keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 194/29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinţe colective" Calea Urseni nr. 14, Timişoara

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 194/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinţe colective" Calea Urseni nr. 14, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-001618/19.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ , sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara, republicată;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.210/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Timişoara - Calea Urseni";
În conformitate cu art. 25 alin. 1 şi Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 2 lit. c şi alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinţe colective" Calea Urseni nr. 14, Timişoara, având ca beneficiari pe Nicolcescu Corina şi Nicolcescu Ion, întocmit conform Proiectului nr. 25/2007, realizat de S.C. Right Hand S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim de S/D+P+2E faţă de limitele laterale ale parcelelor vecine şi S/D+P+3E+M/Er pentru frontul la Calea Urseni, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a cladirii cu lift, amplasarea construcţiei în conformitate cu condiţiile impuse prin cap. 7.1 din Planul Urbanistic Zonal Calea Urseni aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.210/1999, retragere minim 3 m faţă de aliniamentul stradal de la Calea Urseni, 3,00 m faţă de limitele de proprietate şi minim 6,00 m faţă de limita posteroară a lotului; acces pietonal şi auto din Calea Urseni şi strada Rapsodiei, realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 55 %, coeficientul de ocupare al terenului CUT maxim = 3, spaţii verzi de minim 20 % din suprafaţa totala a parcelei.

Art. 3 : Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 113653 - Timişoara, având nr. cadastral 14223/3 în suprafaţă de 974 mp, fiind proprietatea lui Nicolcescu Corina şi Nicolcescu Ion.

Art. 4 : Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5 : Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 6 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Nicolcescu Corina şi Nicolcescu Ion;
-Proiectantului SC Right Hand SRL;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: rPUD_Cal_Urseni_14.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U22007-001618/17.05.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţe colective”, Calea

Urseni, nr. 14, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi

strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U22007-001618/19.03.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţe colective”, Calea Urseni, nr. 14, Timişoara.

Având în vedere cerinţele C.U. nr. 6935 din 21.11.2006, propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţe colective”, Calea Urseni, nr. 14, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de beneficiarii NICOLCESCU Ion şi NICOLCESCU Corina şi elaborată de S.C. RIGHT HAND S.R.L. Timişoara, pr. nr. 11/2007.

Terenul propus pentru construire este situat în intravilanul municipiului Timişoara şi face parte din careul delimitat de Calea Urseni, str. Tosca şi str. Rapsodiei. Pentru aceasta zonă este stabilită funcţiunea de zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare cu regim de înălţime de P - P+2E, zonă reglementată prin documentaţia de PUZ, Zona Lidia – Muzicescu – Martirilor – Urseni, HCL 91/1998 şi PUZ – Calea Urseni, HCL 210/1999.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul, în suprafaţă totală de 974 mp, aflat în proprietatea lui NICOLCESCU Ion şi soţia NICOLCESCU Corina, este identificat prin C.F. nr. 113653, nr. cadastral 14223/3 casă şi curte în Calea Urseni nr. 14. Pe teren este amplasată o construcţie în regim P într-o stare avansată de degradare care urmeaza să fie demolată în baza unei Autorizaţii de Desfiinţare.

Calea Urseni este o arteră importantă, actual cu două benzi de circulaţie şi lăţime de 7m, prevăzută prin PUZ – Calea Urseni, aprobat prin HCL 210/1999 la redimensionarea la 4 benzi şi linie de tramvai în carosabil prin prelungirea liniei de la giratoriul din Calea Buziaşului. Această arteră se încadrează în strategia de dezvoltare şi renovare urbană, astfel că nu se impune acordul vecinilor pentru această fază. Pentru faza PAC va fi solicitat acordul vecinilor dacă clădirea se găseşte într-una din situaţiile prevăzute de normele la Legea 50/1991. Obţinerea Acordului de la vecini dacă este necesar pentru faza PAC, cade în sarcina beneficiarului documentaţiei în conformitate cu Declaraţia din documentaţie.

Parcela studiată este o parcelă de colţ accesibilă pietonal şi auto atât de pe Calea Urseni cât şi din str. Rapsodiei. Prin documentaţie se propune realizarea unui imobil destinat locuinţelor colective (funcţiune permisă prin PUZ – Calea Urseni, HCL nr. 210/1999), cu posibilitatea realizării de spaţii comerciale la parteru imobilului, în regim de S/D+P+3E+M/E retras. Amplasarea construcţiei pe parcelă s-a făcut în conformitate cu condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor stabilite prin documentaţia anterioară (cap. 7.4 – din PUZ Calea Urseni aprobat prin HCL nr. 210/1999), şi anume: retragere minim 3 m faţă de aliniamentul stradal de la Calea Urseni, 3m faţă de limitele laterale de proprietate şi minim 6 m faţă de limita posterioară a lotului.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max. = 55% CUT max. = 3 Regim de înălţime = D+P+4E Recomandarea Direcţiei de Urbanism este: Reducerea regimului de înălţime la maxim S/D+P+2E faţă de limitele laterale ale

parcelelor cu care se învecinează terenul şi S/D+P+3E+M/Eretras pentru frontul de la Calea Urseni, pentru respectarea prevederilor din documentaţiile aprobate anterior. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Clădirea va fi prevăzută cu lift în conformitate cu reglementările în vigoare.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţe colective”, Calea Urseni, nr. 14, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, ARHITECT, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU Pt. ŞEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA CONSILIER AVIZAT JURIDIC, Jr. Cristina CODREANU Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. S.P. Dact.1exemplare