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.580) 579 71 0,00

Active fixe (rd. 581 la 584) 580 71.01 0,00 Construcţii 581 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 582 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 583 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 584 71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.586) 585 79 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.587+588) 586 80 0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii 587 80.03 Alte imprumuturi 588 80.30

Din total capitol: 589 590 87.02.01

Zone libere 591 87.02.03 Turism 592 87.02.04 Proiecte de dezvoltare multifunctionale 593 87.02.05 Alte actiuni economice 594 87.02.50

595

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00 REZERVE 597 97.02 EXCEDENT 598 98.02 0,00 DEFICIT 599 99.02

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu ec. Adrian Bodo

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

17

18

Atasament: Investitii-buget_local_2006.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR SC2005-

buget local

mii Ron Denumirea obiectivului Data inceperii executiei prevederi Nr.si data acord M.F. 2006 Nr.si data act aprobare TOTAL GENERAL 33.899,00 -buget local-A 26.912,00 -buget local-B 0,00 -buget local-C 6.987,00

TOTAL GENERAL 33.899,00 din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autoritati Executive si Actiuni Externe 300,00 TOTAL din care : 51.02.01.03 Autoritati executive 300,00 Construcţii 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 300 A.Lucrari in continuare 0,00

B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 300,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 300,00 Studiu informatic privind fondul funciar din Zona Freidorf Mansardare Primarie 0,00 SF Centrala telefonica SF extindere retea date-voce Sistem info-geografic de administrare al PMT 300,00 Capitolul 61.02. Ordine publica si siguranta nationala 722,00

Construcţii 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 722,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 61.02.08.Protectie Civila 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00

Capitolul 65.02 Invatamant 150,00 TOTAL din care : Construcţii 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 150,00

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2006

1

65.02.03 Invatamant prescolar si primar 100,00 65.02.03.01.Invatamant prescolar 50,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C.Dotari independente si alte investitii 50,00 Dotari independente Studii si proiecte 50,00

65.02.03.02 Imvatamant primar 50,00 A.Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C.Dotari independente si alte investitii 50,00 Dotari independante 0,00 Studii si proiecte 50,00 65.02.04 Invatamant secundar 50,00 65.02.04.02 Invatamant secundar superior 50,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 50,00 Dotari independente Studii si proiecte 50,00

Capitolul 66.02 Sanatate 448,00

66.02.50 Spitale 448,00 Construcţii 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 200,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 248,00 din care A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 448,00 Dotari independente 200,00 Studii si proiecte 248,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 3.757,00 TOTAL din care :

Construcţii 2.000,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.757,00

70.02.03 Locuinte 187,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 187,00

A.Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 Reabilitare spatii publice 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 187,00 Dotari independente Studii si proiecte 187,00 Istoria urbanistica a Timisorii 7,00 studii si proiecte 180,00 70.02.05 Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice 150,00 70.02.05.01 Alimentari cu apa 150,00

A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00

2

C. Dotari independente si alte investitii 150,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 150,00

70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localitati 200,00

A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 200,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 200,00 SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ 50,00 SF extindere retele gaze naturale zona Campului 50,00 SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea 50,00 SF extindere retele gaze naturale 50,00

70.02.07Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 3.220,00

A. Lucrari in continuare 2.000,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 1.220,00 Dotari independente 0,00 achizitie teren P-ta Vacarescu 0,00 Studii si proiecte 1.220,00 Reabilitare fatade centru istoric 250,00 Asigurarea mobilitatii transportului in comun in Timisoara 20,00 Promovarea turistica a Euroregiunii DKMT 20,00 expertize riscuri seismice 200,00 alte studii si proiecte 500,00 documentatii pentru intabulari , dezmembrari 50,00 studii topo cadastrale 180,00 documentatie topo cadastrala Ciarda rosie 5,00

Capitolul 74.07 protectia mediului 1.500,00 Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.500,00 74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 1.500,00 A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 1.500,00 Dotari independente Studii si proiecte 1.500,00 deponeu ecologic 1.500,00

Capitolul 84.02 Transporturi 26.522,00 TOTAL Construcţii 24.912,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.610,00 din care : 84.02.03Transport rutier 26.522,00 84.02.03.02 Transportul in comun 25.762,00

A. Lucrari in continuare 24.912,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) 16.212,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI)Finantare subventii guvern 8.700,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 850,00 Dotari independente 0,00 achizitii refugii calatori 0,00 achizitii mijloace transport 0,00

3

Studii si proiecte 850,00 Extindere lucrari Traseul T14 0,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul- traseul 15a si 15b 670,00 SFModern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul- 100,00 SF Modernizare retea contact pt transport cu troleibuzul 80,00

84.02.03.03 Strazi 760,00

A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00

C. Dotari independente si alte investitii 760,00 Dotari independente Studii si proiecte 760,00 SF str. Bastilia 20,00 SF str.Veronica Micle 20,00 SF str. Agricultorilor 20,00 SF str. Semicerc 20,00 SF str. Olarilor 20,00 SF str. gen. Stavrescu 20,00 SF zona Plopi Sud 20,00 SF str. Mureş (zona Tosca) 20,00 SF str.E.Botoca-M.Drăghicescu 20,00 SF str. Octav Băncilă 20,00 SF str. Banul Severinului 20,00 SF str. Bruxelles 20,00 SF str. Corneliu Nepos 20,00 SF str. Comuna din Paris 20,00 SF str. Vlad Bănăţeanu 20,00 SF zona Mureş-Tosca 20,00 SF str.nr.III - z.Blaşcovici 20,00 SF str. Anişoara Odeanu 20,00 SF str. Cercului 20,00 SF cartier Ghiroda 20,00 SF cal. Martirilor-Musicescu 20,00 SF zona Marginii 20,00 SF str. Pius Brânzeu 20,00 Alte studii şi proiecte 300,00

PRIMAR

Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA ADRIAN BODO Dumitru Andor

DIRECTOR URBANISM DIRECTOR PATRIMONIU RADU RADOSLAV NICUSOR CONSTANTIN MIUT

SEF SERVICIU BUGET INVESTITII SMARANDA HARACICU

4

Atasament: Buget-venituri_proprii_2006.pdf

Formular:

TOTAL VENITURI (rd.2+26+29) 1,00 00.10 7.194,62 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 2,00 00.10 7.194,62 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+9) 3,00 7.194,62 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5) 4,00 649,94 Venituri din proprietate (rd.6 la rd.8) 5,00 30.10 649,94

Venituri din concesiuni si inchirieri 6,00 30.10.05 324,97 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 7,00 30.10.09 0,00 Alte venituri din proprietate 8,00 30.10.50 324,97

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.10+20+22+24) 9,00 6.544,68 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.11 la rd.19) 10,00 33.10 6.112,67

Taxe si alte venituri in învăţământ 11,00 33.10.05 1.718,66 Venituri din prestări de servicii 12,00 33.10.08 0,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 13,00 33.10.13 0,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 14,00 33.10.14 3.366,02 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15,00 33.10.16 42,40 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 16,00 33.10.17 0,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17,00 33.10.19 104,69 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 18,00 33.10.21 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19,00 33.10.50 880,90

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.21) 20,00 34.10 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 21,00 34.10.50 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.23) 22,00 35.10 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 23,00 35.10.50 0,00

Diverse venituri (rd.25) 24,00 36.10 432,01 Alte venituri 25,00 36.10.50 432,01

TOTAL CHELTUIELI (rd.49+63+90+106+132+148+165+180+195+209) 34,00 7.194,62 35,00 01 6.553,74CHELTUIELI CURENTE (rd.50+64+91+107+133+149+166+181+196+210)

Instituţia publică:Municipiul Timisoara

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod indicator Propuneri

2006

1

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.51+65+92+108+134+150+167+182+197+211) 36,00 10,00 1.540,54 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.52+66+93+109+135+151+168+183+198+212+) 37,00 20,00 5.013,20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.53+67+94+110+136+152+169+184+199+213) 38,00 70,00 640,88 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.54+68+95+111+137+153+170+185+200+214) 39,00 71,00 640,88

Active fixe (rd.55+69+96+112+138+154+171+186+201+215) 40,00 71.01 640,88 Construcţii 41,00 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 42,00 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 43,00 71.01.03 52,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 44,00 71.01.30 5,00

62,00 0,00 Invatamant (rd.75+78+82+83+85+88) 63,00 65.10 6.927,16 CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66) 64,00 01 6.291,28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65,00 10,00 1.474,38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66,00 20,00 4.816,90 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.68) 67,00 70,00 635,88 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.69) 68,00 71,00 635,88

Active fixe (rd.70+..+73) 69,00 71.01 635,88 Construcţii 70,00 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 71,00 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 72,00 71.01.03 613,48 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 73,00 71.01.30 22,40

Din total capitol: 74,00 0,00 Învatamânt prescolar si primar (rd.76+77) 75,00 65.10.03 1.296,10

Învatamânt prescolar 76,00 65.10.03.0 0,00 Învatamânt primar 77,00 65.10.03.02 1.296,10

Învatamânt secundar (rd.79 la rd.81) 78,00 65.10.04 3.604,46 Învatamânt secundar inferior 79,00 65.10.04.0 1.690,42 Învatamânt secundar superior 80,00 65.10.04.02 1.914,04 Invatamant profesional 81,00 65.10.04.03 0,00

Învatamânt postliceal 82,00 65.10.05 1.061,00 Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.84) 83,00 65.10.07 0,00

Învatamânt special 84,00 65.10.07.04 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.86+87) 85,00 65.10.11 941,58

Internate si cantine pentru elevi 86,00 65.10.11.03 852,36

2

Alte servicii auxiliare 87,00 65.10.11.30 89,22 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 88,00 65.10.50 24,02

89,00 0,00 Sanatate (rd.102) 90,00 66.10 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.92+93) 91,00 01 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 92,00 10,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 93,00 20,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.95) 94,00 70,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.96) 95,00 71,00 0,00

Active fixe (rd.97+..+100) 96,00 71.01 0,00 Construcţii 97,00 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 98,00 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 99,00 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 100,00 71.01.30 0,00

Din total capitol: 101,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.103+104) 102,00 66.10.50 0,00

Crese 103,00 66.10.50.03 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare 104,00 66.10.50.50 0,00

105,00 0,00 Cultura, recreere si religie (rd.118+128+130) 106,00 67.10 225,06 CHELTUIELI CURENTE (rd.108+109) 107,00 01 220,06 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 108,00 10,00 66,16 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 109,00 20,00 153,90 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.111) 110,00 70,00 5,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.112) 111,00 71,00 5,00

Active fixe (rd.113+..+116) 112,00 71.01 5,00 Construcţii 113,00 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 114,00 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 115,00 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 116,00 71.01.30 5,00

Din total capitol: 117,00 0,00 Servicii culturale (rd.119 la 127) 118,00 67.10.03 225,06

Muzee 119,00 67.10.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 120,00 67.10.03.04 225,06

3

Scoli populare de arta si meserii 121,00 67.10.03.05 0,00 Case de cultura 122,00 67.10.03.06 0,00 Camine culturale 123,00 67.10.03.07 0,00 Universitati populare 124,00 67.10.03.09 0,00 Presa 125,00 67.10.03.10 0,00 Edituri 126,00 67.10.03.1 0,00 Alte servicii culturale 127,00 67.10.03.30 0,00

Servicii recreative si sportive (rd.129) 128,00 67.10.05 0,00 Sport 129,00 67.10.05.0 0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 130,00 67.02.50 0,00 131,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala (rd.144+145) 132,00 68.10 42,40 CHELTUIELI CURENTE (rd.134+135) 133,00 01 42,40 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 134,00 02 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 135,00 20 42,40 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.137) 136,00 70,00 0,00

Alte actiuni economice 221,00 87.10.50 222,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 223,00 96.10 EXCEDENT 224,00 98.10

ORDONATOR PRINCOPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu ec.Adrian Bodo

4

Atasament: Venituri-cheltuieli_in_afara_bug._2006.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara

Formular:

TOTAL VENITURI (rd.2) 1 7.053,00 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 2 7.053,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4) 3 7.053,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5) 4 7.053,00 Diverse venituri (rd.6 la rd.11) 5 36.11 7.053,00

Taxe speciale 6 36.11.07 1.300,00

Amortizare mijloace fixe 7 36.11.08

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 8 36.11.09

Fondul de risc 9 36.11.10

Fond de rulment 10 36.11.11 5.753,00

Alte venituri 11 36.11.50 12

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161+182+199+215+230) 13 7.053,00 14 01 850,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.33+48+67+93+111+141+163+184+201+217+232+) 15 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68+94+112+142+164+185+202+218+233) 16 20 850,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+186+203+219+234) 17 70 4.903,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+144+166+187+204+220+235) 18 71 4.903,00

Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+221+236) 19 71.01 4.903,00 Construcţii 20 71.01.01 4.903,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 21 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 22 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 23 71.01.30

CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+66+92+110+140+162+183+200+216+231)

Propuneri 2006D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod rând

Cod indicator

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2006

- mii RON -

1

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.57) 24 79 1.300,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58) 25 80 1.300,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.59) 26 80.08 1.300,00 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (rd.250) 27 96.11

EXCEDENT (rd.251) 28 98.11 DEFICIT (rd.252) 29 99.11

30 Autoritati publice si actiuni externe (rd.32) 31 51.11 5,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34) 32 01 5,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34 20 5,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36) 35 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37) 36 71

Active fixe (rd.38+..+41) 37 71.01 Construcţii 38 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 39 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 40 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 41 71.01.30

Din total capitol: 42 Autoritati executive si legislative (rd.44) 43 51.11.01 5,00

Autorităţi executive 44 51.11.01.03 5,00 45

Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63) 46 54.11 1.300,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.48+49) 47 01 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 48 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 49 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51) 50 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52) 51 71

Active fixe (rd.53+..+56) 52 71.01 Construcţii 53 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 54 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 55 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 56 71.01.30

2

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.58) 57 79 1.300,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59) 58 80 1.300,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 59 80.08 1.300,00 Din total capitol: 60

Fond de rulment 61 54.11.08 1.300,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 62 54.11.10 Alte servicii publice generale 63 54.11.50

64 Invatamant (rd.77+80+84+85+87) 65 65.11 CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68) 66 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 67 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70) 69 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71) 70 71

Active fixe (rd.72+..+75) 71 71.01 Construcţii 72 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 73 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 74 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 75 71.01.30

Din total capitol: 76 Învatamânt prescolar si primar (rd.78+79) 77 65.11.03

Învatamânt prescolar 78 65.11.03.01

Învatamânt primar 79 65.11.03.02

Învatamânt secundar (rd.81 la 83) 80 65.11.04

Învatamânt secundar inferior 81 65.11.04.01

Învatamânt secundar superior 82 65.11.04.02

Invatamant profesional 83 65.11.04.03 Învatamânt postliceal 84 65.11.05 Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.86) 85 65.11.07

Învatamânt special 86 65.11.07.04 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.88+89) 87 65.11.11

Internate si cantine pentru elevi 88 65.11.11.03

3

Alte servicii auxiliare 89 65.11.11.30 90

Sanatate (rd.93+94) 91 66.11 CHELTUIELI CURENTE (rd.76+77) 92 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 93 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 94 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.96) 95 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.97) 96 71

Active fixe (rd.98+..+101) 97 71.01 Construcţii 98 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 99 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 101 71.01.30

Din total capitol: 102 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.104) 103 66.11.06

Spitale generale 104 66.11.06.01 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.106+107) 105 66.11.50

Crese 106 66.11.50.03 Alte institutii si actiuni sanitare 107 66.11.50.50

108

Cultura, recreere si religie (rd.121+132+136+137) 109 67.11 CHELTUIELI CURENTE (rd.111+112) 110 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 111 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 112 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114) 113 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.115) 114 71

Active fixe (rd.116+..+119) 115 71.01 Construcţii 116 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 117 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 118 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 119 71.01.30

Din total capitol: 120 Servicii culturale (rd.122 la 131) 121 67.11.03

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 122 67.11.03.02 Muzee 123 67.11.03.03

Institutii publice de spectacole si concerte 124 67.11.03.04

4

Scoli populare de arta si meserii 125 67.11.03.05 Case de cultura 126 67.11.03.06 Camine culturale 127 67.11.03.07 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 128 67.11.03.08 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 129 67.11.03.12 Centre culturale 130 67.11.03.14

Alte servicii culturale 131 67.11.03.30

Servicii recreative si sportive (rd.133 la 135) 132 67.11.05 Sport 133 67.11.05.01

Tineret 134 67.11.05.02 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 135 67.11.05.03

Servicii religioase 136 67.11.06 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 137 67.11.50

138 Asigurari si asistenta sociala (rd.151+152+154+155+156+159) 139 68.11 CHELTUIELI CURENTE (rd.141+142) 140 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141 02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144) 143 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145) 144 71

Active fixe (rd.146+..+149) 145 71.01 Construcţii 146 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 147 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 148 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 149 71.01.30

Din total capitol: 150 Asistenta acordata persoanelor in varsta 151 68.11.04 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.153) 152 68.11.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate 153 68.11.05.02 Asistenta sociala pentru familie si copii 154 68.11.06 Ajutoare pentru locuinte 155 68.11.10 Prevenirea excluderii sociale (rd.157+158) 156 68.11.15

Ajutor social 157 68.11.15.01 Cantine de ajutor social 158 68.11.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 159 68.11.50

5

160 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+179+1807) 161 70.11 1.448,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164) 162 01 845,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 163 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 164 20 845,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166) 165 70 603,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.167) 166 71 603,00

Active fixe (rd.168+..+171) 167 71.01 603,00 Construcţii 168 71.01.01 603,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 169 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 170 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 171 71.01.30

Din total capitol: 172 Locuinte (rd.174) 173 70.11.03 450,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 174 70.11.03.01 450,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.176+177) 175 70.11.05

Alimentare cu apa 176 70.11.05.01 Amenajari hidrotehnice 177 70.11.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 178 70.11.06 673,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 179 70.11.07 200,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 180 70.11.50 125,00

181 Protectia mediului (rd.194+197) 182 74.11 CHELTUIELI CURENTE (rd.184+185) 183 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 184 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 185 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.187) 186 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.188) 187 71

Active fixe (rd.189+..+192) 188 71.01 Construcţii 189 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 190 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 191 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 192 71.01.30

Din total capitol: 193 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.195+196) 194 74.11.05

6

Salubritate 195 74.11.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 196 74.11.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 197 74.11.06 198

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.211) 199 80.11 CHELTUIELI CURENTE (rd.201+202) 200 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 201 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 202 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204) 203 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205) 204 71

Active fixe (rd.206+..+209) 205 71.01 Construcţii 206 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 207 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 208 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 209 71.01.30

Din total capitol: 210 Actiuni generale economice si comerciale (rd.212+213) 211 80.11.01

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 212 80.11.01.06

Programe de dezvoltare regionala si sociala 213 80.11.01.10

214 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.227) 215 83.11 CHELTUIELI CURENTE (rd.217+218) 216 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 217 02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 218 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.220) 219 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.221) 220 71

Active fixe (rd.222+..+225) 221 71.01 Construcţii 222 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 223 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 224 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 225 71.01.30

7

Din total capitol: 226 Agricultura (rd.228) 227 83.11.03

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 228 83.11.03.30 229

Transporturi (rd.242+246+248) 230 84.11 4.300,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233) 231 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 232 02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 233 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235) 234 70 4.300,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.236) 235 71 4.300,00

Active fixe (rd.237+..+240) 236 71.01 4.300,00 Construcţii 237 71.01.01 4.300,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 238 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 239 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 240 71.01.30

Din total capitol: 241 Transport rutier (rd.243 la 245) 242 84.11.03 4.300,00

Drumuri si poduri 243 84.11.03.01 Transport în comun 244 84.11.03.02 600,00 Strazi 245 84.11.03.03 3.700,00

Transport aerian (rd.247) 246 84.11.06 Aviatia civila 247 84.11.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 248 84.11.50 249

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 250 96.11 0,00 EXCEDENT 251 98.11 DEFICIT 252 99.11

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu EC.Adrian Bodo

8

Atasament: Credite_interne-externe_2006.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara Formular:

mii ron

CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL (rd.11+201) 1 150.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.12+202) 2 70 150.000,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.13+203) 3 71 150.000,00

Active fixe (rd.14+203) 4 71.01 150.000,00 Construcţii 5 71.01.01 138.374,87 Maşini, echipamente si mijloace de transport 6 71.01.02 400,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 7 71.01.03 11.225,13 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 8 71.01.30 0,00

9 10

CREDITE EXTERNE (rd.20+31+47+60+80+95+108+117+136+155+169+181) 11 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.21+32+48+61+81+96+109+118+137+156+170+182) 12 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.22+33+49+62+82+97+110+119+138+157+171+183) 13 71 0,00

Active fixe (rd.23+34+50+63+83+98+111+120+139+158+172+184) 14 71.01 0,00 Construcţii 15 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 16 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 17 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 18 71.01.30 0,00

19 Autoritati publice si actiuni externe (rd.29) 20 51.06 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.22) 21 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.23) 22 71 0,00

Active fixe (rd.24+..+27) 23 71.01 0,00 Construcţii 24 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 25 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 26 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 27 71.01.30

Propuneri 2006

DIN CARE:

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE ŞI INTERNE PE ANUL 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator

1

Din total capitol: 28 Autorităţi executive si legislative 29 51.06.01

Autorităţi executive 30 51.06.01.03

Alte servicii publice generale(rd40+41+42+43+44) 31 54.02 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL(rd33) 32 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 33 71 0,00

Active fixe (rd.35 la 38) 34 71.01 0,00 Construcţii 35 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 36 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 37 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 38 71.01.30 0,00 din total capitol 39 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 40 54.02.05 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 41 54.02.06

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 43 54.02.10 Alte servicii publice generale 44 54.02.50

45 46

Ordine publica si siguranta nationala(rd56+58) 47 61.02 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.49) 48 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.50) 49 71 0,00

Active fixe(rd.50 la 54) 50 71.01 0,00 Construcţii 51 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 52 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 53 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 54 71.01.30

Din total capitol: 55 Ordine publica (rd.261) 56 61.02.03

Politie comunitara 57 61.02.03.04 Protectie civila 58 61.02.08

59 Invatamant (rd.69+72+76+78) 60 65.06 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.62) 61 70 0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor ext, contractate/garantate de ad. publice locale

2

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.63) 62 71 0,00 Active fixe (rd.64+..+67) 63 71.01 0,00

Construcţii 64 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 65 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 66 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 67 71.01.30

Din total capitol: 68 Învatamânt prescolar si primar (rd70+71) 69 65.06.03 0,00

Învatamânt prescolar 70 65.06.03.01 Învatamânt primar 71 65.06.03.02

Învatamânt secundar (rd.73 la 74) 72 65.06.04 0,00 Învatamânt secundar inferior 73 65.06.04.01 Învatamânt secundar superior 74 65.06.04.02 Invatamant profesional 75 65.06.04.03

Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 77) 76 65.06.07 0,00 Învatamânt special 77 65.06.07.04

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 78 65.06.50 79

Sanatate (rd.89+91) 80 66.06 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.82) 81 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.83) 82 71 0,00

Active fixe (rd.84+..+87) 83 71.01 0,00 Construcţii 84 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 85 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 86 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 87 71.01.30 0,00

Din total capitol: 88 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.90) 89 66.06.06 0,00

Spitale generale 90 66.06.06.01 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd92+93) 91 66.06.50 0,00

Crese 92 66.06.50.03 Alte institutii si actiuni sanitare 93 66.06.50.50

94 Cultura, recreere si religie (rd.104+115+116) 95 67.06 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.97) 96 70 0,00

3

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.98) 97 71 0,00 Active fixe (rd.99+..+102) 98 71.01 0,00

Construcţii 99 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 100 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 101 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 102 71.01.30

Din total capitol: 103 Servicii culturale (rd.105 la 114) 104 67.06.03

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 105 67.06.03.02 Muzee 106 67.06.03.03 Institutii publice de spectacole si concerte 107 67.06.03.04 Scoli populare de arta si meserii 108 67.06.03.05 Case de cultura 109 67.06.03.06 Camine culturale 110 67.06.03.07 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 111 67.06.03.08 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 112 67.06.03.12 Centre culturale 113 67.06.03.14 Alte servicii culturale 114 67.06.03.30

Servicii religioase 115 67.06.06 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 116 67.06.50

117 Asigurari si asistenta sociala (rd.127+128+129+133) 118 68.06 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.120) 119 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.121) 120 71 0,00

Active fixe (rd122+..+125) 121 71.01 0,00 Construcţii 122 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 123 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 124 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 125 71.01.30 0,00

Din total capitol: 126 Asistenta acordata persoanelor in varsta 127 68.06.04 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 128 68.06.06 0,00 Prevenirea excluderii sociale (rd.130 la 132) 129 68.06.15 0,00

Cantine de ajutor social 130 68.06.15.02 0,00 Servicii sociale 131 68.06.15.04 0,00

4

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 132 68.06.15.50 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 133 68.02.50 0,00

134

135 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.145+148+151+152+153) 136 70.06 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.138) 137 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.139) 138 71 0,00

Active fixe (rd.140+..+143) 139 71.01 0,00 Construcţii 140 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 141 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 142 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 143 71.01.30

Din total capitol: 144 Locuinte (rd.146+147) 145 70.06.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte 146 70.06.03.01 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 147 70.06.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.149+150) 148 70.06.05 Alimentare cu apa 149 70.06.05.01 Amenajari hidrotehnice 150 70.06.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 151 70.06.06 Alimentare cu gaze naturale in localitati 152 70.06.07 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 153 70.06.50

154 Protectia mediului (rd.164+167) 155 74.06 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.157) 156 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.158) 157 71 0,00

Active fixe (rd.159+..+162) 158 71.01 0,00 Construcţii 159 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 160 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 161 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 162 71.01.30

Din total capitol: 163 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.165+166) 164 74.06.05 0,00

Salubritate 165 74.06.05.01 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 166 74.06.05.02

5

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 167 74.06.06 168

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.178) 169 80.06 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.171) 170 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.172) 171 71 0,00

Active fixe (rd.173+..+176) 172 71.01 0,00 Construcţii 173 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 174 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 175 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 176 71.01.30

Din total capitol: 177 Acţiuni generale, economice şi comerciale (rd.179) 178 80.06.01 0,00

Prevenirea si combatere inundatii si ingheturi 179 80.06.01.06 180

Transporturi (rd.190+194+196) 181 84.06 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.183) 182 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.184) 183 71 0,00

Active fixe (rd.185+..+188) 184 71.01 0,00 Construcţii 185 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 186 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 187 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 188 71.01.30

Din total capitol: 189 Transport rutier (rd.191 la 193) 190 84.06.03 0,00

Drumuri si poduri 191 84.06.03.01 Transport în comun 192 84.06.03.02 Strazi 193 84.06.03.03

Transport aerian (rd.195) 194 84.06.06 0,00 Aviatia civila 195 84.06.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 196 84.06.50 197

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 198 96.06 DEFICIT 199 99.06

200 CREDITE INTERNE (rd210+221+236+250+271+286+307+322+340+354+366+380) 201 150.000,00

6

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.211+222+237+251+272+287+308+323+341+355+367+381 202 70 150.000,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.212+223+238+252+273+288+309+324+342+356+368+3 203 71 150.000,00

Active fixe (rd.213+224+239+253+274+289+310+325+343+357+369+383) 204 71.01 150.000,00 Construcţii 205 71.01.01 138.374,87 Maşini, echipamente si mijloace de transport 206 71.01.02 400,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 207 71.01.03 11.225,13

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 208 71.01.30 0,00

209 Autoritati publice si actiuni externe (rd.219) 210 51.07 4.993,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.212) 211 70 4.993,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.213) 212 71 4.993,00

Active fixe (rd.214+..+217) 213 71.01 4.993,00 Construcţii 214 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 215 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 216 71.01.03 4.993,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 217 71.01.30 0,00

Din total capitol: 218 Autorităţi executive si legislative 219 51.07.01 4.993,00

220 Alte servicii publice generale(rd230+231+232+233+234) 221 54.02 15,00 CHELTUIELI DE CAPITAL(rd223) 222 70 15,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.224) 223 71 15,00

Active fixe (rd.225 la 228) 224 71.01 15,00 Construcţii 225 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 226 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 227 71.01.03 15,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 228 71.01.30 0,00 din total capitol 229 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 230 54.02.05 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 231 54.02.06 Fond pentru garantarea împrumuturilor ext, contractate/garantate de ad. publice locale 232 54.02.07 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 233 54.02.10 0,00 Alte servicii publice generale 234 54.02.50 15,00

235

7

Ordine publica si siguranta nationala(rd245+247) 236 61.02 1.200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.238) 237 70 1.200,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.239) 238 71 1.200,00

Active fixe(rd.240 la 243) 239 71.01 1.200,00 Construcţii 240 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 241 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 242 71.01.03 1.200,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 243 71.01.30 0,00

Din total capitol: 244 Ordine publica (rd.261) 245 61.02.03 0,00

Politie comunitara 246 61.02.03.04 0,00 Protectie civila 247 61.02.08 1.200,00

248 249

Invatamant (rd.259+262+266+267+269) 250 65,07 2.080,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252) 251 70 2.080,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253) 252 71 2.080,00

Active fixe (rd.254+..+257) 253 71.01 2.080,00 Construcţii 254 71.01.01 1.880,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 255 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 256 71.01.03 200,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 257 71.01.30 0,00

Din total capitol: 258 Învatamânt prescolar si primar (rd.260+261) 259 65.07.03 1.230,00

Învatamânt prescolar 260 65.07.03.01 630,00 Învatamânt primar 261 65.07.03.02 600,00

Învatamânt secundar (rd.263 la 265) 262 65.07.04 850,00 Învatamânt secundar inferior 263 65.07.04.01 Învatamânt secundar superior 264 65.07.04.02 850,00 Invatamant profesional 265 65.07.04.03

Învatamânt postliceal 266 65.07.05 Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.268) 267 65.07.07 0,00

Învatamânt special 268 65.07.07.04 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 269 65.07.50

270

8

Sanatate (rd.280+282) 271 66.07 1.700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273) 272 70 1.700,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274) 273 71 1.700,00

Active fixe (rd.275+..+278) 274 71.01 1.700,00 Construcţii 275 71.01.01 1.700,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 276 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 277 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 278 71.01.30 0,00

Din total capitol: 279 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.281) 280 66.07.06 1.700,00

Spitale generale 281 66.07.06.01 1.700,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.283+284) 282 66.07.50 0,00

Crese 283 66.07.50.03 Alte institutii si actiuni sanitare 284 66.07.50.50

285 Cultura, recreere si religie (rd.295+305) 286 67.07 7.056,25 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.288) 287 70 7.056,25 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.289) 288 71 7.056,25

Active fixe (rd.290+..+293) 289 71.01 7.056,25 Construcţii 290 71.01.01 5.400,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 291 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 292 71.01.03 1.656,25 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 293 71.01.30 0,00

Din total capitol: 294 Servicii culturale (rd296 la 304) 295 67.07.03 1.656,25

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 296 67.07.03.02 Muzee 297 67.07.03.03 Institutii publice de spectacole si concerte 298 67.07.03.04 1.007,50 Scoli populare de arta si meserii 299 67.07.03.05 Case de cultura 300 67.07.03.06 648,75 Camine culturale 301 67.07.03.07 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 302 67.07.03.08 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 303 67.07.03.12 Alte servicii culturale 304 67.07.03.30

Servicii recreative si sportive 67.02.05 5.400,00

9

Sport 67.02.05.01 1.200,00 Tineret 67.02.05.02 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 4.200,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 305 67.07.50 306

Asigurari si asistenta sociala (rd.316 la 318) 307 68.07 520,88 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.309) 308 70 520,88 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd310) 309 71 520,88

Active fixe (rd311+..+314) 310 71.01 520,88 Construcţii 311 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 312 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 313 71.01.03 520,88 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 314 71.01.30 0,00

Din total capitol: 315 Asistenta acordata persoanelor in varsta 316 68.07.04 200,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 317 68.07.06 241,68 Prevenirea excluderii sociale (rd.319+320) 318 68.07.15 79,20

Cantine de ajutor social 319 68.07.15.02 79,20 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 320 68.07.15.50

321 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.331+334+337+338) 322 70.07 34.401,81 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.324) 323 70 34.401,81 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.325) 324 71 34.401,81

Active fixe(rd.326+..+329) 325 71.01 34.401,81 Construcţii 326 71.01.01 31.761,81 Maşini, echipamente si mijloace de transport 327 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 328 71.01.03 2.640,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 329 71.01.30 0,00

Din total capitol: 330 Locuinte (rd.322+323) 331 70.07.03 3.277,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 332 70.07.03.01 3.277,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 333 70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.335+336) 334 70.07.05 12.533,00 Alimentare cu apa 335 70.07.05.01 12.533,00 Amenajari hidrotehnice 336 70.07.05.02

10

Iluminat public si electrificari rurale 337 70.07.06 5.880,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 338 70.07.07 200,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 339 70.02.50 12.511,81

Protectia mediului (rd.349+395) 340 74.07 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd342) 341 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.343) 342 71 0,00

Active fixe (rd.344+..+347) 343 71.01 0,00 Construcţii 344 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 345 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 346 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 347 71.01.30

Din total capitol: 348 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.350+351) 349 74.07.05 0,00

Salubritate 350 74.07.05.01 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 351 74.07.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 352 74.07.06 353

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.363) 354 80.07 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.356) 355 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.357) 356 71 0,00

Active fixe (rd.358+..+361) 357 71.01 0,00 Construcţii 358 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 359 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 360 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 361 71.01.30

Din total capitol: 362 Acţiuni generale, economice şi comerciale (rd.364) 363 80.07.01 0,00

Prevenire si combatere inundatii si ingheturi 364 80.07.01.06

365

Capitolul 81.01 Combustibili si energie 366 81,01 4.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.356) 367 70 4.000,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.357) 368 71 4.000,00

Active fixe (rd.358+..+361) 369 71.01 4.000,00 Construcţii 370 71.01.01 4.000,00

11

Maşini, echipamente si mijloace de transport 371 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 372 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 373 71.01.30 0,00 din total capitol 374

375 Energie termica 376 81.01.06 4.000,00 alte cheltuieli privind combustibilii si energia 377 81.02.50

378 379

Transporturi (rd.375+378+381) 380 84.07 94.033,06 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.368) 381 70 94.033,06 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.369) 382 71 94.033,06

Active fixe (rd.370+..+373) 383 71.01 94.033,06 Construcţii 384 71.01.01 93.633,06 Maşini, echipamente si mijloace de transport 385 71.01.02 400,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 386 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 387 71.01.30 0,00

Din total capitol: 388 Transport rutier (rd.376 la 378) 389 84.07.03 94.033,06

Drumuri si poduri 390 84.07.03.01 Transport în comun 391 84.07.03.02 14.738,00 Strazi 392 84.07.03.03 79.295,06

Transport aerian (rd.380) 393 84.07.06 0,00 Aviatia civila 394 84.07.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 395 84.07.50 396

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 397 96.07 DEFICIT 398 99.07

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu ec.Adrian Bodo

12

Atasament: Buget_general_2006.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara Formular: 131

mii Ron

A 0 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3+4+5+6

VENITURI TOTAL (rd.02+26 la 28+33) 01 391.610,67 7.194,62 150.000,00 7.053,00 555.858,29 Venituri curente (rd.03+16) 02 341.956,71 7.194,62 x x 7.053,00 356.204,33

Venituri fiscale (rd.04+08 la 10+15) 03 298.902,86 x x x x x 298.902,86

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital (rd.05 la 07) 04 119.070,30 x x x x x 119.070,30 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice 05 7.632,60 x x x x x 7.632,60

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice 06 111.437,70 x x x x x 111.437,70 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 07 0,00 x x x x x 0,00

Impozit pe salarii *) 08 0,00 x x x x x 0,00 Impozite şi taxe pe proprietate 09 69.507,39 x x x x x 69.507,39 Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (rd.11 la rd.14) 10 109.146,82 x x x x x 109.146,82

Sume defalcate din TVA 11 103.437,33 x x x x x 103.437,33 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 12 300,00 x x x x x 300,00 Taxe pe servicii specifice 13 140,42 x x x x x 140,42 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 14

5.269,07 x x x x x 5.269,07

Alte impozite şi taxe fiscale 15 1.178,35 x x x x x 1.178,35 Venituri nefiscale (rd.17+20) 16 43.053,85 7.194,62 x 7.053,00 57.301,47

BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV - TERITORIALE PE ANUL 2006

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

Bugetul creditelor externe şi interne

Bugetul fondurilor externe nerambursa bile

Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local

Total

1

Venituri din proprietate (rd.18+19) 17 34.348,63 649,94 x x 34.998,57 Venituri din proprietate 18 34.348,63 649,94 x x x 34.348,63 Venituri din dobânzi 19 0,00 x x 0,00

Vânzări de bunuri şi servicii (rd.21 la 25) 20 8.705,22 6.544,68 x 7.053,00 22.302,90 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 21 86,21 6.112,67 x x x 6.198,88 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 22 1.619,28 0,00 x x x 1.619,28 Amenzi, penalitati si confiscari 23 5.669,27 0,00 x x x 5.669,27 Diverse venituri 24 927,69 432,01 x 7.053,00 8.412,70 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 402,78 x x x x x 402,78

Venituri din capital 26 40.953,95 x x x 40.953,95 Operaţiuni financiare 27 0,00 x x x x 0,00 Subvenţii (rd.29+32) 28 8.700,00 x x x 8.700,00

Subvenţii de la bugetul de stat (rd.30+31) 29 8.700,00 x x x x x 8.700,00 De capital 30 8.700,00 x x x x x 8.700,00 Curente 31 0,00 x x x x x 0,00

Subvenţii de la alte administraţii 32 0,00 x x x 0,00 Donaţii din străinătate 33 x x x 0,00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.35+47+50+53) 34 391.610,66 7.194,62 150.000,00 7.053,00 555.858,28 Cheltuieli curente (rd.36 la 41+43+45+46) 35 344.314,04 6.553,74 850,00 351.717,78 Cheltuieli de personal 36 117.104,94 1.540,54 118.645,48 Bunuri si servicii 37 120.330,92 5.013,20 850,00 126.194,12 Dobânzi 38 6.055,50 6.055,50 Subventii 39 99.142,00 99.142,00 Fonduri de rezerva 40 0,00 0,00 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (rd.42) 41 231,93 231,93

Transferuri curente 42 231,93 231,93 Alte transferuri (rd.44) 43 0,00 0,00

Transferuri interne 44 0,00 0,00 Asistenţă socială 45 1.256,00 1.256,00 Alte cheltuieli 46 192,75 192,75 Cheltuieli de capital (rd.48+49) 47 33.399,00 640,88 150.000,00 184.039,88

2

Active nefinanciare 48 33.399,00 640,88 34.039,88 Active financiare 49 0,00 0,00

Operaţiuni financiare (rd.51+52) 50 13.897,62 1.300,00 15.197,62 Împrumuturi 51 0,00 1.300,00 1.300,00 Rambursări de credite 52 13.897,62 13.897,62

Rezerve 53 0,00 EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 54 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

(rd.01-rd.34) 0,00

*) Pentru restanţele din anii precedenţi

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu ec.Adrian Bodo

NOTĂ: - Se completează câte un formular pentru fiecare din anii 2004 - 2009

3

Atasament: Investitii-credite_2006.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR SC2005

credite

mii Ron Denumirea obiectivului Data inceperii executiei prevederi Nr.si data acord M.F. 2006 Nr.si data act aprobare TOTAL GENERAL 150.000,00 -buget local-A 61.770,08 -buget local-B 76.604,79 -buget local-C 11.625,13

TOTAL GENERAL 150.000,00 din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autoritati Executive si Actiuni Externe 4.993,00 TOTAL din care : 51.02.01.03 Autoritati executive 4.993,00 Construcţii 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 4.993,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0 A.Lucrari in continuare 0,00

B. Lucrari noi 0,00 Investitii , instalatii , consolidari 0,00 Mansardare Primarie 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 4.993,00 Dotari independente 993,00 achizitie corp BancPost 4.000,00 Studii si proiecte 0,00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 15,00

Construcţii 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 15,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a populatiei 0,00

A.Lucrari in continuare B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente Studii si proiecte

54.02.50 Alte servicii publice generale 15,00

A.Lucrari in continuare B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 15,00

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2006

1

dotari LADO 15,00 Studii si proiecte 0,00

Capitolul 61.02. Ordine publica si siguranta nationala 1.200,00

Construcţii 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.200,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 61.02.03.ordine publica 0,00 61.02.03.04 politie comunitara 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00

B. Lucrari noi 0,00 Modernizare sistem de alarmare si instiintare C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 61.02.08.Protectie Civila 1.200,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 1.200,00 Dotari independente 1.200,00 Studii si proiecte 0,00

Capitolul 65.02 Invatamant 2.080,00 TOTAL din care : Construcţii 1.880,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 200,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 65.02.03 Invatamant prescolar si primar 1.230,00 65.02.03.01.Invatamant prescolar 630,00 A. Lucrari in continuare 0,00

0,00 B. Lucrari noi 530,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP 7 50,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN19 80,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN5 150,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP45 100,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 150,00 C.Dotari independente si alte investitii 100,00 Dotari independente 100,00 Studii si proiecte

65.02.03.02 Imvatamant primar 600,00 A.Lucrari in continuare 0,00

Investitii la invatamant prescolar 0,00 B. Lucrari noi 500,00 Amenajare vestiar sc gen nr 9 250,00 Amenajare vestiar sc gen nr 24 250,00 C.Dotari independente si alte investitii 100,00 Dotari independante 100,00 Studii si proiecte 65.02.04 Invatamant secundar 850,00 65.02.04.02 Invatamant secundar superior 850,00

2

A. Lucrari in continuare 350,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis 350 B. Lucrari noi 500,00 Bransament gaz+ centrala termica Liceul Sportiv Banatul 150,00 Bransament gaz +centrala termica Liceul H.Coanda 350,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente Studii si proiecte

Capitolul 66.02 Sanatate 1.700,00

66.02.50 Spitale 1.700,00 Construcţii 1.700,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00

din care A. Lucrari in continuare 500,00 Bransament gaz+centrala termica Clinicile Noi 500,00

B. Lucrari noi 1.200,00 Extindere corp D+P+3E spitalul LUIS TURCANU 500,00 Constructie Centru MRF 700,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente Studii si proiecte

Capitolul 67.02.03 Cultura recreere si religie 7.056,25 TOTAL Construcţii 5.400,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.656,25 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 din care : 67.02.03.05 Institutii publice de spectacole si concerte 1.007,50

A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 1.007,50 Dotari independente 1.007,50 Studii si proiecte

67.02.03.07 Casa de cultura 648,75 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 648,75 Dotari independente 648,75 Studii si proiecte 0,00 67.02.05.01 Sport 1.200,00

A. Lucrari in continuare 0,00

B. Lucrari noi 1.200,00 Amenajare Stadion Dan Paltinisan 1.200,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente Studii si proiecte 0,00 67.02.06.Intretinere gradini parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement 4.200,00

A. Lucrari in continuare 2.800,00

3

Reamenajare Gradina Zoologica 2.800,00

B. Lucrari noi 1.400,00 Amenajare parc zona Uzinei 400,00 Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor 200,00 Sistem de irigatii zona verde Piata Victoriei 400,00 Reamenajare Parcul Poporului 400,00 Pista de Jogging in zona Canal Bega 0,00

C. Dotari independente si alte investitii Dotari independente Studii si proiecte

Capitolul 68.06. Asigurari si Asistenta Sociala 520,88 TOTAL din care : Construcţii 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 520,88 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 68.06.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.06.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 200,00

A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 200,00 Dotari independente 200,00 Studii si proiecte

68.06.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.06.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 241,68

A. Lucrari in continuare 0,00 0,00

B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 241,68 Dotari independente 241,68 Studii si proiecte

68.06.15 prevenirea excluderii sociale 79,20 68.06.15.01 Ajutor social 0,00

A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte

68.06.15.02 Cantine de ajutor social 79,20

A. Lucrari in continuare 0,00 0 0,00

B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 79,20 Dotari independente 79,20 Studii si proiecte 68.06.15.04 Servicii sociale 0,00

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00

4

Dotari independente 0,00 Studii si proiecte

68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 0,00

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte

60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala 0,00

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii Studii si proiecte Dotari independente

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 32.401,81 TOTAL din care :

Construcţii 29.761,81 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 2.640,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00

70.02.03 Locuinte 3.277,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 3.277,00

A.Lucrari in continuare 1.827,00 Investitii la locuinte(consolidari reparatii capitale, achizitii etc 0,00 Consolid mansard imobil str. Stefan cel Mare nr.2-P-ta Romanilor 1 0,00 Amenajari exterioare zona Steaua III 580,00 Reabilitare camin str.Ialomita nr 61B 715,00 Amenajari exterioare zona Polona 532,00 B. Lucrari noi 1.450,00 Reabilitare spatii publice 800,00 Reabilitare camin nr 4 str.Polona 650,00

C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente 0,00 Achizitie camin nr 2 0,00 Studii si proiecte 0,00 Istoria urbanistica a Timisorii 0,00 studii si proiecte 0,00

70.02.05 Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice 12.533,00 70.02.05.01 Alimentari cu apa 12.533,00

A. Lucrari in continuare 5.185,00 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 0,00 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III 700 Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda 500 Reabilitare canal - Calea Martirilor-Musicescu 110 Extin. reţea apă – canal cu contrib.. cetăţ. –zona Marginii 500 Extin. reţea apă cu contrib. cetăţ. – zona Plopi Sud (str.nr.1) 50

5

Extin. reţea apă -canal cu contrib. cetăţ. –str.Octav Băncilă 30 Extin. reţea apă- canal cu contrib. cetăţ. - zona str. Mureş 16 200 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. - str. Calimanesti (partial) 130 Extin. reţea apă cu contrib. cetăţ. - str. Euripide 180 Extin. reţea apă- canal cu contrib. cetăţ. - str. Aprodu Movilă 110 Sistem major canal- cartier Kuntz. 1000 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. str.Musicescu (parţial) 475 Extin. reţea apă-canal cu contrib. cetăţ. - zona Bobâlna 1200 B. Lucrari noi 7.348,00 Extin. reţea apă- canal cu contrib. cetăţ. - Mures-Tosca etapa 2 200 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie 500 Alimentare cu apă.Fântâni publice forate 260 Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale 500 Sistem major canal Cartier Plopi 500 Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II 500 Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă 1300 Sistem major canal – cartier zona Urseni-Uzina de apă 1. 50 Extindere reţea apă- canal-zona Câmpului I 400 Extindere reţea apă- canal- zona Câmpului II 400 Executare reţea apă-canal -Str. Lămîiţei 480 Executare reţea canal -str.Steaua 68 Executare reţea canal -str.Lidia -Mureş 100 Executare reţea apă-canal -str.Intrarea Ardealului 330 Executare reţea apă-canal -str. Fragilor 100 Executare reţea canal -str. Gospodarilor (parţial) 460 Executare reţea apă-canal -Calea Martirilor 200 Executare reţea canal -str.Călimăneşti 200 Executare reţea canal -str.Semicerc-etapa 2 300 Executare reţea apă -str.Calistrat Hogaş+George Topârceanu 100 Executare reţea canal -str.C. Baba 50 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei 50 Viabilizare cu utilitati apă-canal zona industriala Buziasului-B-dul Industriilor 100 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00

70.02.06.Iluminat public si electrificari rurale 5.880,00

A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 5.880,00 extindere retele iluminat public zona de nord 3.000,00 extindere retele iluminat public zona de sud 2.880,00

C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente Studii si proiecte

70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localitati 200,00

A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 200,00 intregiri retele gaze naturale 200,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00

70.02.50Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 10.511,81

A. Lucrari in continuare 3.370,08 incubator de afaceri 70,08 Piata de gros 2.600,00 Reamenajari centre de zi 400,00

6

Investitii la spatii cu alta destinatie(consolidari, reparatii capitale 300,00 Evacuari demolari depozitari executori judecaresti 0,00 Reparatii SAD-uri 0,00

B. Lucrari noi 4.501,73 parc tehnologic 40,00 Reabilitare Pta Vacarescu 4.221,73 Amenajare Birou Monumente istorice 0,00 Reabilitare fatade centru istoric 240,00 C. Dotari independente si alte investitii 2.640,00 Dotari independente 2.640,00 achizitie teren P-ta Vacarescu 2.640,00 Studii si proiecte 0,00 Reabilitare fatade centru istoric 0,00 Asigurarea mobilitatii transportului in comun in Timisoara 0,00 Promovarea turistica a Euroregiunii DKMT 0,00 expertize riscuri seismice 0,00 alte studii si proiecte 0,00

Capitolul 81.01 Combustibili si energie 4.000,00 TOTAL Construcţii 4.000,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 81.01.06 Energie termica 4.000,00

A. Lucrari in continuare 700,00 Lucrari reabilitare RTS PT87 500,00 Lucrari reabilitare RTS PT92 200,00

B. Lucrari noi 3.300,00 modernizare RTS cartierul Soarelui 500,00 modernizare RTS cartierul Calea Sagului 500,00 modernizare RTS cartierul Fabric 500,00 modernizare RTS cartierul Girocului 500,00 modernizare RTS zonaCampus Universitar 300,00 modernizare RTS zona Bucovina 500,00 modernizare RTS zona C.Aradului 500,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente Studii si proiecte 0,00

0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 96.033,06 TOTAL Construcţii 95.633,06 Maşini, echipamente si mijloace de transport 400,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 din care : 84.02.03Transport rutier 96.033,06 84.02.03.02 Transportul in comun 16.738,00

A. Lucrari in continuare 6.438,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) 6.438,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI)Finantare subventii guvern 0,00 B. Lucrari noi 9.900,00

7

Al doilea sens de circulatie linie troleibuz BV Parvan (HCL156 600,00 Linie de troleibuz str.Lidia(HCL252/27.10.2005) 400,00 Sistem TIKETING 5.400,00 Modernizare platforma garare( b-dDambovita nr 1-3 3.500,00

C. Dotari independente si alte investitii 400,00 Dotari independente 400,00 achizitii refugii calatori 0,00 achizitii mijloace transport 400,00 Studii si proiecte 0,00 Extindere lucrari Traseul T14 0,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul- traseul 15a si 15b 0,00 SFModern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul- 0,00 SF Modernizare retea contact pt transport cu troleibuzul 0,00

84.02.03.03 Strazi 79.295,06

A. Lucrari in continuare 40.600,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului 10.000,00 Consolidare Dorobanţilor, Şaguna 1.500,00 Modernizare Nemoianu - Ferdinand 2.500,00 Modernizare str. H. Creangă 700,00 Amenajare str. Ion Raţiu 400,00 Amenajare str. Herculane 300,00 Modernizare blv. Revoluţiei, Bogdăneştilor –Brediceanu 15.000,00 Amenajare str. Vasilescu Vasia 1.100,00 Modernizare str. Independenţei – Drubeta 1.000,00 Amenajare str. Tibrului 800,00 Modernizare str.Dacilor 300,00 Amenajare str. Ulpia Traiana 1.500,00 Modernizare str. Traian Vuia 1.600,00 Modernizare str. Cassian Munteanu 200,00 Amenajare acces Spitalul Municipal 100,00 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu 500,00 Amenajare str. Ciocârliei 500,00 Amenajare intersecţie Torontal - Miresei 400,00 Amenajare str. Talăngii 500,00 Amenajare str. Cozia 800,00 Amenajare str. Gloriei 400,00 Amenajare intersecţie blv. Eroilor-cal. Buziaşului 200,00 Amenajare Pta Traian 300,00 B. Lucrari noi 38.695,06 Amenajare str. Busuioc 300,00 Amenajare str. Schwicker 0,00 Amenajare str. Copernic 300,00 Amenajare str. Galileo Galilei 300,00 Amenajare str. Agronomiei 295,06 Amenajare str. Progresul 400,00 Amenajare str. Trifoiului 200,00 Consolidare Pod Eroilor 1.500,00 Modernizare str. Armoniei 400,00

0,00 piste ciclisti 300,00 Modernizare blv. Dâmboviţa 5.000,00 Amenajare L.Rebreanu – I.Bulbuca 16.600,00 Pasaj inferior Jiul 200,00 Pod peste Bega la str. Jiul 0,00 Pasaj superior peste liniile CF la blv. I.Maniu 200,00 Pasaj inferior Popa Şapcă 200,00 Pasaj Demetriade-Badeer 200,00 Pod peste Bega la str. Bobâlna 200,00 Amenajare zona Aida-Mureş-N.Ivan 0,00

8

Amenajare int. Lupului şi Ursului 300,00 Inele de circulatie-Extindere 4 benzi bv Antenei-strPopa Sapca 400,00 Inele de circulatie-Extindere legatura intre podul Michelangelo si L.Rebreanu 400,00 Inele de circulatie-Extindere 4 benzi bvV.Babes-Eroilor 400,00 Inele de circulatie-Inel 2 Antenei-Pestalozzi 400,00 Inele de circulatie-legatura Dambovita Bogdanesti 400,00 Inele de circulatie-legatura Sudului-Muzicescu si Muzicescu -Calea Urseni-Buziasului 400,00 Inele de circulatie-INEL 4 Grigore Alexandrescu-Calea Buziasului 400,00

C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente Studii si proiecte 0,00

PRIMAR dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR PATRIMONIU ADRIAN BODO NICUSOR C-TIN MIUT

DIRECTOR URBANISM DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA RADU RADOSLAV DUMITRU ANDOR

9

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI APROBAT, T I M I S O A R A P R I M A R DIRECTIA ECONOMICA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU - SERVICIUL BUGET - INVESTITII - Nr.SC2005-22320/29.12.2005

R E F E R A T privind aprobarea bugetului local al

Primariei Municipiului Timisoara pe anul 2006 Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 si adresa

nr. 17981/22.12.2005 a Consiliului Judetean Timis prin care au fost repartizate sumele dupa cum urmeaza :

- sume defalcate din TVA pentru : - invatamant - cheltuieli de personal = 78.857,73 mii lei; - burse si obiecte de inventar = 3.569,72 mii lei; - crese = 725,00 mii lei; - subventii energie termica = 15.912,00 mii lei; - serviciile publice de evidenta a populatiei = 210,14 mii lei; - ajutor social pentru incalzirea locuintei = 908,67 mii lei; - sume defalcate din impozitul pe venit pentru - echilibrarea bugetelor locale = 5.570,21 mii lei; - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale = 3.071,32 mii lei.

Tinand cont de propunerile serviciilor din cadrul Primariei Mun. Timisoara si unitatilor de subordonare locala, precum si in conformitate cu Ordonanta 45/2003 privind finantele publice locale art.5, 15 alin.1 lit.”a”, art.22 alin.1 si Legea 215/2001 privind administratia publica locala art. 38 lit(d) si art.68 lit.(e) conform art.46 alin.3, Serviciul Buget Investitii propune aprobarea bugetului local pe anul 2006 conform anexelor:-Anexa Nr.1 – Bugetul General al Unitatii Administrativ- Teritoriale; Anexa Nr.2 – Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articolede Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe; Anexa Nr.3 - Programul de Investitii (buget local); Anexa Nr.4 – Bugetul Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii; Anexa Nr.5 – Veniturile si Cheltuielile Evidentiate in Afara Bugetului Local; Anexa Nr.6 – Bugetul Creditelor Externe si Interne; Anexa Nr.7 – Programul de Investitii (credite).

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERV.BUGET-INVESTITII ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU AVIZAT JURIDIC,