keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 191/12.05.2017 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de Partener de proiect pentru depunerea unei cereri de finanţare pentru Proiectul „EcoBusiness Danube", finanţat din FEDR prin Programul Transnaţional Dunărea 2014 - 2020

12.05.2017

Hotararea Consiliului Local 191/12.05.2017
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de Partener de proiect pentru depunerea unei cereri de finanţare pentru Proiectul „EcoBusiness Danube", finanţat din FEDR prin Programul Transnaţional Dunărea 2014 - 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-11779/11.05.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi e), alin. (4) litera a) şi alin. (7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara în calitate de partener la aplicaţia Proiectului "EcoBusiness Danube", care urmează a fi elaborat şi depus în cadrul Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020, Axa Prioritară 1 - "Inovare şi responsabilitate socială în Regiunea Dunării", Obiectivul Specific 1.2. "Creşterea competenţelor pentru inovarea în mediul social şi mediul de afaceri.

Art. 2: Se aprobă avansarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru implementarea Proiectului "EcoBusiness Danube", în valoarea estimată (maximă) a proiectului de 100.000 EUR, inclusiv TVA aferentă şi a eventualelor cheltuieli neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului, urmând ca sumele prezentând asistenţa financiară nerambursabilă (85% - U.E. (FEDR) şi 15% (cofinanţare naţională 15%, din care bugetul de stat maxim 13% şi 2% buget local) să fie recuperate în urma validării cheltuielilor efectuate de municipiul Timişoara şi aprobării cererii de rambursare a cheltuielilor de către Autoritatea de Management a Programului.

Art. 3: Se aprobă împuternicirea Domnului NICOLAE ROBU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor pentru Proiectul "EcoBusiness Danube", care urmează a fi depus în cadrul Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Primăriei Oraşului Viena - Austria;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_aprobare_participare_Municipiul_Timisoara_la_Proiectul_EcoBusiness__prin_Programul_Regiunii_Dunare_2014-2010_Mai_2017.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ,

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA P R I M A R,

DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU

SC2017-11779/11.05.2017.

REFERAT

privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de Partener de

proiect pentru depunerea unei cereri de finanțare pentru Proiectul „EcoBusiness

Danube”, finanţat din FEDR prin Programul Transnațional Dunărea 2014 – 2020

În cursul anilor 2016-2017 Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a

participat la întâlniri de lucru în vederea discutării oportunității depunerii unei aplicații de proiect în

cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020, formării unui consorțiu de proiect, definirii

unor pachete de activități și a reponsabilităților partenerilor în cadrul unei idei de proiect. Ideea de proiect „EcoBusiness Danube”, lansată de Municipalitatea din Viena, în colaborare cu

Societățile DENKSTATT, este un proiect menit să reducă impactul negativ local asupra mediului și

economiei, prin strategii integrate de protecție a mediului, să îmbunătățească situația partenerilor de

proiect din punct de vedere al protecției mediului și a mediului de afaceri, printr-o utilizare mai eficientă

a resurselor, întărirea componentei de consiliere în relația administrație locală – mediul de afaceri,

dezvoltarea durabilă a orașelor partenere, schimbul de informații pe plan național și internațional,

schimbul de bune practici și eficientizarea eforturilor pentru decuplarea creșterii economice de

consumul de energie și afectarea mediului.

Pentru Municipiul Timișoara, proiectului are relevanță și din perspectiva rezultatelor pozitive pe care un

proiect similar (EcoBusiness Plan) l-a avut în Timișoara în perioada 2007-2008, dar mai ales a

beneficiilor pe care proiectul EcoBusiness Viena l-a avut atât în Viena cât și în alte orașe din Ungaria,

Bulgaria, Slovacia, etc.

Proiectul „EcoBusiness Danube” urmează a fi depus în cadrul Programului Transnațional

Dunărea 2014-2020, Axa Prioritară 1 – „Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării”,

Obiectivul Specific 1.2. „Creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul de

afaceri”. Bugetul estimat al proiectului pentru întregul consorțiu este de 2.000.000 EUR, urmând

ca activitățile acestuia să se deruleze pe parcursul a 30 de luni. Programul Transnațional Dunărea 2014 – 2020 se bazează pe patru priorități tematice:

1. O regiune a Dunării inovatoare și responsabilă din punct de vedere social: promovarea inovării, a transferului de cunoștințe și a spiritului antreprenorial,

2. O regiune a Dunării ecologică: conservarea și gestionarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării,

3. O regiune a Dunării mai bine conectată și mai responsabilă din punct de vedere energetic: dezvoltarea unor sisteme de transport sigure și durabile, promovarea eficienței energetice,

4. O regiune a Dunării bine guvernată: oferirea de sprijin pentru punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării și îmbunătățirea cadrelor juridice și de politici pentru a aborda provocările

societale majore, cum ar fi măsurile privind piața forței de muncă, sistemele de educație, schimbările

demografice, etc.

PARTENERIATUL este coordonat de liderul de proiect – Departamentul Municipal pentru Mediu

al Municipalității Viena care, aduce a adus împreună orașe și organizații orientate către eco-inovare

din 8 țări ale Regiunii Dunărea. Astfel, transferul de cunoștințe și punerea în practică a activităților

proiectului se va realize într-un dublu sens, atât de la partenerii mai experimentați către cei mai

puțin experimentați, dar și de la aceștia din urmă către ceilalți membri ai consorțiului, prin stabilirea

unui cadru comun pentru eco-inovare și schimb de bune practici. În cadrul proiectului toți partenerii

vor lucra împreună, având ca punct de pornire experiența municipalității Viena în implementarea

EcoBusiness Planurilor, precum și experiența specifică fiecărui partener în parte. Astfel, proiectul

va face posibil procesul de învățare, de implementare și evaluare comună a proiectelor pilot și

acțiunilor care vor fi inițiate în cadrul proiectului.

Cei 16 parteneri ai proiectului reprezintă 5 țări FEDR: Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria și

România, 1 țară IPA: Muntenegru, 2 țări ENI (European Neighbourhood Instrument): Moldova și

Ucraina și 4 parteneri asociați - UNIDO (United Nations Industrial Development Organization):

Municipalitatea din München, districtul Neu-Ulm, Municipalitatea Podgorica și DCCA (Danube

Chamber of Comerce and Agriculture). Astfel, municipalitățile care vor participa la proiect sunt:

München, Viena, Györ, Budapesta, Kecskemét, Timișoara, Arad, Sofia, Podgorica.

Proiectul „EcoBusiness Danube” a fost gândit pentru a răspunde unor cerințe și provocări

comune a partenerilor și unor obiective specifice:

—Orașele din Regiunea Dunării sunt afectate, ca și restul lumii, de problemele globale, cum ar fi urbanizarea și schimbările climatic. Prin urmare, este important să se discute și să se dezvolte soluții

inovatoare pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea emisiilor de CO2, precum și

poluarea, în contextul activităților economice. Aceste soluții vor contribui la îmbunătățirea nivelului

de trai al populației din Regiunea Dunării.

—Prin introducerea unor sisteme inovatoare de învățare privind practicile de management ecologic în companiile participante, Proiectul „EcoBusiness Danube” va contribui la îmbunătățirea

competitivității întreprinderilor din orașele/regiunile participante, prin creșterea utilizării eficiente a

resurselor în activitatea lor zilnică și prin generarea de profit într-o manieră „curată” și „verde”.

Această abordare va contribui la decuplarea creșterii economice de consumul de resurse și de

prejudiciile ori daunele aduse mediului.

—Experiența orașului Viena – Austria, în care a fost elaborat un plan local de economie din 1998, denumit EcoBusiness Plan - generatoare de economii uriașe de CO2, consum de energie electrică,

deșeuri etc. arată că mișcarea/inițiativa voluntară de a aplica standarde de calitate care depășesc

cerințele legale creează semnificative beneficii financiare. Printr-o dezvoltare comună (de exemplu,

îmbunătățirea serviciilor de consultanță, a structurilor de rețea etc.), proiectul va contribui la

elaborarea unui Plan EcoBusiness la nivel local și implementarea cu success al acestuia.

—O adaptare bine gândită și corelată cu nevoile locale și regionale este esențială pentru abordarea corectă față de nevoile fiecărui oraș și regiune participant, corelat cu stadiul actual al realizărilor

ecologice. Cheia de succes va fi stabilirea unei abordări prin patru căi, de tipul unui helix cvadruplu,

implicând în fiecare oraș/regiune participantă o structură de EcoBusiness, factorii de decizie,

experții în domeniul eco-inovării și sectorul de afaceri.

—În cadrul proiectului, vor fi întreprinse acțiuni pilot cu companiile interesate din fiecare oraș: vor fi oferite module diferite, cum ar fi ateliere de lucru organizate printr-o abordare intersectorială,

formare individuală și consiliere individuală, precum și sesiuni de instruire a formatorilor pentru

experții locali. Acțiunile-pilot vor fi incluse într-un Plan local de EcoBusiness și într-o Strategie de

afaceri EcoBusiness pe termen lung a orașului / regiunii participante. Se vor organiza, de asemenea,

ceremonii locale de premiere.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI „EcoBusiness Danube” vizează în principal 6 pachete (PA): PA1. Management de proiect (crearea cadrului de relaționare și a structurii proiectului, raportare),

PA2. Comunicare și diseminare (comunicare, întâlniri de lucru, identificarea părților interesate, a

grupurilor țintă, identificarea strategiilor de sustenabilitate și a aspectelor legate de susținerea

companiilor locale, conferințe, diseminare rezultate),

PA3. Dezvoltarea strategiei EcoBusiness Danube la nivelul orașelor și regiunilor partenerilor, PA4. Design și elaborare detalii Eco-inovare și business (identificarea modulelor relevante pentru

fiecare oraș, planificare, comunicare și marketing, pregătire pentru pilotarea activităților și acțiunilor

planului);

PA5. Implementarea modulelor în fazelor pilot (Demararea fazei pilot și a modulelor pentru

activitățile suport (pregătire de materiale, training, implicarea participanților, activități suport și

definirea criteriilor de premiere, a unui mecanism de control a rezultatelor activității),

PA6. Evaluare, monitorizare și instruire

Bugetul proiectului pentru întregul consorțiu este estimat la 2.000.000 EUR.

În această perioadă se definitivează ultimele detalii privitoare la organizarea și modul de

implementare a unor activități ale proiectului, urmând ca în perioada imediat următoare să se

definitiveze și bugetul proiectului. Estimăm că, pentru Municipiul Timișoara, bugetul proiectului nu

va depăși suma de 100.000 EUR, bugetul urmând a fi corelat și cu numărul de ore muncă alocat

fiecărui partener și cu dimensiunea/complexitatea activităților concrete planificate.

Ratele de cofinanțare (pentru statele membre) sunt, pentru Prioritățile 1-4: 85% FEDR + 15%

cofinanțare națională (din care bugetul național maxim 13%).

Sumele vor fi avansate din bugetul local al Municipiului Timișoara, urmând ca rambursarea

acestora să se realizeze pe baza Rapoartelor de progres elaborate de municipalitate și aprobate,

precum și a Contractului de Co-finanțare care urmează să fie încheiat cu Autoritatea Națională

a programului. În România, Autoritatea Naţională a programului funcţionează la nivelul Ministerului

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). Autoritatea de Management este stabilită în

cadrul Ministerul Economiei Naţionale din Ungaria, iar Secretariatul Comun la Budapesta.

În ceea ce privește modul de depunere a proiectelor, primul pas îl presupune completarea online

a unei Declarații de Interes în sistemul de monitorizare al programului Dunărea (IMIS), conform

termenilor de referință aferenți acestui apel de proiecte. În urma evaluării Declarației de Interes,

aplicanții vor fi fie respinși, fie invitați să urmeze cel de-al doilea pas.

Cel de-al doilea pas presupune analizarea aplicațiilor în conformitate cu procedurile de selecție, care

au în vedere următoarele criterii:

—Eligibilitatea care constituie un proces inflexibil care are doar două variante de rezultat (aprobat sau respins)

—Evaluarea calitativă: este aplicată doar proiectelor ce au trecut de evaluarea eligibilității și este formată din două părți (criterii de evaluare strategică și criterii de evaluare operaționale: doar

proiectele care au trecut de etapa de evaluare strategică vor fi evaluate și din punct de vedere

operațional) Mai precizăm că, măsura dezvoltării și implementării unui Program EcoBusiness în Timișoara a fost

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.550/11.11.2014, prin Măsura 33

„Dezvoltarea unui ECO BUSINESS Plan pentru Timișoara - cu participarea instituţiilor publice şi a

societăţilor comerciale care au ca acţionar unic sau majoritar Consiliul Local al Municipiului

Timişoara şi a IMM din Municipiul Timişoara”.

Faţă de cele prezentate anterior, PROPUNEM:

1. Aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de partener la aplicația Proiectului

„EcoBusiness Danube”, care urmează a fi depus în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-

2020, Axa Prioritară 1 – „Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării”, Obiectivul

Specific 1.2. „Creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri.

2. Aprobarea avansării de la bugetul local a sumelor necesare pentru implementarea

Proiectului „EcoBusiness Danube”, în valoarea estimată a proiectului de 100.000 EUR, inclusiv

TVA aferentă şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe

parcursul implementării proiectului, urmând ca sumele prezentând asistenţa financiară

nerambursabilă (85% - U.E. (FEDR) şi 15% (cofinanțare națională din care 2% buget local) să fie

recuperate în urma validării cheltuielilor efectuate de municipiul Timişoara de către Controlul de

Prim Nivel şi aprobării cererii de rambursare a cheltuielilor de către Autoritatea de Management a

Programului.

3. Aprobarea împuternicirii domnului Nicolae ROBU în calitate de Primar al Municipiului

Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor pentru Proiectul „EcoBusiness Danube”, care

urmează a fi depus în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020.

VICEPRIMAR,

Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

Adrian – Amedeo BERE - SEMEREDI Steliana STANCIU

Resp. BIROU MONITORIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, CONSILIER,

Adina PANC Iudit BERE - SEMEREDI

Red, Dact: BSI, Ex.1/11.05.2017. AVIZAT JURIDIC