keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 88/28.03.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

28.03.2006

Hotararea Consiliului Local 88/28.03.2006
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2006-4897/16.03.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
În baza Adresei nr.17.981/22.12.2005 a Consiliului Judetean Timis prin care au fost repartizate sume Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 1/24.01.2006 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2006;
In conformitate cu Ordonanta 45/2003 privind finantele publice locale art.5alin 4 si. art.21lit.f si g si art. 22 alin.1;
In conformitate cu art.38 lit.(d), art.48 alin.2 si art.50 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;
In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe; Anexei Nr.2 - Programul de Investitii (buget local si credite); Anexei Nr.3 - Bugetul Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii; Anexei Nr.4 - Veniturile si Cheltuielile Evidentiate in Afara Bugetului Local; Anexei Nr.5 - Bugetul Creditelor Externe si Interne; Anexei Nr.6 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2006, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2: Se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 1/24.01.2006 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2006.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu şi Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Prefecturii Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului
Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Rectificare_buget.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R - BIROUL BUGET - Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr._______________________

R E F E R A T

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2006

Avand in vedere adresa nr : - 1546/06.03.2006 a Directiei Generale a Finantelor Publice

Timisoara prin care sunt transmise modificari cu privire la sumele defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal la invatamant din trim.IV in trim.I a anului 2006 a sumei de 10.239,79 mii lei RON;

- 1606/08.03.2006 a Directiei Generale a Finantelor Publice Timis cu privire la incadrarea despagubirilor datorate conform sentintelor civile evidentiaTe la comp. juridic incadrarea in cap. 51.02 „Autoritati executive” cu suma de 1000 mii RON la cheltuieli curente;

- 2545/20.02.2006 a Biroului aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Timisoara privind implementarea si desfasurarea unui program de sondare a opiniei publice – suma de 55 mii RON la cap. 51.02 „Autoritati executive” art. 70 „Cheltuieli capital”;

- 151062/07.02.2006 a Directiei de Evidenta a Persoanelor Timisoara pentru suplimentarea CHELTUIELILOR de capital cu suma de 508 mii RON cap.54.02;

- FN/15.03.2006 a Gradinitei CFR Timisoara pentru suplimentarea cheltuielilor curente (art.20) cu suma de 22,58 mii RON cap. 65.02 „Invatamant”;

- 1110/13.03.2006 a Centrului Bugetar Energetic cu privire la rectificarea la art.57.02 „Ajutoare sociale in natura” cu suma de 27,54 mii RON pentru activitatea sportiva si adresa 413/14.03.2006 a Centrului Bugetar „Grigore Moisil” cu suma de 250 mii RON;

- 2993/17.02.2006 a Directiei Patrimoniu privind suplimentarea la cap. 66.02 subcap. „Spitale” cu suma de 638,31 mii lei si la cap 61.02 suma 1.114 mii lei pentru amenajare sediu Politia Comunitara;

- FN/16.03.2006 a Biroului Relatii Publice suplimentarea la cap. 67.02 „Cultura” cu suma de 1 mii RON;

- 93/03.03.2006 a Directiei Asistenta Comunitara a Municipiului Timisoara suplimentarea la cap.68.02 art.70 cu suma de 15 mii RON;

- Adresa nr. 80/15.02.2006 a Caminului de Pensionari privind suplimentarea cu suma de 360 mii lei la art.20 „Cheltuieli curente” cap.68.02;

- Adresa nr. 33/14.02.2006 a Asociatiei „Casa Faenza” – suplimentare la art.20 „Cheltuieli curente” cu suma de 86 mii lei art.20 „Cheltuieli curente”;

- Adresa nr. 396/08.03.2006 a Centrului Comunitar de Asistenta Sociala rectificare cu suma de 370 mii RON din care la art.20 „Cheltuieli curente” cu suma de 100 mii lei, iar la art.70 „Cheltuieli capital” cu suma de 270 mii lei;

- Adresa FN/09.03.2006 a Serviciului Special de Asistenta Speciala Timis privind modificarile intre articole, respectiv aliniate a cheltuielilor curente conform anexa

- Adresa nr. 4109/06.03.2006 a Serviciului Administrare Mediu Urban privind suplimentarea cu suma de 470 mii RON la art.70 ”Cheltuieli capital” si respectiv propuneri privind modificarea obiectivelor de investitii din lista de investitii (credite);

- Adresa nr. 4856/16.03.2006 a Biroului Infrastructura Transport si adresa nr. 179/13.03.2006 privind rectificarea listei de investitii (credite) cu suma de 8.451,49 mii RON a obiectivelor de investitii tinand cont de importanta, necesitatea si oportunitatea realizarii lucrarilor, respectiv repartizarea pe trimestre a cheltuielilor curente;

- De asemenea, conform adresei nr. 4117/07.03.2006 a Serviciului de Dezvoltare si Integrare Europeana a fost cuprins in „Bugetul Fondurilor EXterne nerambursabile” la „Cheltuieli de capital” suma de 7.735,05 mii RON pentru obiectivul „Piata de Gros” cap.70.02 reprezentand surse provenite ca urmare a acordului de finantare (imprumut al KFW (Cooperare Financiara Germana); Banca responsabila pentru cont BRD Groupe Societe Generale si transfer apoi a surselor in Trezoreria municipiului Timisoara pentru efectuarea platilor;

- Adresa FN/16.03.2006 cu privire la prevederea obiectivelor de investitii realizate din obligatiuni reportate din anul 2005 in suma de 6.110 mii RON in bugetul „fondurilor evidentiate in afara bugetului local”;

- Adresa FN/16.03.2006 a Directiei de Evidenta a Persoanelor pentru rectificarea bugetului „institutiilor publice si activitatilor finantate

integral sau partial din venituri proprii” cu suma de 314,10 mii lei la cap.54.10.10;

Astfel bugetul propune modificarea in mod corespunzator a capitolelor

de cheltuieli dupa cum urmeaza :

Cap. Denumire indicatori Buget initial Buget rectificat

Martie 2006

Influente

51.02 Autoritati publice 27.040,44 29.936,44 2.896 Cheltuieli curente 26.740,44 26.740,44 Cheltuieli capital 300 3.196 1.896

54.02 Alte servicii publice generale 4.483,30 5.723,30 1.240 Cheltuieli curente 2.730,08 3.462,08 732 Cheltuieli capital, din care : 508 508

54.0.10 Servicii publice comuntare evid.a populatiei

2.100,27 2.608,27 508

54.02.50 Alte servicii publice generale 629,81 1.361,81 732 55.02 Dobanzi 6.055,50 8.681,10 2.625,60 30.01 Dobanzi aferente dat.publice interne 1.833,62 3.280,22 1.446,60 30.02 Dobanzi aferente dat.publice externe 2.937,31 2.937,31 - 30.03 Alte dobanzi 1.284,57 2.463,57 1.179,00 61.02 Ordine publica, din care : 6.335,92 7.449,92 1.114

Politia Comunitara 6.142 7.256 1.114 65.02 Invatamant 103.995,04 104.093,26 98,22

Cheltuieli curente 103.845,04 103.943,26 98,22 Cheltuieli capital 150 150 0

66.02 Sanatate 2.906,86 5.009,17 2.102,31 Cheltuieli curente 2.458,86 3.097,17 638,31 Cheltuieli capital 448 1.912 1.464

67.02 Cultura 18.967,04 19.438,04 471 Cheltuieli curente 18.467,04 18.468,04 1 Cjheltuieli caital 500 970 470

68.02 Asistenta sociala 23.903,89 24.734,89 831 Cheltuieli curente 23.903,89 24.404,89 501 Cheltuieli capital - 330 330

70.02 Serviciul Dezvoltare Publica 49.971,54 47.044,90 - 2.926,64 Cheltuieli curente 34.070,14 34.095,14 25 Cheltuieli capital 3.757 4.632 875 Operatiuni financiare, din care : 12.144,40 8.317,76 - 3.826,64 Rambursari credite exiterne 4.428,90 4.668,90 240 Rambursari credite interne 7.715,50 3.648,86 - 4.066,64

74.02 Protectia mediului 9.444,18 9.444,18 - 81.02 Combustibil si energie 71.142 71.142 - 83.02 Agricultura si silvicultura 320,74 320,74 84.02 Transporturi 67.044,22 58.592,73 - 8.451,49

Cheltuieli curente 40.522,22 40.522,22 Cheltuieli capital, din care : 26.522 18.070,51 - 8.451,49

Transport 53.762 42.720 - 11.042 Strazi 13.282,22 13.282,22 - Alte cheltuieli - 2.590,51 2.590,51

La titlul III „Dobanzi”, capitolul 55.30.01 „Dobanzi aferente datoriei publice interne se suplimenteaza cu suma de 1.446,60 mii lei reprezentand costul estimativ al creditului de 150.000,00 mii lei (comision – prestari servicii consultant financiar V.M.B Partners SA, comision si taxe Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, comision si taxe Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, comision si taxe Bursa de Valori, alte taxe). La capitolul 50.30.03 „Alte dobanzi”, respectiv subcapitolul 30.03.2005 „Dobanzi la operatiunile de leasing” s-a suplimentat cu 1.179,00 mii lei reprezentand costul dobanzii la actul aditional 6530 din decembrie 2005 (5 autobuze) si costul taxelor privind importurile la mijloacele de transport achizitionate in leasing (1% din valoarea in vama). La titlul 70.02 „Locuinte servicii si dezvoltare publica” capitolul 81.01 „Rambursari de credite externe” s-a suplimentat cu o marja de 5% solicitata de Ministerul Finantelor Publice si diferenta cursului de schimb valutar influenta 240 mii lei. La capitolul 81.02 „Rambursari de credite interne” s-a diminuat cu 4.066,64 mii lei, astfel :

- 1.179 mii lei costul dobanzii la actul aditional, respectiv contravaloarea achizitiei celor cinci autobuze;

- 2.590,51 mii lei contravaloare rate leasing care nu fac parte din datoria publica interna si se vor plati din Titlul „Transport” capitolul 84.02.03.02 „Transport in comun” „Cheltuieli de capital” art.71.01.02 „Masini, echipamente si mijloacele de transport;

- 297,13 mii lei contravaloare taxe privind taxe 1% la valoarea in vama La Titlul 84 „Transport” capitolul 84.02.03.02 „Transport in comun” s-a

suplimentat cu 2.590,51 mii lei contravaloare rate leasing care se vor plati de pe cheltuielile de capital art.71.01.02 „Masini, echipamente si mijloacele de transport”. In conformitate cu Ord. 45/19.06.2003 privind finantele publice locale art.5 alin.4 art.21 lit.”f” si „g” si art.22 alin.1; Legea 215/23.04.2001, art.38 lit.”d” si art.48 alin.2 si art.50 privind administratia publica locala, precum si Legea 511/29.11.2004 privind bugetul de stat pe anul 2005. Serviciul Buget din cadrul Dirctiei Economice propune modificarea la :

- anexa nr.1 – Buget local pe anul 2006, - anexa nr.2 – Lista de investitii finantata din bugetul local si credite, - anexa nr.3 – Bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri

proprii pe anul 2006,

- anexa nr. 4 – Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2006,

- anexa nr.5 – Bugetul creditelor externe si interne pe anul 2006. DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIUL BUGET ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Anexa_6.pdf

JUDEŢUL:____________

Formular:

- mii RON -

TOTAL VENITURI (rd.2+10) 1 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00 IV. SUBVENŢII (rd.11) 10 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00

Donaţii din strainatate (rd.12 la 14) 11 44.08 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00 Donaţii din strainatate 12 44.08.01 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+72+90+120+141+162+179+195+210+225+245) 16 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+76+94+124+145+166+183+199+214+229+249) 20 70 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+77+95+125+146+167+200+215+230+250) 21 71 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00

Active fixe (rd.37+52+78+96+126+147+168+185+201+216+231+251) 22 71.01 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00 Construcţii 23 71.01.01 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.153+155+158+159+160) 141 70.08 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.146) 145 70 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.147) 146 71 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00

Active fixe (rd.148+..+151) 147 71.01 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00 Construcţii 148 71.01.01 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 160 70.08.50 7.735,05 1.242,50 2.192,55 2.200,00 2.100,00 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 260 96.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 261 98.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 262 99.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, DIRECTOR ECONOMIC,

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu ec.Adrian Bodo

Unitatea administrativ - teritorială :____________

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Total An

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

131/04

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR SC2005

rectificat 1

mii Ron Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare TOTAL GENERAL 112.847,00 32.104,51 144.951,51 -buget local-A 40.572,08 17.048,00 57.620,08 -buget local-B 61.664,79 1.464,00 63.128,79 -buget local-C 10.610,13 13.590,51 24.200,64

0,00 TOTAL GENERAL 112.847,00 32.104,51 144.951,51 din care pe capitole 0,00

0,00 Capitolul 51.02 Autoritati Executive si Actiuni Externe 3.993,00 3.196,00 7.189,00 TOTAL 0,00 din care : 0,00 51.02.01.03 Autoritati executive 3.993,00 3.196,00 7.189,00 Construcţii 0,00 0,00 0 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 3.993,00 2.690,00 6683 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0 506 506 A.Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 3.993,00 3.196,00 7.189,00 Dotari independente 993,00 2.690,00 3.683,00 achizitie corp BancPost 3.000,00 0,00 3.000,00 Studii si proiecte 0,00 506,00 506,00 Barometrul politicilor publice din Timisoara 55,00 55,00 Sistem info-geografic de administrare al PMT 451,00 451,00

0,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 0,00 508,00 508,00

0,00 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 508,00 508,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a populatiei 0,00 508,00 508,00

0,00 A.Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 508,00 508,00 Dotari independente 508,00 508,00 Studii si proiecte 0,00

0,00 54.02.50 Alte servicii publice generale 0,00 0,00 0,00

0,00 A.Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 dotari LADO 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2006 131/04

1

Capitolul 61.02. Ordine publica si siguranta nationala 0,00 836,00 836,00 0,00 0,00

Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 410,00 410,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 426,00 426,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 61.02.03.ordine publica 0,00 836,00 836,00 61.02.03.04 politie comunitara 0,00 836,00 836,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 836,00 836,00 Dotari independente 0,00 836,00 836,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 61.02.08.Protectie Civila 0,00 0,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Capitolul 65.02 Invatamant 2.080,00 150,00 2.230,00 TOTAL 0,00 din care : 0,00 Construcţii 1.880,00 0,00 1.880,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 200,00 0,00 200,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 150,00 150,00 65.02.03 Invatamant prescolar si primar 1.230,00 100,00 1.330,00 65.02.03.01.Invatamant prescolar 630,00 50,00 680,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 530,00 0,00 530,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP 7 50,00 50,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN19 80,00 80,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN5 150,00 150,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP45 100,00 100,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 150,00 150,00 C.Dotari independente si alte investitii 100,00 50,00 150,00 Dotari independente 100,00 100,00 Studii si proiecte 50,00 50,00

0,00 65.02.03.02 Imvatamant primar 600,00 50,00 650,00 A.Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 Investitii la invatamant prescolar 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 500,00 0,00 500,00 Amenajare vestiar sc gen nr 9 250,00 250,00 Amenajare vestiar sc gen nr 24 250,00 250,00 C.Dotari independente si alte investitii 100,00 50,00 150,00 Dotari independante 100,00 0,00 100,00 Studii si proiecte 50,00 50,00 65.02.04 Invatamant secundar 850,00 50,00 900,00 65.02.04.02 Invatamant secundar superior 850,00 50,00 900,00 A. Lucrari in continuare 350,00 0,00 350,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis 350 0 350,00

0,00 B. Lucrari noi 500,00 0,00 500,00 Bransament gaz+ centrala termica Liceul Sportiv Banatul 150,00 150,00

2

Bransament gaz +centrala termica Liceul H.Coanda 350,00 350,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 50,00 50,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 50,00 50,00

0,00 Capitolul 66.02 Sanatate 1.700,00 1.912,00 3.612,00

0,00 66.02.06 Spitale 1.700,00 1.912,00 3.612,00 Construcţii 1.700,00 1.464,00 3.164,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 200,00 200,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 248,00 248,00

0,00 din care 0,00 A. Lucrari in continuare 500,00 0,00 500,00 Bransament gaz+centrala termica Clinicile Noi 500,00 500,00

0,00 B. Lucrari noi 1.200,00 1.464,00 2.664,00 Extindere corp D+P+3E spitalul LUIS TURCANU 500,00 0,00 500,00 spitalul clinic municipal z.Torontal 1.464,00 1.464,00 Constructie Centru MRF 700,00 0,00 700,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 448,00 448,00 Dotari independente 200,00 200,00 Studii si proiecte 248,00 248,00

0,00 Capitolul 67.02.03 Cultura recreere si religie 6.586,25 970,00 7.556,25 TOTAL 0,00 Construcţii 4.930,00 0,00 4.930,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.656,25 500,00 2.156,25 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 470,00 470,00 din care : 0,00 67.02.03.05 Institutii publice de spectacole si concerte 1.007,50 500,00 1.507,50

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 1.007,50 500,00 1.507,50 Dotari independente 1.007,50 500,00 1.507,50 Studii si proiecte 0,00

0,00 67.02.03.07 Casa de cultura 648,75 0,00 648,75 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 648,75 0,00 648,75 Dotari independente 648,75 0,00 648,75 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.05.01 Sport 1.200,00 470,00 1.670,00

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 1.200,00 0,00 1.200,00 Amenajare Stadion Dan Paltinisan (Baza de Antrenament) 1.200,00 0,00 1.200,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 470,00 470,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 470,00 470,00 67.02.06.Intretinere gradini parcuri zone verzi, baze sportive si de agreme 3.730,00 470,00 4.200,00

0,00 A. Lucrari in continuare 2.330,00 470,00 2.800,00 Reamenajare Gradina Zoologica 2.330,00 470,00 2.800,00

0,00 B. Lucrari noi 1.400,00 0,00 1.400,00 Amenajare parc zona Uzinei 400,00 400,00

3

Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor 200,00 200,00 Sistem de irigatii zona verde Piata Victoriei 400,00 400,00 Reamenajare Parcul Poporului 400,00 400,00 Pista de Jogging in zona Canal Bega 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00

0,00 0,00

Capitolul 68.06. Asigurari si Asistenta Sociala 520,88 330,00 850,88 TOTAL 0,00 din care : 0,00 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 520,88 324,00 844,88 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 6,00 6,00 68.06.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 0,00 68.06.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 200,00 0,00 200,00

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 200,00 0,00 200,00 Dotari independente 200,00 0,00 200,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 68.06.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 0,00 68.06.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 241,68 60,00 301,68

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 241,68 60,00 301,68 Dotari independente 241,68 54,00 295,68 Studii si proiecte 0,00 6,00 6,00

0,00 68.06.15 prevenirea excluderii sociale 79,20 270,00 349,20 68.06.15.01 Ajutor social 0,00 270,00 270,00

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 270,00 270,00 Dotari independente 0,00 270,00 270,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 68.06.15.02 Cantine de ajutor social 79,20 0,00 79,20

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 79,20 0,00 79,20 Dotari independente 79,20 0,00 79,20 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

68.06.15.04 Servicii sociale 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 0,00 0,00 0,00

4

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00

0,00 0,00 0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 21.320,00 4.632,00 25.952,00 TOTAL 0,00 din care : 0,00

0,00 Construcţii 21.320,00 2.820,00 24.140,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 300,00 300,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.512,00 1.512,00

0,00 0,00

70.02.03 Locuinte 3.277,00 487,00 3.764,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 3.277,00 487,00 3.764,00

0,00 A.Lucrari in continuare 1.827,00 0,00 1.827,00 Investitii la locuinte(consolidari reparatii capitale, achizitii etc 0,00 0,00 0,00 Consolid mansard imobil str. Stefan cel Mare nr.2-P-ta Romanilor 1 0,00 0,00 0,00 Amenajari exterioare zona Steaua III 580,00 580,00 Reabilitare camin str.Ialomita nr 61B 715,00 715,00 Amenajari exterioare zona Polona 532,00 532,00

B. Lucrari noi 1.450,00 0,00 1.450,00 Reabilitare spatii publice 800,00 0,00 800,00 Reabilitare camin nr 4 str.Polona 650,00 650,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 487,00 487,00 Dotari independente 0,00 300,00 300,00 Achizitie camin nr 2 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 187,00 187,00 Istoria urbanistica a Timisorii 0,00 7,00 7,00 studii si proiecte 0,00 180,00 180,00

0,00 0,00

70.02.05 Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice 12.213,00 470,00 12.683,00 70.02.05.01 Alimentari cu apa 12.213,00 470,00 12.683,00

0,00 A. Lucrari in continuare 5.045,00 310,00 5.355,00 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 0,00 0,00 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III 700 700,00 Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda 700 700,00 Reabilitare canal - Calea Martirilor-Musicescu 610 300 910,00 Extin. reţea apă – canal cu contrib.. cetăţ. –zona Marginii 400 400,00 Extin. reţea apă cu contrib. cetăţ. – zona Plopi Sud (str.nr.1) 50 50,00 Extin. reţea apă -canal cu contrib. cetăţ. –str.Octav Băncilă 0 0,00 Extin. reţea apă- canal cu contrib. cetăţ. - zona str. Mureş 16 200 200,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. - str. Calimanesti (partial)zona Agriculturii 130 130,00 Extin. reţea apă cu contrib. cetăţ. - str. Euripide 170 10 180,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. - str. Aprodu Movilă 110 110,00 Sistem major canal- cartier Kuntz. 1000 1.000,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. str.Musicescu (parţial) 475 475,00 Extin. reţea apă-canal cu contrib. cetăţ. - zona Bobâlna 500 500,00

B. Lucrari noi 7.168,00 10,00 7.178,00 Extin. reţea apă- canal cu contrib. cetăţ. - Mures-Tosca etapa 2 190 10 200,00 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie 700 700,00

5

Alimentare cu apă.Fântâni publice forate 260 260,00 Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale 500 500,00 Sistem major canal Cartier Plopi 500 0 500,00 Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II 500 500,00 Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă 850 0 850,00 Sistem major canal – cartier zona Urseni-Uzina de apă 1. 50 50,00 Extindere reţea apă- canal-zona Câmpului I 400 400,00 Extindere reţea apă- canal- zona Câmpului II 400 400,00 extindere reţea apă-canal -Str. Lămîiţei 480 480,00 extindere reţea canal -str.Steaua 68 68,00 Extindere reţea apa-canal -str.Lidia -Mureş 100 100,00 Extindere reţea apă-canal -str.Intrarea Ardealului 330 330,00 Extindere reţea apă-canal -str. Fragilor 100 100,00 Extindere reţea canal -str. Gospodarilor (parţial) 460 460,00 Extindere reţea apă-canal -Calea Martirilor 200 200,00 Extindere reţea canal -str.Călimăneşti(zona Tazlau) 200 200,00 Extindere reţea canal -zona Blascovici 300 300,00 Extindere reţea apă -str.Calistrat Hogaş+George Topârceanu 100 100,00 Extindere reţea canal -str.C. Baba 50 50,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei 50 50,00 Extindere retea apa canal str.Aurel Pop 150 150,00 extindere canalizare Calea Sagului 230,00 230,00

C. Dotari independente si alte investitii 0,00 150,00 150,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 150,00 150,00

0,00 70.02.06.Iluminat public si electrificari rurale 5.630,00 500,00 6.130,00 B. Lucrari noi 5.630,00 500,00 6.130,00 extindere retele iluminat public zona de nord 2.750,00 250,00 3.000,00 extindere retele iluminat public zona de sud 2.880,00 250,00 3.130,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00

0,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localitati 200,00 200,00 400,00

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 B. Lucrari noi 200,00 0,00 200,00 intregiri retele gaze naturale 200,00 0,00 200,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 200,00 200,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 200,00 200,00 SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ 50,00 50,00 SF extindere retele gaze naturale zona Campului 50,00 50,00 SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea 50,00 50,00 SF extindere retele gaze naturale 0,00 50,00 50,00

0,00 0,00

70.02.50Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltari 0,00 2.975,00 2.975,00 0,00

A. Lucrari in continuare 0,00 2.000,00 2.000,00 Piata de gros 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 975,00 975,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 975,00 975,00 Reabilitare fatade centru istoric 0,00 0,00 0,00

6

Asigurarea mobilitatii transportului in comun in Timisoara 0,00 20,00 20,00

7

Promovarea turistica a Euroregiunii DKMT 0,00 20,00 20,00 expertize riscuri seismice 0,00 200,00 200,00 alte studii si proiecte 0,00 500,00 500,00 documentatii pentru intabulari , dezmembrari 50,00 50,00 studii topo cadastrale 185,00 185,00 documentatie topo cadastrala Ciarda rosie 0,00 0,00

Capitolul 74.07 protectia mediului 0,00 1.500,00 1.500,00 Construcţii 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.500,00 1.500,00 74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 0,00 1.500,00 1.500,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 1.500,00 1.500,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 1.500,00 1.500,00 deponeu ecologic 1.500,00 1.500,00

0,00 Capitolul80.07 Actiuni generale economice, comerciale s 15.711,81 0,00 15.711,81 Construcţii 11.871,81 0,00 11.871,81 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 3.840,00 0,00 3.840,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00

0,00 80,07,01Acţiuni generale, economice şi comerciale 15.711,81 0 15.711,81

0,00 A. Lucrari in continuare 4.070,08 0,00 4.070,08 Lucrari reabilitare RTS PT87 500,00 500,00 Lucrari reabilitare RTS PT92 200,00 200,00 incubator de afaceri 70,08 70,08 Piata de gros 2.600,00 2.600,00 Reamenajari centre de zi 400,00 400,00 Investitii la spatii cu alta destinatie(consolidari, reparatii capitale 300,00 300,00

0,00 B. Lucrari noi 7.801,73 0,00 7.801,73 modernizare RTS cartierul Soarelui 500,00 500,00 modernizare RTS cartierul Calea Sagului 500,00 500,00 modernizare RTS cartierul Fabric 500,00 500,00 modernizare RTS cartierul Girocului 500,00 500,00 modernizare RTS zonaCampus Universitar 300,00 300,00 modernizare RTS zona Bucovina 500,00 500,00 modernizare RTS zona C.Aradului 500,00 500,00 Parc tehnologic 40,00 40,00 Reabilitare P-Ta Vacarescu 4.221,73 4.221,73 Reabilitare fatade centru istoric 240,00 240,00

0,00 0,00

C. Dotari independente si alte investitii 3.840,00 0,00 3.840,00 Dotari independente 3.840,00 0,00 3.840,00

0,00 dotari protectie civila 1.200,00 1.200,00 achizitie teren P-ta Vacarescu 2.640,00 2.640,00

0,00 Capitolul 81.01 Combustibili si energie 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00

8

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00

9

81.01.06 Energie termica 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 Lucrari reabilitare RTS PT87 0,00 0,00 0,00 Lucrari reabilitare RTS PT92 0,00 0,00 0,00 Reabilitare retele gaze nat zona Polona 0,00 0,00 0,00 Reabilitare retele si construire PRM zona Aeroport 0,00 0,00 0,00 Intregiri retele gaze naturale 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS cartierul Soarelui 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS cartierul Calea Sagului 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS cartierul Fabric 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS cartierul Girocului 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS zonaCampus Universitar 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS zona Bucovina 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS zona C.Aradului 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 60.935,06 18.070,51 79.005,57 TOTAL 0,00 Construcţii 60.535,06 14.230,00 74.765,06 Maşini, echipamente si mijloace de transport 400,00 2.590,51 2.990,51 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.250,00 1.250,00 din care : 0,00 84.02.03Transport rutier 60.935,06 18.070,51 79.005,57 84.02.03.02 Transportul in comun 14.240,00 14.720,00 28.960,00

0,00 A. Lucrari in continuare 4.250,00 14.230,00 18.480,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) 4.250,00 14.230,00 18.480,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI)Finantare subventii guvern 0,00 0,00 0,00

B. Lucrari noi 9.590,00 0,00 9.590,00 Al doilea sens de circulatie linie troleibuz BV Parvan (HCL156 550,00 0,00 550,00 Linie de troleibuz str.Lidia(HCL252/27.10.2005) 360,00 0,00 360,00 Sistem TIKETING 5.400,00 0,00 5.400,00 Modernizare platforma garare( b-dDambovita nr 1-3 3.280,00 0,00 3.280,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 400,00 490,00 890,00 Dotari independente 400,00 0,00 400,00 achizitii refugii calatori 0,00 0,00 0,00 achizitii mijloace transport 400,00 0,00 400,00 Studii si proiecte 0,00 490,00 490,00 SF Modernizare si extindere retea transport tramvaie 0,00 100,00 100,00 SFModernizare linie troleibuz pe strada Lidia 0,00 40,00 40,00 SF Aldoilea sens de circulatie linie de troleibuz pe bv Parvan 0,00 50,00 50,00 Modernizare platforma garare Dambovita nr1-3 0,00 220,00 220,00 SF Modernizare retea contact pt troleibuzul 80,00 80,00

0,00 84.02.03.03 Strazi 46.695,06 760,00 47.455,06

0,00 A. Lucrari in continuare 22.200,00 0,00 22.200,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului 4.000,00 4.000,00 Consolidare Dorobanţilor, Şaguna 0,00 0,00 Modernizare Nemoianu - Ferdinand 0,00 0,00 Modernizare str. H. Creangă 700,00 700,00 Modernizare blv. Revoluţiei, Bogdăneştilor –Brediceanu 10.000,00 10.000,00 Amenajare str. Vasilescu Vasia 1.100,00 1.100,00 Modernizare str. Independenţei – Drubeta 1.000,00 1.000,00

10

Amenajare str. Tibrului 200,00 200,00 Modernizare str.Dacilor 0,00 0,00 Amenajare str. Ulpia Traiana 1.400,00 1.400,00 Modernizare str. Traian Vuia 1.400,00 1.400,00 Modernizare str. Cassian Munteanu 100,00 100,00 Amenajare acces Spitalul Municipal 0,00 0,00 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu 0,00 0,00 Amenajare str. Ciocârliei 500,00 500,00 Amenajare intersecţie Torontal - Miresei 400,00 400,00 Amenajare str. Talăngii 400,00 400,00 Amenajare str. Cozia 700,00 700,00 Amenajare str. Gloriei 200,00 200,00 Amenajare intersecţie blv. Eroilor-cal. Buziaşului 100,00 100,00 Amenajare Pta Traian 0,00 0,00

B. Lucrari noi 24.495,06 0,00 24.495,06 Amenajare str. Busuioc 100,00 100,00 Amenajare str. Schwicker 0,00 0,00 Amenajare str. Copernic 100,00 100,00 Amenajare str. Galileo Galilei 100,00 100,00 Amenajare str. Agronomiei 95,06 95,06 Amenajare str. Progresul 100,00 100,00 Amenajare str. Trifoiului 100,00 100,00 Consolidare Pod Eroilor 500,00 500,00 Modernizare str. Armoniei 200,00 200,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad 3.000,00 3.000,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului 3.000,00 3.000,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita 3.000,00 3.000,00 piste ciclisti 100,00 100,00 Modernizare blv. Dâmboviţa 3.000,00 3.000,00 Amenajare L.Rebreanu – I.Bulbuca 6.600,00 6.600,00 Pasaj inferior Jiul 200,00 200,00 Pod peste Bega la str. Jiul 0,00 0,00 Pasaj superior peste liniile CF la blv. I.Maniu 200,00 200,00 Pasaj inferior Popa Şapcă 200,00 200,00 Pasaj Demetriade-Badeer 200,00 200,00 Pod peste Bega la str. Bobâlna 200,00 200,00 Amenajare zona Aida-Mureş-N.Ivan 0,00 0,00 Amenajare int. Lupului şi Ursului 100,00 100,00 Inele de circulatie-Extindere 4 benzi bv Antenei-strPopa Sapca 400,00 400,00 Inele de circulatie-Extindere legatura intre podul Michelangelo si L.Rebreanu 400,00 400,00 Inele de circulatie-Extindere 4 benzi bvV.Babes-Eroilor 400,00 400,00 Inele de circulatie-Inel 2 Antenei-Pestalozzi 400,00 400,00 Inele de circulatie-legatura Dambovita Bogdanesti 400,00 400,00 Inele de circulatie-legatura Sudului-Muzicescu si Muzicescu -Calea Urseni-Buziasului 400,00 400,00 Inele de circulatie-INEL 4 Grigore Alexandrescu-Calea Buziasului 400,00 400,00 Amenajare str. Ion Raţiu 200,00 200,00 Amenajare str. Herculane 200,00 200,00 Amenajare legarura gh.Lazar-Brediceanu 200,00 200,00

0,00 0,00

C. Dotari independente si alte investitii 0,00 760,00 760,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 760,00 760,00 SF str. Bastilia 20,00 20,00 SF str.Veronica Micle 20,00 20,00 SF str. Agricultorilor 20,00 20,00 SF str. Semicerc 20,00 20,00 SF str. Olarilor 20,00 20,00 SF str. gen. Stavrescu 20,00 20,00 SF zona Plopi Sud 20,00 20,00 SF str. Mureş (zona Tosca) 20,00 20,00 SF str.E.Botoca-M.Drăghicescu 20,00 20,00

11

SF str. Octav Băncilă 20,00 20,00

12

SF str. Banul Severinului 20,00 20,00 SF str. Bruxelles 20,00 20,00 SF str. Corneliu Nepos 20,00 20,00 SF str. Comuna din Paris 20,00 20,00 SF str. Vlad Bănăţeanu 20,00 20,00 SF zona Mureş-Tosca 0,00 0,00 SF str.nr.III - z.Blaşcovici 20,00 20,00 SF str. Anişoara Odeanu 20,00 20,00 SF str. Cercului 20,00 20,00 SF cartier Ghiroda 20,00 20,00 SF cal. Martirilor-Musicescu 20,00 20,00 SF zona Marginii 20,00 20,00 SF str. Pius Brânzeu 20,00 20,00 SF str. Aida 10,00 10,00 SF str. Bârsei 10,00 10,00 SF str. Berzei 10,00 10,00 SF str. Bogdăneştilor(C.Munteanu - Dunărea) 10,00 10,00 SF str. Bucovina 10,00 10,00 SF str. Grigore Alexandrescu 40,00 40,00 SF str. Jose Silva 10,00 10,00 SF str. Vânătorilor 10,00 10,00 SF str. Virtuţii 10,00 10,00 SF str. Bărzava 10,00 10,00 Alte studii şi proiecte 190,00 190,00

0,00 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 2.590,51 2.590,51

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 2.590,51 2.590,51 Dotari independente 2.590,51 2.590,51 Achizitii mijloace de transport 2.590,51 2.590,51

PRIMAR dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR PATRIMONIU ADRIAN BODO NICUSOR C-TIN MIUT

DIRECTOR URBANISM DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA RADU RADOSLAV DUMITRU ANDOR

SEF SERVICIU BUGET INVESTITII SMARANDA HARACICU

13

Atasament: Anexa_3.pdf

Formular:

Trim Trim Trim Trim I II III IV

TOTAL VENITURI (rd.2+26+29) 1,00 00.10 7.437,56 1.858,77 1.858,77 1.861,20 1.858,82 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 2,00 00.10 7.437,56 1.858,77 1.858,77 1.861,20 1.858,82 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+9) 3,00 7.437,56 1.858,77 1.858,77 1.861,20 1.858,82 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5) 4,00 649,94 163,94 162,00 162,00 162,00 Venituri din proprietate (rd.6 la rd.8) 5,00 30.10 649,94 163,94 162,00 162,00 162,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 6,00 30.10.05 324,97 81,97 81,00 81,00 81,00 Alte venituri din proprietate 8,00 30.10.50 324,97 81,97 81,00 81,00 81,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.10+20+22+24) 9,00 6.787,62 1.694,83 1.696,77 1.699,20 1.696,82 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.11 la rd.19) 10,00 33.10 6.355,61 1.586,83 1.588,77 1.591,19 1.588,82

Taxe si alte venituri in învăţământ 11,00 33.10.05 1.718,66 429,68 429,66 429,66 429,66 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 14,00 33.10.14 3.366,02 841,52 841,50 841,50 841,50 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15,00 33.10.16 42,40 9,89 7,18 13,40 11,93 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17,00 33.10.19 104,69 25,00 29,69 25,00 25,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 18,00 33.10.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19,00 33.10.50 1.123,84 280,74 280,74 281,63 280,73

Diverse venituri (rd.25) 24,00 36.10 432,01 108,00 108,00 108,01 108,00 Alte venituri 25,00 36.10.50 432,01 108,00 108,00 108,01 108,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.49+63+90+106+132+148+165+180+195+209) 34,00 7.437,56 1.858,77 1.858,77 1.861,20 1.858,82 35,00 01 6.683,58 1.670,27 1.670,27 1.672,71 1.670,33

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.51+65+92+108+134+150+167+182+197+211) 36,00 10,00 1.576,38 394,09 394,09 394,11 394,09 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.52+66+93+109+135+151+168+183+198+212+) 37,00 20,00 5.107,20 1.276,18 1.276,18 1.278,60 1.276,24 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.53+67+94+110+136+152+169+184+199+213) 38,00 70,00 758,98 189,75 189,75 189,74 189,74 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.54+68+95+111+137+153+170+185+200+214) 39,00 71,00 758,98 189,75 189,75 189,74 189,74

Active fixe (rd.55+69+96+112+138+154+171+186+201+215) 40,00 71.01 758,98 189,75 189,75 189,74 189,74 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 43,00 71.01.03 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 44,00 71.01.30 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.223) 45,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Excedent (rd.224) 46,00 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.50+64+91+107+133+149+166+181+196+210)

Instituţia publică:Municipiul Timisoara

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Buget 2006

1

Alte servicii publice generale (rd.61) 49,00 54.10 314,10 78,53 78,53 78,52 78,52 CHELTUIELI CURENTE (rd.51+52) 50,00 01 196,00 49,00 49,00 49,00 49,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51,00 10,00 102,00 25,50 25,50 25,50 25,50 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 52,00 20,00 94,00 23,50 23,50 23,50 23,50 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.54) 53,00 70,00 118,10 29,53 29,53 29,52 29,52 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.55) 54,00 71,00 118,10 29,53 29,53 29,52 29,52

Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 55,00 71.01 118,10 29,53 29,53 29,52 29,52 Construcţii 56,00 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 57,00 71.01.02 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 58,00 71.01.03 10,10 2,53 2,53 2,52 2,52 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 59,00 71.01.30 68,00 17,00 17,00 17,00 17,00

Din total capitol: 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 61,00 54.10.10 314,10 78,53 78,53 78,52 78,52

62,00 Invatamant (rd.75+78+82+83+85+88) 63,00 65.10 6.927,16 1.731,77 1.731,77 1.731,79 1.731,83 CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66) 64,00 01 6.291,28 1.572,80 1.572,80 1.572,82 1.572,86 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65,00 10,00 1.474,38 368,59 368,59 368,61 368,59 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66,00 20,00 4.816,90 1.204,21 1.204,21 1.204,21 1.204,27 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.68) 67,00 70,00 635,88 158,97 158,97 158,97 158,97 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.69) 68,00 71,00 635,88 158,97 158,97 158,97 158,97

Active fixe (rd.70+..+73) 69,00 71.01 635,88 158,97 158,97 158,97 158,97 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 72,00 71.01.03 613,48 153,37 153,37 153,37 153,37 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 73,00 71.01.30 22,40 5,60 5,60 5,60 5,60

Învatamânt prescolar si primar (rd.76+77) 75,00 65.10.03 1.296,10 324,02 324,02 324,02 324,04 Învatamânt primar 77,00 65.10.03.02 1.296,10 324,02 324,02 324,02 324,04

Învatamânt secundar (rd.79 la rd.81) 78,00 65.10.04 3.604,46 901,11 901,11 901,11 901,13 Învatamânt secundar inferior 79,00 65.10.04.01 1.690,42 422,60 422,60 422,60 422,62 Învatamânt secundar superior 80,00 65.10.04.02 1.914,04 478,51 478,51 478,51 478,51

Învatamânt postliceal 82,00 65.10.05 1.061,00 265,25 265,25 265,25 265,25 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.86+87) 85,00 65.10.11 941,58 235,39 235,39 235,41 235,39

Internate si cantine pentru elevi 86,00 65.10.11.03 852,36 213,09 213,09 213,09 213,09 Alte servicii auxiliare 87,00 65.10.11.30 89,22 22,30 22,30 22,32 22,30

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 88,00 65.10.50 24,02 6,00 6,00 6,00 6,02 Cultura, recreere si religie (rd.118+128+130) 106,00 67.10 153,90 38,47 38,47 38,49 38,47 CHELTUIELI CURENTE (rd.108+109) 107,00 01 153,90 38,47 38,47 38,49 38,47 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 108,00 10,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 109,00 20,00 153,90 38,47 38,47 38,49 38,47

2

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.111) 110,00 70,00 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.112) 111,00 71,00 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25

Active fixe (rd.113+..+116) 112,00 71.01 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 116,00 71.01.30 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25

Din total capitol: 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii culturale (rd.119 la 127) 118,00 67.10.03 153,90 38,47 38,47 38,49 38,47

Muzee 119,00 67.10.03.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 120,00 67.10.03.04 153,90 38,47 38,47 38,49 38,47

Asigurari si asistenta sociala (rd.144+145) 132,00 68.10 42,40 10,00 10,00 12,40 10,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.134+135) 133,00 01 42,40 10,00 10,00 12,40 10,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 134,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 135,00 20 42,40 10,00 10,00 12,40 10,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.146) 145,00 68.10.05 42,40 10,00 10,00 12,40 10,00 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 223,00 96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 224,00 98.10

ORDONATOR PRINCOPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu ec.Adrian Bodo

3

Atasament: Anexa_4.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara

Formular:

- mii RON - Trim Trim Trim Trim

I II III IV TOTAL VENITURI (rd.2) 1 13.163,02 3.290,75 3.290,77 3.290,75 3.290,75 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 2 13.163,02 3.290,75 3.290,77 3.290,75 3.290,75 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4) 3 13.163,02 3.290,75 3.290,77 3.290,75 3.290,75 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5) 4 13.163,02 3.290,75 3.290,77 3.290,75 3.290,75 Diverse venituri (rd.6 la rd.11) 5 36.11 13.163,02 3.290,75 3.290,77 3.290,75 3.290,75

Taxe speciale 6 36.11.07 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00

Fond de rulment 10 36.11.11 5.753,00 1.438,25 1.438,25 1.438,25 1.438,25

Alte venituri 11 36.11.50 6.110,02 1.527,50 1.527,52 1.527,50 1.527,50 TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161+182+199+215+2 13 13.163,02 3.290,75 3.290,77 3.290,75 3.290,75

14 01 780,00 195,00 195,00 195,00 195,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68+94+112+142+164+185+202+218+233) 16 20 780,00 195,00 195,00 195,00 195,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+186+203+219+234) 17 70 11.083,02 2.770,75 2.770,77 2.770,75 2.770,75 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+144+166+187+204+220+235) 18 71 11.083,02 2.770,75 2.770,77 2.770,75 2.770,75

Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+221+236) 19 71.01 11.083,02 2.770,75 2.770,77 2.770,75 2.770,75 Construcţii 20 71.01.01 11.058,02 2.764,50 2.764,52 2.764,50 2.764,50 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 22 71.01.03 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.57) 24 79 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58) 25 80 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.59) 26 80.08 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00 Autoritati publice si actiuni externe (rd.32) 31 51.11 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25 CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34) 32 01 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34 20 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25

Autoritati executive si legislative (rd.44) 43 51.11.01 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25 Autorităţi executive 44 51.11.01.03 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25

Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63) 46 54.11 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.58) 57 79 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+66+92+110+140+162+183+200+216+231)

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Buget 2006

131/05131/05

1

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59) 58 80 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 59 80.08 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00 Fond de rulment 61 54.11.08 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00

Asigurari si asistenta sociala (rd.151+152+154+155+156+159) 139 68.11 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144) 143 70 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145) 144 71 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25

Active fixe (rd.146+..+149) 145 71.01 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 148 71.01.03 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25

Prevenirea excluderii sociale (rd.157+158) 156 68.11.15 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25 Ajutor social 157 68.11.15.01 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+179+1807) 161 70.11 1.448,00 362,00 362,00 362,00 362,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164) 162 01 775,00 193,75 193,75 193,75 193,75 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 164 20 775,00 193,75 193,75 193,75 193,75 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166) 165 70 673,00 168,25 168,25 168,25 168,25 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.167) 166 71 673,00 168,25 168,25 168,25 168,25

Active fixe (rd.168+..+171) 167 71.01 673,00 168,25 168,25 168,25 168,25 Construcţii 168 71.01.01 673,00 168,25 168,25 168,25 168,25

Locuinte (rd.174) 173 70.11.03 450,00 112,50 112,50 112,50 112,50 Dezvoltarea sistemului de locuinte 174 70.11.03.01 450,00 112,50 112,50 112,50 112,50

Iluminat public si electrificari rurale 178 70.11.06 673,00 168,25 168,25 168,25 168,25 Alimentare cu gaze naturale in localitati 179 70.11.07 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 180 70.11.50 125,00 31,25 31,25 31,25 31,25

Transporturi (rd.242+246+248) 230 84.11 10.385,02 2.596,25 2.596,27 2.596,25 2.596,25 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235) 234 70 10.385,02 2.596,25 2.596,27 2.596,25 2.596,25 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.236) 235 71 10.385,02 2.596,25 2.596,27 2.596,25 2.596,25

Active fixe (rd.237+..+240) 236 71.01 10.385,02 2.596,25 2.596,27 2.596,25 2.596,25 Construcţii 237 71.01.01 10.385,02 2.596,25 2.596,27 2.596,25 2.596,25

Transport rutier (rd.243 la 245) 242 84.11.03 10.385,02 2.596,25 2.596,27 2.596,25 2.596,25 Transport în comun 244 84.11.03.02 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Strazi 245 84.11.03.03 9.785,02 2.446,25 2.446,27 2.446,25 2.446,25

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 250 96.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 251 98.11 DEFICIT 252 99.11

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu EC.Adrian Bodo

2

Atasament: Anexa_5.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara Formular:

- mii RON - Trim Trim Trim Trim

I II III IV

CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL (rd.11+201) 1 112.847,00 28.212,06 28.211,98 28.211,98 28.210,98 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.12+202) 2 70 112.847,00 28.212,06 28.211,98 28.211,98 28.210,98 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.13+203) 3 71 112.847,00 28.212,06 28.211,98 28.211,98 28.210,98

Active fixe (rd.14+203) 4 71.01 112.847,00 28.212,06 28.211,98 28.211,98 28.210,98 Construcţii 5 71.01.01 102.236,87 25.559,24 25.559,21 25.559,21 25.559,21 Maşini, echipamente si mijloace de transport 6 71.01.02 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 7 71.01.03 10.210,13 2.552,82 2.552,77 2.552,77 2.551,77 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 8 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CREDITE INTERNE (rd210+221+236+250+271+286+307+322+340+354+366+38 201 112.847,00 28.212,06 28.211,98 28.211,98 28.210,98 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.211+222+237+251+272+287+308+323+341+355+3 202 70 112.847,00 28.212,06 28.211,98 28.211,98 28.210,98 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.212+223+238+252+273+288+309+324+342+356 203 71 112.847,00 28.212,06 28.211,98 28.211,98 28.210,98

Active fixe (rd.213+224+239+253+274+289+310+325+343+357+369+383) 204 71.01 112.847,00 28.212,06 28.211,98 28.211,98 28.210,98 Construcţii 205 71.01.01 102.236,87 25.559,24 25.559,21 25.559,21 25.559,21 Maşini, echipamente si mijloace de transport 206 71.01.02 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 207 71.01.03 10.210,13 2.552,82 2.552,77 2.552,77 2.551,77

209 Autoritati publice si actiuni externe (rd.219) 210 51.07 3.993,00 998,25 998,25 998,25 998,25 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.212) 211 70 3.993,00 998,25 998,25 998,25 998,25 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.213) 212 71 3.993,00 998,25 998,25 998,25 998,25

Active fixe (rd.214+..+217) 213 71.01 3.993,00 998,25 998,25 998,25 998,25 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 216 71.01.03 3.993,00 998,25 998,25 998,25 998,25

Autorităţi executive si legislative 219 51.07.01 3.993,00 998,25 998,25 998,25 998,25 Invatamant (rd.259+262+266+267+269) 250 65,07 2.080,00 520,00 520,00 520,00 520,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252) 251 70 2.080,00 520,00 520,00 520,00 520,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253) 252 71 2.080,00 520,00 520,00 520,00 520,00

Active fixe (rd.254+..+257) 253 71.01 2.080,00 520,00 520,00 520,00 520,00 Construcţii 254 71.01.01 1.880,00 470,00 470,00 470,00 470,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE ŞI INTERNE PE ANUL 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Buget 2006

131/03

1

Maşini, echipamente si mijloace de transport 255 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 256 71.01.03 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 257 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Învatamânt prescolar si primar (rd.260+261) 259 65.07.03 1.230,00 307,50 307,50 307,50 307,50 Învatamânt prescolar 260 65.07.03.01 630,00 157,50 157,50 157,50 157,50 Învatamânt primar 261 65.07.03.02 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Învatamânt secundar (rd.263 la 265) 262 65.07.04 850,00 212,50 212,50 212,50 212,50 Învatamânt secundar superior 264 65.07.04.02 850,00 212,50 212,50 212,50 212,50

Sanatate (rd.280+282) 271 66.07 1.700,00 425,00 425,00 425,00 425,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273) 272 70 1.700,00 425,00 425,00 425,00 425,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274) 273 71 1.700,00 425,00 425,00 425,00 425,00

Active fixe (rd.275+..+278) 274 71.01 1.700,00 425,00 425,00 425,00 425,00 Construcţii 275 71.01.01 1.700,00 425,00 425,00 425,00 425,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.281) 280 66.07.06 1.700,00 425,00 425,00 425,00 425,00 Spitale generale 281 66.07.06.01 1.700,00 425,00 425,00 425,00 425,00

Cultura, recreere si religie (rd.295+305) 286 67.07 6.586,25 1.646,60 1.646,55 1.646,55 1.646,55 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.288) 287 70 6.586,25 1.646,60 1.646,55 1.646,55 1.646,55 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.289) 288 71 6.586,25 1.646,60 1.646,55 1.646,55 1.646,55

Active fixe (rd.290+..+293) 289 71.01 6.586,25 1.646,60 1.646,55 1.646,55 1.646,55 Construcţii 290 71.01.01 4.930,00 1.232,50 1.232,50 1.232,50 1.232,50 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 292 71.01.03 1.656,25 414,10 414,05 414,05 414,05

Servicii culturale (rd296 la 304) 295 67.07.03 1.656,25 414,10 414,05 414,05 414,05 Institutii publice de spectacole si concerte 298 67.07.03.04 1.007,50 251,89 251,87 251,87 251,87 Case de cultura 300 67.07.03.06 648,75 162,21 162,18 162,18 162,18

Servicii recreative si sportive 67.07.05 4.930,00 1.232,50 1.232,50 1.232,50 1.232,50 Sport 67.02.05.01 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 3.730,00 932,50 932,50 932,50 932,50

Asigurari si asistenta sociala (rd.316 la 318) 307 68.07 520,88 130,22 130,22 130,22 130,22 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.309) 308 70 520,88 130,22 130,22 130,22 130,22 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd310) 309 71 520,88 130,22 130,22 130,22 130,22

Active fixe (rd311+..+314) 310 71.01 520,88 130,22 130,22 130,22 130,22 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 313 71.01.03 520,88 130,22 130,22 130,22 130,22

Asistenta acordata persoanelor in varsta 316 68.07.04 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 317 68.07.06 241,68 60,42 60,42 60,42 60,42 Prevenirea excluderii sociale (rd.319+320) 318 68.07.15 79,20 19,80 19,80 19,80 19,80

Cantine de ajutor social 319 68.07.15.02 79,20 19,80 19,80 19,80 19,80

2

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.331+334+337+338) 322 70.07 21.320,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.324) 323 70 21.320,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.325) 324 71 21.320,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00

Active fixe(rd.326+..+329) 325 71.01 21.320,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00 Construcţii 326 71.01.01 21.320,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00

Locuinte (rd.322+323) 331 70.07.03 3.277,00 819,25 819,25 819,25 819,25 Dezvoltarea sistemului de locuinte 332 70.07.03.01 3.277,00 819,25 819,25 819,25 819,25

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.335+336) 334 70.07.05 12.213,00 3.053,25 3.053,25 3.053,25 3.053,25 Alimentare cu apa 335 70.07.05.01 12.213,00 3.053,25 3.053,25 3.053,25 3.053,25

Iluminat public si electrificari rurale 337 70.07.06 5.630,00 1.407,50 1.407,50 1.407,50 1.407,50 Alimentare cu gaze naturale in localitati 338 70.07.07 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.363) 354 80.07 15.711,81 3.928,21 3.928,20 3.928,20 3.927,20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.356) 355 70 15.711,81 3.928,21 3.928,20 3.928,20 3.927,20 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.357) 356 71 15.711,81 3.928,21 3.928,20 3.928,20 3.927,20

Active fixe (rd.358+..+361) 357 71.01 15.711,81 3.928,21 3.928,20 3.928,20 3.927,20 Construcţii 358 71.01.01 11.871,81 2.967,96 2.967,95 2.967,95 2.967,95 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 360 71.01.03 3.840,00 960,25 960,25 960,25 959,25

Acţiuni generale, economice şi comerciale (rd.364) 363 80.07.01 15.711,81 3.928,21 3.928,20 3.928,20 3.927,20

Prevenire si combatere inundatii si ingheturi 364 80.07.01.06 15.711,81 3.928,21 3.928,20 3.928,20 3.927,20 Transporturi (rd.375+378+381) 380 84.07 60.935,06 15.233,78 15.233,76 15.233,76 15.233,76 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.368) 381 70 60.935,06 15.233,78 15.233,76 15.233,76 15.233,76 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.369) 382 71 60.935,06 15.233,78 15.233,76 15.233,76 15.233,76

Active fixe (rd.370+..+373) 383 71.01 60.935,06 15.233,78 15.233,76 15.233,76 15.233,76 Construcţii 384 71.01.01 60.535,06 15.133,78 15.133,76 15.133,76 15.133,76 Maşini, echipamente si mijloace de transport 385 71.01.02 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Transport rutier (rd.376 la 378) 389 84.07.03 60.935,06 15.233,78 15.233,76 15.233,76 15.233,76 Transport în comun 391 84.07.03.02 14.240,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 Strazi 392 84.07.03.03 46.695,06 11.673,78 11.673,76 11.673,76 11.673,76

Transport aerian (rd.380) 393 84.07.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 397 96.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 398 99.07

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu ec.Adrian Bodo

3

  Atasament: Anexa_1.pdf

  JUDEŢUL:Timis

  Formular:

  TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 391.610,67 391.610,67 0,00 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 288.173,34 288.173,34 0,00 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 350.656,72 350.656,72 0,00 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 307.602,86 307.602,86 0,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13) 5 00.04 127.770,30 127.770,30 0,00

  6 00.05 7.632,60 7.632,60 0,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 7.632,60 7.632,60 0,00

  Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 7.632,60 7.632,60 0,00 9 00.06 120.137,70 120.137,70 0,00

  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 120.137,70 120.137,70 0,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 114.567,49 114.567,49 0,00 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 12 04.02.04 5.570,21 5.570,21 0,00

  A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14) 13 00.07 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 0,00 0,00 0,00

  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 0,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 0,00 0,00 0,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 0,00 0,00 0,00

  Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 69.507,39 69.507,39 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 69.507,39 69.507,39 0,00

  Impozit pe cladiri 21 07.02.01 43.713,46 43.713,46 0,00 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 5.134,09 5.134,09 0,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 23 07.02.03 17.028,97 17.028,97 0,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 3.630,87 3.630,87 0,00

  A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 25 00.10 109.146,82 109.146,82 0,00 Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 103.437,33 103.437,33 0,00

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli publice 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei 28 11.02.02 84.453,98 84.453,98 0,00

  *) pentru restanţele din anii precedenţi 0,00 29 11.02.03 15.912,00 15.912,00 0,00

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 30 11.02.04 0,00 0,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 31 11.02.05 0,00

  32 11.02.06 3.071,35 3.071,35 0,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 300,00 300,00 0,00

  Taxe hoteliere 34 12.02.07 300,00 300,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 140,42 140,42 0,00

  Impozit pe spectacole 36 15.02.01 140,42 140,42 0,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 0,00

  Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.39 la 41) 38 16.02 5.269,07 5.269,07 0,00 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 5.257,26 5.257,26 0,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 40 16.02.03 11,81 11,81 0,00

  41 16.02.50 0,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.178,35 1.178,35 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.178,35 1.178,35 0,00

  Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.178,35 1.178,35 0,00

  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

  A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)

  A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10)

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne,

  Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara

  BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2006

  D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod indicator Aprobat 2006 Rectificat I

  2006 Influente

  131/01

  1

  C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 43.053,86 43.053,86 0,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 34.348,63 34.348,63 0,00 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 34.348,63 34.348,63 0,00

  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 48 30.02.01 5.457,56 5.457,56 0,00 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.03 14.127,47 14.127,47 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 12.273,28 12.273,28 0,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 0,00 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32 0,00

  Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 0,00

  C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 55 00.14 8.705,23 8.705,23 0,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 33.02 86,21 86,21 0,00

  Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 58 33.02.10 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 73,57 73,57 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 62 33.02.28 12,64 12,64 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

  Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 1.619,28 1.619,28 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 1.619,28 1.619,28 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 0,00

  Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 5.669,27 5.669,27 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 68 35.02.01 5.669,27 5.669,27 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 69 35.02.02 0,00

  70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 0,00

  Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 927,69 927,69 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 927,69 927,69 0,00

  Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 402,78 402,78 0,00 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 402,78 402,78 0,00 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

  II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 40.953,95 40.953,95 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 40.953,95 40.953,95 0,00

  Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 296,71 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 786,29 786,29 0,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 39.02.07 39.870,95 39.870,95 0,00

  TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471) 111 49.02 391.610,67 391.610,67 0,00 112 01 343.814,05 349.435,18 5.621,13

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+250+267+306+330+369+405+441+474+496+520+536) 113 10 117.104,93 114.243,95 -2.860,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+307+331+370+406+442+475+497+521+537+568) 114 20 120.062,87 121.446,67 1.383,80 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 6.055,50 8.681,10 2.625,60

  Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 1.833,62 3.280,22 1.446,60 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 2.937,31 2.937,31 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 1.284,57 2.463,57 1.179,00

  TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 99.142,00 99.142,00 0,00 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.499+539) 120 40.03 99.142,00 99.142,00 0,00

  TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 0,00 0,00 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.195) 122 50.04 0,00 0,00 0,00

  123 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+372+408+444+501+541+570) 124 51.01 0,00 0,00 0,00

  CHELTUIELI CURENTE (rd.173+191+224+235+249+266+305+329+368+404+440+473+495+519+535+567)

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

  2

  Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+334+373+409+445+502+542+571) 125 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului (rd.227) 127 51.01.14 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.228) 128 51.01.15 0,00 0,00 0,00

  Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ- teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.199) 129 51.01.24 0,00 0,00 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446+476+503+543+572) 130 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477+504+544+573) 131 55.01 0,00 0,00 0,00

  Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat (rd.412+449+505+545) 134 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413+450+479+546+575) 137 55.01.18 0,00 0,00 0,00

  TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 1.256,00 5.728,71 4.472,71 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 1.256,00 5.728,71 4.472,71

  Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 1.256,00 5.416,97 4.160,97 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 0,00 311,74 311,74

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 192,75 192,75 0,00 Burse (rd.279) 143 59.01 192,75 192,75 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.577) 144 59.02 0,00 0,00 0,00 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 0,00 0,00 Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.341) 147 59.15 0,00 0,00 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+314+342+384+414+451+480+506+522+547+578) 148 70 33.899,00 32.104,51 -1.794,49 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+282+315+343+385+415+452+481+507+523+548+579) 149 71 33.899,00 32.104,51 -1.794,49

  Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+416+453+482+508+524+549+580) 150 71.01 33.899,00 31.596,51 -2.302,49 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417+454+483+509+550+581) 151 71.01.01 24.912,00 15.814,00 -9.098,00

  Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+484+510+551+582) 152 71.01.02 0,00 2.941,51 2.941,51 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205+243+257+286+319+347+389+419+456+485+511+552+583) 153 71.01.03 700,00 1.108,00 408,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244+258+287+320+348+390+420+457+486+512+553+584) 154 71.01.30 8.287,00 12.241,00 3.954,00

  TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 0,00 0,00

  Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.423+460+556) 157 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 13.897,62 10.070,98 -3.826,64 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 0,00 0,00 0,00

  Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (rd.587) 160 80.03 0,00 0,00 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00 0,00 0,00

  TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 13.897,62 10.070,98 -3.826,64 Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 6.182,12 6.422,12 240,00 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 7.715,50 3.648,86 -4.066,64

  TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 0,00 0,00 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 0,00 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 0,00 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00 0,00 0,00

  169 0,00 170 0,00

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248) 171 50.02 37.579,24 44.340,84 6.761,60 Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 27.040,44 29.936,44 2.896,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 26.740,44 26.740,44 0,00

  3

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 10.495,47 10.495,47 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 16.244,97 16.244,97 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.177) 176 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.178) 177 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 178 51.01.01 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 300,00 3.196,00 2.896,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 300,00 3.196,00 2.896,00

  Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 300,00 3.196,00 2.896,00 Construcţii 182 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 300,00 3.196,00 2.896,00

  Din total capitol: 186 0,00 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 27.040,44 29.936,44 2.896,00

  Autorităţi executive 188 51.02.01.03 27.040,44 29.936,44 2.896,00 189 0,00

  Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 4.483,30 5.723,30 1.240,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 2.730,08 3.462,08 732,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 1.241,77 1.241,77 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 1.488,31 2.220,31 732,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 0,00 0,00 0,00

  Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 195 50.04 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.197) 196 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00 0,00 0,00

  Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ- teritoriale în situaţii de extremă dificultate 199 51.01.24 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 0,00 508,00 508,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 0,00 508,00 508,00

  Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 0,00 508,00 508,00 Construcţii 203 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 180,00 180,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 0,00 328,00 328,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 0,00 0,00 0,00

  OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 1.753,22 1.753,22 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 1.753,22 1.753,22 0,00

  Rambursari de credite externe 209 81.01 1.753,22 1.753,22 0,00 Rambursari de credite interne 210 81.02 0,00

  Din total capitol: 211 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 213 54.02.06 0,00

  214 54.02.07 1.753,22 1.753,22 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 2.100,27 2.608,27 508,00 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 629,81 1.361,81 732,00

  217 0,00 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 6.055,50 8.681,10 2.625,60

  Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 1.833,62 3.280,22 1.446,60 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 2.937,31 2.937,31 0,00 Alte dobanzi 221 30.03 1.284,57 2.463,57 1.179,00

  Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.234+248) 233 59.02 6.335,92 7.449,92 1.114,00 Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 6.335,92 7.449,92 1.114,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 5.613,92 6.613,92 1.000,00

  Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţile publice locale

  4

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 2.820,00 2.820,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 2.793,92 3.793,92 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 722,00 836,00 114,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 722,00 836,00 114,00

  Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 722,00 836,00 114,00 Construcţii 255 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 722,00 836,00 114,00

  Din total capitol: 259 0,00 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 6.142,00 7.256,00 1.114,00

  Politie comunitara 261 61.02.03.04 6.142,00 7.256,00 1.114,00 Protectie civila 262 61.02.08 193,92 193,92 0,00

  263 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+367) 264 64.02 149.772,83 153.275,36 3.502,53 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 103.995,04 104.093,26 98,22 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 103.845,04 103.943,26 98,22 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 78.857,72 78.857,72 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 24.794,57 24.581,05 -213,52 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.270) 269 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 0,00 0,00 0,00

  Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276) 275 57 0,00 311,74 311,74

  Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 0,00 311,74 311,74 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02 311,74 311,74

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 192,75 192,75 0,00 Burse 279 59.01 192,75 192,75 0,00 Asociaţii şi fundaţii 280 59.11 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 150,00 150,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 150,00 150,00 0,00

  Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 150,00 150,00 0,00 Construcţii 284 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 150,00 150,00 0,00

  Din total capitol: 288 0,00 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 50.359,90 50.398,90 39,00

  Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 17.420,15 17.443,15 23,00 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 32.939,75 32.955,75 16,00

  Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 53.635,14 53.694,36 59,22 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 0,00 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 37.773,26 37.832,48 59,22 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 15.861,88 15.861,88 0,00

  303 0,00 Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 2.906,86 5.009,17 2.102,31 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 2.458,86 3.097,17 638,31 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 725,00 725,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 1.733,86 2.372,17 638,31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.309) 308 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03 0,00

  5

  TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00 0,00

  Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 448,00 1.912,00 1.464,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 448,00 1.912,00 1.464,00

  Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 448,00 1.912,00 1.464,00 Construcţii 317 71.01.01 1.464,00 1.464,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 200,00 200,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 248,00 248,00 0,00

  Din total capitol: 321 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 1.009,69 3.112,00 2.102,31

  Spitale generale 323 66.02.06.01 1.009,69 3.112,00 2.102,31 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 1.897,17 1.897,17 0,00

  Crese 325 66.02.50.03 976,00 976,00 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 921,17 921,17 0,00

  327 0,00 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 18.967,04 19.438,04 471,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 18.467,04 18.468,04 1,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 6.284,00 6.284,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 12.183,04 12.184,04 1,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.333) 332 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00 0,00

  Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00 0,00 0,00

  Asociaţii şi fundaţii 339 59.11 0,00 Susţinerea cultelor 340 59.12 0,00 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 500,00 970,00 470,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 500,00 970,00 470,00

  Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 500,00 970,00 470,00 Construcţii 345 71.01.01 0,00 470,00 470,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 500,00 500,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 0,00 0,00 0,00

  Din total capitol: 349 0,00 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 9.381,16 9.381,16 0,00

  Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 0,00 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 7.876,16 7.876,16 0,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 0,00 Case de cultura 355 67.02.03.06 1.505,00 1.505,00 0,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 0,00

  Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

  Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 8.612,70 9.082,70 470,00 Sport 361 67.02.05.01 434,62 434,62 0,00 Tineret 362 67.02.05.02 48,00 48,00 0,00

  6

  Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 8.130,08 8.600,08 470,00 Servicii religioase 364 67.02.06 106,00 106,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 867,18 868,18 1,00

  366 0,00 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400) 367 68.02 23.903,89 24.734,89 831,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 23.903,89 24.404,89 501,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 14.134,33 11.273,35 -2.860,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 8.513,56 7.714,57 -798,99 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.372) 371 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 0,00 0,00 0,00

  Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 0,00 Programe PHARE 377 55.01.08 0,00 Alte transferuri curente interne 378 55.01.18 0,00

  TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 1.256,00 5.416,97 4.160,97 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 1.256,00 5.416,97 4.160,97

  Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 1.256,00 5.416,97 4.160,97 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 0,00 0,00 0,00

  Asociaţii şi fundaţii 383 59.11 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 0,00 330,00 330,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 0,00 330,00 330,00

  Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 0,00 330,00 330,00 Construcţii 387 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 0,00 171,00 171,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 0,00 80,00 80,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 0,00 79,00 79,00

  Din total capitol: 391 0,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 2.349,59 2.795,59 446,00

  Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 2.349,59 2.795,59 446,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 15.582,59 15.597,59 15,00 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 0,00 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 5.971,71 6.341,71 370,00

  Ajutor social 398 68.02.15.01 3.452,00 3.822,00 370,00 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 2.519,71 2.519,71 0,00

  Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 0,00 0,00 0,00 401 0,00

  Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.403+409) 402 69.02 59.415,72 56.489,08 -2.926,64 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 437) 403 70.02 49.971,54 47.044,90 -2.926,64 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 34.070,14 34.095,14 25,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 2.324,40 2.324,40 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 31.745,74 31.770,74 25,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.408) 407 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00 0,00

  Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 412 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 3.757,00 4.632,00 875,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 3.757,00 4.632,00 875,00

  7

  Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 3.757,00 4.632,00 875,00 Construcţii 417 71.01.01 0,00 500,00 500,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 3.757,00 4.132,00 375,00

  TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00 0,00 0,00

  Participare la capitalul social al societatilor comerciale 423 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 12.144,40 8.317,76 -3.826,64 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 12.144,40 8.317,76 -3.826,64

  Rambursari de credite externe 426 81.01 4.428,90 4.668,90 240,00 Rambursari de credite interne 427 81.02 7.715,50 3.648,86 -4.066,64

  Din total capitol: 428 0,00 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 6.867,80 7.192,80 325,00

  Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 187,00 187,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 6.680,80 7.005,80 325,00

  Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 14.933,82 15.253,82 320,00 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 14.933,82 15.253,82 320,00 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 0,00

  Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 7.695,60 8.195,60 500,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 200,00 200,00 0,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 437 70.02.50 20.274,32 16.202,68 -4.071,64

  438 0,00 Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 9.444,18 9.444,18 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 7.944,18 7.944,18 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 7.944,18 7.944,18 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.444) 443 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00 0,00 0,00

  Transferuri către instituţii publice 445 51.01.01 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 446 55 0,00 0,00 0,00

  A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 447 55.01 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 449 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 1.500,00 1.500,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 452 71 1.500,00 1.500,00 0,00

  Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 1.500,00 1.500,00 0,00 Construcţii 454 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 1.500,00 1.500,00 0,00

  TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459) 458 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.460) 459 72.01 0,00 0,00 0,00

  Participare la capitalul social al societatilor comerciale 460 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.462) 461 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.463+464) 462 81 0,00 0,00 0,00

  Rambursari de credite externe 463 81.01 0,00 Rambursari de credite interne 464 81.02 0,00

  Din total capitol: 465 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 9.214,79 9.214,79 0,00

  Salubritate 467 74.02.05.01 7.714,79 7.714,79 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 1.500,00 1.500,00 0,00

  Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 229,39 229,39 0,00 8

  470 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+566) 471 79.02 138.506,96 130.055,47 -8.451,49 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 71.142,00 71.142,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 71.142,00 71.142,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 0,00 0,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 71.142,00 71.142,00 0,00

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 499 40.03 71.142,00 71.142,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.501) 500 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00 0,00

  Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 505 55.01.12 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 0,00 0,00 0,00

  Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 0,00 0,00 0,00 Construcţii 509 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 0,00

  Din total capitol: 513 0,00 Energie termica 514 81.02.06 71.142,00 71.142,00 0,00 Alti combustibili 515 81.02.07 0,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

  517 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530) 518 83.02 320,74 320,74 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 320,74 320,74 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 222,24 222,24 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 98,50 98,50 0,00

  Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 320,74 320,74 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 320,74 320,74 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 0,00

  533 0,00 Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 67.044,22 58.592,73 -8.451,49 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 40.522,22 40.522,22 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 12.522,22 12.522,22 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 28.000,00 28.000,00 0,00

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 539 40.03 28.000,00 28.000,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.541) 540 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00 0,00 0,00

  Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 545 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 26.522,00 18.070,51 -8.451,49 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 26.522,00 18.070,51 -8.451,49

  Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 26.522,00 18.070,51 -8.451,49 Construcţii 550 71.01.01 24.912,00 13.380,00 -11.532,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 0,00 2.590,51 2.590,51 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 0,00 0,00 0,00

  9

  Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 1.610,00 2.100,00 490,00 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.555) 554 72 0,00 0,00 0,00

  Active financiare (rd.556) 555 72.01 0,00 0,00 0,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 556 72.01.01 0,00

  Din total capitol: 557 0,00 Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 67.044,22 56.002,22 -11.042,00

  Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 0,00 Transport în comun 560 84.02.03.02 53.762,00 42.720,00 -11.042,00 Strazi 561 84.02.03.03 13.282,22 13.282,22 0,00

  Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 0,00 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02 0,00

  Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 2.590,51 2.590,51 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00 0,00 0,00

  REZERVE 597 97.02 0,00 EXCEDENT 598 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 599 99.02 0,00

  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

  Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu ec. Adrian Bodo

  10