keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 195/15.11.2016 pentru modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2016 - privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul

15.11.2016

Hotararea Consiliului Local 195/15.11.2016
pentru modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2016 - privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Adresele nr. SC2016 - 027269;027270;027272/07.11.2016 ale S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2016 - privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 99/20.09.2016 - privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;
Având în vedere Procesul-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Timişoara din data de 15.11.2016 ;
Având în vedere prevederile art.7 din Legea nr. 554/2004 - a contenciosului administrativ, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a) şi alin.(3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr.99/2016 - privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul , în sensul eliminării textului " S.C. Retim Ecologic S.A.", şi va avea următorul conţinut:
"Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează adunările generale ale acţionarilor şi consiliile de administraţie ale SC Drumuri Municipale SA, SC Piete SA, SC Aquatim SA, SC Horticultura SA, SC Colterm SA Timişoara."

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Drumuri Municipale SA,
- SC Piete SA,
- SC Aquatim SA,
- SC Retim Ecologic SA,
- SC Horticultura SA,
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- SC Colterm SA .
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI