keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 198/21.12.2004 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 198/21.12.2004
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Avand in vedere Referatul nr. SC2004-21.866/10.12.2004 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu ;
Având în vedere Adresele Consiliului Judetean Timis prin care au fost repartizate sume Municipiului Timisoara.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
In conformitate cu prevederile art.5, 15 alin 1 lit. (a), art.22 alin.1 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 ;
In conformitate cu art.38 lit.(d), art.68 lit.(e) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala.
In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala.


HOTARASTE

Art.1. Se aproba bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2005 conform Anexelor nr.1,2,3,4 si 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitate, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Secretarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitate;
-Directiei de Urbanism;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Lista_investitii_2005.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA NR SC2004-

mii lei Denumirea obiectivului Data inceperii executiei propuneri Nr.si data acord M.F. 2005 Nr.si data act aprobare TOTAL GENERAL 916.818.513 -buget local 916.818.513 -buget local-A 618.719.638 -buget local-B 190.855.500 -buget local-C 107.243.375

TOTAL GENERAL 916.818.513 din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autoritati Executive 29.500.000 TOTAL din care : 51.02.05 Autoritati executive 29.500.000 A.Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 2.500.000 Lift pentru persoane cu handicap 2500000 C. Dotari independente si alte investitii 27.000.000 Dotari independente 25000000 Studii si proiecte 2.000.000 Sistem info-geografic de administrare al PMT 2000000

Capitolul 57.02 Invatamant 43.863.000 TOTAL din care : 57.02.02.Invatamant prescolar 11.300.000 A. Lucrari in continuare 5.400.000

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2005

Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN16 1000000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN6 700000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP13 1000000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP20 1000000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP3 700000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 1000000 B. Lucrari noi 3.900.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN 7 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN15 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP5 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP26 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP31 500.000 C.Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente 1000000 Studii si proiecte 1000000 57.02.03 Imvatamant primar si gimnazial 11.500.000 A.Lucrari in continuare 1.500.000 Amenajare vestiar sc gen nr 24 1.500.000 B. Lucrari noi 7.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 19 1500000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 4 1500000 Bransamet+ centrala term. Gen6 1000000 Bransamet+ centrala term. Gen22 1000000 bransament+centala term.Gen 11 1000000 Brans+centrrala termica Gen1 1000000

C.Dotari independente si alte investitii 3.000.000 Dotari independante 1500000 Studii si proiecte 1500000

57.02.04 Invatamant liceal 21.063.000 A. Lucrari in continuare 3.000.000 Bransament gaz Liceul Sportiv Banatul 1.500.000 Bransament gaz Liceul H.Coanda 1.500.000

B. Lucrari noi 15.063.000 Consolidare cladire liceul de constructii-montaj 2.500.000 Ext.retea gaz+brans + centr.termGRUP SCOLAR ENERGETIC 4.563.000

Bransament gaz+ centr. termica Liceul Auto 4.000.000 Bransament gaz+ centr. termica Liceul Agricol 4.000.000

C. Dotari independente si alte investitii 3000000 Dotari independente 1.500.000 Studii si proiecte 1.500.000

Capitolul 58.02 Sanatate 22.500.000

58.02.03 Spitale 22.500.000 A. Lucrari in continuare 16.000.000 Bransament gaz+centrala termica Clinicile Noi 8.000.000 Bransament gaz+centrala termica spitalul V.Babes 8.000.000

B. Lucrari noi 4.500.000 spitalul clinic municipal 1.500.000 Bransament gaz+centrala termica spitalul LUIS TURCANU 3.000.000 C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente Studii si proiecte 2000000

Capitolul 59.02 Cultura 5.477.500 TOTAL din care : 59.02.07 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 2.900.000

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 2.900.000 Dotari independente 2900000 Studii si proiecte

59.02.07 Casa de cultura 2.577.500

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 2.577.500 Amenajare scena Parcul rozelor 2577500 C. Dotari independente si alte investitii 0

Dotari independente 0 Studii si proiecte 0

Capitolul 60.02 Asistenta Sociala 11.377.000 TOTAL din care :

60.02.04Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap (Podul Lung) 2.000.000

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente 2.000.000 Studii si proiecte

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica(pentru voi) 1.069.000

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 1.069.000 Dotari independente 1069000 Studii si proiecte

60.02.07 Cantina de ajutor social 2.800.000

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 1.350.000 Amenajare cantina sociala 1350000 C. Dotari independente si alte investitii 1.450.000 Dotari independente 1450000 Studii si proiecte

60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 2.758.000

A. Lucrari in continuare 0

B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 2.758.000 Dotari independente 2758000 Studii si proiecte

60.02.41 Serv. Publ. Spec. pt. Prot. Copilului(centr min_ 300.000

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 0 Amenajare centru de tranzit pentru minori C. Dotari independente si alte investitii 300.000 Dotari independente 300000 Studii si proiecte

60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 2.000.000

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente 2000000 Studii si proiecte

60.02.47 Drepturile asist, pers, ptr, copii si adult cu handicap 450.000

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 450000 Dotari independente Studii si proiecte

Capitolul 63.02 Gospodarie comunala si locuinte 233.099.296

63.02.03 Iluminat 7.912.400

A.Lucrari in continuare 6.512.400 Extindere iluminat public Eduard Benes 289000

Extindere iluminat public str.Polona-Otto Rudolf-Wilhelm Tell 3281000 Extindere iluminat public zona Polona 1696400 Extindere iluminat public zona Felix 1246000

B. Lucrari noi 500.000 Extindere iluminat public Calea Aradului 500.000

C. Dotari independente si alte investitii 900.000 Studii si proiecte 900.000 S.F.Extindere iluminat public str. Fuiorului 100000 S.F.Extindere iluminat public in noua zona de locuinte Ovidiu Balea 100000 S.F.Extindere iluminat public in noua zona de locuinte z. Torontalului 100000 S.F.Extindere iluminat public in str. Legumiculturii 100000 S.F.Extindere iluminat public Centru Vechi Cetatei 100000 S.F.Extindere iluminat public Zona Matei Basarab parc 100000 S.F.Extindere iluminat public in Parcul Doina 100000 S.F.Extindere iluminat public parcul Central 100000 S.F.Extindere iluminat public Intrarea Cucului 100000

63.02.05 Gradini parcuri zone verzi 5.200.000

A. Lucrari in continuare 2.000.000 Reamenajare Gradina Zoologica 2.000.000

B. Lucrari noi 2.200.000 Reamenajare Parcul Poporului 2.000.000 Modernizare pista Jogging 200.000

C. Dotari independente si alte investitii 1.000.000 Dotari independente 1.000.000 Studii si proiecte 0

63.02.08.Locuinte 49.148.340

A. Lucrari in continuare 32.108.340 Consolid mansard imobil str. Stefan cel Mare nr.2-P-ta Romanilor 1 8.000.000 Amenajari exterioare zona Steaua III 5.000.000 Reabilitare camin str. Ialomita nr. 61 B 7.142.090

Amenajare exterioare zona Polona 5.619.152 Reabilitare camin nr. 4 str. Polona 6.347.098

B. Lucrari noi 6.000.000 Reabilitare camin nr. 2 str. Polona 6.000.000

C. Dotari independente si alte investitii 11.040.000 Dotari independente 4.240.000 Achizitie camin nr 2 3.000.000 Studii si proiecte 3.800.000 alte studii-urbanism 2.000.000 studii si proiecte 1.800.000

63.02.09 Alimentari cu apa 76.415.000

A. Lucrari in continuare 40.100.000 Alimentari cu apa.Forare fantani publice Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 5.000.000

Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III 5.000.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL str. Campului 3000000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor Zona Aida-Mures-N.Ivan 100.000 Realizare sistem major de canalizare -cartier Ghiroda 10.000.000 Extindere retea apa Zona Marginii 2.000.000 Reabilitare canal Calea Martirilor-Muzicescu 15000000

B. Lucrari noi 34.315.000

Extindere retea canal str. Agricultorilor 990.000 Extindere retea canal str. Semicerc 3.000.000 Extindere retea canal str. Olarilor 975.000 Extindere retea canal str. Gen. Stavrescu 2.000.000 Extindere retea canal str. Musicescu (partial) 50.000 Extindere retea apa zona Plopi Sud (partial) 2.200.000 Extindere retea apa str.Mures (zona Tosca) 600.000 Extindere retea apa str. E.Botoca - M.Draghici 2.600.000 Extindere retea apa str. Octav Bacila 1.300.000

Sistem major canal - cartier Kuncz 450.000 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie 380.000 Extindere retea canal str. Banul Severinului 1.000.000 Extindere retea apa- canal str. Bruxelles 2.500.000 Extindere retea canal str. Corneliu Nepos 250.000 Extindere retea apa-canal zona Bobalna 350.000 Extindere retea canal str. Comuna din Paris 1.600.000 Extindere retea apa-canal str. Vlad Banateanu 1.900.000 Extindere retea apa-canal zona Mures - Tosca 1.200.000 Extindere retea apa-canal strada nr.III zona Blascovici 800.000 Extindere retea apa-canal str. Anisoara Odeanu 2.400.000 Extindere retea apa-canal zona str. Mures 16 190.000 Extindere retea canal str. Cercului(partial) 2.000.000 Extindere retea canal str. Calimanesti(partial) 100.000 Extindere retea apa canal str. Pius Branzeu 3.030.000 Extindere retea apa canal str. Horia Crenga(partial) 2.000.000 Extindere retea apa canal zona Mures Tosca etapa 2 150.000 Extindere retea canal str. Aprodul Movila 150.000 Extindere retea apa str. Euripide 150.000

C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente 0 Studii si proiecte 2.000.000

SF Alimentari apa si canal 2.000.000

63.02.13 Introduceri gaze in localitati 8.200.000

A. Lucrari in continuare 7.000.000 Dezv. Retele gaze nat zona Centru -Asanesti- M.Eminescu 4.500.000 Dezv. Retele gaze nat Zona Abrud-Detunata 2.500.000

B. Lucrari noi 500.000 Intregiri retele gaze naturale 500.000

C. Dotari independente si alte investitii 700.000

Dotari independente Studii si proiecte 700.000 SF Construire SRM si PRM 200.000 SF Extindere retele gaze naturale zona Kuncz 150.000 SF Extindere retele gaze naturale 200.000 SF Extindere retele gaze naturale zonaOvidiu Balea 150.000 Dezv. Retele gaze nat zona Take Ionescu

63.02.50 Alte cheltuieli privind dezvoltarea publica 86.223.556

A. Lucrari in continuare 70.724.556 Piata de gros 24.184.556 Reabilitare P-ta Vacarescu 46.540.000 B. Lucrari noi 5.500.000 Reabilitare fatade centru istoric Timisoara 250.000 Reabilitare centru istoric 250.000 Consolidare P-ta libertatii nr 1 5.000.000 C. Dotari independente si alte investitii 9.999.000 Dotari independente 1.999.000 Achizitii teren 1.000.000 Studii si proiecte 7.000.000 Alte studii 5.000.000 Inventariere , expertizare riscuri seismice 2.000.000

Capitolul 68.02 Transporturi si Comunicatii 557.774.342 TOTAL din care : 68.02.12 Intretinerea si repararea strazilor 224.468.391

A. Lucrari in continuare 110.068.391 Modernizare str. Mihalache 8.000.000 Modernizare str. Kogalniceanu 20.000.000 Modernizare blv Revolutiei,Bogdanestilor-Brediceanu 65.568.391 amenajare intersectie Gh.Lazar-Circumvalatiunii 10.000.000 Amenajare str. Mangalia 1.500.000 Modernizare str.Independentei-Drubeta 5.000.000

B. Lucrari noi 104.500.000

Amenajare str. Horia Creanga 5.000.000 Amenajare str. Ion Ratiu 1.500.000 Amenajare str. Herculane 4.000.000 Amenajare str. Cozia 4.000.000 Amenajare str. Busuioc 3.000.000 Amenajare str. Schwicker 4.000.000 Amenajare str. Vasilescu Vasia 5.000.000 Amenajare str. Tibrului 6.000.000 Amenajare str. Copernic 3.000.000 Amenajare str. Galileo Galilei 2.500.000 Amenajare str. Agronomiei 4.000.000 Amenajare str. Gloriei 3.000.000 Amenajare str. Progresul 2.500.000 Amenajare str. Trifoiului 2.000.000 Amenajare str. Chimistilor 11.000.000 Amenajare str. Ulpia Traiana 6.500.000 Amenajare piata Traian 10.000.000 Modernizare str. Pestalozzi 1.000.000 Modernizare blv Dambovita 10.000.000 Modernizare Bv Rebreanu - I. Bulbuca 10.000.000 Consolidare pod Eroilor 500.000 Modernizare str. Casian Munteanu 4.000.000 Amenajare intersectie bl. Eroilor-cal. Buziasului 2.000.000

C. Dotari independente si alte investitii 9.900.000 Dotari independente Studii si proiecte 9.900.000 SF str. Lapusneanu 100.000 SF str. Belgrad 100.000 SF str. Virgilius 100.000 SF str. Brigadierilor 100.000 SF str. Weismuller 100.000 SF str. Gospodarilor 100.000 SF str. Jose Silva 100.000 SF consolidare pod Muncii 200.000 SF Consolidare Pasarela Parcul Copiilor 100.000 SF Consolidare pod Michelangelo 200.000 SF Consolidare pod Stefan cel Mare 200.000

SF Consolidare pasaj Slavici- Polona 200.000 Expertiza pod Michelangelo 200.000 Expertiza pod Stefan cel Mare 200.000 Expertiza pasaj Slavici- Polona 200.000 Expertiza pasaj 16 Decembrie 200.000 SF consolidare pasaj 16 Decembrie 200.000 SF Amenajari drumuri cartier Ghiroda 200.000 SF Amenajare intersectie Cal.Sagului-Iuliu Maniu-16 Decdembrie 100.000 SF Amenajare intersectie Cetatii -Gh.Lazar-Closca 100.000 SF Amenajare intersectie Brancoveanu-Porumbescu 100.000 SF Amenajare intersectie Lidia-Drubeta 100.000 SF Amenajare Liviu Rebreanu- I.Bulbuca 500.000 SF Pasaj inferior Jiul 500.000 SF Pod peste Bega la str. Jiul 500.000 SF Pasaj superior peste liniile CF la Bd.Iuliu Maniu 1.000.000 SF Pasaj inferior Popa Sapca 500.000 SF Pod peste Bega la str. Bobalna 500.000 SF Amenajare zona Aida-Mures-N.Ivan 200.000 SF Alte studii si proiecte drumuri 3.000.000 68.02.07 Transport in comun 333.305.951

A. Lucrari in continuare 324.305.951 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) 128.848.715 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI)Finantare subventii guvern 195.457.236 C. Dotari independente si alte investitii 9.000.000 Dotari independente 8.000.000 achizitii refugii calatori 6.000.000 achizitii mijloace transport 2.000.000 Studii si proiecte 1.000.000 Alte studii si proiecte 1000000

Capitolul 72.02 Alte Actiuni 13.227.375 TOTAL din care :

72.02.07 Protectie civila 12.000.000 Inspectorat Municipal de Protectie Civila

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 12.000.000 Dotari independente 12000000 Studii si proiecte

72,02,50Alte actiuni privind dezvoltarea publica 1.227.375

B. Lucrari noi 450.000 Parc Tehnologic 450000 C. Dotari independente si alte investitii 777.375 Dotari independente 777375 Incubator de afaceri si centru de transfer tehnologic Software Timisoara 777375

ADRIAN ORZA DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ

DIRECTOR URBANISM DIRECTOR PATRIMONIU RADU RADOSLAV NICUSOR CONSTANTIN MIUT

PRIMAR dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR VICEPRIMAR

SMARANDA HARACICU SEF SERVICIU BUGET INVESTITII

Atasament: Buget_general_2005.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara Formular: 131

- mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3+4+5+6 8 9=7-8

VENITURI TOTAL (rd.02+16+……+22) 01 3.569.763.189 200.000.000 91.573.841 3.861.337.030 3.861.337.030

Venituri curente (rd.03+15) 02 3.006.284.991 x x 91.573.841 3.097.858.832 3.097.858.832

Venituri fiscale (rd.04+11) 03 2.682.465.442 x x x x x 2.682.465.442 2.682.465.442

Impozite directe (rd.05 la rd.10) 04 1.545.368.735 x x x x x 1.545.368.735 1.545.368.735

Impozit pe profit 05 67.943.439 x x x x x 67.943.439 67.943.439 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 06

1.028.447.675 x x

x x x 1.028.447.675 1.028.447.675

Impozite şi taxe de la populaţie 07 179.472.074 x x x x x 179.472.074 179.472.074

Taxa pe teren*) 08 686.400 x x x x x 686.400 686.400 Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice 09

213.928.000 x x

x x x 213.928.000 213.928.000

Alte impozite directe 10 54.891.147 x x x x x 54.891.147 54.891.147

Impozite indirecte (rd.12 la rd.14) 11 1.137.096.707 x x x x x 1.137.096.707 1.137.096.707

Impozitul pe spectacole 12 1.249.980 x x x x x 1.249.980 1.249.980

Sume defalcate din TVA 13 964.855.148 x x x x x 964.855.148 964.855.148

Alte impozite indirecte 14 170.991.579 x x x x x 170.991.579 170.991.579

BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE pe anul 2005

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilo r externe şi interne

Bugetul fondurilo r externe neramb ursabile

Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local

Total

Transfe ruri

între bugete* *) (se scad)

Total buget general

Venituri nefiscale 15 323.819.549 x x 91.573.841 415.393.390 415.393.390

Venituri din capital 16 364.561.726 x x x 364.561.726 364.561.726

Subvenţii de la bugetul de stat 17 195.457.236 x x x x x 195.457.236 195.457.236

Subvenţii de la alte bugete 18 0 x x x x x 0 0

Subventii din bugetul local 19 x x x x x 0 0

Donaţii si sponsorizări 20 3.459.236 x x x 3.459.236 3.459.236 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 21

0 x x x x x 0 0

Venituri din fonduri externe nerambursabile 22 x x x x x 0 0

CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+30+...+33) 23 3.569.763.189 200.000.000 91.573.841 3.861.337.030 3.861.337.030

Cheltuieli curente (rd.25+26+….+29) 24 2.548.708.782 2.548.708.782 2.548.708.782

Cheltuieli de personal 25 959.965.487 959.965.487 959.965.487

Cheltuieli materiale si servicii 26 936.783.647 936.783.647 936.783.647

Subventii 27 592.930.707 592.930.707 592.930.707

Transferuri 28 13.428.941 13.428.941 13.428.941

Dobanzi 29 45.600.000 45.600.000 45.600.000

Cheltuieli de capital 30 916.818.513 200.000.000 77.914.967 1.194.733.480 1.194.733.480

Imprumuturi acordate 31 0 13.658.874 13.658.874 13.658.874 Rambursari de credite, plăţi de dobînzi şi comisioane la credite 32 104.116.000 104.116.000 104.116.000

Rezerve 33 119.894 119.894 119.894

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 34 0 0 0

(rd.01-rd.23) 0 0 0

Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Atasament: Buget_local_2005.pdf

JUDETUL TIMIS Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Timisoara Formular: 126/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE

pe anul 2005

-mii lei- cod clasificare Denumire indicatori Cod rand Buget 2005 0001 VENITURI TOTALE 1 3.569.763.189,00

Din care: 4802 VENITURI PROPRII 2 2.356.268.794,00 0002 I. VENITURI CURENTE 3 1.012.982.168,00

Din care: 0003 A. VENITURI FISCALE 4 689.162.619,00 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 5 516.921.060,00 01.02. Impozitul pe profit 6 67.943.439,00 0302 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 7 179.472.074,00 03.02.01 Impozitul pe veniturile liber profesionistilor 8 0,00 03.02.02 Impozitul pe cladiri persoane fizice 8 132.721.913,00 03.02.03 Taxa asupra mijloacelor de transport pers.fizice 9 17.101.148,00 03.02.04 Impozitul pe veniturile din inchirieri subinchirieri 11 0,00 03.02.05 Impozit din venituri pt dreptul de autor 12 0,00 03.02.07 Impozit din veniturile obtinute din premi si castig. 13 0,00 03.02.08 Impozitul pe veniturile pers. fizice nesalariate 14 0,00 03.02.09 Impozitul pe teren persoane fizice 10 22.057.359,00 03.02.30 Alte impozite si taxe 11 7.591.654,00 04.02. TAXA PE TEREN 12 686.400,00 05.02. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 13 213.928.000,00 05.02.01 Impozit pe cladiri de la persoane juridice 14 195.624.000,00 05.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 15 18.304.000,00 08.02 ALTE IMPOZITE DIRECTE 16 54.891.147,00 080205 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 17 14.479.759,00 080206 Impozitul pe terenul agricol 18 0,00 08.02.30 Alte incasari din impozite directe 19 40.411.388,00 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 20 172.241.559,00 15.02. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 21 1.249.980,00 17.02. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 22 170.991.579,00 17.02.03 Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz.de funct. 23 105.096,00 17,02,10 Taxe judiciare de timbru 24 40.440.080,00

1

17,02,12 Taxe de timbru pt activitatea notariala 25 109.825.025,00 17.02.13 Taxe extrajudiciare de timbru 26 14.414.400,00 17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 27 6.206.978,00 20.00 B. VENITURI NEFISCALE 28 323.819.549,00 20.02 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 29 48.581.861,00 21.02 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 30 24.157.557,00 21.02.06 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 31 22.168.155,00 21.02.07 Venit din incas lucr.de combat.daunatori sect.vegetal 32 0,00 21.02.08 Veniturile punctelor de insamantari artificiale 33 0,00 21.02.09 Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare 34 0,00

21,02,11 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pt.intretinerea copiilor in crese 33 0,00 21.02.12 Varsaminte din disp. Instit,publice si act.autofin. 34 0,00 21.02.14 Contrib.de la pers.benef.de cantina aj.social 35 654.902,00 21,02,15 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 36 0,00 21.02.20 Venituri din prestari de servicii 37 0,00 21.02.30 Alte venituri de la institutiile publice 38 1.334.500,00 22.02 DIVERSE VENITURI 39 251.080.131,00 22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 40 112.518,00 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 41 7.628.147,00 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 42 125.759.121,00

220206

Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 43 68.640,00

22.02.07 Venituri din concesiuni si inchirieri 44 109.253.657,00

220208 Penalitati pt. Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 45 0,00

22.02.12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.(agr) 46 0,00 22.02.17 Venituri realiz din adm.si valorif bunurilor fostelor CAP 47 0,00 22.02.19 Venituri din dividende 48 0,00 22.02.30 Incasari din alte surse 49 8.258.048,00

30.00 II. VENITURI DIN CAPITAL 50 364.561.726,00 30.02 VENIT. DIN VALORIF.UNOR BUNURI ALE STATULUI 51 364.561.726,00 30.02.01 Venituri din valorif unor bunuri ale instit. Publice 52 2.641.267,00 30.02.03 Venit din vanzarea locuintelor constr.din fd.statului 53 6.999.358,00 30.02.04 Venituri din privatizare 54 0,00 30.02.10 Venituri din valorif unor bunuri apartinand domeniului privat 55 354.921.101,00

31.00 III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 56 1.993.302.823,00 31.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPZITUL PE VENIT 57 1.026.466.725,00 31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 58 952.952.000,00

2

31.02.02 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locle 59 49.722.775,00 31.02.03 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 60 23.791.950,00 32.02 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 61 1.980.950,00 33.02 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 62 964.855.148,00

33.02.01 Sume defalcate din TVA pt. Institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre jud si locale de consultanta agricola 63 642.905.674,00

33.02.02 Sume defalcate din TVA pt. Subventionarea energiei termice 64 321.892.000,00

33.02.03 Sume defalcate din TVA pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 65

33.02.04 Sume defalcate din TVA pt.drumurile judetene si comunale 57.474,00 37.00 IV. SUBVENTII 66 195.457.236,00 37.02 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 67 195.457.236,00

37.02.02 Subventii primite de BL pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 68 0,00

37.02.03 Subv.primite de BL pt.investitii finantate partial din imprumuturi externe 69 195.457.236,00 37.02.05 Subv.primite de BL pt. Finantarea stud.de fezab.afer.proiectelor SAPARD 70 0,00 37.02.07 Subv.primite de BL pt.dezvoltarea sistemului energetic 70 0,00

37.02.08 Subv.primite de BL pt.drumuri jud.,comun.,si pt. Strazile ce se vor amenajain perim.destin.constr.de cvartalede locuinte noiin localitari rurale si urbane 72 0,00

37.02.09 Subv.primite de BL pt.finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 71 0,00

37.02.11 Subventii primite de BL pt.finantarea elab.si/sau actualizarii PUG si a regulamentelor locale de urbanism 72 0,00

37.02.12 Subv.primite de BL pt.aeroporturi de interes local 73 0,00 37.02.13 Subv.primite de BL din Fondul de interventie 74 0,00

37.02.14 Subv.primite de BL pt.finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 75 0,00

37.02.15 Subv. primite de BL pt.finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilorexistente cu destinatie de locuinta 76 0,00

37.02.16 Subventii primite de BL pt. Lucrarile de cadastru imobiliar 77 0,00 39.02 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 78 0,00

39.02.02 Subventii peimite de la bugetul asigurarilor pt.somaj pt. Finantarea programelor pt. ocuparea temporara a fortei de munca 79 0,00

39.02.04 Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 80 0,00

40.02 V. DONATII SI SPONZORIZARI 81 3.459.236,00 40.02.01 Donatii si sponzorizari 82 3.459.236,00

42.00 VI. INCASARI DIN RAMB. IMPR. ACORDATE 83 0,00 42.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 84 0,00 42.02.13 Incas.din ramb.impr.pt.inf.inst.si sv.publ.de interes loc. 85 0,00

3

42.02.17 Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 86 0,00

IX. IMPRUMUTURI 0,00 45.02 IMPRUMUTURI TEMPORARE 0,00 45.02.02 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 0,00

46.02 SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 0,00

5002 CHELTUIELI TOTAL 87 3.569.763.189,00 01 A.CHELTUILI CURENTE 88 2.548.708.782,00 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 89 959.965.487,00 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 90 936.783.647,00 34 SUBVENTII 91 592.930.707,00 35 Subventii 92 592.930.707,00 35.01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 93 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 94 592.930.707,00 38 TRANSFERURI 95 13.428.941,00 39 Transferuri consolidabile 96 2.644.609,00 39.21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 97 2.644.609,00 40 Transferuri neconsolidabile 98 10.784.332,00 40.02 Burse 99 2.667.332,00 40.08 Ajutoare sociale 100 7.471.698,00 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 101 0,00 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 102 0,00

40.12 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 103 0,00

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 104 0,00 40.27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 105 0,00 40.41 Asociatii si fundatii 106 0,00 40.55 Programe cu finantare rambursabila 107 0,00 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 108 0,00 40.61 Sustinerea cultelor 109 0,00 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 110 0,00 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 110 0,00 40.80 Alte transferuri 111 0,00 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 112 645.302,00 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 113 0,00 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 114 0,00 49 DOBANZI 115 45.600.000,00

4

50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 116 45.600.000,00 50.01 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne 117 3.200.000,00 50.02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 118 42.400.000,00 50.03 Cheltuieli ocazion.de emisiunea si plasarea titlurilor de val. 119 0,00 50.04 Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 120 0,00 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadr,plan de redres. 121 0,00

69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 122 916.818.513,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 123 916.818.513,00 72 Investitii ale institutiilor publice 124 507.097.562,00

73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale 125 409.720.951,00

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 126 0,00

78 C. OPERATIUNI FINANCIARE 127 84.616.000,00 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 128 0,00 80 Imprumuturi 129 0,00 80.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 130 0,00

80.12 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 131 0,00

84 RAMBURSARI DE CREDITE , PLATI DOBANZI-COMIS. 132 0,00 86 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.aferente acestora 133 0,00 86.01 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.din fd.garantare 134 0,00 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 135 0,00 86.03 Rambursari de credite externe contractate de stat 136 0,00 86.04 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 137 0,00 87 Rambursari de imprumuturi 138 84.616.000,00 87.02 Rambursari de imprumuturi acord. din trezoreria statului 139 0,00 87.04 Rambursari de imprumuturi interne pt.investitii 140 34.000.000,00 87.05 Rambursari de imprumuturi externe pt.investitii 141 50.616.000,00 89 D. REZERVE 142 119.894,00 90 REZERVE 143 119.894,00 91 Rezerve 144 119.894,00 51.00 I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL 145 258.760.220,00 51,02 AUTORITATI PUBLICE 146 258.760.220,00 01 CHELTUIELI CURENTE 147 229.260.220,00 02 - cheltuieli de personal 148 128.210.220,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 149 101.050.000,00 34 SUBVENTII 150 0,00 35 Subventii 151 0,00 3501 Subventii de la buget pentru institutiile publice 152 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 153 29.500.000,00

5

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154 29.500.000,00 72 Investitii ale institutiilor publice 155 29.500.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 156 0,00 510205 Autoritati executive 157 258.760.220,00 57.00 III CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL 158 1.245.172.646,00 01 A.CHELTUILI CURENTE 159 1.161.955.146,00 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 160 815.791.895,00 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 161 335.378.919,00 34 SUBVENTII 162 0,00 35 Subventii 163 0,00 35.01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 164 0,00 38 TRANSFERURI 165 10.784.332,00 40 Transferuri neconsolidabile 166 10.784.332,00 40.02 Burse 167 2.667.332,00 40.08 Ajutoare sociale 168 7.471.698,00 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 169 0,00 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 170 0,00 40.41 Asociatii si fundatii 171 0,00 40.55 Programe cu finantare rambursabila 172 0,00 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 173 0,00 40.61 Sustinerea cultelor 174 0,00 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 175 0,00 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 175 0,00 40.80 Alte transferuri 176 0,00 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 177 645.302,00 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 178 0,00 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 179 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 180 83.217.500,00 70 B. CHELTUILI DE CAPITAL 181 83.217.500,00 72 Investitii ale institutiilor publice 182 83.217.500,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 183 0,00 57,02 INVATAMANT 184 898.637.692,00

01 CHELTUIELI CURENTE 185 854.774.692,00 02 - cheltuieli de personal 186 631.392.622,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 187 220.714.738,00 34 SUBVENTII 188 0,00 35 Subventii 189 0,00 35,01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 190 0,00 38 TRANSFERURI 191 2.667.332,00 40 Transferuri neconsolidabile 192 2.667.332,00 40.02 Burse 193 2.667.332,00

6

4041 Asociatii si fundatii 194 0,00 4080 Alte transferuri 195 0,00 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 196 43.863.000,00 70 CHELTUILI DE CAPITAL 197 43.863.000,00 72 Investitii ale institutiilor publice 198 43.863.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 199 0,00 57.02.02 Invatamant prescolar 200 149.924.504,00

-cheltuieli materiale si servicii 38.596.912,00 -cheltuieli de personal 100.027.592,00 -cheltuieli de capital 11.300.000,00 -transferuri 0,00

57.02.03 Invatamant primar si gimnazial 201 316.442.304,00 -cheltuieli materiale si servicii 78.172.969,00 -cheltuieli de personal 225.439.004,00 -cheltuieli de capital 11.500.000,00 -transferuri 1.330.331,00

57.02.04 Invatamant liceal 202 297.534.769,00 -cheltuieli materiale si servicii 74.529.522,00 -cheltuieli de personal 200.986.174,00 -cheltuieli de capital 21.063.000,00 -transferuri 956.073,00

57.02.05 Invatamant profesional 203 130.494.434,00 -cheltuieli materiale si servicii 27.498.735,00 -cheltuieli de personal 102.628.771,00 -cheltuieli de capital 0,00 -transferuri 366.928,00

57.02.06 Invatamant postliceal 204 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 -transferuri 0,00

57.02.08 Invatamant special 205 4.241.681,00 -cheltuieli materiale si servicii 1.916.600,00 -cheltuieli de personal 2.311.081,00 -cheltuieli de capital 0,00 -transferuri 14.000,00

57.02.14 Internate , camine si cantine pt. Elevi 206 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 -cheltuieli de capital 0,00

58,02 SANATATE 207 49.258.000,00

01 CHELTUIELI CURENTE 208 26.758.000,00 7

02 - cheltuieli de personal 209 6.588.000,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 210 20.170.000,00 38 TRANSFERURI 211 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 212 0,00 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 213 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 214 22.500.000,00 70 CHELTUILI DE CAPITAL 215 22.500.000,00 72 Investitii ale institutiilor publice 216 22.500.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 217 0,00 58.02.03 Spitale 218 34.500.000,00

- cheltuilei materiale si servicii 12.000.000,00 - cheltuieli de personal 0,00 - cheltuieli de capital 22.500.000,00

58.02.05 Crese 219 8.758.000,00 - cheltuilei materiale si servicii 2.170.000,00 - cheltuieli de personal 6.588.000,00 - cheltuieli de capital 0,00

58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 220 6.000.000,00 - cheltuilei materiale si servicii 6.000.000,00 - cheltuieli de personal 0,00 - cheltuieli de capital 0,00

59,02 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE 221 95.602.387,00 01 CHELTUIELI CURENTE 222 90.124.887,00 02 - cheltuieli de personal 223 60.214.500,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 224 29.910.387,00 34 SUBVENTII 225 0,00 35 Subventii 226 0,00 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 227 0,00 38 TRANSFERURI 228 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 229 0,00 4041 Asociatii si fundatii 230 0,00 4061 Sustinerea cultelor 231 0,00 4072 Contributii la salarizarea personalului neclerical 232 0,00 4080 Alte transferuri 233 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 234 5.477.500,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 235 5.477.500,00 72 Investitii ale institutiilor publice 236 5.477.500,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 237 0,00 590203 Biblioteci publice comunale, orasenesti,municipale si judetene 238 0,00 590204 Muzee 239 0,00 590205 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 240 68.983.000,00

- cheltuieli de personal 56.227.000,00 - cheltuilei materiale si servicii 9.856.000,00

8

- cheltuieli de capital 2.900.000,00 590206 Scoli populare de arta 241 0,00 590207 Casa de cultura 242 11.300.000,00

- cheltuieli de personal 3.987.500,00 - cheltuilei materiale si servicii 4.735.000,00 - cheltuieli de capital 2.577.500,00

590208 Camine culturale 243 0,00 590210 Centre de conservare si promovarea culturii traditionale 244 0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 245 0,00 Centre culturale 246 0,00

590215 Culte religioase 247 1.000.000,00 590220 Activitatea sportiva 248 10.000.000,00 590221 Activitatea de tineret 249 0,00 59.02.50 Alte actiuni culturale ( materiale si servicii ; agenda) 250 4.319.387,00 60,02 ASISTENTA SOCIALA 251 201.674.567,00

01 CHELTUIELI CURENTE 252 190.297.567,00 02 - cheltuieli de personal 253 117.596.773,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 254 64.583.794,00 34 SUBVENTII 255 0,00 35 Subventii 256 0,00 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 257 0,00 38 TRANSFERURI 258 8.117.000,00 40 Transferuri neconsolidabile 259 8.117.000,00 40.08 Ajutoare sociale 260 7.471.698,00 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 261 0,00 4010 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 262 0,00 4041 Asociatii si fundatii 263 0,00 4055 Programe realizate cu finantare rambursabila 264 0,00 40,67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 272 0,00 4080 Alte transferuri 265 0,00 4090 Ajutor pentru incalzirea locuintei 266 645.302,00

Praograme cu finantare nerambursabila 267 0,00 Alocatii si indemnizatii pt.persoanele cu handicap 268 0,00

69 CHELTUILI DE CAPITAL 269 11.377.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 270 11.377.000,00 72 Investitii ale institutiilor publice 271 11.377.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 272 0,00 60.02.02 Centre de ingrijire si asistenta (Serv Maltez) 273 2.050.840,00

-cheltuieli materiale si servicii 2.050.840,00 -cheltuieli de personal 0,00 -cheltuieli de capital 0,00

60.02.03 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pt minori cu handicap 274 0,00 9

60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 275 9.926.353,00 -cheltuieli materiale si servicii 2.046.400,00 -cheltuieli de personal 5.879.953,00 -cheltuieli de capital 2.000.000,00

60.02.05 Centre de integrare prin terapie ocupationala 276 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 -cheltuieli de capital 0,00

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica (CRISPPAH) 277 14.058.321,00 -cheltuieli materiale si servicii 6.006.752,00 -cheltuieli de personal 6.982.569,00 -cheltuieli de capital 1.069.000,00

60.02.07 Cantina de ajutor social 278 22.422.471,00 -cheltuieli materiale si servicii 17.618.167,00 -cheltuieli de personal 2.004.304,00 -cheltuieli de capital 2.800.000,00

60.02.09 Ajutor social 279 0,00 60.02.10 Asistenta sociala in caz de invaliditati 280 0,00 60.02.13 Sustinerea sistemului de protectie a dreptului copilului 281 0,00 60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 282 2.306.346,00

-cheltuieli materiale si servicii 760.300,00 -cheltuieli de personal 1.546.046,00 -cheltuieli de capital 0,00

60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 283 29.069.161,00 -cheltuieli materiale si servicii 4.869.692,00 -cheltuieli de personal 13.324.469,00 Ajutoare sociale 7.471.698,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 645.302,00 -cheltuieli de capital 2.758.000,00

60.02.41 Serviciul public specializat pt. Protectia copilului (Centr.min SF Nicolae) 284 7.658.242,00 -cheltuieli materiale si servicii 2.556.643,00 -cheltuieli de personal 4.801.599,00 -cheltuieli de capital 300.000,00

60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 285 18.937.000,00 -cheltuieli materiale si servicii 10.784.000,00 -cheltuieli de personal 6.153.000,00 -cheltuieli de capital 2.000.000,00

60.02.47 Drepturile asistentului personal pt copii si adulti cu handicap grav (Serv publ asist speciala) 286 95.245.833,00 -cheltuieli materiale si servicii 17.891.000,00 -cheltuieli de personal 76.904.833,00 -cheltuieli de capital 450.000,00 -Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 0,00

10

60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 287 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 -transf din bug stat pt plata ajutorului social cf L416 0,00 -cheltuieli de capital 0,00

63.00 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 288 996.170.991,00 63,02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 289 996.170.991,00 01 CHELTUIELI CURENTE 290 763.071.695,00 02 - cheltuieli de personal 291 13.227.372,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 292 232.044.432,00 34 SUBVENTII 293 517.799.891,00 35 Subventii 294 517.799.891,00 35,01 Subventii de la buget pt.institutiile publice 295 0,00 35,03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 296 517.799.891,00 38 TRANSFERURI 297 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 298 0,00

4012 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 299 0,00

4080 Alte transferuri 300 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 301 233.099.296,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 302 233.099.296,00 72 Investitii ale institutiilor publice 303 156.684.296,00 73 Investitii ale regiilor autonome 304 76.415.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 305 0,00 63.02.03 Iluminat 306 80.512.400,00

- cheltuieli curente 72.600.000,00 - cheltuieli de capital 7.912.400,00

63.02.05 Intretinere gradini parcuri si zone verzi,baze sportivre si de agrement 307 71.898.844,00 - cheltuieli curente 66.698.844,00 - cheltuieli de capital 5.200.000,00

63.02.08 Locuinte 308 84.515.468,00 - cheltuieli de personal 13.227.372,00 - cheltuieli curente 22.139.756,00 - cheltuieli de capital 49.148.340,00

63.02.09 Alimentari cu apa 309 114.520.832,00 - Fond rezerva MRD ( inclusiv contrib.ISPA) 25.324.266,00 - Investitii BERD 0,00 - cheltuieli curente 12.781.566,00 - cheltuieli de capital 76.415.000,00

11

63.02.10 Retele , centrale si puncte termice 310 517.799.891,00 - subventii buget local 195.907.891,00 - subventii buget de stat 321.892.000,00 - cheltuieli de capital 0,00

63.02.12 Amenajari hidrotehnice de interes local 311 0,00 - cheltuieli curente 0,00 - cheltuieli de capital 0,00

63.02.13 Introducere de gaze naturale in localitati 312 8.200.000,00 - cheltuieli curente 0,00 - cheltuieli de capital 8.200.000,00

63.02.14 Electrificari rurale 313 0,00 63.02.50 Alte actiuni de dezvoltare publica si locuinte 314 118.723.556,00

- cheltuieli de personal 0,00 - cheltuieli curente 32.500.000,00 - cheltuieli de capital 86.223.556,00

64 V. MEDIU SI APE 315 71.945.102,00 64.02 MEDIU SI APE 316 71.945.102,00

A.CHELTUILI CURENTE 317 71.945.102,00 CHELTUIELI DE PERSONAL 318 0,00 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 319 71.945.102,00 SUBVENTII 320 0,00 Subventii 321 0,00 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 322 0,00 TRANSFERURI 323 0,00 Transferuri neconsolidabile 324 0,00 Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 325 0,00 Alte transferuri 326 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 327 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 328 0,00 Investitii ale institutiilor publice 329 0,00 Investitii ale regiilor autonome 330 0,00 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 331 0,00

63.02.04 Salubritate 332 69.780.984,00 - cheltuieli curente 69.780.984,00 - cheltuieli de capital 0,00 Colectoare si statii de epurare pentru ape uzate 333 0,00 - cheltuieli curente - cheltuieli de capital

63.02.11 Canalizare 334 2.164.118,00 - cheltuieli curente 2.164.118,00 - cheltuieli de capital 0,00

12

66 V. ACTIUNI ECONOMICE 335 826.412.572,00 01 A.CHELTUILI CURENTE 336 268.638.230,00 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 337 2.736.000,00 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 338 190.771.414,00 34 SUBVENTII 339 75.130.816,00 35 Subventii 340 75.130.816,00 35.01 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 341 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 342 75.130.816,00 38 TRANSFERURI 343 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 344 0,00

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 345 0,00

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 346 0,00 40.80 Alte transferuri 347 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 348 557.774.342,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349 557.774.342,00 72 Investitii ale institutiilor publice 350 224.468.391,00 73 Investitii ale regiilor autonome 351 333.305.951,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 352 0,00 67,02 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 353 3.189.376,00

01 CHELTUIELI CURENTE 354 3.189.376,00 02 - cheltuieli de personal 355 2.736.000,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 356 453.376,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 357 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 358 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 359 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 360 0,00 670204 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal 361 0,00

- cheltuieli de personal 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 0,00 - cheltuieli de capital 0,00

670205 Puncte de insamantari artificiale 353 0,00 670212 Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 354 0,00

- cheltuieli de personal 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 0,00 - cheltuieli de capital 0,00

670213 Centre judetene si locale de consultanta agricola 362 3.189.376,00 - cheltuieli de personal 2.736.000,00 - cheltuilei materiale si servicii 453.376,00 - cheltuieli de capital 0,00

13

68,02 TRANSPORTURI - COMUNICATII 363 823.223.196,00 01 CHELTUIELI CURENTE 364 265.448.854,00 02 - cheltuieli de personal 365 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 366 190.318.038,00 34 SUBVENTII 367 75.130.816,00 35 Subventii 368 75.130.816,00 35.01 Subnentii de la buget pentru institutiile publice 369 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 370 75.130.816,00 38 TRANSFERURI 371 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 372 0,00

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 373 0,00

40.80 Alte transferuri 374 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 375 557.774.342,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 376 557.774.342,00 72 Investitii ale institutiilor publice 377 224.468.391,00 73 Investitii ale regiilor autonome 378 333.305.951,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 379 0,00 68.02.02 Aviatie civila 380 0,00 68.02.05 Drumuri si poduri 381 0,00 68.02.07 Transport in comun 382 408.436.767,00 68.02.12 Strazi 383 414.786.429,00

- cheltuieli curente 190.318.038,00 - cheltuieli de capital 224.468.391,00

68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si com. 384 0,00 69,02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 385 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 386 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 387 0,00 38 TRANSFERURI 388 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 389 0,00 40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 390 0,00 40.80 Alte transferuri 391 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 392 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 393 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 394 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 395 0,00 69.02.03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 396 0,00 69.02.19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 397 0,00 69.02.50 Alte cheltuieli pt.actini econmice 398 0,00

VI. ALTE ACTIUNI 399 18.821.155,00 72,02 ALTE ACTIUNI 400 18.821.155,00 01 CHELTUIELI CURENTE 401 5.593.780,00

14

02 - cheltuieli de personal 402 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 403 5.593.780,00 38 TRANSFERURI 404 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 405 0,00 40,27 Trans.aferente Fondului Roman de Dezv.Sociala 406 0,00 40.80 Alte transferuri 407 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 408 13.227.375,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 409 13.227.375,00 72 Investitii ale institutiilor publice 410 13.227.375,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 411 0,00 72.02.02 Centre militare 412 0,00

- cheltuieli curente 0,00 - cheltuieli de capital 0,00

72.02.07 Protectie civila 413 13.600.000,00 - cheltuieli curente 1.600.000,00 - cheltuieli de capital 12.000.000,00

72.02.20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 414 0,00 72.02.50 Alte cheltuieli 415 5.221.155,00

- cheltuieli curente 3.993.780,00 - cheltuieli de capital 1.227.375,00

76.00 VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 416 19.500.000,00 76.02 FOND PENTRU GARANTAREA IMPR.EXTERNE 417 19.500.000,00 78 OPERATIUNI FINANCIARE 418 0,00

84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT 419 0,00

86 Ramb.credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora 420 0,00 86.01 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 421 0,00 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 422 0,00

Rambursari de credite externe contractate de stat 423 0,00 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 424 0,00

76.02.01 Fond pentru garantarea impr. externe dobanzi si comisioane aferente contracte garantate de stat 425 19.500.000,00

76.02.02 Rambursari de credite , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 426 0,00

84.00 VIII . TRANSFERURI 427 2.644.609,00 84,02 TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 428 2.644.609,00 01 CHELTUIELI CURENTE 429 2.644.609,00 38 TRANSFERURI 430 2.644.609,00 39 Transferuri consolidabile 431 2.644.609,00 39,21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 432 2.644.609,00 84.02.04 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 433 2.644.609,00 86.00 IX. IMPRUMUTUIRI ACORDATE 434 0,00

15

86,02 IMPRUMUTURI 435 0,00 78 OPERATIUNI FINANCIARE 436 0,00 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 437 0,00 80 IMPRUMUTURI 438 0,00 80,09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 439 0,00 80,12 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 440 0,00 86.02.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 441 0,00 86.02.13 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 442 0,00 88.00 X. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 443 45.600.000,00 88,02 DOBANZI AFERENTE DATOR.PUBL.LOCALE SI ALTE CHELTUIELI 444 45.600.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 445 45.600.000,00 49 DOBANZI 446 45.600.000,00 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 447 45.600.000,00 50.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 448 3.200.000,00 50.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 449 42.400.000,00 50.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 450 0,00 50.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 451 0,00 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 452 0,00 88.02.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 453 3.200.000,00 88.02.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 454 42.400.000,00 88.02.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 455 0,00 88.02.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 456 0,00 88.02.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 457 0,00 89.00 PLATI DE DOBANZI 458 0,00 89.02.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 459 0,00 90.00 XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 458 84.616.000,00 90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 459 84.616.000,00 78 OPERATIUNI FINANCIARE 460 84.616.000,00 84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 461 87 Rambursari de imprumuturi 462 84.616.000,00 87.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 463 87,02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 463 0,00 87,04 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 464 34.000.000,00 87,05 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 465 50.616.000,00 90.02.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 466 0,00 90.02.02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 466 0,00 90.02.03 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 467 34.000.000,00 90.02.04 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 468 50.616.000,00 95.00 XII. FONDURI DE REZERVA 469 119.894,00 95.02 FONDURI DE REZERVA 470 119.894,00 89 REZERVE 471 119.894,00 90 REZERVE 472 119.894,00

16

91 Rezerve 473 119.894,00 95.02.05 Fond rez.bugetara la disp.consiliilor locale si judetene 474 119.894,00

EXCEDENT ( DEFICIT) 475 0,00 90 - Excedent / Deficit 476 0 98.02 - Excedent 477 0 92 - Excedent 478 0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET - INVESTITII,

EC. ADRIAN BODO EC. SMARANDA HARACICU

17

Atasament: Buget_imprumuturi.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara Formular:

mii lei

IMPRUMUTURI EXTERNE SI INTERNE - TOTAL (rd.5+rd.87) 1 5050 200.000.000 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.6+rd.88) 2 70 200.000.000

Investitii ale institutiilor publice (rd.7+rd.89) 3 72 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.8+rd.90) 4 73 DIN CARE:

IMPRUMUTURI EXTERNE (rd.9+13+21+27+40+54+65+72+80) 5 5014 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.10+14+22+28+41+55+66+73+81) 6 70

Investitii ale institutiilor publice (rd.11+15+23+29+42+56+67+74+82) 7 72

Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.57+rd.68+rd.75) 8 73

AUTORITATI PUBLICE (rd.12) 9 5114 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.11) 10 70

Investitii ale institutiilor publice 11 72

Din total capitol: Autoritati executive 12 511405

INVATAMANT (rd.16 la rd.20) 13 5714

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE ŞI INTERNE PE ANUL 2005

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod indicator Prevederi 2005

131/03

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.15) 14 70

Investitii ale institutiilor publice 15 72

Din total capitol: Invatamant prescolar 16 571402

Invatamant primar si gimnazial 17 571403

Invatamant liceal 18 571404

Invatamant profesional 19 571405

Invatamant special 20 571408

SĂNĂTATE (rd.24 la rd.26) 21 5814 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.23) 22 70

Investitii ale institutiilor publice 23 72

Din total capitol: Spitale 24 581403

Creşe 25 581405

Alte instituţii şi acţiuni sanitare 26 581450 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (rd.30 la rd.39) 27 5914 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.29) 28 70

Investitii ale institutiilor publice 29 72

Din total capitol: Biblioteci publice comunale, orasenesti municipale si judetene 30 591403

Muzee 31 591404

Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte 32 591405

Şcoli populare de artă şi meserii 33 591406

Case de cultura 34 591407

Camine culturale 35 591408

Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale 36 591410

Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 37 591413

Culte religioase 38 591415

Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret 39 591450

ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII (rd.43 la rd.53) 40 6014

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.42) 41 70

Investitii ale institutiilor publice 42 72

Din total capitol: Centre de îngrijire şi asistenţă 43 601402

Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap 44 601403

Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap 45 601404

Centre de integrare prin terapie ocupaţională 46 601405

Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 47 601406

Cantine de ajutor social 48 601407

Unităţi de asistenţă medico-socială 49 601416

Servicii publice descentralizate 50 601425

Servicii publice specializate pentru protectia copilului 51 601441

Cămine pentru persoane vârstnice 52 601442

Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului 53 601443

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (rd.58 la rd.64) 54 6314 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.56+rd.57) 55 70

Investitii ale institutiilor publice 56 72 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 57 73

Din total capitol: Locuinte 58 631408

Alimentari cu apă 59 631409

Retele, centrale si puncte termice 60 631410

Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan 61 631412

Introducere gaze naturale in localitati 62 631413

Electrificari rurale 63 631414

Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe 64 631450

MEDIU ŞI APE (rd.69 la rd.71 ) 65 64.14

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 67+rd.68) 66 70

Investiţii ale instituţiilor publice 67 72 Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat 68 73

Din total capitol: Salubritate 69 64.14.06

Colectoare şi staţii de epurare pentru ape uzate 70 64.14.07

Canalizare 71 64.14.08

TRANSPORTURI SI COMUNICATII (rd.76 la rd.79) 72 6814 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.74+rd.75) 73 70

Investitii ale institutiilor publice 74 72 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 75 73

Din total capitol:

Aviaţie civilă 76 681402

Drumuri si poduri 77 681405

Transport in comun 78 681407

Strazi 79 681412

ALTE ACTIUNI ECONOMICE (rd.83) 80 6914 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.82) 81 70

Investitii ale institutiilor publice 82 72

Din total capitol: Prevenirea şi combatere inundaţii şi gheţuri 83 691403

EXCEDENT/DEFICIT (rd.85) 84 DEFICIT (rd.86) 85 9914

Deficit 86 991401

IMPRUMUTURI INTERNE (rd.91+95+104+109+121+133+143+150+158) 87 5015 200.000.000 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.92+96+105+110+122+134+144+151+159) 88 70 200.000.000

Investitii ale institutiilor publice (rd.93+97+106+111+123+135+145+152+160) 89 72 200.000.000 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.136+rd.146+rd.153) 90 73

AUTORITATI PUBLICE (rd.94) 91 5115 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.93) 92 70

Investitii ale institutiilor publice 93 72

Din total capitol: Autoritati executive 94 511505

INVATAMANT (rd.98 la rd.103) 95 5715 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.97) 96 70

Investitii ale institutiilor publice 97 72

Din total capitol: Invatamant prescolar 98 571502

Invatamant primar si gimnazial 99 571503

Invatamant liceal 100 571504

Invatamant profesional 101 571505

Invatamant postliceal 102 571506

Invatamant special 103 571508

SĂNĂTATE (rd.107 + rd.108) 104 5815 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.106) 105 70

Investitii ale institutiilor publice 106 72

Din total capitol: Spitale 107 581503

Creşe 108 581505

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (rd.112 la rd.120) 109 5915 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.111) 110 70

Investitii ale institutiilor publice 111 72

Din total capitol: Biblioteci publice comunale, orasenesti municipale si judetene 112 591503

Muzee 113 591504

Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte 114 591505

Şcoli populare de artă şi meserii 115 591506

Case de cultura 116 591507

Camine culturale 117 591508

Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale 118 591510

Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 119 591513

Culte religioase 120 591515

ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII (rd.124 la rd.132) 121 6015

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.123) 122 70

Investitii ale institutiilor publice 123 72

Din total capitol: Centre de îngrijire şi asistenţă 124 601502

Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap 125 601503 Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap 126 601504 Centre de integrare prin terapie ocupaţională 127 601505

Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 128 601506

Cantine de ajutor social 129 601507 Unităţi de asistenţă medico-socială 130 601516 Servicii publice specializate pentru protectia copilului 131 601541

Cămine pentru persoane vârstnice 132 601542 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (rd.137 la 142) 133 6315 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.135+rd.136) 134 70

Investitii ale institutiilor publice 135 72 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 136 73 Din total capitol:

Locuinte 137 631508 Alimentari cu apă 138 631509 Retele, centrale si puncte termice 139 631510 Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan 140 631512

Introducere gaze naturale in localitati 141 631513 Electrificari rurale 142 631514

MEDIU ŞI APE (rd.147+rd.149 ) 143 64.15 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 145+rd.146) 144 70

Investiţii ale instituţiilor publice 145 72 Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat 146 73 Din total capitol:

Salubritate 147 64.15.06 Colectoare şi staţii de epurare pentru ape uzate 148 64.15.07 Canalizare 149 64.15.08

TRANSPORTURI SI COMUNICATII (rd.154 la rd.157) 150 6815 200.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.152 + rd.153) 151 70 200.000.000 Investitii ale institutiilor publice 152 72 200.000.000 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 153 73 Din total capitol:

Aviaţie civilă 154 681502 Drumuri si poduri 155 681505 Transport in comun 156 681507 Strazi 157 681512 200.000.000

ALTE ACTIUNI ECONOMICE (rd.161) 158 6915 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.160) 159 70

Investitii ale institutiilor publice 160 72 Din total capitol:

Prevenirea şi combatere inundaţii şi gheţuri 161 691503 EXCEDENT/DEFICIT (rd.163) 162 0

DEFICIT (rd.164) 163 9915 Deficit 164 991501

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

Atasament: Venituri-cheltuieli.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara

Formular:

mii lei

VENITURI - TOTAL (rd.2) 1 000131 91.573.841 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 2 000231 91.573.841 B. VENITURI NEFISCALE (rd.4) 3 190031 91.573.841

DIVERSE VENITURI (rd.5 la rd.10) 4 2231 91.573.841 Incasari din alte surse 5 223130

Taxe speciale 6 223131

Amortizare mijloace fixe 7 223132

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 8 223133

Fondul de risc 9 223134

Fond de rulment 10 223135 91.573.841

CHELTUIELI - T O T A L (rd.23+30+41+47+62+79+96+107+113+124+133) 11 5031 91.573.841 CHELTUIELI CURENTE (rd.24+31+48+63+80+97+108+114+125+134) 12 01

CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.25+81+98+109+115+126+135) 13 02

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.26+32+49+64+82+99+110+116+127+136) 14 20

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.27+33+42+50+65+83+100+117+128+137) 15 70 77.914.967 Investitii ale institutiilor publice (rd.28+34+43+51+66+84+101+118+129+138) 16 72 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.85+102+119) 17 73 Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar (rd.86+103) 18 77

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.142) 19 78 13.658.874 IMPRUMUTURI ACORDATE (rd.143) 20 79 13.658.874

Imprumuturi (rd.144) 21 80 13.658.874

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.146) 22 8007 13.658.874

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2005

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Prevederi 2005

131/05

AUTORITATI PUBLICE (rd.29) 23 5131 CHELTUIELI CURENTE (rd.25+26) 24 01

CHELTUIELI DE PERSONAL 25 02 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 26 20

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.28) 27 70 Investitii ale institutiilor publice 28 72

Din total capitol:

Autoritati executive 29 513105

INVATAMANT (rd.35 la rd.40) 30 5731 CHELTUIELI CURENTE (rd.32) 31 01

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 32 20

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.34) 33 70

Investitii ale institutiilor publice 34 72

Din total capitol:

Invatamant prescolar 35 573102

Invatamant primar si gimnazial 36 573103

Invatamant liceal 37 573104

Invatamant profesional 38 573105

Invatamant special 39 573108

Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti 40 573114

SANATATE (rd.44 la rd.46) 41 5831 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.43) 42 70

Investitii ale institutiilor publice 43 72

Din total capitol:

Spitale 44 583103

Crese 45 583105

Alte institutii si actiuni sanitare 46 583150

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (rd.52 la rd.61) 47 5931 CHELTUIELI CURENTE (rd.49) 48 01

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 49 20

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51) 50 70

Investitii ale institutiilor publice 51 72

Din total capitol:

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene 52 593103

Muzee 53 593104

Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 54 593105

Case de cultura 55 593107

Camine culturale 56 593108

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 57 593113

Culte religioase 58 593115

Activitatea sportiva 59 593120

Activitatea de tineret 60 593121

Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret 61 593150 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII (rd.67 la rd.78) 62 6031 CHELTUIELI CURENTE (rd.64) 63 01

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 64 20

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.66) 65 70

Investitii ale institutiilor publice 66 72 Din total capitol:

Centre de ingrijire si asistenta 67 603102

Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap 68 603103

Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 69 603104

Centre de integrare prin terapie ocupationala 70 603105

Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 71 603106

Cantine de ajutor social 72 603107

Unitati de asistenta medico-sociala 73 603116

Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 74 603113

Servicii publice de asistenta sociala 75 603136

Servicii publice specializate pentru protectia copilului 76 603141

Camine pentru persoane varstnice 77 603142

Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 78 603150

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (rd.87 la rd.95) 79 6331 CHELTUIELI CURENTE (rd.81+82) 80 01

CHELTUIELI DE PERSONAL 81 02

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 82 20

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.84 la rd.86) 83 70

Investitii ale institutiilor publice 84 72 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 85 73 Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar 86 77 Din total capitol:

Iluminat 87 633103

Intretinere gradini publice,parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement 88 633105

Locuinte 89 633108

Alimentari cu apă 90 633109

Retele, centrale si puncte termice 91 633110

Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan 92 633112

Introducere de gaze naturale in localitati 93 633113

Electrificari rurale 94 633114

Alte actiuni privind dezvoltare publica si locuinte 95 633150

MEDIU ŞI APE (rd.104 la rd.106) 96 64.31

CHELTUIELI CURENTE (rd.98+rd.99) 97 01

CHELTUIELI DE PERSONAL 98 02

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 99 20

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 101 la rd.103) 100 70

Investiţii ale instituţiilor publice 101 72 Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat 102 73

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar 103 77 Din total capitol:

Salubritate 104 64.31.06

Colectoare şi staţii de epurare pentru ape uzate 105 64.31.07

Canalizare 106 64.31.08

AGRICULTURA SI SILVICULTURA (rd.111+112) 107 6731

CHELTUIELI CURENTE (rd.109+110) 108 01

CHELTUIELI DE PERSONAL 109 02

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 110 20 Din total capitol:

Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor 111 673104

Centre judetene si locale de consultanta agricola 112 673113

TRANSPORTURI SI COMUNICATII (rd.120 la rd.123) 113 6831 77.914.967 CHELTUIELI CURENTE (rd.115+116) 114 01

CHELTUIELI DE PERSONAL 115 02

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 116 20

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.118+119) 117 70 77.914.967

Investitii ale institutiilor publice 118 72 77.914.967 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 119 73 Din total capitol:

Drumuri si poduri 120 683105 Transportul in comun 121 683107 25.000.000 Strazi 122 683112 52.914.967

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor 123 683150

ALTE ACTIUNI ECONOMICE (rd.130 la rd.132) 124 6931 CHELTUIELI CURENTE (rd.126+127) 125 01

CHELTUIELI DE PERSONAL 126 02

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 127 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.129) 128 70

Investitii ale institutiilor publice 129 72 Din total capitol:

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 130 693103 Susţinerea programelor de dezvoltare regională 131 693119 Alte cheltuieli pentru actiuni economice 132 693150

ALTE ACTIUNI (rd.139 la rd.141) 133 7231 CHELTUIELI CURENTE (rd.135+136) 134 01

CHELTUIELI DE PERSONAL 135 02

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 136 20

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.138) 137 70

Investitii ale institutiilor publice 138 72 Din total capitol:

Centre militare 139 723102 Protectie civila 140 723107 Alte cheltuieli 141 723150

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.143) 142 78 13.658.874 IMPRUMUTURI ACORDATE (rd.144) 143 79 13.658.874

Imprumuturi (rd.145) 144 80 13.658.874

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 145 8007 13.658.874 Din total capitol:

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 146 863110 13.658.874 EXCEDENT/DEFICIT 147 EXCEDENT (rd.149) 148 9831 0

Excedent 149 983101

DEFICIT (rd.151) 150 9902 Deficit 151 990201

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

Atasament: Referat_buget_2005.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI APROBAT T I M I S O A R A P R I M A R DIRECTIA ECONOMICA Dr.Ing. GHEORGHE

CIUHANDU - BIROU BUGET - Nr.SC2004-21866/10.12.2004

R E F E R A T privind aprobarea bugetului local al

Primariei Municipiului Timisoara pe anul 2005 Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 511/29.11.2004 si

adresa nr. ________________________a Consiliului Judetean Timis prin care au fost repartizate sumele dupa cum urmeaza :

- sume defalcate din TVA pentru : - invatamant - cheltuieli de personal = 631.392.622 mii lei - burse = 163.699 mii lei - crese = 6.588.000 mii lei - Consultanta agricola = 2.736.000 mii lei - subventii energie termica = 321.892.000 mii lei - sume defalcate din impozitul pe venit pentru - echilibrarea bugetelor locale = 26.281.978 mii lei - protectie sociale = 50.082.000 mii lei - cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale = 55.821.441 mii lei - sume defalcate de TVA ptr. drumuri comunale si judetene = 57.474 mii lei

Tinand seama de adresa Directiei Edilitate nr.SC2004-21883/10.12.2004, a Directiei Urbanism nr.SC2004-104747/14.06.2004, a Directiei Patrimoniu nr.SC2004-21883/A/10.12.2004. precum si propunerile celorlalte unitati de subordonare locala, precum si in conformitate cu Ordonanta 45/2003 privind finantele publice locale art.5, 15 alin.1 lit.”a”, art.22 alin.1 si Legea 215/2001 privind administratia publica locala art. 38 lit(d) si art.68 lit.(e) conform art.46 alin.3, Serviciul Buget Investitii propune aprobarea bugetului local pe anul 2005 conform anexa 1, 2, 3, 4, 5.

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERV.BUGET-INVESTITII ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU AVIZAT JURIDIC,